Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/17
Nächste Seite
36
INHOUD
VEILIG INSTALLEREN EN GEBRUIKEN Pagina 37
GEBRUIK
Pagina 41
INSTALLATIE
Pagina 42
BESCHRIJVING VAN DE DROGER
Pagina 43
ONDERHOUD EN REINIGING
Pagina 44
STOFFILTER REINIGEN
Pagina 44
WARMTEWISSELAAR REINIGEN
Pagina 45
AFVOERSYSTEEM
Pagina 46
DEUR OMKEREN
Pagina 48
ENERGIEBESPARING/
AUTOMATISCHE UITSCHAKELFUNCTIE
Pagina 49
STORINGSDIAGNOSEGIDS/KLANTENSERVICE
Pagina 50
AFDANKEN
Pagina 52
INDICATORS EN OPTIES
PROGRAMMATABEL
EEN PROGRAMMA LATEN LOPEN
STORINGSDIAGNOSE/ONDERHOUD
VERBRUIKSGEGEVENS
GEBRUIKSAANWIJZING
BEKNOPTE HANDLEIDING
LEES DE
GEBRUIKSAANWIJZING!
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  INHOUD
  LEES DE
  GEBRUIKSAANWIJZING!

  GEBRUIKSAANWIJZING
  VEILIG INSTALLEREN EN GEBRUIKEN

  Pagina

  37

  GEBRUIK

  Pagina

  41

  INSTALLATIE

  Pagina

  42

  BESCHRIJVING VAN DE DROGER

  Pagina

  43

  ONDERHOUD EN REINIGING

  Pagina

  44

  STOFFILTER REINIGEN

  Pagina

  44

  WARMTEWISSELAAR REINIGEN

  Pagina

  45

  AFVOERSYSTEEM

  Pagina

  46

  DEUR OMKEREN

  Pagina

  48

  ENERGIEBESPARING/
  AUTOMATISCHE UITSCHAKELFUNCTIE

  Pagina

  49

  STORINGSDIAGNOSEGIDS/KLANTENSERVICE

  Pagina

  50

  AFDANKEN

  Pagina

  52

  BEKNOPTE HANDLEIDING
  INDICATORS EN OPTIES
  PROGRAMMATABEL
  EEN PROGRAMMA LATEN LOPEN
  STORINGSDIAGNOSE/ONDERHOUD
  VERBRUIKSGEGEVENS
  36 • Page 2

  VEILIG INSTALLEREN EN GEBRUIKEN
  Volg de onderstaande instructies om letsel, beschadigingen aan de droger en
  de omgeving of brand te voorkomen.
  Verpakking, beschadiging, hantering
  • Houd kinderen uit de buurt van het verpakkingsmateriaal; kans op
  verstikking.
  • Gebruik de droger niet als deze tijdens transport of later is beschadigd. Stel
  in dat geval de klantenservice op de hoogte.
  • Indien de droger voor aflevering is blootgesteld aan lage temperaturen, laat
  deze dan eerst even op kamertemperatuur komen voordat u tot installatie
  overgaat. Koude temperaturen kunnen van invloed zijn op correct werken
  van de elektronische onderdelen.
  • Til de droger nooit op bij de uitstekende onderdelen (bijvoorbeeld de deur)
  of het werkblad; onderdelen kunnen losraken of breken en er kan letsel
  optreden.
  • Voor het tillen van de droger zijn minimaal 2 personen nodig om
  ongelukken te voorkomen.
  Locatie en omgeving
  • De droger is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
  • Installeer de droger niet in ruimten met een slechte ventilatie. Als u de
  droger in een kleine opslagruimte, een toiler, badkamer of dergelijke wilt
  installeren, zorg dan voor een goede ventilatie (open deur, ventilatierooster
  of opening groter dan 500 cm²).
  • Installeer de droger niet waar deze wordt blootgesteld aan extreme
  temperaturen lager dan 5 °C of hoger dan 35 °C om defecten of
  beschadigingen aan de droger of brand te voorkomen.

  De droger moet worden geplaatst met de achterzijde richting een wand
  om letsel te voorkomen door aanraken van het achterpaneel dat heet kan
  worden tijdens de droogprocedure.
  • Sla geen brandbare vloeistoffen op in de buurt van de droger om brand te
  voorkomen.
  • Installeer de droger niet achter een vergrendelbare deur, een schuifdeur of
  een deur met een scharnier aan de tegenoverliggende zijde van de
  drogerdeur zodat volledig openen van de drogerdeur wordt beperkt.
  • Installeer de droger niet op een hoogpolig tapijt om te voorkomen dat de
  ventilatie-openingen worden geblokkeerd.
  • Sla geen brandbare vloeistoffen op in de buurt van de droger om brand te
  voorkomen.
  37 • Page 3

  • Als de droger moet worden geïnstalleerd naast een gasfornuis of een
  kolenketel, moet een warmte-isolerende plaat (85 x 57 cm) worden
  bevestigd tussen de droger en de kachel; de zijkant van de plaat die richting
  de oven wijst moet worden afgedekt met aluminium folie om de droger te
  beschermen tegen hoge temperaturen.
  • Inbouwen van de wasdroger is niet toegestaan.
  • Als de droger onder een werkblad moet worden geïnstalleerd, moet voor
  voldoende ventilatie een ventilatierooster (minimaal 45 x 8 cm) worden
  geplaatst in het achterste deel van het werkblad waar de droger wordt
  geïnstalleerd.

  Plaatsen op een wasmachine
  • Als u de droger bovenop uw wasmachine wilt plaatsen,
  neem dan eerst contact op met de klantenservice of met
  uw speciaalzaak om te verifiëren of dit mogelijk is. Dit is
  alleen toegestaan als de droger en uw wasmachine
  compatibel zijn en een daarvoor bestemde stapelset
  verkrijgbaar is bij de klantenservice of uw speciaalzaak
  waarmee de droger veilig kan worden bevestigd op de
  wasmachine.
  Elektrische aansluiting
  • De droger mag alleen worden aangesloten op een
  geaard stopcontact dat voldoet aan de huidige
  veiligheidsregelgeving en dat geschikt is voor de
  waarden met betrekking tot spanning, stroomverbruik en
  beschermingsvoorschriften (aangegeven op het
  typeplaatje aan de achterzijde van de droger).
  • Gebruik geen verlengkabels, verlengkabels met meerdere aansluitingen of
  adapters; dit kan leiden tot brand door oververhitting. Neem contact op met
  de klantenservice als een langer netsnoer nodig is.
  38 • Page 4

  • Na de installatie moet toegang tot de stekker of ontkoppelen van de
  hoofdvoeding via een dubbelpolige schakelaar altijd worden gewaarborgd
  om te zorgen dat de droger onmiddellijk van de hoofdvoeding kan worden
  losgekoppeld.
  • Trek voor het ontkoppelen van de droger niet aan het netsnoer om
  beschadiging te voorkomen. Raak de stekker nooit aan met natte handen
  om een elektrische schok te voorkomen.
  • Zorg dat het netsnoer niet klem komt te zitten tussen de droger en de wand
  om beschadiging van het snoer te voorkomen.
  • Bedien de droger niet als het netsnoer of de stekker tekenen van
  beschadiging vertonen.
  • Ontkoppel het snoer van de hoofdvoeding alvorens onderhoud aan de
  droger uit te voeren om gevaren te vermijden.
  • Het netsnoer kan indien nodig worden vervangen; dit mag alleen worden
  uitgevoerd door de klantenservice of door een gekwalificeerde monteur om
  gevaren te vermijden.
  • Gebruik alleen een aardlekschakelaar van een model gemarkeerd met
  .
  Kinderen en gehandicapten
  • Kinderen mogen niet met de droger spelen.
  • Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden van de
  droger tenzij ze voortdurend in de gaten worden gehouden.
  • De droger kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen
  met verminderde fysieke, zintuigelijke of mentale capaciteiten of een gebrek
  aan ervaring en kennis, mits onder toezicht of geïnstrueerd betreffende
  veilig gebruik van de droger en begrip van de gevaren die kunnen ontstaan
  door gebruik.
  • Onderhoudswerkzaamheden aan de droger mogen niet worden uitgevoerd
  door kinderen zonder toezicht.
  • Zorg dat kinderen en kleine dieren niet in de trommel kunnen komen.
  Veilige bediening/minimaliseren van de kans op brand
  • Droog geen was met olie om brand te voorkomen. Wasgoed met olie kan
  spontaan ontbranden, vooral wanneer deze worden blootgesteld aan
  warmtebronnen zoals aanwezig in een droger. Het wasgoed wordt warm en
  veroorzaakt een oxidatiereactie in de olie. Oxidatie genereert warmte; als
  deze warmte niet kan ontsnappen, kan het wasgoed heet genoeg worden
  om vlam te vatten.
  • Droog geen ongewassen wasgoed in de droger.
  • Wasgoed dat is vervuild met substanties zoals bakolie, aceton, alcohol,
  benzeen, kerosine, vlekverwijderaars, terpentine, was of wasverwijderaars
  moet worden gewassen in heet water met een extra wasmiddel alvorens te
  worden gedroogd in een wasdroger.
  39 • Page 5

  • Wasgoed zoals schuimrubber (latexschuimrubber), douchekapjes,
  waterbestendige textielen, items met rubber op de achterzijde en kleren of
  kussens met schuimrubberen inleg mag niet worden gedroogd in de
  wasdroger.
  • Verwijder alle voorwerpen uit zakken zoals aanstekers en lucifers.
  • Gebruik geen brandbare schoonmaakmiddelen.
  • Gebruik de wasdroger niet wanneer chemicaliën zijn gebruikt voor het
  reinigen.
  • Wasverzachters of vergelijkbare producten moeten worden gebruikt zoals
  gespecificeerd door de wasverzachterinstructies.
  • Stop de wasdroger nooit voor het einde van de droogcyclus tenzij het
  wasgoed snel wordt verwijderd en uit elkaar wordt gehaald om de warmte
  af te voeren. De eindfase van een droogcyclus vindt altijd plaats zonder
  warmte (afkoelfase) om te zorgen dat de stukken wasgoed op een
  temperatuur blijven die geen beschadiging van het wasgoed oplevert.
  • Reinig het deurfilter na iedere droogcyclus (zie paragraaf DEURFILTER
  REINIGEN).
  • Houd de omgeving van de droger vrij van stof.
  • Zet de programmaknop altijd in de Uit-stand “O” na het programma-einde
  om de kans te verkleinen dat de droger per ongeluk wordt gestart.
  • Het drogen van kleren met riemen of het gebruik van drogerballen kan van
  invloed zijn op de trommel.
  Onderhoud
  • Schakel de droger uit en ontkoppel deze van de netvoeding alvorens
  onderhoud uit te voeren.
  • Gebruik nooit brandbare vloeistoffen voor het reinigen de droger.
  • Gebruik geen wasmiddelen met oplosmiddelen, schuurpoeder, glas of
  allesreinigers. De oppervlakken kunnen beschadigd raken.
  Reparaties en reserveonderdelen
  • Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door de klantenservice.
  Incorrecte reparaties kunnen leiden tot onvoorspelbare gevaren voor de
  gebruiker en beschadigingen van de droger en zorgen bovendien voor
  ongeldig worden van de garantie.
  • Voor reparaties zijn alleen originele reserveonderdelen toegestaan om een
  correcte werking van de droger te garanderen.
  • Drogers met trommelverlichting: Vervangen van de lamp mag alleen
  worden uitgevoerd door de klantenservice.

  40 • Page 6

  GEBRUIK
  Dit apparaat is bedoeld voor het drogen van wasgoed met een markering voor
  gebruik in een droger in hoeveelheden die gebruikelijk zijn voor huishoudens.
  • Volg de instructies in deze gebruiksaanwijzing en in de beknopte
  handleiding bij gebruik van de droger.
  • Bewaar deze gebruiksaanwijzing en de beknopte handleiding; als de droger
  aan een andere persoon wordt overgedragen, geef dan ook de
  gebruiksaanwijzing en de beknopte handleiding.

  41 • Page 7

  INSTALLATIE
  Volg voor het installeren van de droger de instructies in het hoofdstuk VEILIG INSTALLEREN EN
  GEBRUIKEN.
  • Stel de droger nauwkeurig af met behulp van de vier pootjes; controleer de correcte afstelling met
  behulp van een waterpas.
  • Zorg voor het draaien van de eerste droogcyclus dat het waterreservoir volledig naar binnen is
  gedrukt en dat het onderste filter correct is geplaatst (zie het hoofdstuk BESCHRIJVING VAN DE
  DROGER).
  • Zorg tevens dat alle slangen van het afvoersysteem zijn aangesloten zoals aangegeven in de
  onderstaande afbeelding.

  Indien mogelijk kan water direct worden afgevoerd naar de algemene riolering. Zo wordt voorkomen
  het waterreservoir te legen aan het einde van iedere droogcyclus; het condenswater kan direct worden
  afgevoerd (zie het hoofdstuk AFVOERSYSTEEM).

  42 • Page 8

  BESCHRIJVING VAN DE DROGER
  A.
  B.
  C.
  D.

  Werkblad
  Waterreservoir
  Contactpen
  Deur:
  De deur openen: Trek aan de
  handgreep.
  De deur sluiten: voorzichtig indrukken
  tot deze is gesloten.
  E. Filter
  F. Warmtewisselaar
  G. Klep warmtewisselaar

  F

  43 • Page 9

  ONDERHOUD EN REINIGING
  Schakel de droger uit alvorens onderhouds- of reinigingswerkzaamheden uit te voeren.
  NA IEDERE DROOGCYCLUS
  • Reinig het stoffilter aan het einde van iedere droogcyclus.


  Leeg het waterreservoir aan het einde van iedere droogcyclus.

  IEDERE MAAND
  • Reinig de warmtewisselaar minimaal één keer per maand (zie “Warmtewisselaar reinigen” op de
  volgende pagina).

  Stoffilter reinigen
  Afhankelijk van het drogermodel kan het stoffilter
  verschillende vormen hebben.
  Reinig het stoffilter na iedere droogcyclus of wanneer
  de controlelamp stoffilter gaat branden; ga hierbij als
  volgt te werk:
  A. Verwijder al het gedroogde wasgoed uit de droger
  alvorens het stoffilter te verwijderen.
  B. Neem het stoffilter uit de droger en open het filter
  voorzichtig.
  C. Verwijder al het stof voorzichtig van het
  stofscherm.
  D. Als dit is verstopt en niet handmatig kan worden
  gereinigd, spoel het filter dan met water af en
  gebruik een zachte borstel.
  Als het stoffilter schoon is, moet deze weer in de
  droger worden geplaatst. Zorg dat het stoffilter
  correct wordt geplaast alvorens de volgende droogcyclus te starten.

  B

  B

  C

  C

  OPMERKING:
  Zorg dat het stoffilter altijd correct wordt geplaatst wanneer het wasgoed in de trommel wordt gelegd
  of eruit wordt gehaald.

  44 • Page 10

  Warmtewisselaar reinigen
  Schakel de droger uit alvorens onderhouds- of reinigingswerkzaamheden uit te voeren.
  Reinig de warmtewisselaar minimaal één keer per maand of wanneer de controlelamp
  warmtewisselaar gaat branden (indien aanwezig op uw model); ga hierbij als volgt te werk:
  A. Open de klep van de warmtewisselaar.

  A
  B. Draai de twee vergrendelingsbalken aan de zijkant van de

  warmtewisselaar naar het midden in de horizontal stand en
  verwijder de warmtewisselaar.

  B
  C. Neem de warmtewisselaar vast zoals aangegeven in de

  afbeelding. Reinig de warmtewisselaar onder stromend water
  door deze rond te draaien om alle zijkanten te kunnen
  bereiken (vooral de voor- en achterzijde). Verwijder stof van de
  warmtewisselaarafdichtingen en -platen.
  Reinig de binnenzijde van de warmtewisselaarplaten onder
  stromend water (van de voorzijde naar de achterzijde).

  C
  D. Verwijder het stof handmatig of met een vochtige doek van de

  warmtewisselaarbehuising. Reinig de gehele behuizing van de
  achterzijde naar de voorzijde en zorg dat alle stof wordt
  verwijderd.

  D


  Plaats de warmtewisselaar volledig terug in de behuizing (TOP
  of HAUT markering naar boven gericht) en vergrendel deze
  opnieuw door de vergrendelingsbalken terug te draaien naar
  de originele positie.
  • De warmtewisselaar hoeft niet droog te zijn wanneer deze na
  het reinigen wordt teruggeplaatst.
  • Plaats de klep en vergrendel deze. De klep kan alleen worden
  gesloten wanneer de warmtewisselaar correct is geplaatst.
  • De controlelamp warmtewisselaar wordt automatisch
  uitgeschakeld wanneer de volgende droogcyclus wordt gestart.
  De aluminium platen van de warmtewisselaar kunnen na verloop
  van tijd verkleurd raken afhankelijk van het drogermodel.
  45 • Page 11

  AFVOERSYSTEEM
  Voor uw gemak:
  De droger kan direct worden aangesloten op de riolering van het huis om legen van het
  waterreservoir na iedere droogcyclus te voorkomen.
  Plaats een absorberende doek onder de droger om gemorst water op te vangen.
  A. Ontkoppel de slang aan de achterzijde (boven) van de droger.

  B. Verwijder de witte slang van de slangbevestiging.

  46 • Page 12

  C. Bevestig de slang op de riolering. Het hoogteverschil tussen de vloer waarop de droger staat en de
  aansluiting op de riolering mag niet groter zijn dan 1 meter.

  max. 1 meter

  OPMERKING: Het einde van de slang mag niet worden ondergedompeld in het afvoerwater om
  overheveling te voorkomen. Voorkom buigen en verdraaien van de slang.

  47 • Page 13

  DEUR OMKEREN
  Voor uw gemak:

  A

  Wanneer de droger op een wasmachine moet worden
  geplaatst, kan de deuropeningsrichting worden omgekeerd
  om de positie van de deurhendel te verlagen.
  Haal de stekker van de droger uit het stopcontact.
  A. Open de deur.
  B. Gebruik een sleutel om de contactpen in het bovenste deel
  van de deur 90° te draaien en verwijder de pen.

  B

  C. Deurvergrendeling verwijderen:
  Maak de 2 schroeven boven en onder het
  vergrendelingssysteem van de deur los.
  D. Druk de kleine knop boven het vergrendelingssysteem van de
  deur in met een kleine schroevendraaier, beweeg de
  deurvergrendeling iets omhoog en trek de deurvergrendeling
  naar u toe met uw vinger.

  C

  E. Deur omkeren:
  Verwijder de twee schroeven van de bevestigingsplaat van de
  deur.
  Bevestig de deur aan de gewenste zijde met de 2 schroeven.
  Haal de schroeven horizontaal aan om te voorkomen dat de
  deur bekneld raakt.
  Verplaatsen van de deurvergrendeling:
  Plaats de deurvergrendeling aan de tegenoverliggende zijde
  van de bevestigingsplaat van de deur.
  Druk de vergrendeling volledig in de opening en beweeg
  deze iets omlaag tot de kleine knop van het
  deurvergrendelingssysteem op de plaats aangrijpt.
  Zet de twee schroeven boven en onder het
  vergrendelingssysteem van de deur vast.
  Plaats de contactpen aan de binnenzijde van de deur (boven)
  door deze 90° te draaien.
  OPMERKING:
  Gebruik een schroevendraaier van het type orx T20 en haal de
  schroeven aan.
  48

  D

  E • Page 14

  ENERGIEBESPARING
  Voor drogers met energielabel volgens richtlijn 2010/30/EU
  Het energielabel bevat informatie over prestaties en verbruik van de droger:

  De vetgedrukte zwarte pijl geeft de energieefficiëntieklasse aan (A+++ = meest efficiënt /
  D = minst efficiënt).

  Stroomverbruik per jaar

  Drogertype

  Maximale vulcapaciteit

  Droogtijd

  Geluidsniveau tijdens drogen

  Condensatie-efficiëntie

  Automatische uitschakelfunctie
  De droger is ontworpen om energie te besparen. Daarom wordt de droger kort na het programma-einde
  automatisch uitgeschakeld.
  Wanneer een programma is geselecteerd, maar nog niet is gestart, wordt de droger automatisch na enkele minuten
  uitgeschakeld.
  Om de droger weer in te schakelen draait u de programmakeuzeknop naar “Uit/O” en vervolgens naar het gewenste
  programma.

  Tips voor energiebesparing
  Het programma dat het meest energie-efficiënt is voor het drogen van normaal nat katoenen
  wasgoed staat gespecificeerd in de beknopte handleiding; dit is het referentieprogramma voor het
  energielabel.
  De droger is ontworpen om energie te besparen. Na het einde van een programma wordt de droger
  daarom na een korte periode uitgeschakeld. Wanneer een programma is geselecteerd, maar nog
  niet is gestart, wordt de droger automatisch na enkele minuten uitgeschakeld.
  49 • Page 15  Droog altijd een volledige lading: afhankelijk van het soort wasgoed en het programma/de
  droogtijd. Zie de afzonderlijke beknopte handleiding voor meer informatie.
  Gebruik het maximale centrifugetoerental van de wasmachine, omdat mechanisch afvoeren van
  het water minder energie kost. U bespaart tijd en energie tijdens het uitvoeren van de droogcyclus.
  Droog het wasgoed niet te lang.
  Reinig het deurfilter na iedere droogcyclus.
  Reinig het onderste filter na iedere vijfde droogcyclus.
  Plaats de droger in een ruimte met een temperatuur tussen 15 °C en 20 °C. Ventileer de ruimte
  (open bijvoorbeeld een raam) bij een hogere temperatuur.
  Selecteer altijd het correcte programma/de correcte droogtijd voor de lading om de gewenste
  droogresultaten te verkrijgen.
  Selecteer de gematigde functie alleen bij kleine ladingen.
  Bij het drogen van katoen moeten strijkdroge en kastdroge ladingen worden samengevoegd. Begin
  met het programma strijkdroog/droogtijdinstelling, verwijder het te strijken wasgoed aan het
  einde van de betreffende cyclus en droog het resterende wasgoed met de instelling kastdroog.

  STORINGSDIAGNOSEGIDS/KLANTENSERVICE
  Mocht de droger storingen in de werking vertonen, dan wordt u verzocht de volgende punten na
  te gaan, alvorens contact op te nemen met de klantenservice:
  Drogen duurt te lang/wasgoed is niet droog genoeg:
  • Correct programma geselecteerd?
  • Geplaatst wasgoed te nat (centrifugetoerental wasmachine lager dan 800 omw/min? Wanneer het
  centrifugetoerental lager is dan 800 omw/min, kan de storing bij het waterreservoir voorkomen
  tijdens de droogcyclus)?
  • Deurfilter verstopt (controlelamp filter brandt)?
  • Warmtewisselaar verstopt? (zie het hoofdstuk “STOFFILTER REINIGEN/WARMTEWISSELAAR
  REINIGEN”).
  • Is de buitentemperatuur te hoog?
  • Controlelampen EINDE branden? De droogcyclus is voltooid en het wasgoed kan uit de droger
  genomen worden.
  • De gematigde functie geselecteerd? De gematigde functie mag alleen worden geselecteerd bij
  kleine ladingen.
  • Gemengde wasgoedlading (bijvoorbeeld katoen en synthetisch materiaal)?
  De droger werkt niet:
  (druk na een stroomstoring en/of onderbreking in de netvoeding altijd op de knop Start/Pauze).
  • Droger automatisch uitgeschakeld voor energiebesparing? Zie de paragraaf “Automatische
  uitschakelfunctie”.
  • Stekker goed in het stopcontact gestoken?
  • Stroomstoring?
  • Zekering doorgebrand?
  • Deur correct gesloten?
  • Droogprogramma geselecteerd?
  • Startvertragingsoptie geselecteerd?
  • Knop Start/Pauze geactiveerd?
  • Controlelampen branden?

  50 • Page 16

  Controlelamp stoffilter, waterreservoir of warmtewisselaar brandt:
  • Stoffilter schoon?
  • Waterreservoir leeg?
  • Waterreservoir correct geplaatst?
  • Warmtewisselaar schoon en correct geplaatst?
  Waterdruppels onder de droger:
  • Warmtewisselaar correct geplaatst?
  • Stof van de warmtewisselaarafdichting verwijderd?
  • Stof op de deurafdichting verwijderd?
  • Waterreservoir correct geplaatst?
  • Droger waterpas?
  Klantenservice
  Wanneer de storing na het uitvoeren van de bovenstaande controles blijft bestaan of
  terugkeert, schakel dan de droger uit en neem contact op met de klantenservice (refereer aan de
  garantie).
  Geef het volgende aan:
  • De aard van de storing.
  • Drogertype en -model.
  • Het servicenummer (nummer na het woord Service op het zelfklevende typeplaatje) rechtsonder
  bij de deuropening.
  • Uw adres en telefoonnummer.

  Producent:
  Whirlpool Europe s.r.l.
  Viale Guido Borghi 27
  21025 Comerio (VA)
  Italië
  EG-conformiteitsverklaring
  Deze droger is ontworpen, vervaardigd en gedistribueerd in overeenstemming met de
  veiligheidsvoorschriften van de EG-richtlijnen:
  2006/95/EC Laagspanningsrichtlijn.
  2004/108/EC Richtlijn m.b.t. Elektromagnetische compatibiliteit.

  51 • Page 17

  AFDANKEN


  Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake
  Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA).  Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk
  schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen, die veroorzaakt zouden
  kunnen worden door onjuiste verwerking van dit product als afval.

  Verpakking


  Het verpakkingsmateriaal is voor 100% recyclebaar en draagt het recyclingsymbool.

  De verpakking en oude apparaten als afval verwerken:
  • De droger is gemaakt met herbruikbare materialen. De droger moet worden verwerkt als afval in
  overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.
  • Knip het netsnoer door zodat de droger niet meer op de stroom kan worden aangesloten.
  • Het symbool
  op het product, of op de documenten die bij het product geleverd worden, geeft
  aan dat dit apparaat niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval. In plaats daarvan dient het
  ingeleverd te worden bij een speciaal inzamelpunt voor de recycling van elektrische en
  elektronische apparatuur. Het afdanken moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de
  plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking.
  • Voor gedetailleerdere informatie over behandeling, terugwinning en recycling van dit product kunt
  u contact opnemen met de betreffende instantie in uw woonplaats, uw vuilnisophaaldienst of de
  winkel waar u het product heeft gekocht.

  B-05/2014
  52

  4000 107 29922


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool AWB 866 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool AWB 866 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,07 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool AWB 866

Whirlpool AWB 866 Kurzanleitung - Deutsch - 6 seiten

Whirlpool AWB 866 Bedienungsanleitung - Deutsch - 18 seiten

Whirlpool AWB 866 Kurzanleitung - Englisch - 6 seiten

Whirlpool AWB 866 Bedienungsanleitung - Englisch - 18 seiten

Whirlpool AWB 866 Kurzanleitung - Holländisch - 6 seiten

Whirlpool AWB 866 Kurzanleitung - Französisch - 6 seiten

Whirlpool AWB 866 Bedienungsanleitung - Französisch - 17 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info