Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
5
NL
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
BELANGRIJK MOET WORDEN GELEZEN EN IN
ACHT GENOMEN
Lees voordat u de wasdroger gaat
gebruiken zorgvuldig de gids
voor Gezondheid & Veiligheid en
Gebruik.
Bewaar deze instructies dicht bij
de hand voor toekomstige raad
-
pleging.
UW VEILIGHEID EN DE VEILIG
-
HEID VAN ANDEREN IS ERG
BELANGRIJK.
Deze handleiding en de wasdro
-
ger zelf zijn voorzien van belang-
rijke veiligheidsinformatie, die te
allen tijde gelezen en opgevolgd
moet worden.
Dit is het veiligheidswaarschu-
wingssymbool.
Dit symbool maakt u attent op
mogelijke gevaren die u en ande
-
ren kunnen doden of verwonden.
Alle veiligheidsberichten volgen
het veiligheidswaarschuwings
-
symbool of het woord GEVAAR of
WAARSCHUWING. Deze woorden
betekenen:
GEVAAR
Geeft een gevaarlijke situatie aan,
die ernstig letsel veroorzaakt als
deze niet wordt vermeden.
WAARSCHUWING
Geeft een gevaarlijke situatie
aan, die ernstig letsel zou kunnen
veroorzaken als deze niet wordt
vermeden.
Alle veiligheidsberichten geven
het mogelijke gevaar aan en
geven aan hoe het risico op letsel,
schade en elektrische schokken
voortvloeiend uit het onjuiste
gebruik van de wasdroger beperkt
kan worden. Houd u strikt aan de
volgende aanwijzingen:.
Het niet naleven van deze instruc
-
ties kan risico's met zich meebren-
gen.
De fabrikant aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor
schade aan voorwerpen of letsel
aan personen of dieren die/dat
veroorzaakt is door het niet in
acht nemen van het advies en de
voorzorgsmaatregelen.
Heel jonge (0-3 jaar) en jonge kin
-
deren (3-8 jaar) dienen op afstand
gehouden te worden, tenzij ze
onder voortdurend toezicht staan.
Kinderen vanaf 8 jaar en personen
met verminderde fysieke, senso
-
rische of mentale vermogens of
gebrek aan ervaring en kennis,
mogen deze wasdroger alleen ge
-
bruiken indien ze onder toezicht
staan of instructies hebben ont
-
vangen over het gebruik van het
apparaat en de mogelijke gevaren
ervan begrijpen. Kinderen mogen
niet met de wasdroger spelen. Rei
-
niging en gebruikersonderhoud
mogen niet door kinderen zonder
toezicht worden uitgevoerd.
Artikelen die zijn bevuild met stof
-
fen als plantaardige olie, aceton,
alcohol, petroleum, kerosine, vlek
-
kenverwijderaars, terpentijn, was
en wasverwijderaars moeten met
een extra hoeveelheid wasmiddel
met heet water worden gewassen,
voordat ze in de wasdroger wor
-
den gedroogd.
Artikelen zoals schuimrubber
(latexschuim), douchemutsen, wa
-
terdicht textiel, rubberen artikelen
en kleding of kussens met schuim
-
rubber vulling mogen niet in de
wasdroger worden gedroogd.
Alle voorwerpen zoals aanstekers
en lucifers uit de zakken verwijde
-
ren.
De wasdroger niet gebruiken wan
-
neer er chemische stoen voor het
reinigen zijn gebruikt.
Met olie doordrenkte artikelen
ontbranden spontaan, vooral wan
-
neer ze worden blootgesteld aan
warmtebronnen, zoals in een was
-
droger. De artikelen worden warm
en veroorzaken een oxidatie-re
-
actie in de olie. Oxidatie crert
warmte. Wanneer de warmte niet
kan ontsnappen kan het artikel
warm genoeg worden om vlam te
vatten. Stapelen, op elkaar leggen
of opslaan van met olie door
-
drenkte artikelen kan voorkomen
dat de warmte ontsnapt en daar
-
door brandgevaar veroorzaken.
WAARSCHUWING
Stop een wasdroger nooit voor
het einde van de droogcyclus, ten
-
zij alle artikelen snel verwijderd en
Gids voor Gezondheid en Veiligheid
5

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool HDLX 80414 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool HDLX 80414 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 5,65 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool HDLX 80414

Whirlpool HDLX 80414 Kurzanleitung - Deutsch - 8 seiten

Whirlpool HDLX 80414 Bedienungsanleitung und Installationsanweisung - Deutsch - 40 seiten

Whirlpool HDLX 80414 Kurzanleitung - Holländisch - 8 seiten

Whirlpool HDLX 80414 Kurzanleitung - Französisch - 8 seiten

Whirlpool HDLX 80414 Bedienungsanleitung und Installationsanweisung - Französisch - 40 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info