Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/4
Nächste Seite
3
Wat te doen als ...
...u uw droger goed wilt
onderhouden en
schoonmaken:
Maak het filter aan het
einde van elke droogcyclus
schoon.
Open de deur.
Trek het filter naar boven.
•Open het filter.
Verwijder het pluis met behulp van een
zachte borstel of uw vingertoppen.
Sluit het filter.
Druk het filter weer stevig in zijn plaats.
Maak de waterbak op het
eind van iedere droogcyclus
leeg.
Trek aan de handgreep om de waterbak
te verwijderen.
Maak de waterbak leeg.
Vervang de waterbak wanneer deze leeg
is door hem
volledig
terug op zijn plaats
te drukken.
Reinig de warmteverwisselaar
tenminste eenmaal per
maand (zie voor meer
informatie het hoofdstuk
Warmteverwisselaar” in de
Gebruiksaanwijzing).
Verwijder tenminste eenmaal per maand
vezels in en rond het waterafvoergat.
...u de droger eerst zelf
wilt controleren:
(Als uw apparaat niet goed
werkt, controleer dan de
volgende punten voordat u de
klantenservice belt – kijk ook
in het betreffende hoofdstuk
van de handleiding)
Het drogen duurt te lang /
het wasgoed is niet droog
genoeg.
Is het juiste droogprogramma gekozen?
Was het wasgoed te nat toen het in de
trommel gedaan werd (centrifugeersnelheid
minder dan 1000 rpm)?
Is het pluisfilter vuil (indicatielampje filter
brandt)?
Is de warmtewisselaar vuil (zie voor
meer informatie de gebruiksaanwijzing)?
Is de kamertemperatuur te hoog?
Branden de indicatielampjes “ ” en
”? De droogcyclus is dan
gereed en het wasgoed kan eruit gehaald
worden.
Als het droogresultaat niet aan uw
verwachtingen voldoet, selecteer dan
een droger programma.
De droger doet het niet (na
een stroomuitval moet u
altijd de “Start (Pauze)”-
knop indrukken).
Zit de stekker goed in het stopcontact?
Is de stroom uitgevallen?
Is de zekering doorgeslagen?
Is de deur goed gesloten?
Is een droogprogramma gekozen?
•Is de
“Start (Pauze)”
-knop ingedrukt?
Zit er teveel wasgoed in de droger?
Verwijder een gedeelte van het wasgoed.
De indicatielampjes
pluisfilter, waterbak of
warmtewisselaar branden.
Is het pluisfilter schoon?
Is de waterbak leeg?
Is de waterbak goed geplaatst?
Is de warmtewisselaar schoon?
Waterdruppels onder de
droger.
Is de warmtewisselaar op de juiste
manier geplaatst?
Is eventueel pluis van de afdichting van
de warmtewisselaar weggeveegd?
Is eventueel pluis van de deurafdichting
weggeveegd?
Is de waterbak goed geplaatst?
KLANTENSERVICE
Als de fout nog niet is verholpen na bovengenoemde controles of als de fout zich weer voordoet, schakel het apparaat dan uit.
Neem contact op met klantenservice (zie het garantieboekje voor nadere informatie).
Zorg er voor dat u de volgende informatie bij de hand hebt als u de klantenservice belt:
•De aard van de storing.
Het type droogtrommel en het model.
Het servicenummer (nummer achter het woord Service op het
typeplaatje) aan de binnenkant van de deur rechts.
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool awz 7660 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool awz 7660 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,2 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool awz 7660

Whirlpool awz 7660 Kurzanleitung - Deutsch - 4 seiten

Whirlpool awz 7660 Bedienungsanleitung - Deutsch - 9 seiten

Whirlpool awz 7660 Bedienungsanleitung - Englisch - 10 seiten

Whirlpool awz 7660 Kurzanleitung - Englisch - 4 seiten

Whirlpool awz 7660 Bedienungsanleitung - Holländisch - 9 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info