302666
6
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/9
Nächste Seite
26
Suszarka ze sterowaniem
czasowym
1.
Wybrać czas suszenia i funkcje dodatkowe
postępując według wskazówek znajdujących
się w tabeli (patrz “Tabela programów”).
2. Funkcje dodatkowe (zależnie od modelu)
W celu wybrania funkcji dodatkowej, nacisnąć
odpowiadający jej przycisk. Nacisnąć
przycisk ponownie, aby anulować wybór.
Opóźnione uruchomienie
Opóźnia załączenie suszarki. Należy
obracać przełącznik czasu opóźnienia
załączenia w kierunku ruchu wskazówek
zegara, aż do ustawienia żądanego
opóźnienia i nacisnąć przycisk
Start
.
Można ustawić opóźnienie od 1 do 8
godzin. Czas opóźnienia może być w
każdej chwili zmieniony, poprzez
zwyczajne obrócenie przełącznika
czasu opóźnienia.
Czas jaki pozostał do uruchomienia
programu jest pokazywany na
przełączniku.
Otwarcie drzwi zatrzymuje odliczanie.
Aby kontynuować odliczanie należy
zamknąć drzwi i nacisnąć ponownie
przycisk
Start
.
Aby skasować odliczanie należy
ustawić przełącznik opóźnienia na ”0”.
Delikatne (Gentle)
Obniża temperaturę suszenia.
Przeznaczona do delikatnej bielizny.
Brzęczyk (Buzzer)
Wciśnięty przycisk uruchamia
brzęczyk, który sygnalizuje koniec
cyklu, wydając dźwięk w regularnych
odstępach.
3. Programy dodatkowe
Przewietrzanie
Bielizna jest przewietrzana, bez
ogrzewania, przez 20 minut.
1.
Po wybraniu programu suszenia i funkcji
dodatkowej, nacisnąć przycisk uruchomienia
Start
.
2.
Po zakończonym programie, brzęczyk
zasygnalizuje koniec programu suszenia.
Jeżeli wybraliście funkcję dodatkową
“Brzęczyk”, będzie on dźwięczał przez jakiś
czas w regularnych odstępach czasu.
3.
Jeżeli bielizna nie zostanie wyjęta z bębna
natychmiast po zakończeniu cyklu, włącza
się samoczynnie cykl pracy zapobiegający
pognieceniu na czas maksimum 20 minut
(Suszarki ze sterowaniem czasowym) lub 70
minut (Suszarki elektroniczne); bęben
zaczyna się obracać w regularnych
odstępach czasu, aby bielizna nie zmięła się.
4.
Po zakończeniu programu, ustawić
programator w położeniu “0”. Światełko
kontrolne “Maszyna włączona” zgaśnie.
5. Oczyścić filtr i opróżniać pojemnik na
wodę po każdym cyklu suszenia.
6.
Jeśli zmienicie program w trakcie trwania
cyklu (suszarka elektroniczna), maszyna
zatrzyma się. Aby uruchomić nowy program
należy nacisnąć ponownie przycisk
Start
.
Przerywanie cyklu suszenia
Aby zatrzymać maszynę podczas trwania cyklu;
przekręcić programator w położenie
()
Przewietrzanie i nacisnąć ponownie
Start
(Suszarka elektroniczna).
Odczekać co najmniej 5 minut przed otwarciem
drzwiczek, tak aby umożliwić ostudzenie się
suszarki.
Dla Waszego bezpieczeństwa, w momencie
otwarcia drzwiczek, cykl zostaje automatycznie
przerwany. W celu ponownego włączenia
nacisnąć ponownie przycisk uruchomienia
Start
.
JAK WYBRAĆ CZAS SUSZENIA LUB
PROGRAM I FUNKCJE DODATKOWE
URUCHOMIENIE I DOKOŃCZENIE PROGRAMU
6

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool awz 565 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Whirlpool awz 565

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Deutsch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Holländisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Dänisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Französisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Französisch - 10 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Italienisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Portugiesisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Spanisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Spanisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Schwedisch - 9 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info