302666
7
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/9
Nächste Seite
27
Installér tøretumbleren i et rum, hvor der ikke er for
fugtigt, og hvor der ikke forekommer for store
temperaturudsving.
Fjern den beskyttende folie fra betjeningspanelet.
Sørg for at tumbleren står i vater ved at justere på
de fire fødder.
Dersom rumtemperaturen stiger til over 35°C
under tørringen, skal rummet ventileres.
Før den første tørring kontrolleres det, at
vandbeholder og varmeveksler sidder rigtigt.
Hvis det er muligt, benyttes det medfølgende rør til
at lede vandet direkte til et afløb (se afsnittet om
tilslutning til afløb).
Pas på, at elkablet ikke kommer til at sidde i
klemme mellem tørretumbleren og væggen.
Tilbehørssæt til stabling af maskinen
Deres tørretumbler kan stables oven på Deres
vaskemaskine ved hjælp af tilbehørssæt AMH 542,
der kan købes hos Deres forhandler.
Mindste indbygningsmål:
Bredde: 600mm
Højde: 850mm
Dybde: 600mm
Tilslutningen til strømforsyningen skal
foretages i overensstemmelse med lokale
regulativer.
Oplysninger om tilladt betjeningsspænding,
strømforbrug og påkrævet sikringsbeskyttelse
findes på typepladen bag på tørretumbleren.
Denne tørretumbler skal ekstrabeskyttes
jævnfør Stærkstrømreglementet.
Benyt ikke forlængerledninger eller
multistikkontakter.
Afbryd tørretumbleren ved stikkontakten,
før der udføres nogen form for
reparationsarbejde.
Benyt ikke tumbleren, hvis den er blevet
beskadiget under transport. Tilkald en
autoriseret servicetekniker.
Hvis elkablet skal fornys, tilkaldes en
autoriseret servicetekniker.
INSTALLATION
TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING
7

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool awz 565 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Whirlpool awz 565

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Deutsch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Holländisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Französisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Französisch - 10 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Italienisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Portugiesisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Spanisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Spanisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Polnisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Schwedisch - 9 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info