Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/5
Nächste Seite
3
Wat te doen als...
...u de droger eerst zelf wilt controleren:
(Als uw apparaat niet goed werkt, controleer dan de volgende
punten voordat u de klantenservice belt - kijk ook in het betreffende hoofdstuk van de gebruiksaanwijzing).
Het drogen duurt te lang /
het wasgoed is niet droog
genoeg
Was het wasgoed te nat toen het in de trommel gedaan werd (centrifugeersnelheid
minder dan 1000 tpm)?
Is het pluisfilter vuil? (indicatielampje filter brandt).
Is de warmtewisselaar vuil? (zie de gebruiksaanwijzing voor meer informatie).
Is de kamertemperatuur te hoog?
Branden de indicatielampjes “Einde” en “Anti-kreuk”? De droogcyclus is geëindigd en
het wasgoed kan eruit gehaald worden.
Als het droogresultaat niet aan uw verwachtingen voldoet, selecteer dan een droger
programma of gebruik de extra functie “aanpassing droogheid” (indien beschikbaar).
Zijn dun en dik wasgoed door elkaar gedroogd? Zijn er verschillende soorten materiaal door
elkaar gedroogd? Sorteer het wasgoed op dikte en materiaal, en droog het opnieuw.
De droger doet het niet
(na een stroomuitval moet
u altijd de “Start (Pauze)”-
knop indrukken)
Zit de stekker goed in het stopcontact?
Is de stroom uitgevallen?
Is de zekering doorgeslagen?
Is de deur goed gesloten?
Is een droogprogramma gekozen?
•Is de
“Start (Pauze)”
-knop ingedrukt?
Is de functie Start selectie geselecteerd?
Zit er te veel wasgoed in de droger? Verwijder een gedeelte van het wasgoed.
De indicatielampjes
pluisfilter, waterbak of
warmtewisselaar branden
Is het pluisfilter schoon?
Is de waterbak leeg?
Is de waterbak goed geplaatst?
Is de warmtewisselaar schoon en op de juiste manier geplaatst?
Waterdruppels onder de
droger
Is de warmtewisselaar op de juiste manier geplaatst?
Is al het pluis van de afdichting van de warmtewisselaar en van de deurafdichting
weggeveegd?
Is de waterbak goed geplaatst?
Als u de directe afvoeraansluiting gebruikt, is deze dan goed aangedraaid?
Staat de droger waterpas?
...u uw droger wilt onderhouden en schoonmaken:
Maak het filter aan het
einde van elke droogcyclus
schoon
Verwijder het pluis met een zachte borstel of met uw vingertoppen.
Sluit het filter.
Druk het filter weer stevig in zijn plaats.
Leeg de waterbak aan het
einde van elke droogcyclus
Trek aan de handgreep om de waterbak te verwijderen.
Giet de waterbak leeg.
Plaats de lege bak terug door hem volledig terug op zijn plaats te duwen.
Reinig de
warmteverwisselaar
tenminste eenmaal per
maand
Maak de warmtewisselaar onder stromend water schoon.
Verwijder al het pluis van de afdichtingen.
Reinig de behuizing van de warmtewisselaar (zie voor verdere informatie “Reinigen
van de warmtewisselaar” in de gebruiksaanwijzing).
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool AWZ 7777 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool AWZ 7777 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,1 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool AWZ 7777

Whirlpool AWZ 7777 Kurzanleitung - Deutsch - 5 seiten

Whirlpool AWZ 7777 Kurzanleitung - Englisch - 5 seiten

Whirlpool AWZ 7777 Kurzanleitung - Französisch - 5 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info