302666
8
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/9
Nächste Seite
28
Der er direkte vandafløb bag på
tørretumbleren
For at undgå at skulle tømme vandbeholderen
efter hver tørring kan den medfølgende slange
forbindes direkte til en vask eller et fast afløb.
1.
Fjern slangen nederst bag på
tørretumbleren, og monter den på
plastikmuffen (vist på diagrammet), og læg
en klud under til at opsamle spildt vand.
2.
Forbind den medfølgende slange til den
studs den anden slange er fjernet fra.
Den maksimale afløbshøjde er 1 m.
3.
Kontrollér, at slangen ikke er bøjet eller snoet
(enden af slangen må ikke stikke ned i
afløbsvandet af hensyn til risikoen for en
hæverteffekt). Den medfølgende slange er
1,5m lang. Den højst tilladte længde er 2,5m.
Således vendes lugen
1.
Træk stikket til tumbleren ud.
2.
Åbn lugen.
3.
Fjern kontaktstiften foroven i lugen ved hjælp
af en skruenøgle. Drej kontaktstiften 90° og
tag den ud.
4.
Skru de 2 skruer ved lugens hængsel af og
fjern lugen.
5.
Således fjernes lugens lås:
Skru de to skruer over og under lugens
låsesystem ud og skyd det opad (1,5 cm),
idet det holdes nedefra. Fjern det.
6.
Således vendes lugen:
Vend lugen.
Sæt lugen på plads igen i den ønskede
position ved hjælp af 2 skruer.
Hæng lugens låsesystem op i den modsatte
side og lås det fast.
Skru de 2 skruer over og under låsesystemet
fast.
Pas på ikke at vende låsesystemet om.
Børnesikringen skal befinde sig over
låsemekanismen.
7.
Sæt kontaktstiften på plads igen øverst i lugen.
1.
Tør kabinettet af med en blød klud fugtet med
et håndopvaskemiddel i lunkent vand. Benyt
aldrig slibende rengøringsmidler.
2.
Rens fnugfiltret efter hver tørring.
3.
Hvis selve fnugfiltret er tilstoppet, renses det
med vand og en blød børste.
4.
Rengør varmeveksleren mindst hver 3.
måned, idet der anvendes følgende
fremgangsmåde:
Åbn lugen, og tryk på knappen nederst i
lugeåbningen.
Klappen over varmeveksleren åbnes.
Drej låsefjedrene, og tag varmeveksleren ud.
TILSLUTNING TILAFLØB
VENDING AF LUGEN
VEDLIGEHOLDELSE
8

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool awz 565 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Whirlpool awz 565

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Deutsch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Holländisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Französisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Französisch - 10 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Italienisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Portugiesisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Spanisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Spanisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Polnisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Schwedisch - 9 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info