302666
8
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/9
Nächste Seite
28
Bezpośrednie odprowadzenie wody z tylnej
części suszarkis
Aby uniknąć konieczności opróżniania
pojemnika wody po każdym cyklu suszenia,
należy podłączyć rurę, dostarczoną z suszarką,
do zlewu lub na stałe do instalacji ściekowej.
1.
Wyjąć rurę znajdującą się w spodniej, tylnej
części maszyny i zamocować na plastykowej
złączce (pokazanej na rysunku), podłożyć
szmatę do zebrania wyciekającej wody.
2.
Rurę dostarczoną z suszarką należy
podłączyć do złączki. Maksymalna wysokość
odprowadzenia wynosi 1 m.
3.
Upewnić się czy rura nie jest zgięta lub
załamana (koniec rury spustowej nie
powinien być zanurzony w spuszczanej
wodzie gdyż może to spowodować
zassanie).
Długość dostarczonej rury wynosi 1,5 m.
Maksymalna dopuszczalna długość
zainstalowanej rury wynosi 2,5 m.
Zmiana kierunku otwierania drzwi
1.
Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
2.
Otworzyć drzwiczki.
3.
Pomagając sobie kluczem, obrócić o 90°
sworzeń stykowy, umieszczony w górnej
części drzwi i wyjąć go.
4.
Odkręcić dwie śruby zawiasu drzwiczek i
wyjąć je.
5.
W celu demontażu zamknięcia drzwiczek,
należy:
Odkręcić dwie śruby znajdujące się powyżej
oraz poniżej zamknięcia i podtrzymując je od
dołu wysunąć ku górze (1,5 cm).
6.
W celu zamocowania drzwi po przeciwnej
stronie:
Odwrócić drzwiczki.
Zamocować dwoma śrubami z żądanej strony.
Włożyć ponownie zamknięcie drzwiczek po
przeciwnej stronie i przesunąć w dół (1,5 cm).
Zakręcić ponownie za pomocą dwóch śrub nad
zamknięciem i pod zamknięciem drzwiczek.
Należy uważać aby nie zmienić kierunku
mechanizmu zamykającego.
Zabezpieczenie przed dziećmi winno
znajdować się ponad zamkiem.
7.
Wkręcić ponownie sworzeń stykowy do
górnej części drzwiczek
.
1.
Umyć zewnętrzne powierzchnie aparatu
płynnym detergentem. Nie używać
produktów ściernych.
2.
Oczyścić filtr po każdym cyklu suszenia.
3.
Jeżeli filtr strzępów jest zatkany, należy go
czyścić wodą i miękką szczotką.
4.
Czyścić wymiennik ciepła co najmniej raz na
trzy miesiące, w następujący sposób:
Otworzyć drzwiczki i nacisnąć przycisk
znajdujący się w dolnej części otworu.
Nastąpi otwarcie klapki wymiennika ciepła.
Obrócić podtrzymujące sprężyny i wyjąć
wymiennik ciepła.
SYSTEM ODPROWADZENIA WODY
PRZEKŁADANIE DRZWI
KONSERWACJA
8

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool awz 565 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Whirlpool awz 565

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Deutsch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Holländisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Dänisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Französisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Französisch - 10 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Italienisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Portugiesisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Spanisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Spanisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Schwedisch - 9 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info