Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/9
Nächste Seite
16
Elektronická sušička
1.
Podľa tabuľky zvoľte program a funkcie
(Pozri “Tabuľka Programov”).
2. Funkcie (ak je nimi Váš model vybavený)
Funkciu zvolíte tak, že pred stlačením
tlačidla
Start
stlačte tlačidlo príslušnej
funkcie. Kontrolka nad tlačidlom sa rozsvieti
na znamenie toho, že príslušná funkcia bola
zapnutá. Pri nesprávnej voľbe (nezlúčiteľná
kombinácia funkcií) sa ozve varovný
zvukový signál. Funkciu zrušíte opätovným
stlačením tlačidla.
Spustenie s časovým posunom
Odloží spustenie sušičky na neskoršiu
dobu. Pri každom stlačení tlačidla sa
spustenie posunie o 2 hodiny
v rozmedzí 2 - 8 hodín. Po nastavení
požadovaného posunu stlačte tlačidlo
Start
. Ak kontrolka bliká, je sušička
v stave, kedy čaká na spustenie podľa
zadaného času. Časový posun možno
zmenit’ alebo zrušit’ tým, že nastavíte
programový volič na hodnotu “0”.
Po otvorení dverí sa odpočítavanie
zostávajúceho času preruší.
Ak zatvoríte dvere a znovu stlačíte
tlačidlo
Start
, odpočítavanie sa obnoví.
Po stlačení tlačidla
Start
je na chvíľu
počut’ čerpadlo.
Jemné
Znižuje teplotu sušenia pre jemnú
bielizeň. Funkcia je automaticky
zahrnutá do programov programov na
jemnú bielizeň, preto jej výber nie je
možný.
Rýchle (len pre bavlnu), max. 3,5 kg
Skracuje čas potrebný na sušenie
(napr. pre utierky a inú bielizeň
rovnakej veľkosti). Nepoužívajte túto
funkciu pre veľké kusy bielizne (plachty
a pod.).
Zvukový signál
Stlačením tohoto tlačidla uvediete do
chodu zvukovú signalizáciu: po
ukončení cyklu sušenia sa
v pravidelných intervaloch ozve
zvukový signál.
3. Doplnkové programy
Prevzdušňovanie
Bielizeň sa bude 30 minút
prevzdušňovat’ bez ohrievania.
Časovo limitovaný program
(20 až 60 minút)
Pre šetrné dosušenie čiastočne suchej
bielizne alebo jednotlivých kusov
čiastočne suchej bielizne. Vhodné pre
všetky druhy tkanín.
NASTAVENIE DOBY SUŠENIA ALEBO PROGRAMU A FUNKCIÍ
5

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool awz 565 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool awz 565 in der Sprache / Sprachen: Schwedisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,33 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool awz 565

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Deutsch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Holländisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Dänisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Französisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Französisch - 10 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Italienisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Portugiesisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Spanisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Spanisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Polnisch - 9 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info