Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/8
Nächste Seite
30
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN
1. Verpakking
De verpakking is 100% recyclebaar, zoals
aangegeven door het kringloopsymbool.
2. Tips voor het besparen van energie
Droog altijd een volledige lading: afhankelijk van
het soort wasgoed en het programma/de droogtijd.
Gebruik bij voorkeur de maximale
centrifugeersnelheid van de wasmachine; er is
namelijk minder energie nodig voor het
mechanisch afvoeren van water. U zult tijd en
energie besparen bij het uitvoeren van een
droogcyclus.
Laat het wasgoed niet te sterk drogen.
Maak het pluisfilter schoon na
elke
droogcyclus.
Plaats uw droogautomaat in een ruimte met een
temperatuur tussen 15° C en 20° C. Zorg voor
ventilatie in het vertrek, als de temperatuur
hoger is.
Selecteer altijd het juiste programma/de juiste
droogtijd voor de lading om de gewenste
droogresultaten te krijgen.
Selecteer de optie Delicaat alleen bij kleine
ladingen.
Bij het drogen van katoen bijvoorbeeld. droog
strijkdroge en kastdroge ladingen samen. Start met
de programma-/droogtijdinstelling strijkdroog,
verwijder het wasgoed dat gestreken moet worden
aan het einde van de droogcyclus en droog de rest
van de lading op de instelling kastdroog.
3. De verpakking en oude droogautomaten als
afval verwerken.
De droogautomaat is vervaardigd van recyclebare
materialen. De droogautomaat dient verwijderd te
worden in overeenstemming met de plaatselijke
voorschriften inzake afvalverwerking.
Snijd het netsnoer door voordat u de
droogautomaat afdankt, zodat hij geen
stroomtoevoer kan krijgen.
4. Kinderbeveiliging:
Laat kinderen niet met de droogautomaat spelen.
5. Algemene adviezen:
Zet de programma- of tijdskeuzeknop na het
gebruik altijd op “0”. Dit voorkomt dat de
droogautomaat per ongeluk wordt aangezet.
Voor het schoonmaken of onderhoud, dient u de
droogautomaat uit te zetten en de stekker daarvan
uit het stopcontact te halen.
Om de buitenkant van de droogautomaat te
reinigen gebruikt u een neutraal afwasmiddel en
een vochtige doek.
Gebruik geen schuurmiddelen.
Veeg pluis van de deurafdichting en de deur met
behulp van een vochtige doek.
Wanneer de mazen van het pluisfilter verstopt zijn,
moet het worden schoongemaakt met water en een
zachte borstel.
Aangezien pluis het filter kan passeren moet het
hele filtergebied (ook het gebied onder het filter)
van tijd tot tijd worden schoongemaakt met een
borstel, een vochtige doek of met een stofzuiger.
Indien nodig kan het netsnoer vervangen worden
door een identiek snoer dat verkrijgbaar is via de
Klantenservice. Het netsnoer mag uitsluitend
worden vervangen door gekwalificeerde technici.
EC Verklaring van overeenstemming
Deze droogautomaat is ontworpen, geconstrueerd
en gedistribueerd in overeenstemming met de
veiligheidsvoorschriften van de EG-richtlijnen:
73/23/EEG Laagspanningsrichtlijn
89/336/EEG EMC-richtlijn
93/68/EEG Richtlijn inzake CE-markering.
De droogautomaat is uitsluitend bestemd voor
huishoudelijk gebruik en voor de beschreven
doeleinden.
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool awz 681 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool awz 681 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,4 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool awz 681

Whirlpool awz 681 Bedienungsanleitung - Deutsch - 8 seiten

Whirlpool awz 681 Kurzanleitung - Englisch - 2 seiten

Whirlpool awz 681 Bedienungsanleitung - Englisch - 9 seiten

Whirlpool awz 681 Bedienungsanleitung - Französisch - 8 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info