Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/9
Nächste Seite
21
INDHOLDSFORTEGNELSE DK
BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN
SIDE
22
FILTER
SIDE
22
VANDBEHOLDER
SIDE
22
FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG
SIDE
23
FORHOLDSREGLER
SIDE
23
FORBEREDELSE AF VASKETØJET
SIDE
24
VALG AF TØRRETID ELLER PROGRAM
OG EKSTRAFUNKTIONER
SIDE
25
START OG AFSLUTNING AF PROGRAM
SIDE
26
INSTALLATION
SIDE
27
TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING
SIDE
27
TILSLUTNING TILAFLØB
SIDE
28
VENDING AF LUGEN
SIDE
28
VEDLIGEHOLDELSE
SIDE
28
FEJLFINDINGSOVERSIGT
SIDE
29
KUNDESERVICE
SIDE
29
Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt for at få fuldt udbytte af Deres
tørretumbler.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  INDHOLDSFORTEGNELSE

  DK

  BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN

  SIDE

  22

  FILTER

  SIDE

  22

  VANDBEHOLDER

  SIDE

  22

  FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG

  SIDE

  23

  FORHOLDSREGLER

  SIDE

  23

  FORBEREDELSE AF VASKETØJET

  SIDE

  24

  VALG AF TØRRETID ELLER PROGRAM
  OG EKSTRAFUNKTIONER

  SIDE

  25

  START OG AFSLUTNING AF PROGRAM

  SIDE

  26

  INSTALLATION

  SIDE

  27

  TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING

  SIDE

  27

  TILSLUTNING TILAFLØB

  SIDE

  28

  VENDING AF LUGEN

  SIDE

  28

  VEDLIGEHOLDELSE

  SIDE

  28

  FEJLFINDINGSOVERSIGT

  SIDE

  29

  KUNDESERVICE

  SIDE

  29

  Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt for at få fuldt udbytte af Deres
  tørretumbler.

  21 • Page 2

  BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN
  1. Topplade
  2. Kondensvandbeholder
  3. Kontaktstift
  4. Luge (Lugen kan vendes)
  Se afsnittet “Vending af luge”.
  Lugen åbnes ved at trække håndtaget ud.
  Lugen lukkes ved at trykke let på den, indtil
  låsen klikker i.
  5. Fnugfilter
  6. Børnesikring
  Med en mønt eller en skruetrækker drejes
  plastskruen 90° med uret.
  Når kærven står lodret, kan lugen ikke lukkes.
  Når kærven står vandret, kan lugen lukkes.
  7. Indvendig lampe (kun på nogle modeller)
  Tændes kun, når lugen er åben
  (programmet skal vælges), eller når
  funktionen “Lys” vælges.
  Sluk lys: programvælgeren sættes på “0”.
  8. Trykknap for klap til varmeveksler
  9. Varmeveksler

  FILTER
  Rens fnugfiltret efter hver tørring.
  1. Træk filtret opad.
  2. Åbn filtret.
  3. Børst fnuggene af med en blød børste eller
  med fingerspidserne.
  4. Luk filtret, og skub det tilbage på plads.

  Advarselslampe for filter
  Lampen advarer om, at filtret er tilstoppet og skal
  gøres rent.
  Hvis vasketøjet ikke er tilstrækkeligt tørt,
  kontrolleres det, at filtret ikke er tilstoppet.

  VANDBEHOLDER
  Tøm vandbeholderen efter hver tørring

  Elektronisk tørretumbler

  1. Åbn flappen ved at trykke låseknappen på
  højre side af flappen forsigtigt ned, og fjern
  vandbeholderen.
  2. Tøm beholderen.
  3. Når den er tom, skubbes beholderen tilbage i
  sin boks, indtil der lyder et klik.

  Stil programvælgeren på “0”, tøm
  vandbeholderen, og genstart programmet.

  Advarselslampe for
  vandbeholder
  Angiver, at vandbeholderen er fuld og skal
  tømmes. Tørreprogrammet er automatisk
  standset.

  22

  Tidsstyret tørretumbler
  Tøm vandbeholderen, og drej
  programvælgerknappen hen på stregen til
  venstre for tømningssymbolet (
  )
  (Start-knappen trykkes ind).
  Når pumpen er færdig, drejes vælgerknappen
  tilbage til den position, hvor tørreprogrammet
  blev afbrudt. • Page 3

  FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG


  Når tørretumbleren er pakket ud, kontrolleres det,
  at den er ubeskadiget. Hvis De er i tvivl, må De
  ikke benytte tumbleren, men skal tilkalde en
  autoriseret tekniker eller Deres forhandler.
  Emballagen (plast og lignende) skal opbevares
  uden for børns rækkevidde, idet den udgør en
  potentiel fare.
  Tørretumbleren er konstrueret til
  husholdningsbrug og må udelukkende anvendes
  til at tørre vasketøj i.

  Bemærkninger om miljøet
  1. Emballage
  Emballagen består af 100% genbrugsmateriale
  og er forsynet med genbrugsmærket ( ).
  2. Tørretumbleren
  Tørretumbleren er fremstillet af
  genbrugsmaterialer. Dersom De en dag beslutter
  at kassere tumbleren, anmodes De om at handle
  ansvarligt og at overholde de lokale love om
  bortskaffelse af affald. Skær elkablet af, således
  at tumbleren ikke kan tilsluttes strømforsyningen.

  FORHOLDSREGLER
  Børns sikkerhed


  Efter brug sættes programvælgeren på “0”.
  Dette forhindrer, at børn ved et tilfælde kommer
  til at tænde for tumbleren.

  Kun til husholdningsbrug.
  Denne tørretumbler er fremstillet i
  overensstemmelse med EF-direktiv 93/68.

  23 • Page 4

  FORBEREDELSE AF VASKETØJET
  Forberedelse af vasketøjet
  Kontrollér, at alle lukkeanordninger på tøjet er
  lukkede, og at lommerne er tomme. Vend vrangen ud
  på tøjet. Anbring vasketøjet løst i tromlen, således at
  det ikke bliver filtret ind i hinanden.

  Maksimal tøjmængde

  Bomuldsstoffer
  Bomuldsstoffer ved
  valg af Quicktørring
  Syntetiske stoffer

  5,0 kg
  3,5 kg
  (elektronisk tørretumbler)
  2,5 kg

  De anførte mængder svarer til vægten af en normal
  standardvask.

  Sortér vasketøjet efter
  A) Symbolerne på vaskemærket
  På kraven eller indersiden af sømmen:
  Egnet til tørring i tørretumbler
  Tørring i tørretumbler kun ved lav
  temperatur
  Må ikke tørres i tørretumbler
  B) Mængde og vægt
  Når tøjmængden er større end tumblerens
  kapacitet, sorteres tøjet i forhold til vægt
  (f.eks. håndklæder og tyndt undertøj hver for sig).
  C) Stoftype
  Bomuldsstoffer/linned: Håndklæder,
  bomuldstrøjer, sengetøj og duge, lavet af bomuld
  eller linned.
  Syntetiske stoffer: Bluser, skjorter, kitler og lign.
  lavet af polyester eller polyamid, så vel som af
  blandinger mellem bomuld og syntetiske materialer.
  D) Tørringsgrad
  • Sortér i: strygetørt, skabstørt osv.

  Tør ikke følgende i tørretumbleren:
  Uld, silke, sarte materialer, nylonstrømper, fint broderi,
  materialer med metaldekorationer, store enheder som
  f.eks. soveposer og. lign.
  Advarsel: Tør ikke tøj, der er blevet behandlet med
  kemiske rensevæsker, eller gummiartikler (fare for
  brand eller eksplosion). Tør ikke vasketøj, der er
  tilsnavset af vegetabilske olier.

  24 • Page 5

  VALG AF TØRRETID ELLER PROGRAM OG
  EKSTRAFUNKTIONER
  Elektronisk tørretumbler
  1. Vælg det program og de ekstrafunktioner,
  der er angivet i tabellen (se Programtabel).
  2. Ekstrafunktioner (kun på nogle modeller)
  For at vælge en funktion trykkes på den
  tilsvarende knap, før der trykkes på Startknappen. Lampen over knappen tændes for
  at bekræfte, at der er blevet foretaget et
  valg. Der lyder en alarm, hvis der er blevet
  foretaget et ukorrekt valg (uforenelige
  funktioner). Tryk på knappen igen for at
  annullere valget.
  Forsinket start
  Forsinker tørretumblerens start. Hver
  gang knappen trykkes ind, forsinkes
  starten fra 2 til 8 timer i trin af 2 timer.
  Når den ønskede forsinkelse er blevet
  indstillet, trykkes på Start-knappen.
  Når lyset blinker, er startforsinkelsen
  aktiveret. Forsinkelsen kan ændres
  eller annulleres ved at stille
  programvælgeren på “0”.
  Hvis lugen åbnes, standser
  nedtællingen. Nedtællingen
  genoptages, når lugen lukkes, og Startknappen trykkes ind igen. Pumpen kan
  høres en kort tid efter, at Start-knappen
  er blevet trykket ind.
  Skånetørring
  Reducerer tørringstemperaturen for
  sarte stoffer. Funktionen aktiveres
  automatisk i programmet “Sarte
  stoffer”, hvorfor det ikke er muligt at
  vælge den separat i dette program.

  Summer
  Når denne knap er trykket ind, vil der
  med regelmæssige mellemrum blive
  udsendt et lydsignal, når tørringen er
  færdig.
  3. Yderligere programmer
  Luftning
  Vasketøjet vil blive luftet i 30 minutter
  uden varme.
  Tidsstyringsprogram
  (20 til 60 minutter)
  Til at sikre en skånsom afslutning af
  tørringen eller til at tørre enkelte stykker
  tøj. Velegnet til alle stoftyper.

  Quicktørring (kun bomuld), højst 3,5 kg.
  Forkorter tørretiden (f.eks. ved små
  stykker tøj og vasketøj med samme
  størrelse). Benyt ikke denne funktion
  ved tørring af store stykker tøj (som f.
  eks. lagner og lignende).

  25 • Page 6

  VALG AF TØRRETID ELLER PROGRAM OG
  EKSTRAFUNKTIONER
  Tidsstyret tørretumbler
  1. Vælg den tørretid og de ekstrafunktioner, der
  er angivet i tabellen (se Programtabel).
  2. Ekstrafunktioner (kun på nogle modeller)
  For at vælge en funktion trykkes på den
  tilsvarende knap. Tryk på knappen igen for
  at annullere valget.
  Forsinket start
  Forsinker tørretumblerens start.
  Startforsinkelsesknappen drejes med
  uret til den ønskede startforsinkelse,
  hvorefter startknappen trykkes ind.
  Derkan vælges en forsinkelse fra
  1 til 8 timer. Forsinkelsen kan når
  som helst ændres ved simpelthen at
  dreje på startforsinkelsesknappen.
  Den resterende tid, indtil
  programmet starter, vises på
  startforsinkelsesknappen.
  Nedtællingen standser, hvis lugen
  åbnes. Luk lugen og tryk på
  Start-knappen igen for at genoptage
  nedtællingen. Nedtællingen annulleres
  ved at dreje forsinkelsesknappen til “0”.
  Skånetørring
  Reducerer tørringstemperaturen.
  Velegnet til sarte stoffer.

  Summer
  Når denne knap er trykket ind, vil der
  med regelmæssige mellemrum blive
  udsendt et lydsignal, når tørringen er
  færdig.
  3. Yderligere program
  Luftning
  Vasketøjet vil blive luftet i 20 minutter
  uden varme.

  START OG AFSLUTNING AF PROGRAM
  1. Når det program, den tørretid og de
  ekstrafunktioner, der ønskes, er valgt,
  trykkes der på Start-knappen.
  2. Hvis summerfunktionen er valgt, lyder der et
  lydsignal, når tørringen er færdig. Det lyder
  med regelmæssige mellemrum i nogen tid.
  3. Hvis vasketøjet ikke fjernes, når tørringen er
  afsluttet, vil der automatisk blive aktiveret en
  antikrøl-funktion, der er virksom i højst 20
  minutter (tidsstyret tumbler) eller 70 minutter
  (elektronisk tumbler): tromlen drejer rundt
  med regelmæssige mellemrum for at
  forhindre vasketøjet i at blive krøllet.
  4. Når programmet er færdigt, sættes
  programvælgeren på “0”. Lampen “Maskine
  tændt” slukkes.
  5. Rens fnugfiltret, hver gang en tørring er
  tilendebragt.
  6. Hvis der skiftes program (elektronisk
  tumbler) under tørringen, standser
  tørretumbleren. For at aktivere det nye
  program, trykkes der påny på Start-knappen.
  26

  Afbrydelse af tørringen
  For at afbryde tumbleren under tørringen sættes
  programvælgeren på ( ) Luftning, og på
  den elektroniske tumbler trykkes der igen på
  Start-knappen.
  Vent mindst 5 minutter, før lugen åbnes, for at
  tumbleren kan køle af.
  Af sikkerhedshensyn standser programmet
  automatisk, når lugen åbnes. For at starte
  programmet igen, lukkes lugen, og
  Start-knappen trykkes ind påny. • Page 7

  INSTALLATION


  Installér tøretumbleren i et rum, hvor der ikke er for
  fugtigt, og hvor der ikke forekommer for store
  temperaturudsving.
  Fjern den beskyttende folie fra betjeningspanelet.
  Sørg for at tumbleren står i vater ved at justere på
  de fire fødder.
  Dersom rumtemperaturen stiger til over 35°C
  under tørringen, skal rummet ventileres.
  Før den første tørring kontrolleres det, at
  vandbeholder og varmeveksler sidder rigtigt.
  Hvis det er muligt, benyttes det medfølgende rør til
  at lede vandet direkte til et afløb (se afsnittet om
  tilslutning til afløb).
  Pas på, at elkablet ikke kommer til at sidde i
  klemme mellem tørretumbleren og væggen.

  Tilbehørssæt til stabling af maskinen
  Deres tørretumbler kan stables oven på Deres
  vaskemaskine ved hjælp af tilbehørssæt AMH 542,
  der kan købes hos Deres forhandler.
  Mindste indbygningsmål:
  Bredde: 600mm
  Højde:
  850mm
  Dybde: 600mm

  TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING
  Tilslutningen til strømforsyningen skal
  foretages i overensstemmelse med lokale
  regulativer.
  Oplysninger om tilladt betjeningsspænding,
  strømforbrug og påkrævet sikringsbeskyttelse
  findes på typepladen bag på tørretumbleren.
  Denne tørretumbler skal ekstrabeskyttes
  jævnfør Stærkstrømreglementet.
  Benyt ikke forlængerledninger eller
  multistikkontakter.
  Afbryd tørretumbleren ved stikkontakten,
  før der udføres nogen form for
  reparationsarbejde.
  Benyt ikke tumbleren, hvis den er blevet
  beskadiget under transport. Tilkald en
  autoriseret servicetekniker.
  Hvis elkablet skal fornys, tilkaldes en
  autoriseret servicetekniker.
  27 • Page 8

  TILSLUTNING TILAFLØB
  Der er direkte vandafløb bag på
  tørretumbleren
  For at undgå at skulle tømme vandbeholderen
  efter hver tørring kan den medfølgende slange
  forbindes direkte til en vask eller et fast afløb.
  1. Fjern slangen nederst bag på
  tørretumbleren, og monter den på
  plastikmuffen (vist på diagrammet), og læg
  en klud under til at opsamle spildt vand.
  2. Forbind den medfølgende slange til den
  studs den anden slange er fjernet fra.
  Den maksimale afløbshøjde er 1 m.
  3. Kontrollér, at slangen ikke er bøjet eller snoet
  (enden af slangen må ikke stikke ned i
  afløbsvandet af hensyn til risikoen for en

  hæverteffekt). Den medfølgende slange er
  1,5m lang. Den højst tilladte længde er 2,5m.

  VENDING AF LUGEN
  Således vendes lugen
  1. Træk stikket til tumbleren ud.
  2. Åbn lugen.
  3. Fjern kontaktstiften foroven i lugen ved hjælp
  af en skruenøgle. Drej kontaktstiften 90° og
  tag den ud.
  4. Skru de 2 skruer ved lugens hængsel af og
  fjern lugen.
  5. Således fjernes lugens lås:
  • Skru de to skruer over og under lugens
  låsesystem ud og skyd det opad (1,5 cm),
  idet det holdes nedefra. Fjern det.
  6. Således vendes lugen:
  • Vend lugen.
  • Sæt lugen på plads igen i den ønskede
  position ved hjælp af 2 skruer.
  • Hæng lugens låsesystem op i den modsatte
  side og lås det fast.
  • Skru de 2 skruer over og under låsesystemet
  fast.
  • Pas på ikke at vende låsesystemet om.
  Børnesikringen skal befinde sig over
  låsemekanismen.
  7. Sæt kontaktstiften på plads igen øverst i lugen.

  VEDLIGEHOLDELSE
  1. Tør kabinettet af med en blød klud fugtet med
  et håndopvaskemiddel i lunkent vand. Benyt
  aldrig slibende rengøringsmidler.
  2. Rens fnugfiltret efter hver tørring.
  3. Hvis selve fnugfiltret er tilstoppet, renses det
  med vand og en blød børste.
  28

  4. Rengør varmeveksleren mindst hver 3.
  måned, idet der anvendes følgende
  fremgangsmåde:
  • Åbn lugen, og tryk på knappen nederst i
  lugeåbningen.
  • Klappen over varmeveksleren åbnes.
  • Drej låsefjedrene, og tag varmeveksleren ud. • Page 9

  VEDLIGEHOLDELSE
  Tør fiberstøv af klappen og
  varmevekslerboksen med en fugtig klud.
  • Skyl varmeveksleren under rindende vand.
  • Når den skal sættes på plads igen, skydes
  den ind i sit rum og låses på plads med
  låsefjedrene.
  Varmevekslerens plader kan misfarves
  N.B.
  ved brug.


  5. Tør tøjfibre bort fra lugens lukkeflade og fra
  indersiden af lugen med en fugtig klud.
  .

  FEJLFINDINGSOVERSIGT
  Dersom Deres tørretumbler ikke skulle fungere korrekt, bør De kontrollere følgende
  punkter, før De tilkalder en autoriseret servicetekniker.
  Tørringen tager for lang tid / vasketøjet er
  ikke tørt nok:
  • Er der valgt den rigtige tørretid eller det
  rigtige program?
  • Var vasketøjet for vådt, da det blev lagt i
  tørretumbleren (hvis vaskemaskinens
  centrifugeringshastighed er mindre end 800
  omdrejninger pr. minut)?
  • Er fnugfiltret snavset (advarselslampen for
  filter er tændt)?
  • Er varmeveksleren snavset?
  • Er rumtemperaturen for høj?
  • Efter en strømafbrydelse skal tørretumbleren
  genstartes (elektronisk tumbler).
  Tørretumbleren fungerer ikke:
  • Er stikket sat rigtigt i kontakten?
  • Er der strømsvigt?
  • Er der gået en sikring?
  • Er lugen rigtigt lukket?
  • Er der valgt tørretid eller program?
  • Er der trykket på Start-knappen?
  Advarselslampen for fnugfilter eller
  vandbeholder lyser:
  • Er fnugfiltret rent?
  • Er vandbeholderen tom?

  Sidder vandbeholderen rigtigt?
  Er varmeveksleren ren?
  Er pumpefunktionen valgt
  (tidsstyret tumbler - Se afsnittet
  “Vandbeholder”)?

  Vanddråber under tørretumbleren:
  • Sidder varmeveksleren rigtigt?
  • Er tøjfibrene på lukningen til varmeveksleren
  blevet tørret bort?
  • Er tøjfibrene på lugens lukkeflade blevet
  tørret bort?
  Udskiftning af indvendig pære (kun på nogle
  modeller):
  • Hvis det indvendige lys ikke virker, kan
  pæren være defekt.
  • Træk stikket til tørretumbleren ud af
  stikkontakten!
  • Åbn lugen, og skru lampeglasset inden i
  tromlen af.
  • Erstat den defekte pære med en ny, og skru
  glasset på igen.
  • Erstatningspære: 15W, 220/240 V, E14,
  egnet op til 300°C.

  KUNDESERVICE
  Før man kontakter servicecenteret:
  1. Undersøges det, om det er muligt selv at
  rette fejlene (se “Fejlfindingsoversigt”).
  2. Startes programmet igen for at kontrollere,
  om fejlen er rettet.
  Hvis ovenstående punkter er kontrolleret, og
  tørretumbleren stadig ikke fungerer, skal det
  nærmeste Center for Kundeservice
  kontaktes.

  Oplys venligst følgende:
  • en kort beskrivelse af
  fejlen.
  • tørretumblerens
  nøjagtige type og model.
  • det servicenummer, der
  kan ses til højre, når
  lugen er åben.  Deres korrekte adresse og telefonnummer.
  29


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool awz 565 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool awz 565 in der Sprache / Sprachen: Dänisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,28 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool awz 565

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Deutsch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Holländisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Französisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Französisch - 10 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Italienisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Portugiesisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Spanisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Spanisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Polnisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Schwedisch - 9 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info