Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/9
Nächste Seite
20
Vlhkou handrou zotrite nečistotu z tesnenia a
z povrchu výmenníku.
Prepláchnite výmenník tepla pod tečúcou
vodou.
Výmenník tepla vrátite na miesto tým, že ho
zasuniete do pôvodnej polohy a upevnite
upevňovacími pružinami.
Poznámka:
Platničky výmenníku tepla môžu
používaním zmenit’ farbu.
5.
Vlhkou handrou utrite nečistotu pri tesne
dverí a vo vnútri dverí.
V prípade, že Vaša sušička nefunguje správne, skôr ako zavoláte kvalifikovaného
servisného technika, skontrolujte nasledujúce body.
Sušenie trvá príliš dlho / bielizeň nie je
dostatočne suchá.
Zvolili ste správny čas sušenia alebo program?
Nebola bielizeň príliš vlhká (rýchlost’
odstreďovania v práčke je nižšia než 800
otáčok za minútu)?
Nie je filter na textilné vlákna znečistený
(kontrolka filtra svieti)?
Nie je výmenník tepla znečistený?
Nie je teplota v miestnosti príliš vysoká?
Po výpadku elektrického prúdu musíte sušičku
znovu spustit’ (platí pre elektronickú sušičku).
Sušička sa nedá spustit’.
Je prívodný kábel riadne zapojený do zásuvky?
Nebola prerušená dodávka elektrického prúdu?
Nespálili sa poistky?
Sú dvere správne zatvorené?
Zvolili ste dobu sušenia alebo program?
Stlačili ste tlačidlo
Start
?
Kontrolka filtra alebo vodnej nádržky svieti.
Je filter na textilné vlákna čistý?
Je vodná nádržka prázdna?
Je nádoba na vodu v správnej polohe?
Je výmenník tepla čistý?
Je programátor nastavený na vypúšt’anie (u
sušičky s časovým spínačom)? (Pozri
kapitolu “Nádobka na skondenzovanú
vodu”).
Zospodu sušičky kvapká voda.
Je výmenník tepla v správnej polohe?
Zotreli ste nečistotu z tesnenia výmenníku
tepla?
Zotreli ste nečistotu z tesnenia dverí?
Výmena žiarovky vnútorného osvetlenia (ak
ním je Váš model vybavený).
V prípade, že vnútorné osvetlenie nefunguje,
pravdepodobne je vypálena žiarovka.
Vytiahnite prívodný kábel zo zásuvky!
Otvorte dvere a odskrutkujte sklenený kryt vo
vnútri bubna.
Vymeňte vypálenú žiarovku za novú a
sklenený kryt založte spät’.
Náhradná žiarovka: 15W, 220/240 V, E14,
vhodná pre teploty do 300°C.
Než zavoláte do servisu:
1.
Pokúste sa opravit’ poruchu sami (Pozri
“Príručka na odstraňovanie problémov”).
2.
Znovu spustite program, aby ste sa
presvedčili, či porucha nezmizla opakuje.
V prípade, že Vaša sušička nefunguje riadne
ani po tom, čo ste skontrolovali vyššie
uvedené body, spojte sa s najbližším
servisným strediskom.
Uveďte prosím:
stručný popis poruchy,
presný typ a model sušičky,
servisné číslo, viditeľné pri
otvorených dverách vpravo,
Vašu presnú adresu a telefónne číslo.
ÚDRŽBA
PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV
POPREDAJNÝ SERVIS
9

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool awz 565 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool awz 565 in der Sprache / Sprachen: Schwedisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,33 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool awz 565

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Deutsch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Holländisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Dänisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Französisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Französisch - 10 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Italienisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Portugiesisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Spanisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Spanisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Polnisch - 9 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info