Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/9
Nächste Seite
17
Sušička s časovým spínačom
1.
Zvoľte čas sušenia a funkcie podľa tabuľky
(Pozri “Tabuľka programov”).
2. Funkcie (ak je nimi Váš model vybavený)
Funkciu zvolíte tak, že stlačíte príslušné tlačidlo.
Funkciu zrušíte opätovným stlačením tlačidla.
Spustenie s časovým posunom
Táto funkcia zaistí, že sušička sa spustí
až po stanovenom čase. Ovdací
gombík oneskoreného spustenia treba
otočením v smere hodinových ručičiek
nastavit’ na požadovanú hodnotu a
stlačit’ tlačidlo
Start
. Čas do spustenia je
možné nastavit’ v intervalu od 1 do 8
hodín.
Nastavenú hodnotu oneskorenia je
možné vždy zmenit’ gombíkom
oneskoreného spustenia.
Čas, ktorý ostáva do spustenia
programu, je zobrazený na gombíku.
Pri otvorení dvierok sa preruší
odpočítavanie času.
Odpočítavanie sa obnoví, keď dvierka
zatvoríte a znovu stlačíte tlačidlo
Start
.
Odpočítavanie zrušíte nastavením
gombíka oneskoreného spustenia na “0”.
Jemné
Znižuje teplotu sušenia. Vhodné pre
jemnú bielizeň.
Zvukový signál
Stlačením tohoto tlačidla uvediete do
chodu zvukovú signalizáciu: po
ukončení cyklu sušenia sa
v pravidelných intervaloch ozve
zvukový signál.
3. Doplnkový program
Prevzdušňovanie
Bielizeň sa bude 20 minút
prevzdušňovat’ neohriatym vzduchom.
1.
Po zvolení doby sušenia, prípadne programu
a funkcií, stlačte tlačidlo
Start
.
2.
V prípade, že je zapnutá zvuková
signalizácia, sa po ukončení cyklu sušenia
ozve zvukový signál. Signál sa po určitú dobu
opakuje v pravidelných intervaloch.
3.
V prípade, že bielizeň po ukončení cyklu
sušenia nevyberiete, spustí sa na maximálnu
dobu 20 minút (sušička s časovým
spínačom) alebo 70 minút (elektronická
sušička) automatický cyklus ochrany pred
pokrčením. Bubon sa v pravidelných
intervaloch otáča, aby sa bielizeň nepokrčila.
4.
Pri ukončení programu nastavte programátor
do polohy “0”. Kontrolka “Zapnuté” zhasne.
5. Na konci každého cyklu sušenia vyčistite
filter na textilné vlákna a vyprázdnite
vodnú nádržku.
6.
V prípade, že zmeníte u elektronickej sušičky
program v priebehu cyklu, sušička sa zastaví.
Ak chcete spustit’ nový program, stlačte
znovu tlačidlo
Start
.
Ako prerušit’ cyklus sušenia
Ak chcete prerušit’ sušenie v priebehu cyklu,
nastavte programátor do polohy ( )
Prevzdušňovanie a u elektronickej sušičky
stlačte znovu tlačidlo
Start
.
Pred otvorením dverí vyčkajte aspoň 5 minút,
aby sušička mohla vychladnút’.
Po otvorení dverí sa program z bezpečnostných
dôvodov automaticky zastaví. Znovu ho spustíte
tak, že zatvoríte dvere a opät’ stlačíte tlačidlo
Start
.
NASTAVENIE DOBY SUŠENIA ALEBO PROGRAMU A FUNKCIÍ
SPUSTENIE A UKONČENIE PROGRAMU
6

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool awz 565 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool awz 565 in der Sprache / Sprachen: Schwedisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,33 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool awz 565

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Deutsch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Holländisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Dänisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Französisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Französisch - 10 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Italienisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Portugiesisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Spanisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Spanisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Polnisch - 9 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info