Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/5
Nächste Seite
1
BEDIENING VAN HET APPARAAT
Aanvullende informatie (met inbegrip van het oplossen van storingen en service) kunt u vinden in de afzonderlijke
hoofdstukken in de Gebruiksaanwijzing.
Sorteer het wasgoed op:
Materiaaldikte: als het gewicht van de was meer is dan wat de droger aankan,
scheid de was dan op gewicht (bijv. droog handdoeken en dun ondergoed apart).
Soort materiaal: katoen (linnen), synthetische stoffen (easy care).
Droogniveau: kastdroog, strijkdroog etc.
Niet in de droogtrommel drogen: nylon kousen, delicate borduursels, wasgoed met
metalen onderdelen/versiersels, omvangrijk wasgoed zoals kussens.
Ga na of alle sluitingen dicht zijn en de zakken leeg. Ga na of er geen aanstekers in
het wasgoed zijn achtergebleven. Keer het wasgoed binnenstebuiten.
Doe het wasgoed losjes in de trommel om het gelijkmatig te drogen.
Sluit de deur.
Kies het juiste droogprogramma door aan de keuzeknop te draaien (zie voor
informatie de programmatabel).
Selecteer de gewenste extra functie door op de bijbehorende knop te drukken. Het
indicatielampje boven de betreffende knop gaat branden om uw keuze te
bevestigen. Een snel knipperend lampje geeft aan dat er een verkeerde selectie is
gemaakt (opties die niet gecombineerd kunnen worden). Druk opnieuw op de
functietoets om de extra functie te annuleren.
Het droogprogramma gaat lopen door op de “Start (Pauze)”-knop te drukken.
Het betreffende indicatielampje gaat branden.
Veranderen van programmakeuze: als tijdens het drogen een ander programma
wordt gekozen, dan stopt de droger. Het “Start (Pauze)”-indicatielampje gaat
knipperen. Om het nieuwe programma te laten werken, nogmaals op de knop
“Start (Pauze)” drukken.
Programma onderbreken: om een droogprogramma te onderbreken drukt u op
de “Start (Pauze)”-knop en opent u de deur. Wacht ten minste 5 minuten tot het
wasgoed is afgekoeld, voordat u het uit de droger haalt. Om veiligheidsredenen
stopt het droogprogramma automatisch als u de deur opent. Om opnieuw te
starten nadat de deur geopend is, moet de deur worden gesloten en de “Start
(Pauze)”-knop opnieuw worden ingedrukt.
Waarschuwing: stop een droger nooit voor het einde van het droogprogramma, tenzij u
al het wasgoed snel uit de droger haalt en uitspreidt zodat de warmte kan verdwijnen.
Het laatste gedeelte van een droogprogramma vindt zonder warmte plaats
(afkoelcyclus) om ervoor te zorgen dat de stukken een lagere temperatuur
bereiken, zodat kreuken voorkomen wordt.
Antikreuk: als het wasgoed niet na afloop van de droogcyclus verwijderd wordt,
treedt er een automatische antikreukcyclus in werking gedurende maximaal 15
min (als de optie “Antikreuk” op dit moment gekozen wordt, kan de tijdsduur tot
maximaal 12 uur verlengd worden). De trommel draait op regelmatige intervallen,
zodat het wasgoed niet gaat kreuken.
Einde: haal het wasgoed uit de droger. Het droogproces is nu gereed en de
antikreukfase is bereikt (actief).
Zet de programmakeuzeknop op “Uit” (“O”).
Het pluizenfilter reinigen na elke cyclus: open de deur, trek het pluizenfilter naar boven en uit de machine en maak het open.
Verwijder het pluis met een zachte borstel of met uw vingertoppen. Sluit het deurfilter en duw het stevig terug op zijn plaats.
Leegmaken van de waterbak: trek de bak omhoog aan de handgreep en giet hem leeg. Plaats de bak terug als hij leeg is
door hem volledig terug op zijn plaats te duwen.
Let op: gebruik uitsluitend additieven/kunststof voorwerpen die gespecificeerd zijn als “veilig voor de droger” en spoel
voorwerpen die behandeld zijn met vlekkenverwijderaar met ruim water af voordat u ze droogt. Droog nooit rubberen
artikelen of artikelen die met plantaardige olie zijn bevlekt in de droger.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan wasgoed die het gevolg is van onvoldoende of onjuiste
weefselverzorgingsinstructies die bij een kledingstuk of artikel zijn geleverd.
Wasgoed sorteren aan de hand
van de behandelingssymbolen
Niet in de droogtrommel
drogen
Geschikt voor drogen in de
droogtrommel - op lage
temperaturen
Geschikt voor drogen in de
droogtrommel
Wasgoed voorbereiden
Wasgoed laden
Programma selecteren
Opties selecteren
(indien beschikbaar)
Droger starten
Einde programma -
droger uitladen
Droger uitschakelen
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool Pure 740 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool Pure 740 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,41 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool Pure 740

Whirlpool Pure 740 Kurzanleitung - Deutsch - 5 seiten

Whirlpool Pure 740 Bedienungsanleitung - Deutsch - 12 seiten

Whirlpool Pure 740 Kurzanleitung - Englisch - 5 seiten

Whirlpool Pure 740 Bedienungsanleitung - Englisch - 13 seiten

Whirlpool Pure 740 Bedienungsanleitung - Holländisch - 11 seiten

Whirlpool Pure 740 Kurzanleitung - Französisch - 5 seiten

Whirlpool Pure 740 Bedienungsanleitung - Französisch - 11 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info