Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/9
Nächste Seite
19
Priamy vývod je na zadnej stene
sušičky.
Aby ste nemuseli vylievat’ vodu z nádoby na
konci každého cyklu sušenia, pripojte hadicu
dodávanú so sušičkou priamo k výlevke
alebo k inštalácii vodovodného odpadu.
1.
Hadicu umiestnenú zozadu sušičky v jej dolnej
časti pripevnite k spojovaciemu dielu z umelej
hmoty (podľa nákresu). Pod sušičku dajte
handru, aby sa voda nerozliala po podlahe.
2.
K spojovaciemu dielu pripojte hadicu
dodávanú so sušičkou. Maximálna výška
odpadového vedenia je 1 m.
3.
Dbajte na to, aby hadica nebola ohnutá alebo
skrútená (koniec hadice nesmie byt’ ponorený
do vody v odpade, aby sa voda nenasala spät’
do sušičky).
Dĺžka priloženej hadice je 1,5 m. Maximálna
povolená dĺžka odpadového vedenia je 2,5 m.
Ako smenit’ smer otvárania dverí
1.
Vytiahnite prívodný kábel zo zásuvky.
2.
Otvorte dvere.
3.
Pomocou kľúča vymontujte kolík
bezpečnostného spínača v hornej časti dverí.
Kolík bezpečnostného spínača otočte o 90° a
vyberte.
4.
Uvoľnite dve skrutky od závesu dverí a dvere
zveste.
5.
Zámok dverí demontujte takto:
Uvoľnite dve skrutky nad a pod uzatváracím
zariadením, pridržte ich zospodu a vysuňte
smerom hore (1,5 cm). Uzatváracie
zariadenie vyberte.
6.
Otváranie dverí zmeníte takto:
Dvere otočte.
Dvere umiestnite tak, aby dve skrutky od
závesu boli v správnej polohe.
Vložte uzatváracie zariadenie na miesto na
opačnej strane dverí a zaistite západkou.
Zaskrutkujte dve skrutky nad a pod
uzatváracím zariadením.
Dbajte na to, aby ste uzatváracie zariadenie
nepripevnili obrátene. Detská poistka musí
byt’ nad uzatváracím mechanizmom.
7.
Namontujte kolík bezpečnostného spínača
spät’ hore na dvere.
1.
Skrinku omývajte neutrálnym čistiacim
prostriedkom pre domácnost’. Nepoužívajte
abrazívne čistiace prostriedky.
2.
Po každom cykle sušenia vyčistite filter na
textilné vlákna.
3.
Ak je sitko filtra znečistené, vyčistite ho
vodou a mäkkou kefkou.
4.
Aspoň raz za tri mesiace vyčistite výmenník
tepla, a to takto:
Otvorte dvere a stlačte tlačidlo v dolnej časti
otvoru dverí.
Kryt výmenníku tepla sa otvorí.
Otočte upevňovacie pružiny a vyberte
výmenník tepla.
VYPÚŠŤANIE VODY
ZMENA SMERU OTVÁRANIA DVERÍ
ÚDRŽBA
8

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool awz 565 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool awz 565 in der Sprache / Sprachen: Schwedisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,33 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool awz 565

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Deutsch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Holländisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Dänisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Französisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Französisch - 10 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Italienisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Portugiesisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Spanisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Spanisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Polnisch - 9 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info