Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/8
Nächste Seite
2
VOORDAT U DE DROGER GAAT GEBRUIKEN
CONTROLEER DE AFVOERSLANG EN HET WA
TERRESERVOIR
Zorg ervoor dat de waterkraan correct is aangesloten.
Zorg ervoor dat de afvoerslang aan de achterkant van de droger
correct is bevestigd, op het waterreservoir van de droger, of op uw
huishoudelijk afvalwatersysteem (zie Installatiegids).
EERSTE GEBRUIK
Wanneer de droger voor de eerste keer wordt ingeschakeld wordt u gevraagd om
De gewenst taal in te stellen
De waarde van uw lokale watergeleiding aan te passen
De droger instellen om al dan niet de laatst gebruikte programma-instelling op te
roepen wanneer u het apparaat inschakelt.
Raadpleeg HINTS EN TIPS en OPTIES, FUNCTIES EN INDICATOREN / Instellingen.
6
th
SENSE LIVE-FUNCTIE
Gedetailleerde informatie over het gebruik ervan is te vinden in de 6th
Sense Live-app of in de gids voor Gebruik en Verzorging.
Door de 6th Sense Live-functie kan uw applicatie worden
verbonden met het internet.
Wanneer u de betreende app op uw smartphone / tablet gebruikt
kunt u:
de status van het apparaat bewaken
informatie over de programmastatus ontvangen
een programma instellen en starten
een lopend programma veranderen, aanpassen of resetten
toegang tot extra inhoud krijgen
Technische vereisten:
Een draadloze router 2.4Ghz WiFi b/g/n, aangesloten op het
internet. Let op: het apparaat moet worden geïnstalleerd op een
plaats die goed gedekt wordt door uw draadloze netwerk (goede
signaalsterkte).
Voor Android-gebruikers: een smartphone met Android 4.3 (of
hoger) met een 1280x720 schermresolutie (of hoger).
Voor iOS-gebruikers: een smartphone of een tablet met iOS 8 (of
hoger).
Voor het gebruik van de 6th Sense Live-functie:
Download de app uit de App Store en installeer het op uw
smartphone / tablet. De app biedt de gebruiksvoorwaarden
(juridische voorwaarden), waarvoor uw acceptatie wordt
gevraagd, om de 6th Sense Live-functie wilt gebruiken.
Registreer uw droger met de applicatie en sluit het aan op uw
draadloze thuisnetwerk.
DAGELIJKS GEBRUIK
Zie de Gids voor Gebruik en Verzorging voor meer details over de
functies / zie de laatste pagina voor informatie over het verkrijgen van
de Gids voor Gebruik en Verzorging
Controleer of er geen
aanstekers of lucifers in het
wasgoed zijn achtergebleven.
Controleer of het wasgoed niet
is doorweekt met brandbare
vloeistoffen.
WAARSCHUWING
1.
WAS IN DE MACHINE DOEN
Sorteer uw wasgoed voor volgens de aanbevelingen
in de paragraaf "HINTS en TIPS".
Zorg ervoor dat de zakken leeg zijn.
Maak de deur open en doe de was in de machine.
Houd u aan de maximale belading die te vinden is in
de PROGRAMMATABEL.
2. SLUIT DE DEUR
Zorg ervoor dat er geen was vast komt te zitten
tussen het deurglas en het deurlter.
De deur zodanig sluiten dat u de sluitklik hoort.
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,57 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Kurzanleitung - Deutsch - 8 seiten

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Bedienungsanleitung und Installationsanweisung - Deutsch - 56 seiten

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Bedienungsanleitung und Installationsanweisung - Holländisch - 56 seiten

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Kurzanleitung - Französisch - 8 seiten

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Bedienungsanleitung und Installationsanweisung - Französisch - 56 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info