Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/8
Nächste Seite
5
NL
Zorg ervoor dat uw wasgoed geschikt is voor behandeling in een
wasdroger. Raadpleeg HINTS EN TIPS / Onderhoudslabels.
ECO KATOEN
Voor het drogen van normaal vochtig katoenen
wasgoed.
Standaard katoenprogramma, geschikt voor drogen van normaal
vochtig katoenen wasgoed. Meest e ciënte programma met
betrekking tot energieverbruik voor het drogen van katoenen
wasgoed.
De waarden op het energielabel zijn gebaseerd op dit programma.
KATOEN
Voor het drogen van katoenen wasgoed.
GEMENGDE WAS
Voor het drogen van gemengd wasgoed van katoen, linnen,
synthetische sto en en gemengde weefsels.
SYNTHETISCHE STOFFEN
Voor het drogen van wasgoed van synthetische sto en.
FIJNE WAS
Voor het drogen van  jn wasgoed dat een zachte
behandeling nodig heeft.
WOOL EXCELLENCE
Voor het drogen van wollen kleding met het wolmerk TOTAL
EASY CARE WOOL.
JEANS
Voor het drogen van wasgoed van spijkerstof of
kledingstukken van zwaar, op spijkerstof lijkend, materiaal
zoals broeken en jacks.
GROTE STUKKEN
Voor het drogen van grote stukken wasgoed, zoals
badmatten, dekens enz.
LUCHTEN
Voor het luchten, verfrissen en losmaken van wasgoed voor
30 minuten, zonder verwarming.
Kijk naar de onderhoudslabels van uw wasgoed; controleer of het
geschikt is voor behandeling in een droger.
DROOG
De stippen geven het aantal graden voor het drogen van de was
aan
Normale temperatuur
Verlaagde temperatuur
Niet drogen in wasdroger
BESPAARTIPS
Zorg voor het verlagen van de droogtijd dat het wasgoed met de
hoogst mogelijke centrifugeersnelheid van het wasprogramma
wordt gecentrifugeerd . Dit verlaagt het vochtgehalte in het
wasgoed.
Droog altijd een volledige lading; dit optimaliseert het betre ende
energieverbruik.
DE DROGER AANPASSEN AAN DE WATERGELEIDBAARHEID
De droogresultaten worden beïnvloed door de geleidbaarheid
van het water tijdens het wassen. Indien u na de aanpassing van
de beschikbare droogniveaus (strijkdroog; Kastdroog extra droog)
niet tevreden bent met de uiteindelijke droogresultaten, kunt u het
watergeleidbaarheidsniveau aanpassen. De droger wordt geleverd
met vooraf ingesteld niveau 2. Kies tussen niveau 1 (meest vochtige
resultaten) en 5 (meest droge resultaten).
Raadpleeg de paragraaf OPTIES, FUNCTIES EN INDICATOREN /
Instellingen.
HINTS EN TIPS
OPFRISSEN MET STOOM
Voor het opfrissen van wasgoed met stoom. Speciaal
ontworpen voor het opfrissen en verwijderen van geuren van droge
en schone vrijetijdskleding, zoals shirts, blouses, broeken van
katoen, synthetische sto en en gemengde weefsels. Voordat de
was in de trommel wordt geladen moet het een beetje worden
bevochtigd,door het te bespuiten met water (maximaal 200 ml;
gebruik een waternevel es).Voor dit programma is droogniveau
“kastdroog” vooraf ingesteld en dit kan niet worden gewijzigd. Na
het einde van het programma moet de kleding onmiddellijk worden
verwijderd en op kleerhangers worden gehangen, om kreuken te
minimaliseren.
DROOGTIJD
Tijdbeperkt droogprogramma. Kies de programmaduur met de
optie Droogtijd.
Voor alle sto en die geschikt zijn voor de droogtrommel. Geschikt
voor een extra korte droogtijd na a oop van het programma.
Raadpleeg OPTIES, FUNCTIES EN INDICATOREN / optie Droogtijd
voor meer informatie.
SPECIALE PROGRAMMA'S'
Om een van de volgende programma's in te stellen
de positie van de speciale programma's selecteren
en bevestigen. Daarna de knop draaien om een van de
volgende acht programma's te selecteren; het display geeft de naam
van het programma aan. Bevestig het gewenste programma door
het indrukken van de knop.
Overhemden
Behoedzaam drogen van shirts en bloezen van katoen, linnen,
synthetische weefsels of gemengde weefsels.
Handdoeken
Voor het drogen van stevig wasgoed van katoen, zoals badstof
handdoeken.
Zijde
Behoedzaam drogen van zijden kleding.
Sportkleding
Voor het drogen van sportkleding van synthetische sto en of
katoen.
PROGRAMMA 'S
5

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,73 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care

Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care Kurzanleitung - Deutsch - 8 seiten

Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care Bedienungsanleitung und Installationsanweisung - Deutsch - 45 seiten

Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care Bedienungsanleitung und Installationsanweisung - Holländisch - 46 seiten

Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care Kurzanleitung - Französisch - 8 seiten

Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care Bedienungsanleitung und Installationsanweisung - Französisch - 46 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info