Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/8
Nächste Seite
29
VOORDAT U DE DROOGAUTOMAAT GEBRUIKT /
AANSLUITINGEN
1. Verwijder de verpakking en controleer
Controleer na het uitpakken of de droogautomaat
niet beschadigd is. Twijfelt u, gebruik de
droogautomaat dan niet. Neem contact op met de
Servicedienst of uw plaatselijke leverancier.
Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken,
polystyreen delen enz.) moet buiten het bereik van
kinderen gehouden worden, want het zou een bron
van gevaren kunnen vormen.
Verwijder de beschermende folie van het
bedieningspaneel.
2. Elektrische Aansluitingen
Elektrische aansluitingen dienen uitgevoerd te
worden door een deskundige monteur in
overeenstemming met de instructies van de
fabrikant en de geldende standaard
veiligheidsvoorschriften.
De elektrische aansluiting dienen te voldoen aan de
voorschriften van uw plaatselijke
elektriciteitsmaatschappij.
Informatie over het voltage, stroomverbruik en de
vereiste zekering vindt u vermeld op het plaatje aan
de achterzijde van de droogautomaat.
De fabrikant aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of materiële
schade die voortkomt uit veronachtzaming van deze
instructies.
De droogautomaat dient te worden geaard zoals door de
wet voorgeschreven.
Gebruik geen verlengsnoeren of meervoudige adapters.
Voordat u onderhoud uitvoert, verdient het
aanbeveling de stekker van de droogautomaat uit
het stopcontact te trekken.
Gebruik de droogautomaat niet als die tijdens het
transport schade heeft opgelopen. Neem contact op
met één van de technici van onze Klantenservice.
De vervanging van de hoofdkabel dient alleen te
worden uitgevoerd door de Servicedienst.
Na installatie moet de stekker bereikbaar blijven, of
moet het mogelijk zijn de meerpolige aansluiting af
te koppelen via een schakelaar.
3. Installatie
Installeer uw droogautomaat niet op een plaats waar
deze kan lijden onder extreme omstandigheden,
zoals: slechte ventilatie, temperaturen rond het
vriespunt (of boven 35° C).
Controleer voordat u de eerste droogcyclus laat
draaien of de waterbak en de warmtewisselaar op de
goede plaats zitten.
Alleen voor uitvoeringen met de waterbak boven:
gebruik indien mogelijk de bijgeleverde slang om het
water rechtstreeks af te voeren via de afvoer in huis.
Hierdoor voorkomt u dat u de waterbak aan het einde
van elke droogcyclus moet legen, aangezien het
condenswater rechtstreeks weg kan lopen.
Zet de droogautomaat nooit op een hoogpolig tapijt.
Zorg ervoor dat de hoofdkabel niet bekneld raakt
tussen de droogautomaat en de muur.
Stabiliteit:
Wanneer u uw droogautomaat installeert, moet hij
waterpas worden gezet met behulp van de
stelpootjes en moet de horizontale stand worden
gecontroleerd met een waterpas.
Inbouwen van de droogautomaat
Verwijder het werkblad en vervang het door het
inbouwpakket UBS 10 (in overeenstemming met de
EEG-elektriciteitsvoorschriften), die bij uw dealer
verkrijgbaar is.
Opbouwpakket
Uw droogautomaat kan op uw frontlader-
wasmachine geplaatst worden. Om dit te doen
gebruikt u het opbouwpakket AMH 542, dat u bij uw
leverancier kunt verkrijgen.
Minimale afmetingen behuizing:
Breedte: 600 mm
Hoogte: 850 mm
Diepte: 600 mm
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool awz 681 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool awz 681 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,4 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool awz 681

Whirlpool awz 681 Bedienungsanleitung - Deutsch - 8 seiten

Whirlpool awz 681 Kurzanleitung - Englisch - 2 seiten

Whirlpool awz 681 Bedienungsanleitung - Englisch - 9 seiten

Whirlpool awz 681 Bedienungsanleitung - Französisch - 8 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info