302666
2
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/9
Nächste Seite
22
1. Płaszczyzna robocza.
2. Pojemnik na skroploną wodę.
3. Sworzeń stykowy.
4. Drzwi (można dokonać przełożenia drzwi).
Patrz rozdział “Przekładanie drzwi”.
W celu otwarcia drzwi; pociągnąć uchwyt
na zewnątrz.
W celu zamknięcia drzwi; trzymając za
uchwyt, zamknąć delikatnie.
5. Filtr zatrzymujący strzępy.
6. Zabezpieczenie przed dziećmi.
Posługując się monetą lub śrubokrętem,
obrócić plastykową śrubę, w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara o 90°.
Nacięcie śruby pionowo: drzwi nie da się
zamknąć.
Nacięcie śruby poziomo: drzwi da się
zamknąć.
7. Lampka wewnętrzna (jeśli jest
zainstalowana).
Zapala się jedynie wówczas gdy są otwarte
drzwi (musi zostać wybrany program) lub
gdy naciśnięty jest przycisk “Światło”.
Gaszenie światła: pokrętło selekcji programu
ustawione na “0”.
8. Przycisk dla zaworu klapowego
wymiennika ciepła.
9. Wymiennik ciepła.
Filtr należy oczyścić po każdym cyklu
suszenia
1.
Pociągnąć filtr do góry.
2.
Otworzyć filtr.
3.
Oczyścić go palcami lub za pomocą miękkiej
szczotki.
4.
Włożyć filtr na miejsce.
Lampka kontrolna filtru strzępów
Ostrzega, że filtr jest zabrudzony i należy go
wyczyścić.
Jeżeli bielizna nie jest dostatecznie wysuszona,
należy sprawdzić czy filtr nie jest zatkany.
Pojemnik na wodę należy każdorazowo
opróżniać po zakończeniu cyklu suszenia
1.
Otworzyć klapkę, zablokowaną wciskanym
zamknięciem, poprzez lekkie naciśnięcie z
jej prawej strony i wyjąć pojemnik na wodę.
2.
Opróżnić pojemnik.
3.
Po opróżnieniu należy wepchnąć pojemnik z
powrotem do obudowy, aż zaskoczy.
Lampka kontrolna pojemnika
wody
Wskazuje, że w pojemniku jest pełno wody i
należy go opróżnić. Następuje automatyczne
zatrzymanie programu suszenia.
Suszarka elektroniczna
Ustawić pokrętło programatora na “0”, opróżnić
pojemnik z wody i ponownie uruchomić program.
Suszarka ze sterowaniem czasowym
Opróżnić pojemnik na wodę. Ustawić pokrętło
selektora programu w położenie linii znajdującej
się na lewo zaznaczonego symbolu opróżniania
( ) (przycisk
Start
winien być wciśnięty).
Po zakończeniu cyklu pompowania należy
ustawić pokrętło selektora w to samo miejsce w
którym znajdowało się ono gdy został przerwany
cykl suszenia.
OPIS SUSZARKI
FILTR
POJEMNIK NA WODĘ
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool awz 565 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Whirlpool awz 565

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Deutsch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Holländisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Dänisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Französisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Französisch - 10 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Italienisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Portugiesisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Spanisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Spanisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Schwedisch - 9 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info