Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/4
Nächste Seite
U kunt de Veiligheidsinstructies, de Handleiding, de Product che en de Energiegegevens downloaden:
Bezoek onze website docs.indesit.eu
Gebruik makend van de QR-code
Anders, contacteer onze Klantenservice (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje). Wanneer
u contact neemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op het identi catieplaatje
van het apparaat staan.
DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN INDESIT
PRODUCT.
Voor verdere assistentie kunt u het apparaat
registeren op www.indesit.eu/register
NL
Snelle Referentiegids
Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.
xxxxxxxxxxxx
xxxx
VERZORGING EN ONDERHOUD
Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat
reinigt of onderhoudt.
Het waterreservoir leegmaken na elke cyclus (zie
afbeelding A).
Haal het reservoir uit de droogautomaat en maak het leeg in een
wasbak of een andere geschikte afvoerplaats en zet het reservoir
weer goed in de automaat. Neem de droogautomaat niet in gebruik
zonder eerst het reservoir in zijn zitting te hebben geplaatst.
Het primaire deurfilter reinigen na elke cyclus (zie
afbeelding B).
Haal na elke cyclus het primaire lter eruit en reinig het. Verwijder
eventuele pluisjes onder stromend water of met een stofzuiger.
Het secundaire deurlter reinigen zodra de bijbehorende
indicator brandt (zie afbeeldingen C).
Het secundaire deurlter uit de deur halen en volledig reinigen
onder stromend water of met een stofzuiger.
Voor optimale prestaties dient u alle lters te laten drogen
voordat u ze weer op hun plaats aanbrengt.
De droogautomaat niet gebruiken zonder eerst alle lters
goed op hun plaats te hebben gemonteerd.
De lters zijn fundamentele componenten van het
droogproces. Ze vangen het pluis op dat zich tijdens
het drogen vormt. Als de lters verstopt raken, komt de
luchtstroom in de droogautomaat ernstig in gevaar: het
droogproces duurt langer en verbruikt meer energie
en de droogautomaat kan beschadigd raken. Als u deze
handelingen niet goed uitvoert, kan het zijn dat de
droogautomaat niet inschakelt.
Autoclean
Op dit model is het onderhoud van het bodemfilter
automatisch. De droogautomaat reinigt het lter zodra de sensoren
signaleren dat dit nodig is. In dit geval blijft het apparaat werken
ook als de droogcyclus al is afgelopen. Een indicator op het
bedieningspaneel signaleert het onderhoud. Zet het apparaat
niet uit tijdens deze fase.
PRODUCTBESCHRIJVING
1. Waterreservoir
2. Luchtrooster
3. Deurlter
B primair
C secundair
TRANSPORT EN BEHANDELING
De wasdroger nooit optillen door het aan het werkblad vast te
houden.
1. Haal de stekker van de wasdroger uit het stopcontact.
2. Controleer of de deur en het waterreservoir goed dicht zitten.
3. Als de afvoerslang is aangesloten op uw afvalwatersysteem
de afvoerslang opnieuw aan de achterzijde van de wasdroger
bevestigen (zie Installatiegids).
Systeem met Warmtepomp
De warmtepomp bevat broeikasgassen in een hermetisch
gesloten ruimte. Deze ruimte bevat 0.18 kg R134a F-gas. GWP =
1430 (1 t C02).
Stroomverbruik
O modus (Po) - Watts 0.50
modus aan (PI)- Watts 1.00
Programmas Kg kWh Minuten
Eco Katoen*
8 1.86 194
Eco Katoen
4 1.09 126
Synthetisch 4 0.83 109
* Referentieprogramma voor het energielabe, dat dit geschikt is voor
het drogen van normaal vochtig katoenen wasgoed en dat dit qua
energieverbruik het meest eciënte programma is voor het drogen
van vochtig katoenen wasgoed. (Standaard conguratie/ vastgesteld
aan het begin).
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool FTM2282Y wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool FTM2282Y in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,85 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool FTM2282Y

Whirlpool FTM2282Y Kurzanleitung - Deutsch - 4 seiten

Whirlpool FTM2282Y Kurzanleitung - Englisch - 4 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info