Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/4
Nächste Seite
OPTIETOETSEN
Deze toetsen dienen om het geselecteerde programma aan uw
eigen behoeften aan te passen.
Niet alle opties zijn beschikbaar voor alle programma's. Sommige
opties zijn incompatibel met andere, reeds ingestelde opties.
Een akoestisch signaal en/of knipperende indicatoren signaleren
deze incompatibiliteit. Als de optie beschikbaar is, blijft de
indicator van de geselecteerde optie branden. Sommige opties
kunnen in het geheugen van het programma blijven als u ze
voor een vorige droogcyclus heeft geselecteerd.
Opfrissen
Kort programma om vezels en kledingstukken met verse
lucht op te frissen. Niet voor wasgoed dat nog nat is.
Kan voor elke hoeveelheid wasgoed worden gebruikt, maar werkt
het best voor weinig wasgoed. De cyclus duurt ongeveer 20
minuten.
Snel 30' kg 0,5
Ideaal om katoen te drogen dat op een hoog toerental is
gecentrifugeerd in de wasmachine.
Kleuren kg Max*
Programma dat gekleurd wasgoed licht droogt.
Zijde kg 0,5
Behoedzaam drogen van zijden kleding.
Wol kg 1
Om wol te drogen. Draai de kledingstukken
binnenstebuiten voordat u ze laat drogen. Laat zware randen die
nog vochtig zijn aan de lucht drogen.
Fijne was kg 2
Voor het drogen van jn wasgoed dat een zachte
behandeling nodig heeft.
Synthetisch kg 4
Voor het drogen van wasgoed van synthetische stoen.
OPTIES
Nadat u het programma heeft geselecteerd, kunt u indien
nodig de diverse opties instellen.
Droogniveau instellen
druk meerdere malen de bijbehorende toets in om een ander
restvochtniveau voor het wasgoed in te stellen. Een indicator
signaleert het niveau dat u selecteert.
Strijkdroog: heel zachte droogcyclus. Nuttig om de kleding
onmiddellijk na de cyclus te strijken.
Hangerdroog: een speciaal voor delicate kleding bestudeerd
niveau; klaar om opgehangen te worden.
Kastdroog: het wasgoed is klaar om te worden opgevouwen
en in de kast te worden gelegd.
Extra droog: gebruikt om kleding meteen aan te trekken na
de cyclus.
Droging met tijdsfunctie
Met deze optie kiest u hoe lang het drogen duurt. Druk
meerdere malen op de bijbehorende toets om de gewenste
droogtijd in te stellen. Een indicator op het bedieningspaneel
signaleert de tijd die u aan het instellen bent.
h
Uitgestelde start
Met deze optie stelt u een tijdspanne in waarna de cyclus
start. Druk meerdere keren op de toets voor de gewenste
tijdspanne. Als u de maximum selecteerbare tijdspanne heeft
bereikt, reset u de optie door nog een keer op de toets te drukken.
Een indicator op het bedieningspaneel signaleert de tijd die u aan
het instellen bent. Nadat u de toets start/pauze heeft ingedrukt:
signaleert het apparaat de tijd die zal verstrijken voordat de cyclus
zal starten. Als u de deur opent nadat die gesloten werd, moet u
opnieuw de toets start/pauze indrukken.
Snel drogen
Maakt sneller drogen mogelijk.
Fresh care+
Als u het wasgoed in de trommel laat zitten aan het einde
van de cyclus, kunnen er bacteriën worden gevormd. Met deze
optie gaat u de bacterievorming tegen door de temperatuur en
het draaien van de trommel te regelen. Deze behandeling duurt
maximaal 6 uur na aoop van het ingestelde programma. Als deze
optie tijdens een vorige droogcyclus werd geselecteerd, blijft
deze in het geheugen.
Als deze optie samen met een uitgestelde start wordt gebruikt,
wordt de antikreukbehandeling (toe door de trommel met
regelmatige tussenpozen te laten draaien) ook aan de uitgestelde
startfase toegevoegd.
Toetsenvergrendeling blokk
Met deze toets sluit u alle bedieningen van het apparaat uit,
behalve de toets On/O.
Met ingeschakeld apparaat:
om de optie in te schakelen, moet u de toets ingedrukt houden
totdat de bijbehorende indicator brandt.
om de optie uit te schakelen, moet u de toets ingedrukt houden
totdat de bijbehorende indicator uit gaat.
Als deze optie tijdens een vorige droogcyclus werd geselecteerd,
blijft deze in het geheugen.
Einde programma
Deze optie schakelt een langdurig akoestisch signaal in aan
het einde van de cyclus. Schakel deze optie in als u denkt dat
u het normale eindsignaal niet hoort. Als deze optie tijdens
een vorige droogcyclus werd geselecteerd, blijft deze in het
geheugen.
Stil
Met deze optie schakelt u de akoestische signalen van het
bedieningspaneel uit. De alarmmeldingen in geval van storingen
blijven werken.
Om deze optie in te schakelen, houdt u de toets ingedrukt totdat
de bijbehorende indicator begint te branden.
Om de optie uit te schakelen, houdt u de toets ingedrukt
houden totdat de bijbehorende indicator uit gaat.
Hoge temperatuur
Verbetert de droogcapaciteit. Deze optie is geschikt
om zware kledingstukken te drogen en werkt met getimede
cyclussen.
Antikreuk
Met deze optie wordt de beweging van de trommel
aangepast om een rollende actie te geven die in de war raken en
vastknopen van uw kledij voorkomt. De optie geeft het beste
resultaat wanneer ze wordt gebruikt voor kleinere ladingen.
Delicaat
Maakt een zachtere behandeling van de was mogelijk door
de droogtemperatuur te verlagen.
Hoe lang de programma's duren, hangt af van de hoeveelheid
wasgoed, van het textieltype, het centrifugetoerental van uw
wasmachine en van de andere opties die u heeft geselecteerd.
Op de modellen met display ziet u op het bedieningspaneel
hoe lang de cyclussen duren. De resterende tijd wordt
constant gecontroleerd en gewijzigd tijdens de droogcyclus om
u een zo goed mogelijke schatting te geven.
Het wol programma van deze droger is
door The Woolmark Company goed-
gekeurd voor het drogen van handwa-
sbare producten uit wol, mits de pro-
ducten gewassen en gedroogd worden
volgens de onderhoudsinstructies op
het etiket en de gebruiksaanwijzing
van deze droger. . Het symbool
Woolmark is in vele landen een kwaliteitsmerk.
M1768
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool FTM2282Y wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool FTM2282Y in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,85 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool FTM2282Y

Whirlpool FTM2282Y Kurzanleitung - Deutsch - 4 seiten

Whirlpool FTM2282Y Kurzanleitung - Englisch - 4 seiten

Whirlpool FTM2282Y Kurzanleitung - Französisch - 4 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info