Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
6
uitgespreid worden om de hitte te
laten ontsnappen.
De laatste fase van de droogcyclus
wordt zonder warmte uitgevoerd
(afkoelfase), om ervoor te zorgen
dat het wasgoed op een tempera
-
tuurniveau blijft dat niet leidt tot
beschadiging van het wasgoed.
Als u de droger op een wasmachi
-
ne wilt plaatsen, neem dan eerst
contact op met de klantenservice
om te veriëren of dit mogelijk
is. Dit is alleen toegestaan als de
wasdroger door middel van een
daarvoor bestemde stapelset op
de wasmachine wordt bevestigd.
BEOOGD GEBRUIK
VAN HET PRODUCT
Deze wasdroger is uitsluitend be
-
doeld voor huishoudelijk gebruik.
Professioneel gebruik van de was
-
droger is verboden. De fabrikant
aanvaardt geen enkele aansprake
-
lijkheid voor oneigenlijk gebruik
van het apparaat of onjuiste instel
-
ling van de bedieningsknoppen.
LET OP: Het is niet de bedoeling
dat de wasdroger in werking ge
-
steld kan worden met een externe
timer of met een afzonderlijke
afstandsbediening.
Gebruik de wasdroger niet bui
-
tenshuis.
Geen ontplofbare of ontvlambare
stoen zoals spuitbussen op
-
slaan en geen benzine of andere
brandbare materialen plaatsen of
gebruiken in of in de buurt van
de wasdroger: als de wasdroger
onbedoeld in werking zou worden
gesteld, kan er brand ontstaan.
INSTALLATIE
Installatie en reparaties moeten
worden uitgevoerd door een ge
-
specialiseerd monteur, volgens de
instructies van de fabrikant en in
overeenstemming met de plaat
-
selijke veiligheidsvoorschriften.
Repareer of vervang geen enkel
onderdeel van de wasdroger, be
-
halve als dit expliciet aangegeven
wordt in de gebruikshandleiding.
Kinderen mogen geen installatie
-
werkzaamheden uitvoeren. Houd
kinderen uit de buurt wanneer u
de wasdroger installeert. Houd
verpakkingsmaterialen (plastic
zakken, polystyreen delen enz.)
buiten het bereik van kinderen
tijdens en na de installatie van de
wasdroger.
Gebruik beschermende hand
-
schoenen voor het uitpakken en
installeren.
Controleer na het uitpakken van
de wasdroger of deze tijdens het
transport geen beschadigingen
heeft opgelopen. Neem in geval
van problemen contact op met uw
leverancier of de dichtstbijzijnde
consumentenservice.
De wasdroger moet door twee of
meer personen worden verplaatst
en geïnstalleerd.
Houd kinderen uit de buurt wan
-
neer u de wasdroger installeert.
De wasdroger moet worden losge
-
koppeld van het elektriciteitsnet
voordat u installatiewerkzaamhe
-
den uitvoert.
Zorg er tijdens de installatie voor
dat de wasdroger het netsnoer
niet beschadigt.
De wasdroger alleen activeren als
de installatie is voltooid.
Wacht na de installatie van het ap
-
paraat enkele uren alvorens het te
starten, zodat het zich kan aanpas
-
sen aan de omgevingscondities
van de ruimte.
Uw apparaat niet installeren daar
waar het kan worden blootgesteld
aan extreme omstandigheden, zo
-
als: slechte ventilatie, hoge tempe-
raturen of temperatuur beneden 5
°C of boven 35 °C.
De wasdroger mag niet worden
geïnstalleerd achter een afsluit
-
bare deur, een schuifdeur of een
deur met een scharnier aan de
tegenovergestelde zijde van die
van de wasdroger, op een zodani
-
ge wijze dat volledig openen van
de deur van de wasdroger deur
beperkt is.
De droger moet worden geplaatst
met de achterkant naar een muur,
om verwondingen door het aan
-
raken van het achterpaneel, dat
tijdens het droogproces warm kan
worden, te voorkomen.
Installeer de wasdroger niet in
ruimtes met slechte ventilatie. Als
u de droger in een kleine op
-
slagruimte, WC, badkamer of iets
dergelijks wilt installeren, zorg dan
voor een goede ventilatie (ge
-
opende deur, ventilatie rooster of
sleuf van meer dan 500 cm²).
Controleer bij de installatie van de
droger of de vier pootjes stevig
op de vloer rusten, stel ze naar
wens af en controleer of de droger
exact horizontaal staat en gebruik
hiervoor een waterpas.
Gebruik indien mogelijk een slang,
om het water rechtstreeks in het
huishoudelijk afvalwatersysteem
af te tappen. Dit voorkomt dat de
watercontainer aan het einde van
elke droogcyclus moet worden ge
-
leegd, aangezien het condenswa-
ter direct kan worden afgevoerd.
Let er op dat de droger niet op
6

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool HDLX 80414 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool HDLX 80414 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 5,65 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool HDLX 80414

Whirlpool HDLX 80414 Kurzanleitung - Deutsch - 8 seiten

Whirlpool HDLX 80414 Bedienungsanleitung und Installationsanweisung - Deutsch - 40 seiten

Whirlpool HDLX 80414 Kurzanleitung - Holländisch - 8 seiten

Whirlpool HDLX 80414 Kurzanleitung - Französisch - 8 seiten

Whirlpool HDLX 80414 Bedienungsanleitung und Installationsanweisung - Französisch - 40 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info