Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/6
Nächste Seite
1
BEDIENING VAN DE MACHINE
Aanvullende informatie (inclusief storingen zoeken en service) kunt u vinden in de afzonderlijke hoofdstukken van de
Instructies voor gebruik.
Sorteer het wasgoed volgens de
verzorgingssymbolen
Niet drogen in wasdroger
Geschikt voor wasdroger bij
lage temperaturen
Geschikt voor wasdroger
Sorteer wasgoed naar:
Materiaaldikte:
wanneer er meer wasgoed is dan de wasdroger aankan, dient u het wasgoed te
scheiden naar gewicht (bijv. droge handdoeken en dun ondergoed afzonderlijk).
Type materiaal:
katoen (linnen); synthetisch textiel (easy-care).
Gewenste droogheid:
kastdroog, strijkdroog, enz.
Niet drogen in wasdroger:
nylon kousen, fijn borduurwerk, stoffen met metalen decoraties.
Wasgoed voorbereiden
Controleer dat alle bevestigingen vastgemaakt zijn en dat zakken leeg zijn.
Controleer of het wasgoed sigarettenaanstekers bevat.
Keer wasgoed binnenstebuiten.
Wasdroger laden
Plaats het wasgoed losjes in de trommel zodat het gelijkmatig kan drogen.
Sluit vervolgens de deur.
Programma kiezen
Kies het gewenste droogprogramma door de programmakeuzeknop te verdraaien (zie voor meer
informatie de programmatabel).
Als u het programma niet snel na het maken van een keuze start, wordt de wasdroger na enkele
minuten uitgeschakeld.
Schakel de wasdroger opnieuw in door de programmakeuzeknop naar
“Off” (“0”)
en vervolgens naar
het gewenste programma te draaien.
Opties selecteren
(indien beschikbaar)
Kies de gewenste optie door op de bijbehorende knop te drukken.
Het controlelampje boven de betreffende knop gaat branden om uw keuze te bevestigen.
Een snel knipperend lampje geeft aan dat een verkeerde keuze is gemaakt (niet compatibele opties).
Druk opnieuw op de knop om de optie te annuleren.
Wasdroger starten
Het droogprogramma is gestart met behulp van de toets
“Start (Pauze)”
.
Het bijbehorende controlelampje gaat branden.
Programmakeuze wijzigen:
Indien het gekozen programma tijdens het drogen wordt gewijzigd, stopt
de wasdroger.
Het
“Start (Pauze)”
controlelampje knippert.
Om het nieuwe programma in te schakelen, drukt u opnieuw op de
“Start (Pauze)”
toets.
Programma onderbreken:
Om een droogcyclus te onderbreken, drukt u op de toets
“Start (Pauze)”
en opent u de deur.
Wacht minstens 5 minuten voordat u de wasdroger leegmaakt, zodat het wasgoed kan afkoelen.
Voor uw veiligheid wordt de droogcyclus automatisch gestopt wanneer u de deur opent.
Om de droogcyclus na het openen van de deur opnieuw te starten, sluit u de deur en drukt u weer op
de toets
“Start (Pauze)”
.
Waarschuwing:
Stop een wasdroger nooit voor het einde van de droogcyclus, tenzij alle artikelen snel
verwijderd en uitgespreid worden om de hitte te laten ontsnappen.
Einde van programma
wasdroger leegmaken
He laatste deel van een droogcyclus verloopt zonder hitte (afkoelcyclus) om ervoor te zorgen dat de
temperatuur van de artikelen daalt om kreuken te voorkomen.
Einde:
Neem het wasgoed uit de wasdroger.
De droogprocedure is voltooid.
“Anti-kreuk”:
Indien het wasgoed aan het einde van de droogcyclus niet uit de trommel wordt
verwijderd, treedt gedurende maximaal 15 minuten (door de optie
“Anti-kreuk
te kiezen, kan deze tijd
met maximaal 12 uur worden verlengd).
De trommel draait om te voorkomen dat het wasgoed kreukt.
De wasdroger wordt korte tijd na het einde van de
“Anti-kreuk
uitgeschakeld om energie te besparen.
Droger uitschakelen
Zet de programmakeuzeknop op
“Off” (“0”)
.
Deurfilter na iedere cyclus reinigen:
open de deur, trek het deurfilter omhoog en uit de machine en open het. Verwijder het pluis met behulp
van een zachte borstel of met uw vingertoppen. Sluit het deurfilter en druk het stevig terug op zijn plaats.
Watercontainer leegmaken:
trek de container aan de hendel naar buiten en maak deze leeg. Breng de lege container weer aan en druk
deze helemaal terug op zijn plaats.
Let op!
Gebruik alleen additieven/kunststof voorwerpen die wasdrogerveilig zijn, en spoel voorwerpen die met vlekverwijderaar zijn behandeld
grondig met ruim water af alvorens ze te drogen. Droog nooit rubber voorwerpen of voorwerpen die met plantaardige olie zijn bevlekt in de
wasdroger.
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan wasgoed, veroorzaakt door ongeschikte of onjuiste wasinstructies die in
het artikel of in het kledingstuk vermeld zijn.
Stroomverbruik: in uitgeschakelde modus 0,11 W/in ingeschakelde modus 0,11 W
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool PURE 7K410 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool PURE 7K410 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,3 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool PURE 7K410

Whirlpool PURE 7K410 Kurzanleitung - Deutsch - 6 seiten

Whirlpool PURE 7K410 Bedienungsanleitung - Deutsch - 17 seiten

Whirlpool PURE 7K410 Kurzanleitung - Englisch - 6 seiten

Whirlpool PURE 7K410 Bedienungsanleitung - Englisch - 18 seiten

Whirlpool PURE 7K410 Bedienungsanleitung - Holländisch - 17 seiten

Whirlpool PURE 7K410 Kurzanleitung - Französisch - 6 seiten

Whirlpool PURE 7K410 Bedienungsanleitung - Französisch - 17 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info