Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/8
Nächste Seite
20
VEILIGHEIDSADVIEZEN VOORDAT U DE
DROOGAUTOMAAT GEBRUIKT/AANSLUITINGEN
1. De verpakking verwijderen en controle
Controleer na het uitpakken of de droogautomaat
niet beschadigd is. Twijfelt u, gebruik de
droogautomaat dan niet. Neem contact op met de
Servicedienst of uw plaatselijke leverancier.
Als het apparaat op een zeer koude plaats heeft
gestaan voor de aflevering, laat het dan enkele uren op
kamertemperatuur komen voordat u het gebruikt.
Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken enz.)
moet buiten het bereik van kinderen gehouden
worden, omdat dit mogelijk gevaarlijk is.
Verwijder de beschermende folie van het
bedieningspaneel.
2. Elektrische aansluitingen
Elektrische aansluitingen dienen uitgevoerd te
worden door een deskundige monteur in
overeenstemming met de instructies van de
fabrikant en de geldende standaard
veiligheidsvoorschriften.
De elektrische aansluiting dienen te voldoen aan de
voorschriften van uw plaatselijke
elektriciteitsmaatschappij.
Informatie over het voltage, stroomverbruik en de
vereiste zekering vindt u vermeld op het plaatje aan
de achterzijde van de droogautomaat.
De fabrikant aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of
materiële schade die voortkomt uit
veronachtzaming van deze instructies.
De droogautomaat dient te worden geaard zoals
door de wet voorgeschreven.
Gebruik geen verlengsnoeren of meervoudige
adapters.
Voordat u onderhoud uitvoert, verdient het
aanbeveling de stekker van de droogautomaat uit
het stopcontact te trekken.
Gebruik de droogautomaat niet als die tijdens het
transport schade heeft opgelopen. Neem contact op
met één van de technici van onze Klantenservice.
De vervanging van de hoofdkabel dient alleen te
worden uitgevoerd door de Servicedienst.
Na installatie moet de stekker bereikbaar blijven, of
moet het mogelijk zijn de meerpolige aansluiting af
te koppelen via een schakelaar.
3. Installatie
Het apparaat mag niet geïnstalleerd worden achter
een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur
met scharnieren die aan andere kant zitten t.o.v.
het scharnier van de droogtrommel.
Installeer uw droogautomaat niet op een plaats
waar deze kan lijden onder extreme
omstandigheden, zoals: slechte ventilatie,
temperaturen onder de 5°C of boven de 35°C.
Controleer voordat u de eerste droogcyclus laat
draaien of de waterbak en de warmtewisselaar op
de goede plaats zitten.
Alleen voor uitvoeringen met de waterbak boven:
gebruik indien mogelijk een slang om het water
rechtstreeks af te voeren via de afvoer in huis.
Hierdoor voorkomt u dat u de waterbak aan het
einde van elke droogcyclus moet legen, aangezien
het condenswater rechtstreeks weg kan lopen. Zie
ook het hoofdstuk “Afvoersysteem”.
Zet de droogautomaat nooit op een hoogpolig tapijt.
Zorg ervoor dat de hoofdkabel niet bekneld raakt
tussen de droogautomaat en de muur.
Stabiliteit:
Wanneer u uw droogautomaat installeert, moet hij
waterpas worden gezet met behulp van de
stelpootjes en moet de horizontale stand worden
gecontroleerd met een waterpas.
Inbouwen van de droogautomaat
Verwijder het werkblad en vervang het door het
inbouwpakket (in overeenstemming met de EEG-
elektriciteitsvoorschriften), dat bij uw dealer
verkrijgbaar is. De installatie moet wettelijk door
een gekwalificeerde technicus worden uitgevoerd.
Stapelpakket
Afhankelijk van het model kan uw droogautomaat
gestapeld worden bovenop uw wasmachine met
belading aan de voorkant. Neem contact op met
uw dealer of onze Klantenservice.
Minimale afmetingen behuizing:
Breedte: 600 mm
Hoogte: 855 mm
Diepte: 600 mm
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool awz expert cb wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool awz expert cb in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,38 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool awz expert cb

Whirlpool awz expert cb Bedienungsanleitung - Deutsch - 8 seiten

Whirlpool awz expert cb Bedienungsanleitung - Deutsch - 4 seiten

Whirlpool awz expert cb Bedienungsanleitung - Englisch - 9 seiten

Whirlpool awz expert cb Bedienungsanleitung - Englisch - 4 seiten

Whirlpool awz expert cb Bedienungsanleitung - Holländisch - 4 seiten

Whirlpool awz expert cb Bedienungsanleitung - Französisch - 8 seiten

Whirlpool awz expert cb Bedienungsanleitung - Französisch - 4 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info