Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/8
Nächste Seite
7
NL
Doe de was in de machine en sluit de deur.
Controleren of het controlelampje Verbindingsstatus ingeschakeld is.
De toets van de afstandsbediening indrukken. De knoppen en
toetsen op het bedieningspaneel zijn uitgeschakeld. De enige nog
actieve bedieningen zijn "Afstandsbediening" en "AAN/UIT".
De droger is nu in de modus Afstandsbediening en is klaar om te
worden bestuurd via de 6th Sense Live-app.
Als een programma op afstand wordt opgestart zal de droger
aan het einde van het programma automatisch uit de modus
Afstandsbediening gaan en worden uitgeschakeld.
Om handmatig uit de Afstandsbediening te gaan:
Met de machine in de afstandsbediening opnieuw de toets van de
afstandsbediening indrukken. Er is opnieuw plaatselijke controle
over het bedieningspaneel van de droger.
Toetsenvergrendeling
Hiermee vergrendelt u de toetsen op het bedieningspaneel
tegen ongewenste werking.
Voor het vergrendelen van de toetsen:
Moet de droger ingeschakeld zijn.
De Optie-toets ingedrukt houden totdat het display
aangeeft dat het programma is gewist. Knoppen en
toetsen zijn nu vergrendeld. Alleen de Aan/Uit-toets werkt
Als u de droger uit- en weer inschakelt blijft de toetsvergrendeling
geactiveerd totdat u het ontgrendelt.
Voor het ontgrendelen van de toetsen:
De Optie-toets ingedrukt houden totdat het display
aangeeft dat de toetsen zijn ontgrendeld.
INDICATOREN
Verbindingsstatus
Wanneer uw droger al op het internet aangesloten is (zie hoofdstuk
6th Sense Live Afstandsbediening / Instelprocedure in de handlei-
ding voor Gebruik en Onderhoud) geeft deze indicator een feedback
over de status van de internetverbinding via uw draadloze router.
Wanneer de droger wordt ingeschakeld knippert het controlelampje
voor de aansluitstatus: de droger zoekt naar een verbinding. Wan-
neer het gaat branden wil dat zeggen dat de droger goed is aange-
sloten op het internet. De sterkte van het draadloze signaal wordt
weergegeven door het controlelampje (wanneer alle elementen van
het controlelampje branden is er een hoge signaalsterkte).
Storing
Raadpleeg bij eventuele storingen de paragraaf
PROBLEEMOPLOSSING in de GIDS VOOR GEBRUIK EN VERZORGING.
Energiecontrole
Geeft feedback over het energieverbruik van de programma-instelling.
Hoe minder indicatoren er branden, des te economischer is uw
programma-instelling.
VERZORGING EN ONDERHOUD
De droger uitschakelen en loskoppelen voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden
verricht. Let op, het water in het waterreservoir kan nog warm zijn.
Na elke droogcyclus het waterreservoir legen
Het handvat vasthouden en het waterreservoir voorzichtig
uitnemen. Het volle waterreservoir met beide handen vasthouden.
Het waterreservoir legen en weer aanbrengen en druk het terug op
zijn plaats. Controleer of het correct is aangebracht.
Na elke droogcyclus het deurlter reinigen
Open de deur en verwijder de deurlter door het naar boven te
trekken.
Druk op de toets om de deur te openen. Verwijder het lint aan de
binnenkant. Het lter sluiten en opnieuw aanbrengen in de goede
richting, zodat het volledig in de lterkamer zit.
Reinig het onderste lter ongeveer na iedere vijfde cyclus
Open de bodemklep. Het handvat vasthouden en het bodemlter
uitnemen.
Het schuim uit het bodemlter verwijderen om het schoon te
maken. Het lterschuim en het lter met de hand of onder stromend
water schoonmaken. Het lterschuim niet in de wasmachine wassen.
Het lterschuim uitwringen. Niet in het bodemlter aanbrengen
wanneer het nog druipt.
Het lterschuim op de bodemlter vastzetten. De lterkamer van
de droger met een vochtige doek of zorgvuldig met een stofzuiger
reinigen. De bodemlter opnieuw insteken. Het handvat van de lter
naar beneden klappen en de bodemklep sluiten.
7

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,57 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Kurzanleitung - Deutsch - 8 seiten

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Bedienungsanleitung und Installationsanweisung - Deutsch - 56 seiten

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Bedienungsanleitung und Installationsanweisung - Holländisch - 56 seiten

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Kurzanleitung - Französisch - 8 seiten

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Bedienungsanleitung und Installationsanweisung - Französisch - 56 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info