Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/8
Nächste Seite
NL
3
Controleer of er geen
aanstekers of lucifers in het
wasgoed zijn achtergebleven.
Controleer of het wasgoed niet
is doorweekt met brandbare
vloeistoen.
DAGELIJKS GEBRUIK
Zie de Handleiding voor Gebruiksaanwijzing voor meer details
over de functies / zie de laatste pagina voor informatie over het
verkrijgen van de Gebruiksaanwijzing
1. WAS IN DE MACHINE DOEN
Sorteer uw wasgoed voor volgens de aanbevelingen in de paragraaf
"HINTS en TIPS".
Zorg ervoor dat de zakken leeg zijn, sluitingen dichtzitten en linten
zijn samengebonden.
Maak de deur open en doe de was in de machine. Houd u aan de
maximale belading die te vinden is in de PROGRAMMATABEL.
2. DEUR SLUITEN
Zorg ervoor dat er geen was vast komt te zitten tussen het deurglas
en het deurlter.
De deur zodanig sluiten dat u de sluitklik hoort.
3. KIES HET GEWENSTE PROGRAMMA
Selecteer het gewenste programma door aan de knop te draaien.
De duur van het default programma verschijnt op de display.
Meer informatie over programma's vind u in de
PROGRAMMATABEL.
Selecteer opties, indien nodig
Als u extra opties wilt selecteren, druk op de respectievelijke toets
- het symbool op de display brandt.
Raadpleeg de paragraaf OPTIES, FUNCTIES EN INDICATOREN
voor meer informatie.
4. PROGRAMMA STARTEN
Druk op de Start/Pauze-knop; het lampje naast de knop brandt. Het
droogproces wordt gestart.
De resterende duur van het default programma verschijnt op de
display. In de loop van het programma kan de duur opnieuw
worden berekend en aangepast.
Tijdens deze fasen wordt er een animatie op het scherm
weergegeven.
5. DE INSTELLINGEN VAN EEN PROGRAMMA IN UITVOERING
WIJZIGEN, INDIEN NODIG
Om de instellingen van een programma in uitvoering of vertraging
te wijzigen:
Start/Pauze indrukken om het programma in uitvoering te
onderbreken
• uw Instellingen wijzigen
• druk opnieuw op "Start/Pauze" om het programma te vervolgen.
6. EEN PROGRAMMA IN UITVOERING RESETTEN, INDIEN
NODIG
Draai de keuzeknop van de programma's op Uit/O.
WAARSCHUWING
Onmiddellijk de deur openen en de was er uit halen, zodat
eventuele hitte in het wasgoed kan ontsnappen.
7. DE DROGER UITSCHAKELEN NADAT HET PROGRAMMA IS
BEËINDIGD
Aan het einde van het programma verschijnt "End" op het display.
Draai de keuzeknop van de programma's op Uit/O om de droger uit
te schakelen. De deur openen en uw wasgoed er uit halen.
Als u de droger niet uitschakelt op het einde van het programma,
zal de droogtrommel op het einde van het programma 10 minuten
lang af en toe draaien, zodat het wasgoed niet gaat kreuken. Binnen
ongeveer een kwartier nadat het programma is beëindigd wordt de
droger volledig uitgeschakeld, om energie te besparen.
8. WATERCONTAINER LEDIGEN / DEURFILTER REINIGEN /
ONDERSTE FILTER REINIGEN
Raadpleeg het hoofdstuk VERZORGING EN ONDERHOUD.
WAARSCHUWING
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool DDLX 90111 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool DDLX 90111 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,95 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool DDLX 90111

Whirlpool DDLX 90111 Bedienungsanleitung - Deutsch - 8 seiten

Whirlpool DDLX 90111 Bedienungsanleitung - Englisch - 8 seiten

Whirlpool DDLX 90111 Bedienungsanleitung - Französisch - 8 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info