Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/11
Nächste Seite
26
Als de droogautomaat door gebrek aan ruimte
direct naast een gas- of kolenkachel geïnstalleerd
moet worden, dan moet er een warmte-isolerende
plaat (85 x 57cm) tussen de apparaten geïnstalleerd
worden, waarbij de kant die aan de kachel grenst
afgedekt moet worden met aluminiumfolie.
Inbouwinstallatie is niet toegestaan voor droogautomaten.
De droogautomaat kan onder een werkblad worden
geïnstalleerd. Hierbij moet voldoende ventilatie van
de droogautomaat verzekerd zijn. Monteer een
ventilatierooster (van minimaal 45 cm x 8 cm) in het
achterste gedeelte van het werkblad waaronder de
droogautomaat geïnstalleerd wordt.
4. Montage van de afstandsstukken
Om te zorgen dat het apparaat een correcte afstand van
de achterwand en voldoende ventilatie heeft, moeten er
afstandsstukken op de achterkant van de droogautomaat
worden gemonteerd voordat het eerste
droogprogramma wordt gestart.
A. Haal de twee afstandsstukken uit de verpakking.
B. De afstandsstukken moeten op de achterkant van de
droogautomaat gemonteerd worden in het
beschermende afdekpaneel.
C. Steek de afstandsstukken in de gaten aan beide kanten.
D. Bevestig beide afstandsstukken door ze naar rechts
te draaien tot ze niet verder kunnen.
5. Bescherming van de gebruiker en van kinderen
Laat kinderen niet met de droogautomaat spelen.
Zorg ervoor dat kinderen of kleine dieren niet in de
trommel kunnen klimmen.
Houd het verpakkingsmateriaal (plastic zakken,
piepschuim delen etc.) buiten bereik van kinderen,
omdat het gevaarlijk kan zijn.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder
toezicht hebben gestaan of instructies met
betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben
ontvangen van een persoon die verantwoordelijk is
voor hun veiligheid. Kinderen moeten in de gaten
gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze
niet met het apparaat spelen.
Stapelset
Afhankelijk van het model van uw
wasmachine kan uw
droogautomaat gestapeld worden
bovenop uw wasmachine met
belading aan de voorkant.
Neem voor meer informatie
contact op met de Klantenservice.
B
C
D
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool Pure 740 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool Pure 740 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,02 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool Pure 740

Whirlpool Pure 740 Kurzanleitung - Deutsch - 5 seiten

Whirlpool Pure 740 Bedienungsanleitung - Deutsch - 12 seiten

Whirlpool Pure 740 Kurzanleitung - Englisch - 5 seiten

Whirlpool Pure 740 Bedienungsanleitung - Englisch - 13 seiten

Whirlpool Pure 740 Kurzanleitung - Holländisch - 5 seiten

Whirlpool Pure 740 Kurzanleitung - Französisch - 5 seiten

Whirlpool Pure 740 Bedienungsanleitung - Französisch - 11 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info