Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/8
Nächste Seite
6
Niet alle opties zijn te combineren; de niet te combineren
opties worden automatisch uitgeschakeld.
OPTIES die direct te selecteren zijn door het indrukken van de
betreende toets;:
Stoom
Minimaliseert het kreuken van kleding gemaakt van katoen,
synthetische stoen en gemengde weefsels door het toevoegen
van een luchtbevochtigingsfase aan het einde van de droogcyclus.
Alleen de optie met kleine ladingen gebruiken, na het einde van het
programma onmiddellijk de kleding uit de droger halen en op
kleerhangers hangen. De luchtvochtigheid wordt automatisch
aanpast aan "kastdroog" en deze optie kan niet worden gewijzigd.
Droogtijd
De gewenste droogtijd aanpassen als programma Droogtijd of
Luchten is geselecteerd. De toets indrukken; Het display geeft aan
dat de droogtijd kan worden ingesteld. Druk op de UP of DOWN toets
om de gewenste droogtijd tot maximaal 180 minuten te selecteren.
Droogniveau
Het gewenste droogniveau voor de waslading selecteren.
De toets indrukken; het display geeft aan dat het droogniveau
kan worden ingesteld. De UP of DOWN toets indrukken om het
gewenste droogniveau te selecteren.
strijkdroog
kastdroog
extra droog
Het geselecteerde droogniveau op het bedieningspaneel brandt.
OPTIES die te selecteren zijn met de toets Opties
Anti-kreuk
Helpt uw wasgoed fris te houden als u deze niet snel na aoop
van het programma uit de machine kan worden gehaald.
Een paar minuten na het einde van het programma begint de droger
regelmatig te draaien. Dit draaien duurt tot ongeveer 12 uur na
het einde van het programma. U kunt het op elk gewenst moment
stoppen door de droger met de Aan/Uit-toets uit te schakelen.
Delicaat
Maakt een zachtere behandeling van de was mogelijk door
de droogtemperatuur te verlagen.
Snel
Maakt sneller drogen mogelijk.
FUNCTIES:
Instellingen
De volgende instellingen kunnen gewijzigd / geselecteerd
worden:
Taalweergave / toetstonen / waarschuwing einde cyclus /
Contrastweergave / Watergeleidbaarheid (= aanpassing aan
de geleidbaarheid van het voor het wassen gebruikte water;
instelbaar van 1 = meest vochtige resultaten, tot 5 = meest droge
resultaten) / Onthouden laatst gebruikte cyclus (indien ingesteld
op "Uit", is Eco Katoen het standaard programma dat wordt
OPTIES, FUNCTIES EN INDICATOREN
geselecteerd wanneer de droger wordt ingeschakeld) / Eco-
modus (automatische uitschakelfunctie na einde programma) /
Terug naar fabrieksinstellingen.
Druk op de Instellingentoets en houd hem minimaal 3 seconden
ingedrukt; het display geeft aan welke instellingen aangepast
kunnen worden.
De Up of DOWN-toets indrukken om de instelling die u wilt
veranderen te selecteren; bevestig met de OK-toets.
Druk op de UP of DOWN toets om de instelling aan te passen;
bevestig met de OK-toets.
Om de Instellingenmodus af te sluiten, door de lijst met de UP
of DOWN-toets navigeren totdat het display aangeeft dat u kunt
afsluiten – vervolgens bevestigen door de OK-toets in te drukken.
Of anders de Instellingentoets indrukken.
Klaar in-toets
Maakt het mogelijk om de was op een bepaald moment klaar
te hebben door een vertraging in te stellen tot het einde van
het programma.
Selecteer programma en opties.
De Klaar-in toets indrukken - "Klaar-in -:-" verschijnt op het display.
De UP of DOWN-toetsen indrukken om een vertraging tot 23:30
uur te selecteren.
Druk op "Start/Pauze" – het aftellen van de vertraging wordt
gestart. Het display geeft de standaard programmaduur van
het geselecteerde programma op de eerste regel aan en de
geselecteerde "Klaar-in" periode, tot aan het einde van het
programma in de tweede regel.
Het programma begint automatisch, tijdig,om te worden
beëindigd aan het einde van de geselecteerde "Klaar-in" periode.
De tweede regel op het display blijft het aftellen van de tijd tot
aan het einde van het programma aangeven.
Om de vertraging te wissen
op "Start/Pauze" drukken om de startvertraging te wissen.
Druk nogmaals op “Start (Pauze)” om het gekozen programma
onmiddellijk te starten.
of houd "Aan/Uit" ingedrukt om de volledige programma-
instelling te wissen.
Trommelverlichting
Druk op de toets om de trommelverlichting in te schakelen.
Wanneer de deur wordt gesloten gaat het automatisch uit.
De trommelverlichting akkert aan en uit tijdens
het detecteren van de was. Bij een storing gaat de
trommelverlichting snel knipperen.
6th Sense Live Afstandsbediening
Met de 6th Sense Live-functie kan uw droger met behulp van een
smartphone of een tablet op afstand worden bewaakt en bestuurd. Om van
deze functie gebruik te maken moet de droger goed worden aangesloten
op uw draadloze thuisnetwerk en op het Internet, door het volgen van de
installatieprocedure die staat beschreven in de handleiding voor Gebruik en
Verzorging (6th Sense Live-functie / hoofdstuk Installatieprocedure). U kunt
de status van uw droger op elk gewenst moment bewaken met behulp
van de 6th Sense Live-app. Als u het apparaat op afstand wilt bedienen
(bijvoorbeeld: voor het instellen en starten van een programma) moet de
afstandsbediening worden ingeschakeld.
Voor het inschakelen van de afstandsbediening:
Zorg ervoor dat de router is ingeschakeld en is aangesloten
op het internet.
De droger inschakelen.
6

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,57 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Kurzanleitung - Deutsch - 8 seiten

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Bedienungsanleitung und Installationsanweisung - Deutsch - 56 seiten

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Bedienungsanleitung und Installationsanweisung - Holländisch - 56 seiten

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Kurzanleitung - Französisch - 8 seiten

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Bedienungsanleitung und Installationsanweisung - Französisch - 56 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info