Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
8
AFVALVERWERKING
VAN HUISHOUDELIJKE
APPARATEN
Bij het afdanken van de
wasdroger dient u het
onbruikbaar te maken door
de stroomkabel af te snijden
en de deuren en schappen te
verwijderen (indien aanwezig),
zodat kinderen niet in het
apparaat kunnen klauteren en
vast komen te zitten.
Deze droger is vervaardigd van
recyclebaar
of herbruikbaar materiaal.
Dank het apparaat af in
overeenstemming met
plaatselijke milieuvoorschriften
voor afvalverwerking.
Voor verdere informatie
over de behandeling,
het terugwinnen en de
recycling van elektrische
huishoudapparaten
MILIEUTIPS
Voor wasdrogermodellen met
warmtepomptechnologie:
Deze wasdroger bevat
geuoreerd broeikasgas
(R134a). Het circuit met dit
gas is hermetisch afgesloten.
Het elektrische regelstation
heeft een getest lektempo van
minder dan 0,1% per jaar.
VERWERKING VAN DE
VERPAKKING
De verpakking kan volledig
gerecycled worden, zoals door
het recyclingsymbool wordt
aangegeven:
De diverse onderdelen van de
verpakking mogen daarom
niet bij het gewone huisvuil
worden weggegooid, maar
moeten worden afgevoerd
volgens de plaatselijke
voorschriften.
neemt u contact op met
de bevoegde plaatselijke
overheid, de inzameldienst
van huishoudelijk afval of de
winkel waar u de wasdroger
heeft gekocht.
Deze wasdroger is voorzien
van het merkteken volgens de
Europese Richtlijn 2012/19/EU
inzake Afgedankte elektrische
en elektronische apparaten
(AEEA).
Door ervoor te zorgen dat dit
product op de juiste manier
als afval wordt verwerkt,
helpt u mogelijke schadelijke
gevolgen voor het milieu
en de volksgezondheid te
voorkomen, die veroorzaakt
zouden kunnen worden door
onjuiste verwerking van dit
product als afval.
Dit symbool op het product of
op de begeleidende
documentatie geeft aan dat dit
van de fabrikant en de geldende
veiligheidsvoorschriften.
CORRECT GEBRUIK
Overschrijd de maximale toege
-
stane belading niet. Controleer de
maximale toegestane belading in
de programmatabel.
Geen ongewassen artikelen in de
wasdroger doen.
Laat het wasgoed niet te lang
drogen.
Zorg dat er geen proppen of stof
wordt opgehoopt rond de droger.
Wasverzachters of soortgelijke
producten moeten worden ge
-
bruikt zoals opgegeven door de
instructies van de wasverzachter.
REINIGING EN ONDERHOUD
De wasdroger moet worden losge
-
koppeld van het elektriciteitsnet,
voordat u reinigings- of onder
-
houdswerkzaamheden uitvoert.
Gebruik nooit stoomreinigers.
8

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool HDLX 80414 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool HDLX 80414 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 5,65 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool HDLX 80414

Whirlpool HDLX 80414 Kurzanleitung - Deutsch - 8 seiten

Whirlpool HDLX 80414 Bedienungsanleitung und Installationsanweisung - Deutsch - 40 seiten

Whirlpool HDLX 80414 Kurzanleitung - Holländisch - 8 seiten

Whirlpool HDLX 80414 Kurzanleitung - Französisch - 8 seiten

Whirlpool HDLX 80414 Bedienungsanleitung und Installationsanweisung - Französisch - 40 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info