Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
1
210 mm 145 mm
180 mm145 mm
210 mm 145 mm
210 mm145 mm
210 mm 180 mm
145 mm 180 mm
180 mm 240 mm
145 mm
210 mm 240 mm
145 mm
210 mm 260 mm
145 mm
210 mm 280/180 mm
145 mm
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  210 mm

  145 mm

  210 mm

  145 mm

  145 mm

  180 mm

  145 mm

  210 mm

  180 mm

  145 mm

  240 mm

  210 mm

  240 mm

  210 mm

  145 mm
  210 mm

  145 mm

  145 mm
  210 mm

  280/180 mm

  145 mm

  1

  180 mm

  180 mm
  260 mm • Page 2

  A

  R = Min. 6,5 mm
  Max. 8 mm

  0

  560 +2 mm

  580 mm

  0

  490 +2 mm

  510 mm

  mm

  54 mm

  Min. 50 mm

  0

  30

  553 mm

  R = 11,5 mm

  583 +2 mm

  +1
  0

  483 mm

  0

  0
  560+2

  0

  513 +2 mm

  490+2 mm

  mm

  R = 11,5 mm
  6 mm

  R = Min. 6,5 mm
  Max. 8 mm

  B

  R = Min. 6,5 mm
  Max. 8 mm

  0

  750 +2 mm

  Min. 50 mm
  0

  490 +2 mm

  510 mm

  +1
  0

  30 mm

  54 mm

  770 mm

  483 mm

  742 mm

  0

  R = 11,5 mm

  773 +2 mm

  Min. 50 mm

  0

  490+2 mm

  0

  0

  513 +2 mm

  750+2 mm
  R = 11,5 mm

  R = Min. 6,5 mm
  Max. 8 mm

  Min. 3 cm
  Max. 6 cm

  Min. 5 mm

  2

  6 mm • Page 3

  1

  2

  3

  Min. 40 cm
  Min. 10 cm

  Min. 5 cm

  4

  5

  6

  X4

  3 • Page 4

  NEDERLANDS

  Installatie

  Pagina

  2

  Gebruiksaanwijzing

  Pagina

  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
  Deze instructies vindt u tevens op de volgende website: www.whirlpool.eu

  UW VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ERG BELANGRIJK
  Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsinformatie, die te allen tijde gelezen
  en opgevolgd moet worden.
  Dit is het waarschuwingssymbool, behorend bij de veiligheid, waarmee gebruikers worden gewaarschuwd
  voor mogelijke gevaren voor henzelf en anderen.
  Alle veiligheidsberichten komen na het waarschuwingssymbool en de volgende tekst:

  GEVAAR

  Geeft een gevaarlijke situatie aan, die ernstig letsel
  veroorzaakt als deze niet wordt vermeden.

  WAARSCHUWING

  Geeft een gevaarlijke situatie aan, die ernstig letsel zou kunnen
  veroorzaken als deze niet wordt vermeden.

  Alle veiligheidswaarschuwingen geven specifieke details van het mogelijke risico dat aanwezig is en geven aan hoe
  het risico op letsel, schade en elektrische schokken voortvloeiend uit het onjuiste gebruik van het apparaat beperkt
  kan worden. Zorg dat u aan het volgende voldoet:
  - Gebruik beschermende handschoenen voor het uitpakken en installeren.
  - Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u installatiewerkzaamheden
  uitvoert.
  - Installatie en onderhoud moeten worden uitgevoerd door een gespecialiseerd monteur, volgens de instructies
  van de fabrikant en in overeenstemming met de plaatselijke veiligheidsvoorschriften. Repareer of vervang geen
  enkel onderdeel van het apparaat, behalve als dit expliciet aangegeven wordt in de gebruikershandleiding.
  - Dit apparaat moet geaard worden.
  - De voedingskabel van het apparaat moet lang genoeg zijn om het apparaat vanuit de inbouwpositie in het
  meubel te kunnen aansluiten op het stopcontact van de netvoeding.
  - Om ervoor te zorgen dat de installatie voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften, is er een omnipolaire
  schakelaar met een afstand van minstens 3 mm vereist.
  - Gebruik voor de aansluiting geen meervoudige contactdozen of verlengsnoeren.
  - Trek niet aan het netsnoer.
  - Als de installatie voltooid is, mogen de elektrische onderdelen niet meer toegankelijk zijn voor de gebruiker.
  - Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en alleen voor het bereiden van voedsel. Elk
  ander gebruik is verboden (bijv. het verwarmen van kamers). De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld
  worden voor schade die het gevolg is van oneigenlijk gebruik of een foute programmering van de
  bedieningsknoppen.
  - Het apparaat en de toegankelijke onderdelen worden heet tijdens het gebruik. Voorkom aanraking van hete
  onderdelen. Heel jonge (0-3 jaar) en jonge kinderen (3-8 jaar) dienen op afstand gehouden te worden, tenzij ze
  onder voortdurend toezicht staan.
  - Kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan
  ervaring en kennis, mogen dit apparaat gebruiken indien ze onder toezicht staan of instructies hebben
  ontvangen over het gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet
  met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden
  uitgevoerd.
  - Raak de verwarmingselementen van het apparaat tijdens en na het gebruik niet aan. Vermijd contact met
  doeken of andere brandbaar materiaal tot alle onderdelen van het apparaat voldoende zijn afgekoeld.
  - Plaats geen brandbaar materiaal in het apparaat of in de buurt ervan.
  NL1 • Page 5

  - Oververhit vet of oververhitte olie vat gemakkelijk vlam. Houd de bereiding van gerechten met veel vet of olie
  in de gaten.
  - Een scheidingswand (niet meegeleverd) dient geplaatst te worden in het compartiment onder het apparaat.
  - Wanneer het oppervlak is gebarsten, schakel dan het apparaat uit om het risico op een elektrische schok te
  voorkomen (uitsluitend voor toestellen met een glazen oppervlak).
  - Het apparaat mag niet gebruikt worden met een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
  - Onbewaakt koken op een kookvuur met vet of olie kan gevaarlijk zijn en kan brand veroorzaken. TRACHT NOOIT
  een brand te blussen met water, maar schakel het apparaat uit en bedek vervolgens de vlam met een deksel of
  een blusdeken.
  Brandgevaar: bewaar geen items op de kookoppervlakken.
  - Gebruik geen stoomreinigers.
  - Metalen voorwerpen zoals messen, vorken, lepels en deksels mogen niet op het oppervlak van de kookplaat
  geplaatst worden omdat ze warm kunnen zijn.
  - Na gebruik dient u het kookplaatelement uit te schakelen met het bedieningspaneel. Vertrouw niet op de
  pandetector (uitsluitend voor inductietoestellen).
  MILIEUTIPS
  Verwerking van de verpakking
  De verpakking kan volledig gerecycled worden, zoals wordt aangegeven door het symbool ( ). De verschillende onderdelen van de verpakking mogen niet
  terechtkomen in het milieu, maar moeten als afval verwerkt worden volgens de plaatselijke voorschriften.

  Verwerking van het apparaat
  Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2012/19/EG inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA).
  Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste wijze als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te
  voorkomen.
  Het symbool

  op het product of op de begeleidende documentatie bij het product geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden,

  maar naar een speciaal verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten moet worden gebracht.

  Energiebesparing
  Om de beste resultaten te verkrijgen adviseren wij het volgende:
  • Gebruik potten en pannen met een doorsnede die gelijk is aan die van de kookzone.
  • Gebruik alleen pannen met een platte bodem.
  • Houd tijdens het koken zo veel mogelijk de deksel op de pan.
  • Met een snelkookpan kunt u nog meer tijd en energie besparen.
  • Zet de pan altijd in het midden van de op de kookplaat getekende kookzone.

  VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
  -

  Dit apparaat is ontworpen, vervaardigd en op de markt gebracht in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften van de “Laagspanningsrichtlijn”
  2006/95/EG (die 73/23/EEG als aangepast vervangt) en beschermingsvoorschriften van de “EMC”-richtlijn 2004/108/EG.
  Dit apparaat voldoet aan de ecologische ontwerpvereisten van de Europese richtlijnen nr. 66/2014 in overeenstemming met de Europese norm EN 60350-2.

  VOORDAT U DE KOOKPLAAT IN GEBRUIK NEEMT
  BELANGRIJK: als de pannen niet de vereiste afmetingen hebben, zullen de kookzones niet werken. Gebruik alleen pannen met het symbool
  “INDUCTION SYSTEM” (afbeelding hiernaast). Voordat u de kookplaat inschakelt, eerst de pan op de gewenste kookzone zetten.
  Bij gebruik van geschikte pannen, kunnen de kookzones niet bij een temperatuur lager dan 10 °C worden gebruikt.

  NL2 • Page 6

  REEDS AANWEZIGE PANNEN
  OK

  NEE

  Gebruik een magneet om te controleren of de bodem van de pan geschikt is voor de inductiekookplaat: als de pan niet door de magneet wordt aangetrokken, is hij niet
  geschikt.
  - Controleer of de bodem van de pannen niet ruw is en zo krassen in het oppervlak van de kookplaat zou kunnen maken. Controleer het keukengerei.
  - Zet nooit warme pannen en koekenpannen op het bedieningspaneel van de plaat. Dit zou hierdoor schade kunnen oplopen.

  AANBEVOLEN DIAMETER PANBODEM
  Ø

  Ø
  XL

  28 cm

  L

  21 cm

  17 cm min.

  28 cm max.

  Ø

  Ø
  15 cm min.

  21 cm max.

  M

  S

  Ø

  Ø
  18 cm

  12 cm min.

  Ø

  Ø
  14,5 cm

  18 cm max.

  10 cm min.

  14,5 cm max.

  AANBEVOLEN PANPOSITIE
  Indien u twee pannen tegelijkertijd gebruikt, plaats ze dan volgens de onderstaande afbeelding voor de beste resultaten:

  VERMOGENSTABELLEN
  Vermogensniveau

  Boost

  Soort bereiding

  Snel verwarmen

  Ideaal om in korte tijd de temperatuur van het voedsel te verhogen tot het kookpunt, in het geval van
  water, of snel kookvocht te verwarmen

  Bakken - koken

  Ideaal om aan te braden, een bereiding te starten, diepvriespoducten te bakken, water snel aan de
  kook te brengen

  Max. vermogen
  9-7

  Gebruik van het niveau
  (de indicatie hangt af van de ervaring en de bereidingsgewoonten)

  Aanbraden - fruiten - koken grillen

  Ideaal om te fruiten, vocht aan de kook te houden, koken en grillen (gedurende korte tijd,
  5-10 minuten)

  Hoog vermogen
  Aanbraden - koken - laten
  sudderen - fruiten - grillen

  Ideaal om te fruiten, vocht zachtjes aan de kook te houden, koken en grillen (gedurende gemiddelde
  tijd, 10-20 minuten), voorverwarmen

  Koken - laten sudderen fruiten - grillen

  Ideaal om te laden sudderen, vocht heel zachtjes aan de kook te houden, koken en grillen (gedurende
  lange tijd).

  7-5

  Gemiddeld
  vermogen
  4-3

  Ideaal voor langdurige bereidingen (rijst, sauzen, braadstukken, vis) met bijbehorend vocht
  (bijv. water, wijn, bouillon, melk), deeg smeuïg maken
  Koken - laten pruttelen inkoken - deeg smeuïg maken Ideaal voor langere bereidingen (hoeveelheden kleiner dan een liter: rijst, sauzen, braadstukken, vis)
  in bijbehorend vocht (bijv. water, wijn, bouillon, melk).

  Laag vermogen

  2-1

  Smelten - ontdooien warmhouden - risotto's
  smeuïg maken

  OFF

  Vermogen
  nul

  Steunoppervlak

  Ideaal om boter zacht te maken, voorzichtig chocolade te smelten, producten van kleine afmetingen
  te ontdooien en net bereide gerechten warm te houden (bijv. sauzen, soepen, minestrone's)
  Ideaal voor het warmhouden van net bereide gerechten, het smeuïg maken van risotto's en het
  warmhouden van dekschalen (met accessoires die geschikt zijn voor inductie).
  Kookplaat in stand-by of uitgeschakeld (mogelijke aanwezigheid van restwarmte na afloop van de
  bereiding, aangegeven door H)
  NL3 • Page 7

  OPMERKING:
  In geval van kortdurende bereidingen waarbij een perfecte verdeling van warmte noodzakelijk is (bijvoorbeeld pannenkoeken) op de dubbele zone met een
  doorsnede van 28 cm (indien aanwezig) wordt geadviseerd pannen te gebruiken met een doorsnede van niet meer dan 24 cm. Voor behoedzame bereidingen
  (bijvoorbeeld chocolade of boter smelten) wordt geadviseerd de enkele zones met een kleinere doorsnede te gebruiken.

  INSTALLATIE
  Controleer na het uitpakken van het apparaat of het tijdens het transport geen beschadigingen heeft opgelopen en neem, in geval van problemen, contact op met de
  leverancier of de Klantenservice.
  Raadpleeg, voor de afmetingen voor het inbouwen en de installatie-aanwijzingen de afbeeldingen op pagina 2.

  VOORBEREIDING VAN HET MEUBEL VOOR INBOUW

  WAARSCHUWING
  -

  -
  57

  Installeer een scheidingspaneel
  onder de kookplaat.
  Het onderste gedeelte van het
  apparaat mag na installatie niet
  toegankelijk zijn.
  Als er onder de kookplaat een
  oven geïnstalleerd wordt, geen
  scheidingspaneel monteren.

  min. 5 mm

  -

  75

  min. 20 mm

  80

  6-7 cm

  Houd u voor de afstand tussen de onderkant van de kookplaat en het scheidingspaneel aan de afmetingen in de afbeelding.
  Voor een correcte werking van het apparaat mag de minimaal vereiste opening tussen werkblad en bovenkant van het meubel (min. 5 mm) nooit afgedekt worden.
  Als er een oven onder de kookplaat geïnstalleerd wordt, controleer dan of de oven voorzien is van een koelsysteem.
  Installeer de kookplaat niet boven een afwasmachine of wasmachine, zodat de elektronische schakelingen niet in contact komen met stoom of vocht; hierdoor kunnen de
  schakelingen beschadigd worden.
  Bij verzonken installatie dient u contact op te nemen met de klantenservice om te verzoeken om de montage van de schroevenset 4801 211 00112.
  Gebruik voor het verwijderen van de kookplaat een schroevendraaier (niet bijgeleverd) om de veren rond het onderste deel van de plaat los te maken.

  ELEKTRISCHE AANSLUITING
  Trek de stekker uit het stopcontact.
  De installatie moet worden uitgevoerd door een erkend elektricien die op de hoogte is van de
  actuele veiligheids- en installatievoorschriften.
  De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan voorwerpen of voor letsel aan personen of dieren die/dat
  veroorzaakt is door het niet in acht nemen van de voorschriften in dit hoofdstuk.
  De voedingskabel van het apparaat moet lang genoeg zijn om het apparaat uit het werkblad te kunnen verwijderen.
  Zorg dat de spanning die op het typeplaatje aan de onderzijde van het apparaat wordt aangeduid, overeenkomt met de spanning in uw
  woning.

  WAARSCHUWING

  -

  -

  blauw/grijs
  zwart/bruin
  geel/groen

  1. Verwijder het deksel (A) van het klemmenblok door de schroef los te draaien en steek het deksel in het scharnier (B) van het klemmenblok.
  2. Plaats het netsnoer in de klem en sluit de draden aan op het klemmenblok zoals aangegeven in het bedradingsschema bij het klemmenblok.
  3. Bevestig het netsnoer door middel van de kabelklem.
  4. Sluit het deksel (C) en schroef het deksel van het klemmenblok vast met de verwijderde schroef.

  NL4 • Page 8

  Bij elke aansluiting op het netwerk voert de kookplaat automatisch enkele seconden een controle uit.
  Aansluiting op elektriciteitsnet

  AU en VK

  zwart

  zwart

  bruin
  blauw
  blauw (grijs)
  geel/groen

  ALLEEN VOOR BELGIE

  zwart
  bruin

  }

  bruin

  geel/groen

  }

  blauw
  blauw (grijs)

  blauw
  blauw (grijs)
  geel/groen

  }

  }

  230 V 2-fase 2N
  ALLEEN VOOR NEDERLAND

  zwart
  bruin
  geel/groen
  blauw
  blauw (grijs)

  GEBRUIKSAANWIJZING
  Beschrijving van het bedieningspaneel

  Bedieningspaneel
  Inschakeling/uitschakeling
  On/Off

  Blokkeren
  vanlock
  het bedieningspaneel
  Control
  panel

  Snelleaccess
  toegang
  Quick
  Slider

  POWER

  Vermogensbeheer/
  Timer/Lock
  Functietoets function
  Timer / Blokkering
  button

  Cooking zone controls
  and corresponding
  display
  Instelbedieningen
  kookzones
  en bijbehorende
  displays
  Inschakeling/uitschakeling
  On/Off

  Timer
  Timer

  Blokkeren
  van lock
  het bedieningspaneel
  Control panel

  Vermogensbeheer/
  Ecobooster/Automatic/Lock
  Versterkerfunction
  / Automatisch
  button/
  Blokkering
  Instelbedieningen
  kookzones
  bijbehorendedisplay
  displays
  Cooking zone controls
  and en
  corresponding

  NL5 • Page 9

  Aan- en uitzetten van de kookplaat
  Om de kookplaat in te schakelen houdt u de toets circa 2 seconden ingedrukt, tot de displays van de kookzones oplichten. Om de kookplaat uit te schakelen, drukt
  u op dezelfde toets tot de displays uitgaan Alle kookzones worden uitgeschakeld.
  Wanneer de kookplaat eerder gebruikt is, blijft de restwarmte-indicator “H” actief tot de kookzones zijn afgekoeld.
  Als er binnen 10 seconden na het inschakelen van de kookplaat geen enkele functie wordt geselecteerd, zal de plaat automatisch worden uitgeschakeld.

  Inschakeling en instelling kookzones
  Werking Slider
  Het warmteniveau verhogen
  Vermogensindicatiedisplay
  Indicatie geselecteerde kookzone

  Het warmteniveau verlagen
  Positie kookzone

  Plaats de pan op de kookzone, schakel de kookplaat in, activeer de gewenste kookzone door op de betreffende ronde knop “0” te drukken die op het display
  weergegeven. Met de schuif (indien beschikbaar) is het mogelijk om het gewenste vermogensniveau van min. 0 tot max. 9, of de booster “P” indien beschikbaar, te
  selecteren. Beweeg uw vinger meerdere malen van links naar rechts over de slider om het warmteniveau te verhogen en beweeg uw vinger in tegenovergestelde
  richting om het niveau te verlagen. U kunt ook de snelle toegangsknoppen “+” en “-” gebruiken.

  Uitschakeling kookzones
  Druk langer dan 3 seconden op de bijbehorende toets om de kookzone uit te schakelen.
  De kookzone gaat uit en de letter “H” verschijnt in het display van de zone zolang de zone nog warm is.

  Blokkeren van het bedieningspaneel
  De functie blokkeert de bedieningen om te voorkomen dat ze per ongeluk worden ingeschakeld. Om de blokkering van het bedieningspaneel te activeren, schakelt u de kookplaat
  in en houdt u de Blokkeerfunctie gedurende drie seconden ingedrukt. Een geluidssignaal en een lampje boven het slotsymbool geven aan dat de functie geactiveerd is. Het
  bedieningspaneel is geblokkeerd, met uitzondering van de uitschakelfunctie. Om de blokkering van de bedieningen uit te schakelen herhaalt u de instellingsprocedure. Het
  lichtpuntje gaat uit en de kookplaat is weer actief.
  De aanwezigheid van water, vloeistof die overgekookt is uit de pannen of voorwerpen die op de toets onder het symbool worden gezet, kunnen ertoe leiden dat de
  blokkering van het bedieningspaneel onbedoeld in- of uitgeschakeld wordt.

  Timer
  De timer kan worden gebruikt om een bereidingstijd van maximaal 99 minuten (1 uur en 39 minuten) voor alle kookzones in te stellen.
  Selecteer de kookzone die in combinatie met de timer gebruikt moet worden, druk op de timer (zie afbeelding) en een piepsignaal duidt de functie aan.
  Het display toont “00” en de LED-indicatie gaat branden. De waarde van de timer kan worden verhoogd of verlaagd door de toetsen “+” en “-” van de
  slider-functie ingedrukt te houden. Zodra de ingestelde tijd is verstreken, klinkt een geluidssignaal en gaat de kookzone automatisch uit. Druk minstens 3 seconden op
  de Timer-toets om de timer uit te schakelen:
  Herhaal bovenstaande punten om de timer voor een andere zone in te stellen. Het display van de timer toont altijd de timer voor de geselecteerde zone of de kortste
  timer.
  Druk voor het wijzigen of uitschakelen van de timer op de toets die de kookzone van de timer in kwestie kiest.

  Waarschuwingen van het bedieningspaneel
  Speciale functies (indien aanwezig)
  Sommige modellen zijn uitgerust met speciale functies:
  Automatische functie
  De functie stelt automatisch een vermogensniveau in dat geschikt is om het minimumkookpunt te handhaven. Activeer deze functie nadat de gerechten het kookpunt
  hebben bereikt, door eerst op de betreffende zonetoets te drukken en vervolgens op de toets
  .

  NL6 • Page 10

  Restwarmte-indicator.
  De kookplaat heeft voor iedere kookzone een restwarmte-indicator. Deze indicator signaleert welke kookzones nog warm zijn.
  Als op het display wordt weergegeven, is de kookzone nog warm. Als deze signalering voor de zone wordt gegeven is het bijvoorbeeld mogelijk een gerecht
  warm te houden of boter te laten smelten.
  Wanneer de kookzone afkoelt, gaat het display uit.
  Indicator “verkeerde pan of geen pan”.
  Als de pan niet geschikt is voor uw inductiekookplaat, verkeerd geplaatst is of niet de juiste afmeting heeft, verschijnt de indicatie “geen pan” op het
  display (afbeelding hiernaast). In deze situaties wordt aanbevolen de pan op de kookplaat te verplaatsen tot u de juiste positie vindt. Als er binnen
  60 seconden geen pan gedetecteerd wordt, gaat de kookplaat uit.

  Snelkookfunctie (booster indien beschikbaar)
  Deze functie is slechts op enkele kookzones aanwezig en maakt het mogelijk het vermogen van de plaat optimaal te benutten (bijvoorbeeld om snel water aan de kook
  te brengen). Om de functie te activeren, toets “+” indrukken tot op het display “P” verschijnt. Nadat de boosterfunctie 5 minuten gebruikt is, stelt het apparaat de zone
  automatisch in op niveau 9.

  “Power management” (functie indien beschikbaar)
  Met de functie “Power management” kan de gebruiker het maximale vermogen van de kookplaat instellen, op basis van de eigen wensen.
  Deze instelling kan op willekeurig welk moment gekozen worden en wordt gehandhaafd tot de volgende wijziging.
  Wanneer het maximaal gewenste vermogen wordt ingesteld, regelt de kookplaat automatisch de verdeling over de verschillende kookzones, waarbij gegarandeerd
  wordt dat de drempel nooit overschreden wordt, met bovendien het voordeel dat alle zones tegelijkertijd beheerd kunnen worden, zonder problemen van
  overbelasting.
  Er worden 4 maximale vermogensniveaus op het display weergegeven: 2,5 – 4,0 – 6,0 – 7,2 kW (7,2 kW wordt beschouwd als maximaal vermogen van de kookplaat)
  Op het moment van aanschaf van de kookplaat is deze ingesteld op het maximumvermogen
  Na het aansluiten van het apparaat op het stopcontact is het de eerste 60 seconden mogelijk het gewenste vermogensniveau in te stellen door de volgende punten uit
  te voeren:.
  Stap
  1

  2

  3

  4

  /

  Bedieningspaneel
  Ongeveer
  3 seconden ingedrukt
  houden
  Druk de knop
  Vermogensbeheer in om de
  voorgaande stap te
  bevestigen
  Indrukken om het gekozen
  vermogen onder de
  beschikbare opties in te
  stellen
  Druk de knop
  Vermogensbeheer in om de
  voorgaande stap te
  bevestigen

  Bedieningsdisplay

  Het display toont
  Zowel het lampje als de in-bedrijf-lampjes
  voor de afzonderlijke kookzones gaan
  branden
  Het display toont het ingestelde vermogen,
  dat ongeveer 2 seconden knippert. Hierna
  laat de kookplaat een geluidssignaal horen en
  schakelt zich vervolgens zelf uit. De plaat is nu
  klaar voor gebruik.

  Indien er zich tijdens de instelling van het vermogen een storing voordoet, verschijnt het symbool
  in het midden, tegelijkertijd klinkt er een continu
  geluidssignaal gedurende ongeveer 5 seconden. In dat geval moet de configuratieprocedure vanaf het begin herhaald worden. Als de storing zich opnieuw voordoet,
  contact opnemen met de Klantenservice.
  Tijdens het normale gebruik, wanneer het maximaal beschikbare vermogen bereikt is en de gebruiker dit tracht te verhogen, dan gaat het niveau dat in gebruik is voor
  de betreffende zone knipperen en klinkt er tweemaal een geluidssignaal.
  Indien er voor die zone een hoger vermogen nodig is, dan moet het vermogensniveau van een of meerdere ingeschakelde kookzones handmatig verlaagd worden.

  Activering/deactivering van het geluidssignaal (niet beschikbaar op slider-versie)
  Houd na het inschakelen van de kookplaat de “+” knop en de buitenste knop aan de rechterzijde minstens drie seconden tegelijkertijd ingedrukt (“blokkering van het
  bedieningspaneel”).

  NL7 • Page 11

  F

  REINIGEN
  WAARSCHUWING

  -

  Gebruik geen stoomreinigers.
  Controleer voor het reinigen of de kookzones uitgeschakeld zijn en dat de restwarmte-indicatie (“H”)
  niet wordt weergegeven.

  Als uw glas is voorzien van het iXelium TM logo wordt uw kookplaat uitgerust met iXelium TM behandeling. iXelium TM is de exclusieve Whirlpool afwerking, die een
  perfect schone en een langdurige glans garandeert. Wanneer u een IXELIUM kookplaat heeft raden we aan de volgende aanbevelingen voor reiniging in
  acht te nemen:
  • Gebruik een zachte doek (microvezel is het beste) die is bevochtigd met water of met dagelijks schoonmaakmiddel voor glas.
  • Voor nog meer reinigingsresultaten het glas een aantal minuten in een natte doek laten inwerken.
  BELANGRIJK: Gebruik geen schuursponsjes of schuurmatjes. Door het gebruik hiervan kan het glas uiteindelijk beschadigd raken.
  • Reinig de kookplaat na elk gebruik (wanneer deze is afgekoeld) om aanslag en vlekken door voedselresten te verwijderen.
  • Suiker of voedsel met een hoog suikergehalte kan tot beschadiging van de kookplaat leiden en moet direct verwijderd worden.
  • Door zout, suiker en zand kan het glasoppervlak bekrast raken.
  • Gebruik een zachte doek, absorberend keukenpapier of een specifieke kookplaatreiniger (volg de instructies van de fabrikant).
  • Door het morsen van vloeistoffen op de kookzones is het mogelijk dat de pan trilt of beweegt
  • Droog de kookplaat grondig nadat deze gereinigd is.

  OPSPOREN VAN STORINGEN


  Lees en volg de instructies op uit de paragraaf “Gebruiksaanwijzing”.
  Controleer of er geen stroomuitval is.
  Maak het oppervlak van de kookplaat na het schoonmaken goed droog.
  Als bij de inschakeling van de kookplaat op het display alfanumerieke codes worden weergegeven, dient u volgens onderstaande tabel te handelen.
  Als u er niet in slaagt de kookplaat na gebruik uit te schakelen, de stekker uit het stopcontact trekken.
  FOUTCODE

  BESCHRIJVING

  MOGELIJKE OORZAKEN

  PROBLEEM VERHELPEN

  C81, C82

  Het bedieningspaneel wordt
  uitgeschakeld door te hoge
  temperaturen.

  De interne temperatuur van de
  elektronische delen is te hoog

  Wacht tot de kookplaat is
  afgekoeld voordat u hem weer
  gebruikt.

  C83

  Het bedieningspaneel duidt de
  foutcode kookplaat uit aan
  vanwege een fout in het
  elektronisch circuit

  Kookplaat werd voorzien van
  overspanning

  Kookplaat kan nog gebruikt
  worden, maar neem contact op
  met de Klantenservice

  C85

  Kookplaat kan geen vermogen
  leveren aan
  de pan

  Pan is niet geschikt voor
  inductiekookplaten

  Gebruik een andere pan

  F02, F04 of C84

  Het aansluitvoltage is incorrect of
  fout in netvoeding

  De sensor detecteert een verschil
  tussen het voltage van het apparaat en
  het voltage van de netvoeding

  Koppel de kookplaat los van het
  elektriciteitsnet en controleer de
  aansluiting

  F01, F05, F06, F07, F10, F12, F25, F33, F34,
  F36, F37, F46, F47, F48, F49, F58, F61, F62,
  F63, F72, F74, F77

  Koppel de kookplaat los van de netvoeding.
  Wacht enkele seconden en sluit de kookplaat weer aan.
  Bel de Klantenservice en geef de foutcode door als de fout niet verholpen is

  GELUIDEN AFKOMSTIG VAN DE KOOKPLAAT
  De inductiekookplaten kunnen tijdens normaal bedrijf een reeks geluiden en trillingen genereren, afhankelijk van het type materiaal en de bereiding van het voedsel,
  zoals die hieronder worden beschreven:
  • Contactgeluid: dit type trilling wordt veroorzaakt door het gebruik van pannen met meerdere lagen van verschillende materialen.
  • Klikgeluid bij gemiddeld-laag vermogen: dit geluid wordt geproduceerd om het gewenste laag-gemiddeld vermogen te verkrijgen.
  • Ritmisch klikgeluid: dit geluid wordt geproduceerd bij het bedienen van diverse kookzones en/of bij hoog vermogen.
  • Zwak sisgeluid: dit geluid wordt veroorzaakt door het gebruikte type houder en de hoeveelheid voedsel hierin.
  • Achtergrondgeluid: de inductiekookplaat is uitgerust met een ventilator voor het koelen van de elektronische componenten. U kunt het geluid van de
  ventilator daarom tijdens bedrijf en nog enkele minuten na het uitschakelen van de plaat horen. Bij het verhogen/verlagen van het vermogen van de
  geactiveerde kookzones kan het achtergrondgeluid van de ventilator toenemen/afnemen.
  Deze omstandigheden zijn normaal en essentieel voor de correcte werking van het inductiesysteem. Dit is geen indicatie voor eventuele storingen of beschadigingen.
  NL8 • Page 12

  KLANTENSERVICE
  Voordat u contact opneemt met de Klantenservice
  1. Controleer of het mogelijk is het probleem zelf op te lossen aan de hand van punten die beschreven worden in “Het opsporen van storingen”.
  2. Schakel de kookplaat uit en weer aan, om te controleren of het probleem verdwenen is.
  Als na het uitvoeren van deze controles de storing nog steeds aanwezig is, contact opnemen met de dichtstbijzijnde Klantenservice.
  Vermeld altijd:
  • de aard van de storing;
  • het type en het exacte model van de kookplaat;
  • het servicenummer (dat is het nummer achter het woord Service op het typeplaatje), dat aan de onderkant van het apparaat zit (op de metalen plaat).
  • uw volledige adres;
  • uw telefoonnummer.

  Wanneer er een reparatie nodig is, neem dan contact op met een officieel klantenservicecentrum (om te garanderen dat er originele reserveonderdelen worden
  gebruikt en de reparatie correct wordt uitgevoerd). De reserveonderdelen blijven nog 10 jaar lang verkrijgbaar.

  NL9


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool ACM 750 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool ACM 750 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,66 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool ACM 750

Whirlpool ACM 750 Bedienungsanleitung - Deutsch - 11 seiten

Whirlpool ACM 750 Bedienungsanleitung - Englisch - 16 seiten

Whirlpool ACM 750 Bedienungsanleitung - Französisch - 11 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info