302666
9
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/9
Nächste Seite
29
Za pomocą wilgotnej szmatki usunąć puch z
uszczelki.
Przemyć wymiennik pod bieżąćą wodą.
Aby wstawić na miejsce wymiennik; należy
go wsunąć do jego gniazda i zablokować w
tym miejscu za pomocą podtrzymujących
sprężyn.
Uwaga:
Płyty wymiennika mogą zmieniać kolor
w trakcie użytkowania.
5.
Wytrzeć i usunąć strzępy z uszczelki
drzwiowej oraz z ich wewnętrznej części, za
pomocą wilgotnej szmatki.
Jeżeli Wasza suszarka nie funkcjonuje poprawnie, należy sprawdzić poniższe
punkty, zanim wezwiecie Serwis.
Czas suszenia jest zbyt długi / bielizna jest
źle wysuszona.
Czy wybraliście poprawny czas / program
suszenia?
Czy bielizna była dobrze odwirowana
(szybkość odwirowania poniżej 800 obr/min)?
Czy filtr jest zabrudzony (Światełko kontrolne
włączone)?
Czy wymiennik ciepła jest czysty?
Czy temperatura otoczenia nie jest zbyt
wysoka?
Po przerwie w dostawie prądu, trzeba
ponownie uruchomić suszarkę (suszarka
elektroniczna).
Suszarka nie funkcjonuje.
Czy wtyczka jest dobrze włożona do
gniazdka prądu?
Czy nie ma przerwy w dopływie prądu?
Czy nie spalił się bezpiecznik?
Czy drzwiczki są dobrze zamknięte?
Czy został wybrany program suszenia lub czas?
Czy został naciśnięty przycisk
Start
?
Lampka kontrolna filtru lub pojemnika wody
jest włączona.
Czy filtr jest czysty?
Czy pojemnik na wodę jest pusty?
Czy pojemnik na wodę jest prawidłowo
umieszczony?
Czy wymiennik ciepła jest czysty?
Czy ustawiono położenie programatora na
“pompowanie” (suszarki ze sterowaniem
czasowym - patrz “Pojemnik na wodę”)?
Krople wody pod suszarką.
Czy wymiennik ciepła jest prawidłowo
ustawiony?
Czy został usunięty puch z uszczelki
wymiennika ciepła?
Czy został usunięty puch z uszczelnienia drzwi?
Wymiana żarówki oświetlenia wewnętrznego
(zależnie od modelu).
Jeśli nie działa oświetlenie wewnętrzne to
możliwą przyczyną jest przepalenie żarówki.
Wyjąć wtyczkę z gniazdka !
Otwórz drzwi i odkręć szklaną pokrywę
wewnątrz bębna.
Wymień uszkodzoną żarówkę na nową i
zakręć z powrotem szklaną pokrywę.
Żarówka do wymiany: 15W, 220/240V, E14,
dostosowana do temperatury do 300°C.
Zanim zwrócicie siê Pañstwo do Serwisu:
1.
Należy sprawdzić czy nie ma możliwości
wyeliminowania usterek samemu (patrz
“Wyszukiwanie usterek”).
2.
Ponownie uruchomić program aby sprawdzić
czy usterka została usunięta
Jeżeli po dokonaniu powyższych kontroli,
suszarka w dalszym ciągu nie działa
poprawnie, należy się skontaktować z
najbliższym Serwisem.
Prosimy podać:
krótki opis awarii,
dokładnie typ i model
suszarki,
numer serwisowy
widoczny po prawej
stronie otworu
drzwiczek,
Wasz dokładny adres i numer telefonu.
KONSERWACJA
WYSZUKIWANIE USTEREK
SERWIS
9

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool awz 565 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Whirlpool awz 565

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Deutsch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Holländisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Dänisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Französisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Französisch - 10 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Italienisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Portugiesisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Spanisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Spanisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Schwedisch - 9 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info