Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/8
Nächste Seite
NL
7
OPTIES
Snel
Maakt sneller drogen mogelijk.
Beschermen
Maakt een zachtere behandeling van de was mogelijk door
de droogtemperatuur te verlagen.
Reverse+
Zorgt voor minder kreuken door de draairichting van de
trommel tijdens het programma meer keer om te keren.
Antikreuk
Helpt kreuken te voorkomen als de was niet snel na aoop
van het programma uit de machine kan worden gehaald.
Een paar minuten na het einde van het programma begint
de droger regelmatig te draaien. Dit draaien duurt tot
ongeveer 12 uur na het einde van het programma. U kunt
het op elk gewenst moment stoppen door de droger uit te
schakelen op Uit/0.
Droogniveau
Voor een lichte variatie van het droogteniveau na aoop
van het programma, door de programmaduur te verlengen
of te verkorten.
iets droger
standaard droogte
iets vochtiger
OPTIES SNEL EN DELICAAT KUNNEN NIET SAMEN GEBRUIKT
WORDEN
FUNCTIES
Start selectie
Het begin van uw programma wordt verplaatst naar een
later tijdstip.
Kies een vertraging tot maximaal 12 uur.
Selecteer programma en opties.
Druk herhaaldelijk op de Start selectie toets tot de
gewenste vertraging verschijnt op de display.
Druk op Start / Pauze - de display toont het aftellen van
de vertraging tot aan de start van het programma. Het
symbool van de vertraging knippert op de display en de
Start / Pauzetoets- gaat branden. Er kan een geluid optreden
door activering van de pomp.
Na het verstrijken van de vertragingstijd wordt de droger
automatisch gestart. De display geeft dan de resterende
duur van het programma aan.
Om de 'Start selectie' te wissen
Draai de keuzeknop van de programma's op Uit/O of op
en ander programma.
3"
Hiermee vergrendelt u de toetsen en de knop op het
bedieningspaneel tegen ongewenste werking.
Voor het vergrendelen van de knoppen:
Er moet een programma geselecteerd zijn.
Hou de 3" toets (Vergrendelings) ingedrukt tot het
symbool met de sleutel brandt op de display. Knop en
toetsen zijn nu vergrendeld.
Wanneer de toetsen vergrendeld zijn is de enige functie die
mogelijk is het uitschakelen van de droger door de
keuzetoets van de programma's op Uit/O te zetten.
Als u de droger weer inschakelt door een programma te
selecteren, blijft de toetsvergrendeling geactiveerd totdat u
het ontgrendelt.
Om de toetsen en de knop te ontgrendelen:
Hou de 3" toets (vergrendelings) ingedrukt tot het
symbool met de sleutel van de display verdwijnt.
INDICATOREN
Lampjes melding fouten:
Watercontainer
(=> watercontainer leegmaken)
Condensor lter
(=> onderste lter reinigen).
Pluizenlter
(=> deurlter reinigen)
Raadpleeg bij eventuele storingen de paragraaf
"PROBLEEMOPLOSSING" in de GIDS VOOR GEBRUIK EN
VERZORGING.
Indicator sequentie programma
Toont de lopende programmafase (detecteren/ droogfase /
einde).
Antikreuk
Geeft aan dat de droger na aoop van het programma af en
toe draait om te voorkomen dat het wasgoed gaat kreuken
(zie DAGELIJKS GEBRUIK / 7, en OPTIES, FUNCTIES EN
LAMPES / Antikreuk).
OPTIES, FUNCTIES EN INDICATOREN
Raadpleeg de programmatabel om te controleren welke opties er
beschikbaar zijn voor het geselecteerde programma.
7

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool DDLX 90111 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool DDLX 90111 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,95 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool DDLX 90111

Whirlpool DDLX 90111 Bedienungsanleitung - Deutsch - 8 seiten

Whirlpool DDLX 90111 Bedienungsanleitung - Englisch - 8 seiten

Whirlpool DDLX 90111 Bedienungsanleitung - Französisch - 8 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info