Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/11
Nächste Seite
25
De droogautomaat mag alleen in rechtopstaande
positie worden vervoerd.
De droogautomaat moet door twee personen
worden vervoerd of opgetild.
De droogautomaat is uitsluitend bedoeld voor het
drogen van wasgoed dat geschikt is om te worden
gedroogd in een wasdroger, in hoeveelheden die
gebruikelijk zijn in particuliere huishoudens.
Houd u aan de instructies in deze gebruiksaanwijzing
en in de programmatabel voordat u de
droogautomaat gebruikt.
Bewaar de gebruiksaanwijzing en de
programmatabel. Als u de droogautomaat aan
iemand anders doorverkoopt, geef hem of haar dan
de gebruiksaanwijzing en de programmatabel.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan
eigendommen of letsel bij personen of dieren die het
gevolg is van het niet naleven van de aanwijzingen in
deze gebruiksaanwijzing.
1. De verpakking verwijderen en controle
Controleer na het uitpakken of de droogautomaat
niet beschadigd is. Gebruik de droogautomaat bij
twijfel niet. Neem contact op met de Klantenservice
of met uw plaatselijke leverancier.
Als het apparaat op een zeer koude plaats heeft
gestaan voor de aflevering, laat het dan enkele uren op
kamertemperatuur komen voordat u het gebruikt.
Gebruik de droogautomaat niet als die tijdens het
transport schade heeft opgelopen. Neem contact op
met een technicus van de Klantenservice.
2. Elektrische aansluitingen
Elektrische aansluitingen dienen uitgevoerd te worden
door een deskundige monteur in overeenstemming
met de instructies van de fabrikant en de geldende
standaard veiligheidsvoorschriften.
De elektrische aansluiting moet voldoen aan de
voorschriften van het plaatselijke elektriciteitsbedrijf.
Informatie over het voltage, stroomverbruik en de
vereiste zekering vindt u vermeld op het plaatje aan
de achterzijde van de droogautomaat.
De droogautomaat moet volgens de wettelijke
voorschriften worden geaard.
Trek de stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoud aan de droogautomaat uitvoert.
Het netsnoer mag alleen door een medewerker van
de Klantenservice worden vervangen.
Na installatie moet de netstekker toegankelijk
blijven of moet uitschakeling mogelijk zijn door
middel van een meerpolige schakelaar.
De gloeilamp mag alleen worden vervangen door de
Klantenservice.
3. Installatie
Installeer uw droogautomaat niet op plaatsen waarin
sprake kan zijn van extreme omstandigheden, zoals
slechte ventilatie, temperaturen onder de 5°C of
boven de 35°C.
Het apparaat mag niet geïnstalleerd worden achter
een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met
een scharnier aan de tegenovergestelde kant van dat
van de droogtrommel, zodanig dat de deur van de
droogtrommel niet geheel geopend kan worden.
Kleine opbergruimtes, badkamers, toiletten, douches
e.d. zonder ventilatie zijn geen geschikte plaatsen voor
het installeren van de droogautomaat. Als het apparaat
toch in een dergelijke ruimte geïnstalleerd moet
worden, dan moet een goede ventilatie van de ruimte
(open deuren, ventilatierooster of -opening van groter
dan 500 cm²) gegarandeerd zijn.
Voordat u het eerste programma uitvoert, dient u
ervoor te zorgen dat de waterbak helemaal naar binnen
is geduwd en dat het onderste filter correct is geplaatst.
Voordat u het eerste programma uitvoert dient u
ervoor te zorgen dat alle slangen van het
afvoersysteem zijn aangesloten (zoals weergegeven
in onderstaande afbeelding).
Gebruik indien mogelijk een slang om het water
rechtstreeks af te voeren via de afvoer in huis.
Hierdoor hoeft u de waterbak niet meer aan het einde
van elk droogprogramma te legen, omdat het
condenswater dan rechtstreeks kan weglopen. Zie ook
het hoofdstuk “Afvoersysteem”.
Zet de droogautomaat nooit op een hoogpolig tapijt.
Zorg ervoor dat het netsnoer niet bekneld raakt
tussen de droogautomaat en de muur.
Wanneer u de droogautomaat installeert, moet hij
waterpas worden gezet met behulp van de vier
pootjes en moet de horizontale stand worden
gecontroleerd met een waterpas.
INSTALLATIE VAN DE DROOGAUTOMAAT
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool AZA-HP 7771 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool AZA-HP 7771 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,02 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool AZA-HP 7771

Whirlpool AZA-HP 7771 Bedienungsanleitung - Deutsch - 12 seiten

Whirlpool AZA-HP 7771 Kurzanleitung - Deutsch - 6 seiten

Whirlpool AZA-HP 7771 Bedienungsanleitung - Englisch - 18 seiten

Whirlpool AZA-HP 7771 Kurzanleitung - Englisch - 6 seiten

Whirlpool AZA-HP 7771 Kurzanleitung - Holländisch - 6 seiten

Whirlpool AZA-HP 7771 Bedienungsanleitung - Französisch - 11 seiten

Whirlpool AZA-HP 7771 Kurzanleitung - Französisch - 6 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info