Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/9
Nächste Seite
18
Sušičku umiestnite v miestnosti, kde nebude
vystavená extrémnym vplyvom.
Z ovládacieho panelu odstráňte ochrannú fóliu.
Vyrovnajte sušičku do vodorovnej polohy
pomocou štyroch nastaviteľných nožičiek.
V prípade, že by pri prevádzke sušičky teplota
v miestnosti vystúpila nad 35°C, je potrebné
vyvetrat’.
Pred spustením prvého cyklu sa presvedčite, že
nádobu na vodu a výmenník tepla sú v správnej
polohe.
Vodu vypúšt’ajte pokiaľ možno priamo do odpadu
pomocou priloženej hadice (Pozri kapitola
“Vypúšt’anie vody”).
Dávajte pozor, aby sa prívodný kábel nezachytil
medzi stenou a sušičkou.
Súprava pre umiestnenie nad práčku
Sušičku možno postavit’ nad práčku s použitím
montážnej súpravy AMH 542, ktorú si môžete zakúpit’
u Vášho predajcu.
Minimálne rozmery:
Šírka: 600 mm
Výška: 850 mm
Hĺbka: 600 mm
Pripojenie na elektrickú siet’ musí byt’
uskutočnené v súlade s normami STN.
Informácie o prípustnom pracovnom napätí,
príkone a o elektrickej ochrane (poistke) na
typovom štítku na zadnej stene sušičky.
Uzemnenie sušičky je podľa normy STN
povinné.
Nepoužívajte predlžovacie šnúry alebo
rozdvojku.
Pred každou údržbou musíte sušičku odpojit’
od elektrickej siete.
Nespúšt’ajte sušičku, ak bola pri doprave
poškodená. Zavolajte kvalifikovaného
technika.
V prípade, že potrebujete vymenit’ prívodný
elektrický kábel, obrát’te sa na kvalifikovaného
technika.
UMIESTNENIE
PRIPOJENIE K ELEKTRICKEJ SIETI
7

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool awz 565 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool awz 565 in der Sprache / Sprachen: Schwedisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,33 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool awz 565

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Deutsch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Holländisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Dänisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Französisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Französisch - 10 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Italienisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Portugiesisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Spanisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Spanisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Polnisch - 9 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info