Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
5019 100 18167
1. Ga na of alle sluitingen dicht zijn en de
zakken leeg zijn.
2. Keer het wasgoed binnenste buiten.
3. Doe het wasgoed losjes in de trommel om
ervoor te zorgen dat het niet kreukt.
Sorteer het wasgoed als volgt:
A) Naar wassymbolen
(in de kraag of de binnenzoom):
Geschikt voor drogen in de
droogautomaat
Drogen in de droogautomaat alleen
bij lage droogintensiteit
Niet in de droogautomaat drogen
B) Naar dikte/gewicht
Wanneer de lading die gedroogd moet
worden de capaciteit van de droogautomaat
te boven gaat, dient u het wasgoed op
grond van dikte/gewicht te scheiden
(bijvoorbeeld. handdoeken scheiden van
het dunne ondergoed).
C) Naar weefsel
Katoen/linnen
: Handdoeken, jersey katoen,
bed- en tafellinnen van katoen of linnen.
Synthetisch/Easy care
: Bloesjes,
overhemden, overalls, enz. van polyester of
polyamide, evenals gemengde katoen/
synthetische weefsels.
D) Naar droogniveau
Sorteren op: strijkdroog, kastdroog, enz.
Deze weefsels niet met een droogautomaat
drogen:
Wol, zijde, nylon kousen, delicate
borduursels, wasgoed met metalen onderdelen/
versiersels, omvangrijk wasgoed zoals
slaapzakken enz.
Belangrijk: gebruik alleen specifiek
aanbevolen droogveilige toevoegingen
en
spoel wasgoed dat is behandeld met middelen
om vlekken te verwijderen grondig in ruim water
alvorens te drogen.
Gebruik alleen specifiek
aanbevolen droogveilige plastic items
en
droog nooitrubber of wasgoed dat bevlekt is
met plantaardige olie
in de droogautomaat.
Droogtijd of -programma en extra functies:
Om een droogtijd of -programma te
selecteren draait u de tijdkeuzeknop met de
klok mee.
Om een extra functie te selecteren (indien
beschikbaar) drukt u op de desbetreffende
toets.
Druk opnieuw op de toets om de functie te
annuleren.
1. Nadat u de gewenste droogtijd of -
programma en functies geselecteerd hebt,
drukt u op de Starttoets.
Wanneer het wasgoed niet uit de trommel
gehaald wordt aan het einde van de
droogcyclus, zal een automatisch anti-
kreukprogramma in werking worden gesteld
gedurende maximaal 12 minuten. De
trommel draait op regelmatige intervallen,
wat voorkomt dat het wasgoed kreukt.
2. Als de droogcyclus voltooid is, stelt u de
tijdkeuzeknop in op 0.
Het indicatielampje Aan van de
droogautomaat gaat uit.
De droogautomaat onderbreken tijdens het
proces
1. Stel de tijdkeuzeknop in op het programma
Luchten.
2. Wacht tenminste 5 minuten met het openen
van de deur, zodat de droogautomaat kan
afkoelen.
Om veiligheidsredenen stopt de droogtijd
automatisch als u de deur opent.
3. Om opnieuw te starten nadat de deur
geopend is, moet de deur worden gesloten
en opnieuw de Starttoets worden ingedrukt.
Maak het pluisfilter aan het einde van elke
droogcyclus schoon:
1. Open de deur.
2. Trek het filter naar boven.
3. Verwijder het pluis met behulp van een
zachte borstel of uw vingers.
4. Druk het filter weer stevig in zijn plaats.
Inbouwen van de droogautomaat
1. Het wordt aanbevolen het werkblad niet te
verwijderen.
2. Sluit de droogautomaat aan op een extern
ventilatiesysteem, om te voorkomen dat de
stoom uw meubels in de loop der jaren
beschadigt.
Mocht de droogautomaat storingen in de
werking vertonen, dan wordt u verzocht de
volgende punten na te gaan alvorens contact
op te nemen met de Servicedienst:
Het drogen duurt te lang / het wasgoed is niet
droog genoeg:
Is de juiste droogtijd geselecteerd?
Was het wasgoed te nat toen het in de
trommel gedaan werd (centrifugeersnelheid
minder dan 800 rpm)?
Is het pluisfilter vuil (indicatielampje filter
brandt)?
De droogautomaat werkt niet:
Zit de stekker stevig in het stopcontact?
Is de stroom uitgevallen?
Is de zekering doorgeslagen?
Is de deur goed gesloten?
Is de droogtijd geselecteerd?
Is de
Start
toets ingedrukt?
Indicatielampje pluisfilter brandt:
Is het pluisfilter schoon?
Is de afvoerslang verstopt?
Als de storing aanhoudt of opnieuw optreedt,
nadat u de bovenstaande controles hebt
uitgevoerd, dient u de droogautomaat uit te
schakelen en onze Servicedienst te bellen
(zie de garantie).
Vermeld:
Een beschrijving van de storing.
Het type en model droogautomaat.
Het servicenummer (nummer achter het
woord Service op het typeplaatje) aan de
binnenkant van de deur rechts.
Uw volledige adres en telefoonnummer.
HET WASGOED VOORBEREIDEN SELECTEREN VAN EEN DROOGTIJD OF -
PROGRAMMA IN, EN DE EXTRA FUNCTIES
EEN DROOGCYCLUS STARTEN EN VOLTOOIEN
EEN DROOGCYCLUS ONDERBREKEN
FILTER
INBOUWINSTALLATIE
HET OPSPOREN VAN STORINGEN
KLANTENSERVICE
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Guten Tag
  ich habe einen whirrpool AWZ220 Trockner
  Nun meine Frage,was kann ich tun wenn er nicht mehr richtiog trocknet.
  Sieb ist gereinigt. Eingereicht am 27-2-2018 09:08

  Antworten Frage melden
 • Wo ist die Gerätesicherung vom Whirlpool awz 220 Eingereicht am 2-1-2017 17:07

  Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool awz 220 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool awz 220 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,15 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool awz 220

Whirlpool awz 220 Kurzanleitung - Deutsch - 8 seiten

Whirlpool awz 220 Bedienungsanleitung - Deutsch - 11 seiten

Whirlpool awz 220 Kurzanleitung - Englisch - 8 seiten

Whirlpool awz 220 Bedienungsanleitung - Englisch - 5 seiten

Whirlpool awz 220 Kurzanleitung - Holländisch - 8 seiten

Whirlpool awz 220 Bedienungsanleitung - Holländisch - 5 seiten

Whirlpool awz 220 Kurzanleitung - Französisch - 8 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info