Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/7
Nächste Seite
19
VOORDAT U DE DROOGAUTOMAAT
GEBRUIKT / AANSLUITINGEN
1. De verpakking verwijderen en controle
Controleer na het uitpakken of de droogautomaat
niet beschadigd is. Twijfelt u, gebruik de
droogautomaat dan niet. Neem contact op met de
Servicedienst of uw plaatselijke leverancier.
Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken,
polystyreen delen enz.) moet buiten het bereik van
kinderen gehouden worden, want het zou een bron
van gevaren kunnen vormen.
2. Elektrische Aansluitingen
Elektrische aansluitingen moeten tot stand worden
gebracht door een bevoegd technicus en in
overeenstemming met de instructies van de
fabrikant en actuele
standaardveiligheidsvoorschriften.
De elektrische aansluiting dienen te voldoen aan
de voorschriften van uw plaatselijke
elektriciteitsmaatschappij.
Informatie over het voltage, stroomverbruik en de
vereiste zekering vindt u vermeld op het plaatje
aan de achterzijde van de droogautomaat.
De fabrikant aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of
materiële schade die voortkomt uit
veronachtzaming van deze instructies.
De droogautomaat dient te worden geaard zoals
door de wet voorgeschreven.
Gebruik geen verlengsnoeren of meervoudige
adapters.
Voordat u onderhoud uitvoert, verdient het
aanbeveling de stekker van de droogautomaat uit
het stopcontact te trekken.
Gebruik de droogautomaat niet als die tijdens het
transport schade heeft opgelopen. Neem contact op
met één van de technici van onze Klantenservice.
De vervanging van de hoofdkabel dient alleen te
worden uitgevoerd door de Servicedienst.
Na installatie moet de stekker bereikbaar blijven,
of moet het mogelijk zijn de meerpolige
aansluiting af te koppelen via een schakelaar.
3. Installatie
Installeer uw droogautomaat niet op een plaats
waar deze kan lijden onder extreme
omstandigheden, zoals: slechte ventilatie,
temperaturen rond het vriespunt (of boven 35°C).
Verwijder de beschermende folie van het
bedieningspaneel.
Stabiliteit:
Wanneer u uw droogautomaat installeert, moet hij
waterpas worden gezet met behulp van de twee
stelpootjes en moet de horizontale stand worden
gecontroleerd met een waterpas
Inbouwen van de droogautomaat
Vanwege de veiligheid mag het werkblad niet
worden verwijderd.
Sluit de droogautomaat aan op een extern
ventilatiesysteem, om te voorkomen dat de stoom
uw meubels in de loop der jaren beschadigt.
Opbouwpakket
Uw droogautomaat kan op uw frontlader-
wasmachine geplaatst worden. Om dit te doen
gebruikt u het opbouwpakket AMH 542, dat u bij
uw leverancier kunt verkrijgen.
Minimale afmetingen behuizing:
Breedte: 600 mm
Hoogte: 850 mm
Diepte: 560 mm
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool awz 241 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool awz 241 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,33 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info