Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/11
Nächste Seite
27
Om het risico van brand in de droogtrommel
tot een minimum te beperken, moet het volgende in
acht worden genomen:
Een met olie bevuild kledingstuk kan spontaan in brand
vliegen, met name wanneer het wordt blootgesteld aan
hittebronnen zoals in een droogtrommel. De artikelen
worden warm, waardoor een oxidatiereactie in de olie
veroorzaakt wordt. Oxidatie veroorzaakt hitte. Als de hitte
niet kan ontsnappen, kunnen de artikelen heet genoeg
worden om vlam te vatten. Het opstapelen of bewaren van
met olie bevuilde artikelen kan de hitte belemmeren om te
ontsnappen en zo brandgevaar opleveren.
Droog geen ongewassen artikelen in de droogautomaat.
Zorg dat het apparaat wordt onderhouden volgens
de instructies in het hoofdstuk “Onderhoud en
reiniging”.
Zorg ervoor dat het apparaat volgens de
bovenstaande beschrijving wordt geïnstalleerd.
Kledingstukken die bevuild zijn met stoffen als
bakolie, aceton, alcohol, petroleum, kerosine,
vlekkenverwijderaars, terpentine, wassen en
wasverwijderaars moeten in heet water met extra
wasmiddel gewassen worden voordat ze in de
droogtrommel gedroogd worden.
Gebruik geen ontvlambare reinigingsmiddelen.
Gebruik de droogautomaat niet als er industriële
chemicaliën zijn gebruikt voor reiniging.
Items als schuimrubber (latexschuim), douchekapjes,
waterdicht textiel, artikelen met een rubberen
achterkant en kleding of kussens met een
schuimrubbervulling mogen niet gedroogd worden
in de droogtrommel.
Wasverzachters of soortgelijke producten moeten
gebruikt worden volgens de instructies van de fabrikant.
Haal alle voorwerpen uit zakken, zoals aanstekers en
lucifers.
Gebruik of bewaar nooit ontvlambare materialen in
de buurt van de droogautomaat.
Stop een droger nooit voor het einde van het
droogprogramma, tenzij u al het wasgoed snel uit de
droger haalt en uitspreidt zodat de warmte kan
verdwijnen.
Attentie: het achterpaneel kan heet zijn.
De droogautomaat is alleen geschikt voor gebruik
binnenshuis.
Gebruik geen verlengsnoeren of meervoudige adapters.
De mazen van het pluisfilter en het onderste filter
moeten na elk droogprogramma worden
schoongemaakt. Het filterschuimrubber van het
onderste filter moet na elk programma onder
stromend water worden schoongemaakt.
De mazen van de filters en het schuimrubber
moeten droog zijn als u ze weer in de
droogautomaat plaatst, voordat u een nieuw
droogprogramma start.
Zet de programma- of tijdskeuzeknop na gebruik
altijd op stand “0”. Hierdoor voorkomt u dat de
droogautomaat per ongeluk kan worden aangezet.
Voordat u het apparaat schoonmaakt of onderhoud
uitvoert, dient u de droogautomaat uit te zetten en de
stekker uit het stopcontact te halen.
Om de buitenkant van de droogautomaat te reinigen
gebruikt u een neutraal afwasmiddel en een vochtige
doek.
Gebruik geen schuurmiddelen.
Het laatste gedeelte van een programma gebeurt
altijd zonder warmte (afkoelfase) om ervoor te
zorgen dat de stukken op een temperatuur
achterblijven die geen schade aan de stukken
veroorzaakt.
Veeg pluis van de deurafdichting en de deur met
behulp van een vochtige doek.
Wanneer de mazen van het pluisfilter verstopt zijn,
moet het worden schoongemaakt met water en een
zachte borstel.
Aangezien pluis het filter kan passeren, moet het
hele filtergebied (ook het gebied onder het filter)
van tijd tot tijd worden schoongemaakt met een
borstel, een vochtige doek of met een stofzuiger.
EC Verklaring van overeenstemming
Deze droogautomaat is ontworpen, gefabriceerd en
gedistribueerd in overeenstemming met de
veiligheidsvoorschriften van de volgende EG-richtlijnen:
Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC.
Richtlijn m.b.t. Elektromagnetische compatibiliteit
2004/108/EC.
Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens
de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte
elektrische en elektronische apparaten (AEEA).
Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste
manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk
negatieve consequenties voor het milieu en de
menselijke gezondheid te voorkomen die anders
zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste
verwerking van dit product als afval.
VEILIGHEIDSADVIEZEN EN ALGEMENE
VOORZORGSMAATREGELEN
4

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool Green 740 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool Green 740 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,02 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info