Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/60
Nächste Seite
1
Brugsvejledning
Bedienungsanleitung
Bruks- og monteringsveiledning
Bruks- och monteringsanvisning
Manuale di istruzioni
05.12.2006/97-9537
WIKING Cubic
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  WIKING Cubic

  05.12.2006/97-9537

  Brugsvejledning
  Bedienungsanleitung
  Bruks- og monteringsveiledning
  Bruks- och monteringsanvisning
  Manuale di istruzioni

   • Page 2

  Dansk

  Brugsvejledning
  Placering af løsdele................................. 3
  Monterings- og brugsvejledning............ 3
  Indbygning og vægmontering................ 4
  Fyringsvejledning..................................... 7
  Generelt om fyring................................... 8

  Deutsch

  Bedienungsanleitung
  Anbringung von losen Teilen................14
  Installations- und Bedienungsanleitung......................................................14
  Einbau und Wandmontage��������������� 15
  Heizanleitung..........................................18
  Generell über das Heizen. ...................20

  Norsk

  Bruks- og monteringsveiledning
  Plassering av løse deler ......................26
  Installasjonsveiledning..........................26
  Innbygging og veggmontering���������� 27
  Fyringsveiledning...................................30
  Generelt om fyring.................................31
  Skorsteinen.............................................31

  Peisovnens vedlikehold. .......................32
  Driftsforstyrrelser. ..................................34
  Kontroll av installasjon..........................34
  Nyttige opplysninger ......................... 35
  SINTEF Produktdokumentasjon... 36-37

  Svensk

  Bruksanvisning
  Placering av lösdelar . ..........................38
  Installationsvägledning.........................38
  Indbyggnad och väggmontering������� 39
  Eldningsinstruktion................................42
  Generellt om eldning.............................44
  Skorstenen..............................................44

  Underhåll.................................................45
  Driftsforstyrrelser. ..................................46
  Kontroll af installation............................47
  Nyttig information ............................. 48
  SITAC typgodkännnandebevis...... 49-50

  Italiano

  Manuale di istruzioni
  Montaggio delle parti mobili.................51
  Installazione e istruzioni d’uso. ...........51
  Montaggio a muro����������������������������� 52
  Accensione.............................................54
  Indicazioni generali sul riscaldamento.......................................................55

  Canna fumaria........................................56
  Manutenzione delle stufa. ....................57
  Anomalie di funzionamento. ................58
  Verifica dell’installazione. .....................59
  Informazioni utili ............................... 59

  

  Skorstenen................................................ 9
  Brændeovnens vedligeholdelse..........10
  Driftsforstyrrelser. ..................................11
  Kontrol af installation............................. 12
  Nyttige informationer.............................12

  Schornstein.............................................20
  Wartung des Kaminofens.....................21
  Betriebsstörungen.................................23
  Prüfung der Installation.........................23
  Nützliche Informationen . .................. 24
  Prüfbericht...............................................25 • Page 3

  Placering af løsdele

  Dansk

  WIKING giver 5 års garanti mod at du returnerer svarkortet eller registrerer de
  nød-vendige informationer under „Garantiregistrering” på vores hjemme-side
  www.wiking.com senest 14 dage efter installationsdatoen. Svarkortet findes i
  brændeovnens brændkammer. Såfremt vi ikke modtager informationerne omfattes
  købet alene af salgslandets almindelige køberetlige regler.
  Inden brændeovnen monteres og tages i brug, er det vigtigt at kontrollere, at alle løsdele
  er på plads og ubeskadiget.

  Lodret snit af ovnen:
  1. Dækplade
  (se i øvrigt side 9, tilslutning til skorsten).
  2. Spjæld til regulering af rudeskyl
  (se side 10).
  3. Røgledeplade i stål, hænger på 2 kroge
  (se tegning side 12).
  4. Røgledeplade i Vermiculite.
  6. Dækplade


  Brændkammeret er beklædt med Vermiculite, et materiale
  der ligner spånplader. Disse plader skal blive i brænde­
  ovnen, da de virker som isolering.
  WIKING Cubic

  Røgledepladerne i stål og i Vermiculite sørger for, at røgens vej gennem ovnen bliver så
  lang som mulig, således at røggasserne får mest mulig tid til at afgive deres varme til
  ovnen og dermed til omgivelserne. Derved undgås varmespild, fordi den varme røg ikke
  sendes direkte ud gennem skorstenen.

  Monterings- og brugsvejledning
  DS-godkendelse
  DS-mærket giver dig en garanti for, at din brændeovn er godkendt i hht. Dansk Standard,
  hvilket betyder, at brændeovnen opfylder en række krav til bl.a. sikkerhed, miljø og virkningsgrad, dvs. fyringsøkonomi.
  Loven
  Monteringen af din WIKING brændeovn skal altid overholde Bygningsreglementet for
  småhuse og lokale byggebestemmelser. Det er altid en fordel at tage skorstensfejeren
  med på råd, inden du monterer brændeovnen.
   • Page 4

  Krav til rummet
  Der skal altid kunne tilføres frisk forbrændingsluft til det rum, hvor brændeovnen skal
  opstilles. Et oplukkeligt vindue eller en regulerbar luftventil anses for tilstrækkelig.
  WIKING Cubic

  Mål i cm

  Afstand til ikke-brændbar væg

  1,5

  Afstand til brændbar væg, bag

  15

  Afstand til brændbar væg, side

  35

  Møbleringsafstand, bagved/foran

  100

  Gulvplade min. bredde og længde ved ikke brændbar væg

  86  /73

  Gulvplade min. bredde og længde ved brændbar væg

  86  /86

  Højde, bredde, dybde

  77/  56  /40

  Vægt i kg

  99

  Højde på bagudgang

  61

  Brændkammerbredde for/bag

  35

  Gulvet foran brændeovnen skal dækkes af et ikke brændbart materiale 30 cm foran ovnen
  og 15   cm til hver side fra ovnens indfyringsåbning.

  Indbygning og vægmontering
  Vægmontering
  WIKING Cubic kan monteres på en ikke brændbar væg med WIKING Cubic vægbeslaget.
  Før montering skal væggens stand og bæreevne iagttages. Ved valg af fastgørelses­elementer henvises til vore forhandlere og fastgørelseseksperter, som eksempelvis Fischer
  A/S +45 46 32 02 20. Beslaget fastholder WIKING Cubic ca. 15   mm fra væggen.
  WIKING Cubic skal monteres, indbygges eller hænges minimum 20   cm over et brændbart
  gulv. Dette gælder også selvom, at der placeres en gulvplade oven på gulvet.
  Fremgangsmåden ved vægmontering er følgende:
  Ved montering af WIKING Cubic på væg med røgafgang ovenud kan der ses bort fra
  punkt 1, 4, 6, 10, 11, 13.
  11. Isoleringsdele i brændkammer af Vermiculite og røgledeplade i stål demonteres.
  12. Sidekapper på ovnen tages af. Kappen løftes lidt op og de nederste
  ben trækkes lidt fra hinanden. Derefter løftes kappen helt af. Pas på
  ikke at ridse ovnen, da lakken endnu ikke er hærdet. Vi anbefaler at
  være 2 personer om afmonteringen af ­stålkappen.
  13. Vægbeslag placeres på væg og huller til fastgørelse på væggen og
  til murbøsningen markeres op og bores.
  14. Murbøsning monteres, således at center murbøsning ligger ud for center af hul til
  røgrør i vægbeslag. Husk at fuge murbøsning med pejsemørtel.
   • Page 5

  15. Vægbeslag fastgøres forsvarligt.
  16. Det specielle røgrør til vægmontering ved røgafgang bagud, tilpasses i korrekt længde, hvis det er nødvendigt. Røgrøret skal monteres
  med stålflapper ind mod brændeovn. Inden montage placeres en
  selvklæbende varmefast pakning 7   cm fra rørets ende ind mod
  ovnen. Til slut skubbes røgrøret helt ind i murbøsningen.
  17. Skruer til justering af hældningen på WIKING Cubic monteres i de to huller bag på
  ovnen. De justeres så de holder en afstand på ca. 15 mm fra væggen.
  18. Brændeovnen hænges op på vægbeslaget og skubbes på plads, så den falder ned
  i hak.
  19. Skruer til justering af hældningen (pkt. 7) justeres, således at ovnen hænger lodret.
  10. Ved røgafgang bagud stikker man en hånd gennem hullet til røgafgangen og trækker
  røgrøret ind mod ovnen. Røgrøret skal gå korrekt ind i røgstudsen på brændeovnen.
  Der er ikke behov for at tætne med pakninger mellem røgrør og ovn.
  11. Stålflapper bukkes rundt om røgstudsen på indvendig side.
  12. Sidekappe monteres igen (se pkt. 2).
  13. Isoleringsdele i brændkammer af Vermiculite og røgledeplade i stål monteres igen.
  Indbygning
  WIKING Cubic kan indbygges i ikke brændbart materiale på mange måder. Vi vil her
  skitsere de retningslinier, der skal overholdes. Derudover er det kun din fantasi, der sætter begrænsningerne.
  Afsnittet er delt op i indbygning mod ikke brændbar væg, indbygning mod brændbar væg
  og generelt. Detaljerne omkring indbygningsmateriale, detaljeløsninger etc. beskrives
  i separat vejledning for WIKING indbygningsløsninger.
  Indbygning i ikke brændbar væg
  WIKING Cubic kan monteres i en afstand af 15   mm fra væggen.
  Indbygning i brændbar væg
  Ved indbygning op ad en brændbar væg anbefaler vi at tage kontakt til den lokale skorstensfejermester inden indbygningen påbegyndes og indkøbes, da der kan forekomme
  forskellige tolkninger af bygningsreglementet fra sted til sted.
  Selv om brændeovnen indbygges i et ikke brændbart materiale skal afstanden til en brændbar bagvæg være minimum 150   mm. Derudover skal den brændbare væg beklædes med
  en 75   mm tyk porebeton plade bag brændeovnen som vist på fig. 1. Afstanden til brændbar
  sidevæg skal være minimum 350   mm. Ved indbygning i hjørne vil det ofte være ønskeligt
  med en reduceret afstand til brændbar sidevæg for at få brændeovnen længst muligt ind
  i hjørnet. Den lokale skorstensfejermester kan rådgive om muligheden for at montere en
  ikke brændbar plade uden på den brændbare væg. Der findes i Danmark ingen regler for
   • Page 6

  dette, hvorfor den lokale skorstensfejermester skal træffe det endelige valg.
  Fig. 1 (mål i mm)
  150

  Porebeton

  75

  min.15

  Generelt
  Cubic skal monteres, indbygges eller hænges minimum 20   cm over et brændbart gulv.
  Dette gælder også selvom, at der placeres en gulvplade oven på gulvet. Der skal være en
  afstand på 15   mm hele vejen rundt om ovnen (også under ovnen) for at sikre tilstrækkelig
  tilførsel af konvektionsluft. Over ovnen skal der være et antal konvektionshuller, hvor den
  opvarmede luft kan passere. Hullerne skal minimum have et samlet areal på 200   cm2.
  Umiddelbart over hullerne skal der monteres en plade, der lukker konvektionskanalen.
  Monteres WIKING Cubic med topafgang skal pladen slutte tæt til skorstenen. Vi anbefaler,
  at sprækken rundt om skorstenen maksimalt er 5   mm., og vi anbefaler, at konvektionshullerne placeres minimum 800   mm under loftet. Se fig. 2.
  Fig. 2
  Skorsten


  800   mm  15   mm afstand

  Der kan laves plads for lagring af brænde og andre brændbare genstande i indbygningen.
  Brænde kan lagres umiddelbart under brændeovnen. Ønskes plads til lagring ved siden
  af ovnen skal der i princippet være en afstand på 350   mm til ovnen. I praksis laves ofte
  indbygninger, hvor brændet lagres væsentlig nærmere ovnen adskilt af en ikke brændbar plade. Teknologisk Institut har lavet en temperaturmåling på ydersiden af en 100   mm
  gasbetonvæg monteret 100 mm fra ovnen som vist på fig. 3. Temperaturen blev målt til
  maksimalt 29   °C ved en rumtemperatur på 20   °C. Temperaturen blev målt kontinuerligt med
  et termoelement type K. Det er den lokale skorstensfejermester, der skal give dispensation
  fra afstandskravet på 350   mm. Ovennævnte test er til skorstensfejerens information.
  Der er krav om, at skorstensfejeren skal kunne syne stålskorstenen helt op til loftet. Der skal
  derfor være indbygget en rist eller lem ved den øverste del af stålskorstenen, hvorigennem
  skorstensfejeren med et spejl kan se skorstenen. Tag kontakt til den lokale skorstensfejer
  for at afklare den endelige placering.
   • Page 7

  Fig. 3

  Temperatur 29  °C
  Eventuelt trælager  Fyringsvejledning
  Første gang du fyrer
  Første gang du fyrer i brændeovnen, skal du fyre forsigtigt, da alle materialer skal vænnes til varmen. Dvs. brændeovnen skal varmes langsomt op, til den når maksimal varme.
  Herefter skal du fyre ind nogle gange, så brændeovnen bliver varmet godt og grundigt
  igennem. Den lak, brændeovnen er lakeret med, vil hærde de første 3-4 gange, der fyres,
  og kan derved godt afgive røg-/ lugtgener. Sørg derfor for god udluftning.
  Det er vigtigt at være opmærksom på, at handsken der følger med ovnen, godt kan slide
  malingen af, når lakken ikke er hærdet tilstrækkelig. Pas derfor altid på ikke at berøre selve
  lågen før efter de første 2-3 indfyringer.
  Optænding:
  1. Spjældet i askeskuffen holdes åbent, og der lukkes helt op for rudeskyllet.
  2. WIKING anbefaler at tænde op med sprittabletter eller optændingsblokke. Der placeres småpinde ovenpå, jo mindre pindene er, jo hurtigere bliver brændeovnen varm.
  Lågen holdes 3-4   cm åben, indtil glasset er varmt, på denne måde dannes der ikke
  kondens.
  VIGTIGT! Askeskuffen må ikke åbnes i optændingsfasen og skal altid være lukket,
  når brændeovnen anvendes.
  Afbrænding:
  3. Når der er et solidt glødelag, kan der indfyres på ny. Brug 2-3 stk. brænde. Brændemængde og maksimal vægt kan ses i skemaet nedenfor. Hold spjældet i askeskuffen
  åbent og luk helt op for rudeskyllet. Efter ca. 2 min., når der er synlige, gule flammer,
  lukkes der for spjældet i askeskuffen, så man får en jævn og rolig forbrænding. Rudeskyllet nedreguleres eventuelt lidt.

  Sekundær luft

  Primær luft

   • Page 8

  WIKING Cubic
  Ved optænding – småpinde

  0,5 kg

  Derefter større stykker træ

  2,5 kg

  Brændelængde

  30 cm

  Brændselstyper
  Brændeovnen er kun DS-godkendt til fyring med træ, men der kan med forsigtighed anvendes andre brændselsformer.


  Det anbefales at bruge kløvet birke- eller bøgetræ, der har været opbevaret minimum 1 år, helst 2 år, udendørs under tag. Træ, der opbevares
  indendørs, har tendens til at blive for tørt og afbrænde for hurtigt. Egeog fyrretræ skal opbevares 2 år, inden det tages i brug, da træet kan
  indeholde stoffer, der kan være skadelige for brændeovnen.  Briketter afgiver megen varme. Visse typer udvider sig kraftigt med en
  ukontrollerbar forbrænding til følge. Derfor anbefaler vi stor forsigtighed
  ved brug af disse.
  Kul afbrændes ved høj temperatur og soder meget. Ved
  afbrænding med kul SKAL der benyttes en kulindsats.  Energikoks afbrændes ved høj temperatur og soder meget. Energikoks
  SKAL afbrændes i kulindsats. De er meget svovl-/saltholdige, hvilket
  slider meget på brændeovn, skorsten og brændkammer, og derfor
  nedsættes brændeovnens levetid væsentligt.

  Kulindsats

  Det er forbudt at fyre med spånplader, lakeret, malet eller imprægneret træ, plast
  samt gummi. Mælkekartoner og aviser indeholder stoffer, der kan skade glasset.

  Generelt om fyring
  Maksimal afbrænding
  Der må pr. time maksimalt fyres med enten:
  WIKING Cubic
  Briketter

  1,5 kg

  Træ

  1,2 kg

  Kul

  0,8 kg

  Energikoks

  0,7 kg

  Overstiges denne grænse, er brændeovnen ikke længere omfattet af fabriksgarantien, og
  brændeovnen kan ødelægges på grund af for høj varme.

   • Page 9

  Hurtig eller kraftig varme
  Hurtig eller kraftig varme opnås, hvis der afbrændes mange små stykker træ jvf. fyringsvejledningen side 7.
  Lang brændtid
  Lang brændtid opnås, hvis der afbrændes få, meget store stykker træ, som ikke er kløvet
  ret meget. Ovnen er ikke konstrueret til at kunne brænde over om natten, da det giver en
  dårlig forbrænding at holde ovnen på en for lav temperatur. Der vil dannes meget sod, da
  man ikke kan afbrænde alle gasserne i træet.
  For svag fyring
  Er de ildfaste materialer i brændkammeret sorte efter en indfyring, er det et tegn på, at man
  ikke har en miljørigtig forbrænding, dvs. at brændeovnen forurener. Der skal derfor afbrændes
  en større mængde træ, så der opnås højere temperaturer i brændkammeret, eller åbnes
  for rudeskyllet, så bålet får den mængde ilt, der skal til, for at alle træets gasser frigives.
  Soddannelsen kan også skyldes vådt træ, for dårligt træk i skorstenen eller forkert fyring.

  Skorstenen
  Generelt
  Skorstenen er brændeovnens motor og altafgørende for brændeovnens funktion. Skorstenstrækket giver et undertryk i brændeovnen. Dette undertryk fjerner røg fra bålet, der
  så suger luft til forbrændingen. Denne luft er med til at holde ruden ren.
  Skorstenstrækket dannes ved temperaturforskellen inde i skorstenen og uden for
  skorstenen. Jo højere temperaturen er inde i skorstenen, jo bedre bliver skorstenstrækket.
  Det er derfor altafgørende, at skorstenen bliver varmet godt igennem. Dette opnås kun
  ved en optænding, der afgiver megen varme på kort tid. Vær opmærksom på, at en muret
  skorsten er længere tid om at blive gennemvarm end en stålskorsten.
  Selv en god skorsten kan fungere dårligt, hvis den bruges forkert. Det er afgørende, at
  både ildsted og skorsten er installeret efter forskrifterne, da det ellers ikke vil være muligt
  at opnå en tilfredsstillende forbrænding.
  Tilslutning til skorsten
  WIKING Cubic har valgfri mulighed for røgudgang enten ovenud eller bagud. Ved tilslutning
  bagud skal den runde plade bag på brændeovnen bores/brækkes ud, og afdæknings­
  pladen, der er skruet fast, monteres i topafgangen (se side 3).
  Krav til skorsten
  Skorstenen skal have en sådan højde, at trækforholdene er i orden, og røgen ikke generer.
  Nominelt træk skal være ca. 15 Pascal  /1,  5   mm vandsøjle.
  Skorstenen skal have en minimumslysning svarende til Ø150   mm, hvilket svarer til WI­
  KING ovnenes afgangsstuds. Er skorstenen forsynet med en renselem, skal denne være
  let tilgængelig.
  Reguleringsspjæld
  Det anbefales at forsyne skorsten eller røgrør med et reguleringsspjæld, så skorstens • Page 10

  trækket kan reguleres på dage med kraftig blæst. Reguleringsspjældet må dog maks.
  kunne lukke røgrøret 80   %.
  Skorstensfejning
  For at forebygge risiko for skorstensbrand skal skorstenen renses. Røgrør og røgkammeret
  over røgledepladen af stål skal renses samtidig med skorstenen.

  Brændeovnens vedligeholdelse
  Udvendig rengøring
  Vedligeholdelse af brændeovnen bør kun foretages, når den er kold. Den daglige vedligeholdelse indskrænker sig til et minimum. Det nemmeste er at støvsuge brændeovnen
  udvendigt med et lille mundstykke med bløde børster. Du kan også støve brændeovnen
  af med en tør, blød klud eller en blød støvekost. Men husk, kun på en kold brændeovn.
  Rengøring af brændkammer
  Én gang om året bør brændeovnen vedligeholdes grundigt: Rens brændkammeret for aske
  og sod. Tag også Vermiculitepladerne ud. Dette gøres meget forsigtigt.
  1.
  2.
  3.
  4   +   5.
  6.

  Bagplade
  Bundplader
  Røgledeplade
  Sideplader
  Frontplade

  Først fjernes risten, og herefter tages Vermiculitepladerne ud én efter én i følgende
  rækkefølge:
  1. Bundpladerne

  3. Bagpladen

  2. Sidepladerne

  4. Røgledepladen

  Vermiculitepladerne indsættes i omvendt rækkefølge startende med røgledepladen.
  Det er yderst vigtigt, at bagpladen placeres, så hullerne til sekundær lufttilførsel i Vermiculite-pladen passer med hullerne i ovnen.
  Glas
  WIKING Cubic er udstyret med rudeskyl, hvilket bevirker, at forvarmet luft strømmer
  ned på glasset. Det reducerer sodbelægningen og giver en større glæde af det store
  pano-ramavindue. Glasset bør tørres efter hver brug, så der ikke dannes en belægning.
  Glasset rengøres bedst med et stykke køkkenrulle, eventuelt dyppet i vand og lidt aske
  fra brændkammeret. Der tørres efter med et tørt stykke køkkenrulle.
  Pakninger
  Tjek, at pakningerne i lågen, mellem glasset og lågen og i askeskuffen er hele og bløde.
  Hvis ikke, bør de udskiftes. Smør låge og lukkebeslag med kobberfedt.

  10 • Page 11

  Aske
  Askeskuffen tømmes lettest ved at trække en affaldspose ind over skuffen, vende denne
  på hovedet og derefter forsigtigt trække den op af posen igen. Aske bortskaffes via dag­
  renovationen. Vær opmærksom på, at der kan være gløder i asken op til 24 timer efter, at
  ilden i brændeovnen er gået ud!
  Isolering
  Brændkammerets effektive, men porøse isolering kan med tiden blive slidt og beskadiget.
  Det betyder ikke noget for brændeovnens effektivitet, at isoleringen revner. Den bør dog
  udskiftes, når slitagen overstiger halvdelen af den oprindelige tykkelse.
  Overfladen
  Normalt er det ikke nødvendigt at efterbehandle overfladen. Eventuelle lakskader kan dog
  udbedres med senothermspray. Det er vigtigt at være opmærksom på, at handsken, der
  følger med ovnen godt kan slide malingen af, når lakken ikke er hærdet tilstrækkeligt.

  Driftsforstyrrelser
  WIKING Cubic er godkendt i hht. DS-normen, dvs. at ovnens konstruktion og forbrændingsmåde opfylder godkendelsens krav. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at
  selve forbrændingen i en brændeovn er meget individuel og afhængig af både skorsten,
  brændsel, betjening og fyringsteknik.
  Det er også vigtigt at være opmærksom på, at en brændeovn kan tikke under fyring og
  afkøling. Dette skyldes stålets bevægelser og påvirker ikke ovnens funktion.
  Røg i stuen
  Hvis røgen ikke går ud i skorstenen, men kommer ud i stuen i stedet, kan det skyldes:
  • For dårligt skorstenstræk.
  Test: Tænd en lighter foran spjældet i askeskuffen. Hvis flammen suges ind, er
  skorstenen ok, men blæses den udad, er der noget i vejen med skorstenen. Kontakt
  en skorstensfejer.
  • At røgledepladen ikke hænger rigtigt (se side 3).
  Løbsk forbrænding
  Hvis forbrændingen er svær at styre, kan det skyldes at:
  • Pakningerne i låge og askeskuffe trænger til at blive skiftet.
  • Skorstenstrækket er meget højt. Sæt et spjæld i røret for at mindske trækket. Brug
  nogle store stykker træ, som ikke er kløvet ret meget, så holder brændet længere. Luk
  rudeskyllet på spjældet over lågen (se side 3). For tilførsel af primær luft holdes spjældet
  i askeskuffen åbent. Hvis man åbner askeskuffen, kommer der så meget gang i bålet,
  at det er svært at drosle ned igen. Det kan også resultere i, at Vermiculiterøgledepladen
  brækker på grund af for meget lufttilførsel.
  Sod
  Hvis der dannes meget sod, kan det skyldes, at:
  • Temperaturen i brændkammeret ikke når højt nok op, f.eks. fordi man klatfyrer.
  • Træet er vådt. Fyr kun med brænde, der er lagret min. 12 måneder under halvtag og
  med maks. 18   % fugtighed.
  11 • Page 12

  Sod på glasset fjernes med fugtig køkkenrulle dyppet i aske.

  Kontrol af installation
  For at kunne udelukke at en eventuel fejlinstallering er skyld i et eventuelt problem med
  din brændeovn, skal følgende kontrolleres:
  • Spjældet i askeskuffen skal kunne bevæges op og ned.
  • Der er fri passage for sekundær luft, der kommer gennem de seks huller, der sidder
  i den bagerste Vermiculiteplade i brændkammeret. Dette kontrolleres ved at stikke en
  tynd genstand, eventuelt en strikkepind gennem hvert enkelt hul. Genstanden skal
  kunne stikkes mere end 3   cm ind i hullet. Er det ikke muligt, skubbes pladen, der kan
  bevæges lidt fra side til side, på plads, så hullerne passer.
  • Reguleringsstang til rudeskyllet, som er placeret lige over lågen, kan bevæges side-vejs.
  Der kommer den største mængde luft ned på ruden, når stangen er længst til højre.
  • Vermiculiterøgledepladen ligger oven på de øvrige Vermiculiteplader. Kontroller at pladen
  er skubbet helt tilbage mod bagpladen i brændkammeret.
  • Røgledepladen i stål hænger rigtigt (se side 3). I enkelte tilfælde kan pladen falde af
  krogene under transport.
  Stålrøgledeplade
  1. Tag fat i pladen i hver side og træk den ind mod dig
  selv.
  2. Vip pladen lidt bagover.
  3. Løft pladen op til den støder mod de to kroge, og før
  krogene gennem pladens huller.
  4. Træk pladen helt tilbage mod ovnens forkant.

  Nyttige informationer
  Låge
  Brændeovnen er monteret med en mekanisme, der betyder, at lågen automatisk lukker i.
  Såfremt denne mekanisme ikke ønskes, kan den fjernes ved at løsne de to unbrakoskruer
  for neden på de to hængsler.
  Typegodkendelse
  Typegodkendelsen sidder bag på ovnen og indeholder i følge lovkrav de nødvendige
  afstande osv.
  Serienummer
  Serienummeret sidder bag på ovnen og på garantikortet. Serienummeret består af 1-12
  cifre. Serienummeret skal påføres den del af garantikortet som returneres til WIKING for
  at garantien træder i kraft.
  Vermiculite
  Vermiculite er en bjergart fra Afrika med en isoleringsværdi, der er 8 gange højere end
  12 • Page 13

  schamottestens. Derved opnås der høje temperaturer i brændkammeret, og alle gasser
  i træet frigives.

  13 • Page 14

  Anbringung von losen Teilen

  Deutsch

  Die Werksgarantie von WIKING für fabrikneue Produkte gilt 60 Monate ab Kaufdatum. Sofern die Garantieurkunde nicht innerhalb von 14 Tagen nach Installationsdatum bei der WIKING vorliegt oder sofern eine ausgefüllter Garantiekarte
  im Internet – www.wiking.com Ausfüllung von Garantiekarte – nicht registriert ist,
  unterliegt der Kauf allein den allgemeinen kaufrechtlichen Regeln des Verkaufslandes.
  Bevor der Ofen in Betrieb genommen wird, muss sichergestellt sein, dass sich alle losen
  Teile an ihrem Platz befinden, und dass sie unbeschädigt sind.
  Senkrechter Schnitt durch den Ofen:
  1. Abdeckplatte
  (siehe Seite 21, Anschluss an den Schornstein).
  2. Schieber zur Regulierung der Scheibenspülung
  (siehe Seite 22).
  3. Die Rauchleitplatte aus Stahl hängt an zwei Haken
  (siehe Seite 24).
  4. Rauchleitplatte aus Vermiculite.
  6. Deckplatte.

  Die Brennkammer ist mit Vermiculite verkleidet, ein Material das wie Spanplatten aussieht. Die Platten MÜSSEN
  im Ofen bleiben, da sie isolierend wirken.
  WIKING Cubic
  Die Rauchleitplatten aus Stahl und Vermiculite sorgen dafür, dass der Weg des Rauches
  durch den Ofen so lang wie möglich ist, damit die Rauchgase so viel Zeit wie möglich
  haben, um ihre Wärme an den Ofen und damit an die Umgebung abzugeben. So vermeiden
  Sie Wärmeverluste, die dann entstehen, wenn der Rauch direkt durch den Schornstein
  entweicht.

  Installations- und Bedienungsanleitung
  Zulassung
  Ihr WIKING Ofen wurde nach deutschen Normen und Richtlinien hergestellt und in
  deutschen und anderen führenden, europäischen Prüfinstituten getestet und zugelassen. Dies gibt Ihnen die Garantie, dass der Ofen sämtlichen Ansprüchen an Sicherheit,
  Umweltfreund­lichkeit und Wirkungsgrad, d.h. Heizökonomie, gerecht wird.
  Gesetz
  Die Installation des WIKING Ofens muss den geltenden Anforderungen der Behörden
  sowie den örtlichen Baubestimmungen entsprechen. Wir empfehlen vor der Montage des
  Ofens, Kontakt mit dem örtlichen Schornsteinfeger aufzunehmen.
  14 • Page 15

  Anforderungen an den Raum
  Dem Raum, in dem der Ofen aufgestellt werden soll, muss jederzeit frische Verbrennungsluft zugeführt werden können. Ein Fenster, das geöffnet werden kann, oder ein regulierbares Luftventil sind hierfür ausreichend, wobei der Ofen auch an ein Frischluftsystem
  angeschlossen werden kann.
  Abstand zu brennbarem Material
  WIKING Cubic

  Maße in cm

  Zu nichtbrennbarer Wand

  1, 5

  Zu brennbarer Wand, hinten

  15

  Zu brennbarer Wand, seitlich

  35

  Möblierungsabstand, hinten/vorne

  85

  Bodenplatte Mindestbreite und Länge Nicht brennbarer Wand
  Bodenplatte Mindestbreite und Länge Brennbarer Wand
  Höhe, Breite und Tiefe des Ofens

  86 / 73
  86 / 86
  77/ 56 /40

  Gewicht in kg

  99

  Höhe Abgang hinten

  61

  Breite der Brennkammer, hinten/vorne

  36

  Der Boden vor dem Kaminofen muss mit einem nicht-brennbaren Material mindestens
  50   cm vor dem Ofen und 30   cm beiderseits der Feuertür gedeckt werden.
  Verbindungsstück:
  Der Kaminofen ist anschlußfertig montiert und muß mit einem Verbindungsstück an den
  bestehenden Hausschornstein angeschlossen werden. Das Verbindungsstück soll möglichst kurz, geradlinig, waagerecht oder leicht steigend angeordnet sein. Verbindungen
  sind abzudichten.

  Einbau und Wandmontage
  Wandmontage
  WIKING Cubic kann an einer nicht-brennbaren Wand mit dem WIKING Cubic Wandbeschlag montiert werden. Vor der Montage muss der Stand sowie die Tragfähigkeit der
  Wand beachtet werden. Bei Wahl von Befestigungselementen wird an unsere Händler und
  Befestigungsexperten, wie z.B. Fischer A/S +  45 46 32 02 20, hingewiesen. Der Beschlag
  wird WIKING Cubic etwa 15 mm von der Wand entfernt festhalten. Unter dem Kaminofen
  muss ein nicht-brennbares Material sein, wie oben beschrieben.
  Bei einer Wandmontierung bitte wie folgt vorgehen:
  Bei Wandmontage von WIKING Cubic mit Rauchabgang oben können von den Punkten
  1, 4, 6, 10, 11 und 13 abgesehen werden.
  11. Vermiculiteplatten und Rauchleitplatte aus Stahl in der Brennkammer werden
  ­abmontiert.
  12. Die Seitenteile des Außenmantels werden abgenommen. Den Mantel ein bisschen
  hochheben, und die untersten Beine ein wenig auseinanderziehen. Danach wird der
  15 • Page 16

  gesamte Mantel abgenommen. Passen Sie bitte auf, dass Sie den Ofen
  nicht ritzen, da der Lack noch nicht gehärtet ist. Wir empfehlen, dass
  Sie bei der Abnahme des Außenmantel zu zweit sind.
  13. Wandbeschlag an die Wand anbringen und Löcher für die Befestigung
  und die Mauermuffe markieren und bohren.
  14. Die Mauermuffe so montieren, dass sich der Mittelpunkt gerade gegenüber den Mittelpunkt des Loches für das Rauchrohr im Wandbeschlag befindet. Fugen Sie um die Mauermuffe mit Mörtel für Kamine.
  15. Den Wandbeschlag solide festmachen.
  16. Wenn nötig wird das spezielle Rauchrohr, wenn Rauchabzug hinten, für die Wandmontage in der korrekten Länge abgekürzt. Das Rauchrohr muss mit den Stahlklappen
  gegen den Kaminofen montiert werden. Vor der Montierung muss eine
  wärmebeständige Dichtung 7   cm vom Ende des Rohres gegen den
  Kaminofen montiert werden. Schließlich das Rauchrohr ganz in die
  Mauerbuchse einschieben.
  17. Schrauben zur Anpassung der Neigung des WIKING Cubic werden in
  die zwei Löcher hinten am Ofen montiert. Sie werden so angepasst,
  dass sie in einem Abstand von etwa 15   mm von der Wand sind.
  18. Der Kaminofen wird am Wandbeschlag aufgehängt und auf Platz
  geschoben, woraufhin der Ofen einrastet.
  19. Schrauben zur Justierung der Neigung (Punkt 7) anpassen, damit der Ofen senkrecht
  hängt.
  10. Wenn Rauchabzug hinten, reichen Sie die Hand durch das Loch des Rauchabzugs
  und ziehen Sie das Rauchrohr gegen den Kaminofen. Das Rauchrohr muss genau
  im Rauchabzug am Kaminofen einpassen. Es ist nicht nötig, eine Dichtung zwischen
  Rauchrohr und Ofen zu benutzen.
  11. Stahlklappen innen um den Rauchabzug biegen.
  12. Seitenteile wieder montieren (siehe Punkt 2).
  13. Vermiculiteplatten und Rauchleitplatte aus Stahl in der Brennkammer wieder montieren.
  Einbau
  WIKING Cubic kann verschiedenartig in nicht-brennbaren Materialien eingebaut werden.
  Hier werden wir die Richtlinien, die befolgt werden müssen, skizzieren. Darüber hinaus
  setzt nur Ihre Phantasie die Begrenzungen. Der Abschnitt ist in Einbau an einer nichtbrennbaren Wand, Einbau an einer brennbaren Wand und generell aufgeteilt.
  Bei nicht-brennbarer Wand
  WIKING Cubic kann in einem Abstand von 15   mm von der Wand entfernt montiert werden.
  Bei brennbarer Wand
  Beim Einbau gegen eine brennbare Wand empfehlen wir, dass Sie, bevor den Einbau
  und den Kauf der Materialien, mit Ihrem örtlichen Schornsteinfegermeister Kontakt aufnehmen, da die Bauvorschriften in den einzelnen Gebieten unterschiedlich ausgelegt
  werden können.
  Obwohl der Kaminofen in einem nicht-brennbaren Material eingebaut wird, muss der
  Abstand zu einer brennbaren Rückwand mindestens 150   mm sein. Darüber hinaus muss
  die brennbare Wandmit einer 75   mm dicken Porebeton Platte hinter dem Ofen verkleidet
  16 • Page 17

  werden.Siehe Abb. 1. Der Abstand zu einer brennbaren Seitenwand muss mindestens 350
  mm sein. Bei Einbau in einer Ecke wird oft ein reduzierter Abstand zu einer brennbaren
  Seitenwand gewünscht, um den Kaminofen so tief wie möglich in der Ecke zu platzieren.
  Der örtliche Schornsteinfegermeister kann Ihnen über die Möglichkeit der Montage einer
  nicht brennbaren Wand an einer brennbaren Wand informieren. (Der örtliche Schornsteinfegermeister muss die endgültige Wahl treffen.)

  Abb. 1 (Masse in mm)
  150

  Porebeton

  75

  min. 15

  Generell
  Rund um den Ofen (auch unter dem Ofen) muss ein Abstand von 15   mm sein, um die
  ausreichende Zufuhr von Konvektionsluft zu sichern. Über den Ofen muss eine gewisse
  Anzahl Konvektionslöcher sein, wo die aufgewärmte Luft passieren kann. Die Löcher müssen mindestens ein Gesamtareal von 175   cm2 haben. Unmittelbar über die Löcher muss
  eine Platte montiert werden, die den Konvektionskanal schließt. Wird WIKING Cubic mit
  Abgang oben montiert, muss die Platte dicht an dem Schornstein schließen. Wir empfehlen,
  dass der Spalt um den Schornstein maximal 5 mm ist. Wir empfehlen, dass die Konvek­
  tionslöcher mindestens 1000   mm unter der Decke platziert werden. Sehen Sie Abb. 2.
  Es wird angefordert, dass der Schornsteinfegermeister den Stahlschornstein bis zur Decke
  besichtigen können muss. Es ist deshalb nötig, einen Rost oder eine Luke im obersten
  Teil des Schornsteins einzubauen, wodurch der Schornsteinfegermeister den Schornstein
  mit einem Spiegel sehen kann. Bitte überprüfen Sie die endgültige Platzierung mit Ihrem
  örtlichen Schornsteinfeger.

  Abb. 2

  Schornstein
  800 mm

  15 mm Abstand

  17 • Page 18

  In dem Einbau können auch Platz für die Lagerung von Holz und anderen brennbaren
  Gegenständen gemacht werden. Holz kann unmittelbar unter dem Kaminofen gelagert
  werden. Wenn Platz für Lagerung von Holz neben den Kaminofen gewünscht wird muss
  der Abstand zum Ofen im Prinzip 350   mm sein. In der Praxis werden oft Einbauungen
  gemacht, wo das Holz wesentlich näher am Ofen, durch eine nicht-brennbare Platte
  getrennt, gelagert wird.
  Das Technologische Institut in Dänemark hat eine Temperaturmessung an der Außenseite
  einer 100 mm Wand aus Gasbeton gemacht, 100 mm vom Ofen montiert, sehen Sie Abb.
  3. Die Temperatur wurde zu maximal 29   ºC bei einer Raumtemperatur von 20   ºC gemessen. Die Temperatur wurde kontinuierlich mit einem Thermoelement Typ K gemessen. Der
  örtliche Schornsteinfegermeister muss Dispensation von dem Mindenstabstand von 350
  mm geben. Obengenannter Test ist zur Information für den Schornsteinfegermeister.
  Der Boden vor dem Kaminofen muss mit einem nicht-brennbaren Material mindestens 50
  cm vor dem Ofen und 30 cm beiderseits der Feuertür gedeckt werden.
  Abb. 3

  Temperatur 29°C  Eventuell Holzlager

  Heizanleitung
  Erstmaliges Heizen
  Das Holz der Verpackung bitte zum erstmaligen Anheizen des Kaminofens verwenden.
  Beim ersten Heizen im Ofen muss vorsichtig vorgegangen werden, da alle Materialien
  an die Wärme gewöhnt werden müssen. D.h. den Kaminofen langsam aufwärmen, bis
  er Höchstwärme erreicht. Danach mehrere Male nachlegen, so dass der Ofen recht gut
  durchgewärmt wird. Der Lack, mit dem der Ofen lackiert ist, härtet beim ersten Feuern und
  dabei können Rauch-/Geruchsbelästigungen entstehen. Sorgen Sie deshalb immer für eine
  gute Entlüftung. Bitte seien Sie darauf aufmerksam, dass sich die Farbe der Handschuhe
  auf den Ofen abfärben können, wenn der Lack nicht genügend gehärtet ist.
  Bitte seien Sie darauf aufmerksam, dass sich die Farbe der Handschuhe auf den Ofen
  abfärben können, wenn der Lack nicht genügend gehärtet ist. Bitte berühren Sie deswegen
  erst die Tür nach den ersten 2-3 Anzündungen.
  Anzünden
  1. Halten Sie die Rosette in der Aschenschublade offen, und öffnen Sie auch die Scheibenspülung ganz (Schieber über der Tür nach rechts bewegen).
  2. Benutzen Sie zum Anzünden Zündtabs und legen Sie Kleinholz obendrauf. Je kleiner
  Holz, um so schneller wird der Ofen warm. Zünden Sie an. Lassen Sie evt. die Tür 5   -10
  Minuten einen Spalt breit offen, damit sich kein Kondenswasser bildet.
  18 • Page 19

  WICHTIG! Die Aschenschublade darf in der Anzündphase nicht geöffnet werden
  und muss immer geschlossen sein, wenn der Ofen benutzt wird.
  Verbrennung
  3. Wenn das Kleinholz zu einer soliden Glutschicht geworden ist, können erneut 2-3
  Stück Brennholz nachgelegt werden. Die Brennholzmenge sowie das Maximal Gewicht sind aus dem untenstehenden Schema ersichtlich. Halten Sie die Rosette in
  der Aschenschublade offen, und öffnen Sie auch die Scheibenspülung ganz. Wenn
  das Feuer nach etwa 2 Minuten wieder auflodert, schließen Sie die Rosette in der
  Aschenschublade, damit der Verbrennungsvorgang ruhig und gleichmäßig verlaufen
  kann. Die Scheibenspülung wird eventuell etwas nach unten geregelt.

  Sekundäre Luft

  Primäre Luft

  WIKING Cubic
  Beim Anzünden – Kleinholz

  0,5 kg

  Während der Verbrennung

  2,5 kg

  Brennholzlenge

  30 cm

  Brennstofftypen
  Der Ofen ist ausschließlich für das Heizen mit Holz zugelassen, es kann jedoch unter
  Berücksichtigung der erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen auch mit anderen Brennmaterialien geheizt werden.

  Es wird empfohlen, gespaltetes Birken- oder Buchenholz zu verwenden, das mindestens 1 Jahr lang im Freien unter einem Dach gelagert worden ist. Holz, das in geschlossenen Räumen aufbewahrt wird,
  hat Tendenz, zu trocken zu werden, und zu schnell zu verbrennen.
  Briketts geben viel Wärme ab. Einige Arten weiten sich stark
  aus,wodurch ein unkontrolliertes Verbrennen entsteht.
  Bei Verbrennung mit Kohl und Energiekoks müssen Sie einen
  Kohleneinsatz verwenden. Vergessen Sie nicht, dass.
  Kohleneinsatz
  Energiekoks und Kohle zu frühzeitigem Verschleiß des Ofens und
  des Schornsteins führt.
  Verwenden Sie auf keinen Fall Spanplatten, lackiertes, bemaltes oder imprägniertes
  Holz, Kunststoffe oder Gummi. Milchtüten und Zeitungen beinhaltet Stoffe, die für
  die Scheibe schädlich sein können.
  19 • Page 20

  Generell über das Heizen
  Maximale Verbrennung
  Es darf pro Stunde maximal gefeuert werden mit entweder:
  WIKING Cubic
  Holz

  1,5 kg

  Kohl

  1,2 kg

  Brennholzlenge

  0,8 kg

  Energiekoks

  0,7 kg

  Wird diese Grenze überschritten, ist der Ofen nicht mehr von der Werksgarantie umfasst
  und kann aufgrund der zu starken Hitze beschädigt werden.
  Schnelle oder starke Wärme
  Schnelle oder starke Wärme wird erreicht, indem viele, jedoch kleine Stücke Holz verbrannt
  werden (siehe Seite 18).
  Lange Brennzeit
  Eine lange Brennzeit wird durch das Verbrennen weniger, jedoch sehr großer Holzstücke,
  die nicht viel gespaltet sind, erreicht. Der Ofen ist nicht so konstruiert, dass er die Nacht
  über brennen kann, denn es gibt eine schlechte Verbrennung, wenn die Temperaturen in
  der Brennkammer zu niedrig sind. Es bildet sich viel Glut und Ruß, da es nicht möglich
  ist, alle Gase des Holzes abzubrennen.
  Heizen in der Übergangzeit
  In der Übergangzeit, d.h. bei höheren Außentemperaturen, kann es bei plötzlichem Temperaturanstieg zu Störungen des Schornsteinzuges kommen, so daß die Heizgase nicht
  vollständig abgezogen werden. Die Feuerstätte ist dann mit geringeren Brennstoffmengen
  zu befüllen und bei größerer Stellung des Primärluftschiebers/-reglers so zu betreiben,
  daß der vorhandene Brennstoff schneller (mit Flammentwicklung) abbrennt und dadurch
  der Schornsteinzug stabilisiert wird. Zur Vermeidung von Widerständen im Glutbett sollte
  die Asche öfter vorsichtig abgeschürt werden.

  Schornstein
  Generell
  Der Schornstein ist der Motor des Ofens und für die Funktion des Ofens entscheidend.
  Der Zug im Schornstein schafft einen Unterdruck im Ofen. Dieser Unterdruck entfernt den
  Rauch aus dem Ofen, saugt Luft für die Scheibenspülung an sowie Luft für die Verbrennung durch die primäre Regulierklappe (Rosette in der Aschenschublade).
  Der Zug im Schornstein wird durch den Temperaturunterschied im Inneren des Schornsteins und außen gebildet. Je höher die Temperatur im Schornstein ist, desto besser ist
  der Schornsteinzug. Es ist daher entscheidend, dass der Schornstein gut durchgewärmt
  wird, bevor man die primäre Regulierklappe schließt und die Verbrennung im Ofen begrenzt (ein gemauerter Schornstein benötigt mehr Zeit zum Durchwärmen als ein Stahlschornstein).
  20 • Page 21

  Auch ein guter Schornstein kann schlecht funktionieren, wenn er falsch benutzt wird. Es
  ist von entscheidender Bedeutung, dass sowohl die Feuerstelle als auch der Schornstein
  entsprechend den Vorschriften installiert sind, da anderenfalls keine zufriedenstellende
  Verbrennung erreicht werden kann.
  Anschluss an den Schornstein
  WIKING Cubic hat wahlfreien Rauchabgang nach oben oder nach hinten. Beim Anschluss
  hinten brechen Sie die runde Abdeckplatte hinten am Ofen aus, und montieren Sie die
  Abdeckplatte, die festgeschraubt ist, in den Abgang oben (siehe Seite 14).
  Anforderungen an den Schornstein
  Der Schornstein muss eine solche Höhe haben, dass die Zugverhältnisse stimmen und
  der Rauch nicht belästigt. Nomineller Zug: ca. 15 Pascal /1,5   mm WS.
  Der Schornstein muss eine lichte Öffnung von mindestens Ø 150   mm haben, die dem
  Rauchabgangsstutzen des Ofen größenmäßig entspricht. Wenn der Schornstein mit einer
  Reinigungsklappe versehen ist, muss die Klappe leicht zugänglich sein.
  Regulierklappe
  Es wird empfohlen, den Schornstein oder das Rauchrohr mit einer Regulierklappe zu
  versehen, so dass der Zug im Schornstein an Tagen mit starkem Wind reguliert werden
  kann. Die Regulierklappe darf das Rauchrohr aber nur bis zu 80  % verschließen.
  Schornsteinfegen
  Um dem Risiko eines Schornsteinbrandes vorzubeugen, muss der Schornstein gereinigt
  werden. Das Rauchrohr und die Rauchkammer über die Rauchleitplatte aus Stahl werden
  gleichzeitig mit dem Schornstein gereinigt.

  Wartung des Kaminofens
  Äußere Reinigung
  Die Wartung des Ofens sollte nur vorgenommen werden, wenn er kalt ist. Die tägliche
  Wartung beschränkt sich auf ein Minimum. Es ist am einfachsten, den Ofen außen mit
  einem kleinen Mundstück mit weichen Bürsten staubzusaugen. Der Ofen kann auch mit
  einem trockenen, weichen Lappen oder einem weichen Handfeger abgestaubt werden.
  Aber denken Sie daran, dass der Ofen kalt sein muss.
  Reinigung der Brennkammer
  Zum Abschluss der Heizsaison sollte der Ofen gründlich gewartet werden, wobei die
  Brennkammer von Asche und Ruß gereinigt wird. Nehmen Sie auch die Vermiculite Platten aus. Seien Sie bitte vorsichtig.
  1.
  2.
  3.
  4.+5.
  6.

  Hinterplatte
  Bodenplatten
  Rauchleitplatte
  Seitenteile
  Vordere Platte

  21 • Page 22

  Entfernen Sie erst den Rüttelrost. Danach können Sie die Vermiculite Platten einer nach
  dem anderen in folgender Reihenfolge ausnehmen:
  1. Bodenplatten

  2. Seitenteile

  3. Hinterplatte

  4. Rauchleitplatte

  Die Vermiculite Platten werden jetzt in umgekehrter Reihenfolge eingelegt, somit erst die
  Rauchleitplatte.
  Es ist ganz wichtig, dass die hintere Platte ganz genau platziert wird, damit die Löcher für
  die tertiäre Luftzufuhr in der Vermiculite Platte mit den Löchern im Ofen passen.
  Glas
  WIKING Cubic hat Scheibenspülung. Scheibenspülung bedeutet eine vorgewärmte Luft,
  die ständig die Glasscheibe „umspüllt“ und so die Rußpartikel wegbläst, reinigt sich die
  Scheibe von selbst. Voraussetzungen für die Scheibenspülung sind die Benutzung von
  trockenem Holz und dass der Schornstein den nötigen Zug hat. Die Scheibe soll nach
  jedem Feuern gereinigt werden, damit sich keine Blende legt. Am einfachsten ist es, die
  Scheibe mit einem Stück Küchenrolle, eventuell mit einem bißchen Wasser darauf, und
  ein wenig Asche, zu reinigen. Zuletzt mit trockener Küchenrolle abtrocknen.
  Dichtungen
  Kontrollieren Sie, dass die Dichtungen in der Tür, zwischen dem Glas und der Tür und
  in der Aschenschublade unbeschädigt und weich sind. Ist dies nicht der Fall, sollten sie
  ausgewechselt werden. Außerdem sind die Tür- und die Verschluss-scharniere mit Kupferfett einzufetten.
  Asche
  Die Aschenschublade wird am einfachsten entleert, indem eine Abfalltüte über die
  Schublade gezogen wird, diese umgedreht und danach wieder vorsichtig aus der Tüte
  herausgezogen wird. Asche wird durch die Müllabfuhr entsorgt. Achten Sie darauf, dass
  sich noch 24 Stunden, nachdem das Feuer im Ofen ausgegangen ist, Glut in der Asche
  befinden kann!
  Isolierung
  Die effektive Isolierung der Brennkammer kann mit der Zeit verschleißen. Es hat für
  die Effektivität des Ofens keine Bedeutung, dass die Isolierung reißt. Sie sollte jedoch
  ausgewechselt werden, wenn der Verschleiß die Hälfte der ursprünglichen Stärke übersteigt.
  Oberfläche
  Es ist normalerweise nicht nötig, die Oberfläche nachzubehandeln. Eventuelle Lackschäden können jedoch mit Senothermspray ausgebessert werden. Bitte seien Sie darauf
  aufmerksam, dass sich die Farbe der Handschuhe auf den Ofen abfärben können, wenn
  der Lack nicht genügend gehärtet ist.

  22 • Page 23

  Betriebsstörungen
  WIKING Cubic ist nach DIN zugelassen, d.h. dass die Konstruktion und Verbrennungsweise
  des Ofens die Ansprüche der Zulassung erfüllen. Es ist aber wichtig, darauf aufmerksam
  zu sein, dass allein die Verbrennung in einem Ofen sehr individuell und abhängig von
  sowohl Schornstein, Brennstoff, Bedienung und Feuerungstechnik ist.
  Es ist auch wichtig, darauf aufmerksam zu sein, dass ein Ofen während der Heizung und
  Abkühlung ticken kann. Dies ist auf die Bewegungen des Stahls zurückzuführen und wird
  die Funktion des Ofens nicht beeinträchtigen.
  Rauch dringt in den Raum
  Wenn der Rauch nicht in den Schornstein, sondern in den Raum abzieht, kann es sein,
  dass der Zug im Schornstein zu schlecht ist. Test: Zünden Sie ein Feuerzeug vor der
  Rosette in der Aschenschublade. Wenn die Flamme eingesaugt wird, ist der Schornstein
  in Ordnung, wird die Flamme aber nach außen geblasen, funktioniert der Schornstein
  nicht. Nehmen Sie mit einem Schornsteinfeger Kontakt auf.
  Wenn der Rauch nicht in den Schornstein, sondern in den Raum, zieht, kann es auch
  sein, dass die Rauchleitplatte aus Stahl nicht richtig hängt (siehe Seite 14).
  Unkontrollierbare Verbrennung
  Ist es schwierig die Verbrennung zu kontrollieren, ist es darauf zurückzuführen, dass:
  • Die Dichtungen zwischen der Scheibe und der Tür oder in der Aschenschublade
  gewechselt werden müssen.
  • Der Zug sehr hoch ist. Montieren Sie eine Regulierklappe in das Rohr, um den Zug zu
  reduzieren. Verwenden Sie große Holzstücke, die nicht viel gespaltet sind, dann hält
  das Holz länger. Schieben Sie den Schieber zur Regulierung der Scheibenspülung
  nach links. Öffnen Sie nur die Rosette in der Aschenschublade für Zufuhr von primärer
  Luft. Für die Zufuhr von Primärluft bleibt die Rosette in der Aschenschublade offen.
  Öffnen Sie die Aschenschublade, wird es schwierig, das Feuer wieder abzudrosseln.
  Die Vermiculite Rauchleitplatte kann auch bei großer Hitze zerbrechen.
  Ruß
  Wenn es sich viel Ruß bildet, kann es sein, dass:
  • Die Temperaturen in der Brennkammer zu niedrig sind, z.B. weil man zu wenig heizt.
  • Das Holz zu feucht ist. Benutzen Sie nur Holz, das mindestens 12 Monate unter einem
  Dach gelagert worden ist und mit maximal 18   % Feuchtigkeit.
  Ruß auf der Scheibe wird mit feuchtiger Küchenrolle getaucht in Asche entfernt.

  Prüfung der Installation
  Wenn Sie Probleme mit Ihrem Kaminofen haben, sollen Sie bitte untenstehenden Punkte
  gründlich überprüfen. Dadurch können eventuelle Fehler in der Installation aus-geschlossen werden.
  • Die Rosette in der Aschenschublade muss auf- und abwärts beweglich sein.
  • Die sekundäre Luft, die durch die Vermiculite Rückwand eingezogen wird, muss einen
  23 • Page 24

  freien Durchgang haben. Um dies zu kontrollieren, können Sie z.B. ein Stricknadel
  durch jedes Loch stecken. Das Stricknadel muss mindestens 3   cm ins Loch einge-steckt
  werden können. Wenn dies nicht möglich ist, dann versuchen Sie bitte die Platte ein
  bißchen seitwärts zu schieben, damit die Löcher wieder passen.
  • Der Schieber zu Regulierung der Scheibenspülung, der über der Tür platziert ist, muss
  seitwärts regulierbar sein. Wenn der Schieber am weitestens nach rechts ist, kommt
  die grösste Menge Luft auf die Scheibe.
  • Die Rauchleitplatte aus Vermiculite muss auf die übrigen Vermiculite Platten liegen. Bitte
  kontrollieren Sie, dass die Rauchleitplatte aus Vermiculite ganz nach hinten geschoben
  ist.
  • Die Rauchleitplatte aus Stahl muss richtig hängen (siehe Seite 14). In einzelnen Fällen
  kann die Rauchleitplatte aus Stahl währends des Transports von den Haken herunterfallen. Bitte schauen Sie auf diese Zeichnung und kontrollieren Sie die Platte in Ihrem
  Ofen.
  Rauchleitplatte aus Stahl
  1. Fassen Sie die Platte in jeder Seite an und ziehen
  Sie die Platte gegen Sie raus.
  2. Wippen Sie die Platte ein bißchen nach hinten.
  3. Heben Sie die Platte bis die gegen die zwei Haken
  stößt und führen Sie die Haken durch die zwei
  Löcher in der Platte.
  4. Ziehen Sie die Platte gegen die Vorderkante des
  Ofens ganz zurück.

  Nützliche Informationen
  Typengenehmigung:
  Sitzt hinten am Ofen und zeigt die Mindestabstände zu brennbaren und nicht-brennbaren
  Materialien usw.
  Seriennummer
  Die Seriennummer sitzt hinten am Ofen und auf die Garantiekarte. Die Seriennummer
  besteht aus 8 –12 Ziffern. Wenn die Seriennummer nicht angegeben ist, entfällt die 5-Jahre
  Garantie.
  Vermiculite
  Eine afrikanische Gebirgsart mit einem 8 x höheren Isolierungswert als der von Schamottesteinen. Dadurch werden sehr hohe Temperaturen erreicht, wodurch alle Gase des Holzes
  freigesetzt werden und somit der Brennstoff optimal ausgenutzt wird.

  24 • Page 25

  25 • Page 26

  Plassering av løse deler

  Norsk

  WIKING gir 5 års garanti dersom garantibeviset returneres eller utfyllas på vår
  hjemmeside www.wiking.com innen 14 dager fra installasjonsdato.
  Dersom garantibeviset ikke er mottatt av WIKING, omfattes kjøpet kun av salgslandets gerelle kjøpslover.
  Før ovnen monteres og taes i bruk, er det viktig å kontrollere at alle løse deler er
  på plass og uskadede.
  Loddrett snitt av ovnen:
  1. Dekkplate
  (se side 32, tilslutning til skorsten).
  2. Spjeld til regulering av ruteskyll
  (se side 35).
  3. Hvelv i stål, henger på to kroker
  (se tegning side 33).
  4. Hvelv i Vermiculite.
  6. Dekkplate.
  Trenges ikke i Norge og bør derfor kastes.

  WIKING Cubic

  Brennkammeret er bekledd med Vermiculite, et materiale
  som likner sponplater. Disse platene MÅ forbli i ovnen, da
  de fungerer som isolasjon!

  Hvelvene i stål og Vermiculite sørger for at røykens vei gjennom ovnen blir så lang som
  nødvendig. På denne måten får røykgassene mest mulig tid til å avgi varme til ovnen og
  dermed til omgivelsene. Slik unngår man varmetap ved at den varme røyken sendes rett
  ut gjennom skorsteinen.

  Installasjonsveiledning
  SINTEF-godkjenning
  SINTEF-merkingen er en bekreftelse på at Norges branntekniske laboratorium har vurdert/kontrollert ildstedets kvalitet og funnet at det tilfredsstiller norske myndigheders krav
  til brannteknisk sikkerhet og miljøhensyn.
  Loven
  Installasjon av din WIKING ovn skal alltid overholde Bygningsforskriftene og lokale
  byg-gebestemmelser. Installasjon av nye ildsteder skal meldes til de lokale bygningsmyndigheter. Huseier står selv ansvarlig for at alle krav til sikkerhet er ivaretatt på
  en forskriftsmessig måte og er forpliktet til å få installasjonen inspisert og sikkerheten
  bekreftet av en kvalifisert kontrollør. Lokalt feiervesen må informeres dersom installasjonen
  medfører endret feiebehov. Det er alltid en fordel å ta skorsteinsfeieren med på råd, før
  du monterer peisovnen.

  26 • Page 27

  Krav til rommet
  Ildstedet forbruker luft, når det brenner. Opstillingsrommet må ha tilstrekkelig tilgang på
  luft for å få tilfredsstillende driftsforhold for ildstedet. Dersom rommet ikke har nok naturlig tilgang på luft, må det installeres ekstra kanal for tilførsel av forbrenningsluft. Bruk av
  elektirske avtrekksvifter i leiligheten må også kompenseres med øket tilgang på uteluft.
  Den regulerbare lufteventilen/luftristen må ikke blokkeres.
  WIKING Cubic

  Mål i cm

  Til murt vegg*

  10

  Til brennbar vegg bak ovnen

  15

  Til brennbar vegg på siden av ovnen

  35

  Avstand til møbler

  80

  Gulvplade min. bredde og længde** ikke brennbar vegg

  86/73

  Gulvplade min. bredde og længde** brennbar vegg

  86/86

  Høyde, bredde, dybde

  77/56/40

  Vekt i kg

  99

  Høyde på bakutgang

  61

  Brennkammerets bredde foran/bak

  36

  *Ved innbygging og montering på vegg findes spesielle krav (spør din forhandler)
  **Din WIKING Cubic må, ved indbygning og ved opstilling på sokkel, sættes på et fast, stødig og ikke brennbart
  underlag. Ved montering i rom med tregulv må gulvet dekkes med en plate eller underlag av ikke brennbart materiale
  minimum 30 cm foran peisovnens indfyringsåpning. Ved montering af WIKING Cubic på vegg, må tregulv, under
  selve peisovnen,også dækkes af en ikke brennbar gulvplate, minimum i samme bredde og dybde som peisovnen.
  Hæves brennkammerbunden mere end 47   cm over gulvet, må den ikke brennbare plate foran peisovnens indfyringsåpning, forlænges med forholdet 1 til 1.Er brennkammerbunden f.eks. i 57   cm højde, må den ikkebrennbare
  plate forlænges til minimum 40   cm foran peisovnensindfyringsåpning.

  Ikke brennbart materiale kan f.eks. være klinkefliser, stålplate, skifer, kobber, glas, beton
  og lignende.
  Eventuelle gulvbelegg av brennbart materiale må altid fjernes under en gulvplate. Brennbart
  materiale kan f.eks. være vegg-til-vegg tepper, kork, vinylbelegg og lignende.
  Såfremt du er i tvivl anbefaler vi at tage kontakt med det lokale brann-og feiervesen.

  Innbygging og veggmontering
  Veggmontering
  WIKING Cubic kan monteres på en ikke brennbar vegg med WIKING Cubic-veggbeslaget.
  Før montering må veggens tilstand og bæreevne undersøkes. For valg av festeelementer
  henviser vi til våre forhandlere og monteringseksperter, for eksempel Fischer A/S +   45 46
  32 02 20. Beslaget plasserer WIKING Cubic ca. 15   mm fra veggen.
  Ovnen kan ikke henges på brannmur som står mot vegg av brennbart materiale. Ovnen
  kan heller ikke henges direkte på en skorstein.
  27 • Page 28

  Fremgangsmåte ved veggmontering:
  Ved montering av WIKING Cubic på vegg med røykuttak på toppen kan
  du se bort fra punkt 1, 4, 6, 10, 11 og 13.
  11. Demonter isoleringsdelene i brennkammeret av Vermiculite og røyklederplaten i stål.
  12. Ta av sidekappen på ovnen. Løft kappen litt opp og trekk de nederste
  beina litt fra hverandre. Løft deretter kappen helt av. Pass på at du ikke skraper opp
  ovnen, da lakken ennå ikke er herdet. Vi anbefaler at stålkappen demonteres av 2
  personer.
  13. Plasser veggbeslaget på veggen og marker og bor hull til montering
  på veggen og til murstussen.
  14. Monter murstussen slik at midten av murstussen ligger foran midten
  av hullet til røykrøret i veggbeslaget. Husk å fuge murstussen med
  peismørtel.
  15. Fest veggbeslaget på forsvarlig vis.
  16. Tilpass om nødvendig lengden til det spesielle røykrøret til veggmontering ved røykuttak
  bak. Monter røykrøret med stålklaffer inn mot fyringsovnen. Før montering plasserer
  du en selvklebende, varmefast pakning 7   cm fra rørets ende inn mot ovnen. Skyv til
  slutt røykrøret helt inn i murstussen.
  17. Monter skruene til justering av helningen på WIKING Cubic i de to hullene bak på
  ovnen. Juster skruene så de holder en avstand på ca. 15   mm fra veggen.
  18. Heng opp fyringsovnen på veggbeslaget og skyv den på plass til den går i inngrep.
  19. Juster skruene til justering av helningen (pkt. 7) slik at ovnen henger loddrett.
  10. Ved røykuttak bak stikker du en hånd gjennom hullet til røykuttaket og trekker røykrøret
  inn mot ovnen. Røykrøret skal gå korrekt inn i røykstussen på fyringsovnen. Der er
  ikke nødvendig å tette til med pakninger mellom røykrør og ovn.
  11. Bøy stålklaffene rundt røykstussen på innsiden.
  12. Monter sidekappen igjen. (se pkt. 2)
  13. Monter isoleringsdelene i brennkammeret av Vermiculite og røyklederplaten i stål igjen.
  Innbygging
  WIKING Cubic kan bygges inn i ikke brennbart materiale på mange måter. Her er en
  oversikt over de retningslinjene som må overholdes. Ut over dette er det bare din egen
  fantasi som setter grenser.
  Avsnittet er delt inn i innbygging mot ikke brennbar vegg, innbygging mot brennbar vegg
  og generelt. Detaljene omkring innbyggingsmateriale, detaljløsninger osv. beskrives i en
  egen veiledning for WIKING innbyggingsløsninger.
  Ikke brennbar vegg
  WIKING Cubic kan monteres i en avstand av 15   mm fra veggen.
  28 • Page 29

  Indbygning i brennbar vegg
  Ved innbygging opp mot en brennbar vegg anbefaler vi å ta kontakt med den lokale
  feiermesteren før du kjøper inn og begynner innbyggingen, for det kan forekomme at
  bygningsreglementet tolkes ulikt på ulike steder. Retningslinjene nedenfor er testet og
  godkjent av SINTEF, Norges branntekniske laboratorium AS.
  Ved innbygging mot brennbar vegg skal veggen alltid kles med en ikke brennbar plate
  med en tykkelse på 100   mm opp til den vannrette platen som lukker konveksjonskanalen.
  Avstanden fra fyringsovnen til den ikke brennbare platen skal være minimum 100   mm ved
  innbygging mot rett vegg, og minimum 50   mm ved innbygging i hjørne som vist på fig. 1,
  fig. 2 og fig. 3 nedenfor. Hjørneløsningen kan bygges opp enten som fig. 2 eller fig. 3.
  Fig. 1

  Fig. 2

  50   mm

  Fig. 3
  50   mm

  100   mm
  100
  mm

  15   mm
  15   mm

  15
  mm

  15
  mm

  15   mm
  15   mm

  50   mm

  Generelt
  Det skal være en avstand på 15   mm hele veien rundt ovnen (også under ovnen) for å
  sikre tilstrekkelig tilførsel av konveksjonsluft. Over ovnen skal det være en rekke konveksjonshuller i innrammingen, slik at den oppvarmede luften kan passere. Hullene skal ha
  et samlet areal på minimum 175   cm². Rett over hullene skal det monteres en plate som
  lukker konveksjonskanalen – se fig. 4. Hvis WIKING Cubic monteres med toppavgang,
  skal platen slutte tett inntil skorsteinen. Vi anbefaler at sprekken rundt skorsteinen ikke
  overstiger 5 mm. Vi anbefaler at konveksjonshullene plasseres minst 800   mm under taket.
  Se fig. 4.
  Fig. 4
  Skorstein


  800   mm  15   mm afstand

  Det kan bygges inn plass til lagring av ved og andre brennbare gjenstander i forbindelse
  med innbyggingen av ovnen. Ved kan lagres umiddelbart under fyringsovnen. Hvis du
  29 • Page 30

  ønsker plass til lagring ved siden av ovnen, skal det monteres en ikke brennbar plate på
  100   mm mellom ovnen og lagringsplassen. Avstanden fra ovnen til den ikke brennbare
  veggen skal være 100   mm.
  Fig. 5

  Temperatur 29   °C  Eventuelt trelager

  Fyringsveiledning
  Første gang du fyrer:
  Den første gangen du fyrer i peisovnen, må du fyre forsiktig, slik at alle materialene kan
  venne seg til varmen. Lakken, som ovnen er lakkert med, vil herde seg første gangen
  ovnen fyres i, og den kan derfor avgi en del lukt. Sørg derfor for god utluftning.
  Det er viktig å være oppmerksom på at hansken som følger med ovnen, kan slite av malingen hvis lakken ikke er tilstrekkelig herdet. Pass derfor på å ikke røre selve døren før
  etter de første 2-  3 oppfyringer.
  Opptenning:
  1. Pass på at spjeldet i askeskuffen er åpent, og åpne ruteskyllet helt.
  2. WIKING anbefaler å tenne opp med opptenningsbrikker eller liknende. Oppå disse
  plasseres småpinner, og jo mindre pinnene er, desto fortere blir ovnen varm. Hold 3  -4
  cm åpning på luken til glasset er varmt, slik at det ikke dannes kondens.
  Viktig! Askeskuffen må ikke åpnes ved opptenning, og den skal alltid være lukket
  når ovnen er i bruk.
  Fyring:
  3. Når år flammene har slukket og det har dannet seg ordentlige glør, kan du legge i mer
  ved. Mengde og maksimal vekt er oppført på skjemaet nedenfor. Hold spjeldet i askeskuffen åpent, og lukk helt opp for ruteskyllet. Etter ca. 2 minutter, når det er synlige,
  gule flammer, lukker du spjeldet i askeskuffen slik at forbrenningen blir jevn og rolig.
  Reguler eventuelt ruteskyllet ned en tanke.

  Sekundærluft

  Primærluft

  WIKING Cubic
  Ved opptenning – Småpinner

  0,5 kg

  Ilegg etterpå – Større vedkubber

  2,5 kg

  Vedlengde

  30 cm
  30 • Page 31

  Brenselstyper


  Det anbefales å bruke bjørk- eller grantre, som har vært kløvet og
  lagret i minst 1 år utendørs under tak. Tre som oppbevares innendørs
  har tendens til å bli for tørr og brennes for raskt opp.

  Peisovnen er bare SINTEF-godkjent for fyring med ved. Det er forbudt å fyre med
  sponplater, lakkert, malt eller impregnert treverk samt plast og gummi. Melke-kartonger og aviser inneholder stoffer som kan skade glasset.

  Generelt om fyring
  Maksimal forbrenning
  Maks. brensel per time:
  WIKING Cubic
  Ved

  1,5 kg

  Hvis disse grensene overskrides kan ovnen skades av for høy varme.
  Hurtig eller kraftig varme
  Hurtig eller kraftig varme oppnås, hvis det fyres med mange men små vedkubber, jf.
  fyringsveiledningen på side 30.
  Lang brenntid
  Lang brenntid oppnås hvis det brennes få (minst 2), men store vedkubber. Ovnen er ikke
  laget for å kunne holde ilden levende over natten, da forbrenningen blir for dårlig hvis
  ovnen holdes på for lav temperatur. Det vil da dannes svært mye sot fordi ikke alle gassene i veden frigis.
  For svak fyring
  Dersom det ildfaste materialet i brennkammeret blir svart etter fyring, betyr dette at ovnen
  forurenser og forbrenningen ikke fungerer optimalt. Det må derfor fyres med en større
  mengde ved, slik at temperaturen i brennkammeret blir høyere, hvilket innebærer at vedens
  frigjorte gasser antennes og brenner. Sotdannelser kan også skyldes våt ved, for dårlig
  trekk i pipen eller uriktig fyring.

  Skorsteinen
  Generelt
  Skorsteinen er ovnens motor, og avgjørende for at ovnen skal fungere riktig. Skorsteinstrekken lager et undertrykk i peisovnen. Dette undertrykket fjerner røyken. Det suger
  luften gjennom spjeldet til den såkalte ruteskyllet, som holder glasset fritt for sot og suger
  inn luft gjennom det primære og sekundære spjeldet til forbrenningen.
  Skorsteinstrekken dannes av forskjellen mellom temperaturene inni og utenfor skorsteinen. Jo høyere temperaturen inne i skorsteinen er, desto bedre blir trekken. Derfor må
  31 • Page 32

  skorsteinen varmes opp ordentlig før spjeldet stenges og forbrenningen i ovnen begrenses
  (en murt skorstein bruker lengre tid på å bli varmt enn en stålskorstein).
  Det er av avgjørende betydning for en tilfredsstillende forbrenning at både ovn og skorstein
  er forskriftsmessig installert.
  Tilslutning til skorstein
  WIKING Cubic har valgfri røykutgang enten på toppen eller bak. Ved tilslutning bak skal
  den runde platen bak på peisovnen bores/brekkes ut, og dekkplaten som er skrudd fast,
  skal monteres på topputtaket (se side 26).
  Krav til skorstein
  Skorsteinen skal være så høy at trekken blir tilfredsstillende og at røyken ikke er til sjenanse. Nominell trekk skal være ca. 15 Pascal /1,5 mm vannsøyle.
  Skorsteinsåpningen skal minimum være 150   mm i diameter, hvilket svarer til WIKING Cubic
  serienes avgangsstudser. Ellers bortfaller SINTEF-godkendelsen.
  Tilsluttet skorstein må være dokumentert for å tåle en driftstemperatur på røykgassen på
  350   ºC og en kortvarig overbelastning med røkgastemperatur opp til 500   oC.
  Skorsteinen skal være forsynt med en lett tilgjengelig feieluke.
  Reguleringsspjeld
  Det anbefales å montere et reguleringsspjeld i røykrøret, slik at skorsteinstrekken kan
  reguleres på dager med sterk vind. Reguleringsspjeld må ikke kunne stenges helt i
  røykrøret. Det skal alltid være et friareale på min. 20   % av skorsteinens eller røykrørets
  totale åpning.
  Skorsteinsfeiing
  For å forebygge risiko for skorsteinsbrann, skal skorsteinen renses. Røykrør og røyk-kammer over hvelven av stål skal renses samtidig med skorsteinen.

  Peisovnens vedlikehold
  Utvendig rengjøring
  Ovnen bør bare rengjøres når den er kald. Behovet for daglig vedlikehold er minimalt.
  Det enkleste er å støvsuge ovnen utvendig med et munnstykke med myk børste. Du kan
  også tørke av ovnen med en tørr, myk klut eller en myk støvkost. Men husk at ovnen må
  være kald.
  Rengjøring av brennkammeret
  En gang i året bør ovnen rengjøres grundig. Fjern da aske og sot fra brennkammeret. Ta
  også ut Vermiculiteplatene. Husk å være svært forsiktig når du gjør dette.

  1.

  Bakplate
  32 • Page 33

  2.
  3.
  4+ 5.
  6.

  Bunnplater
  Vermiculitehvelv
  Sideplater
  Frontplate

  Fjern først risten, og ta deretter Vermiculiteplatene ut én av gangen i følgende rekkefølge:
  1. Bunnplatene

  2. Sideplatene

  3. Bakplaten

  4. Vermiculitehvel

  Vermiculiteplatene settes inn igjen i omvendt rekkefølge, med Vermiculitehvelven først.
  Det er svært viktig at bakplaten plasseres slik at hullene til den sekundære lufttilførselen
  i Vermiculiteplaten passer med hullene i ovnen.
  Glass
  WIKING Cubic er utstyrt med ruteskyll som gjør at forvarmet luft strømmer ned på glasset.
  Det reduserer dannelsen av sotbelegg, og gjør at brukeren får større glede av det store
  panoramavinduet. Glasset bør tørkes av etter bruk slik at det ikke danner seg belegg. Det
  er enklest å rengjøre glasset med et stykke tørkepapir, eventuelt dyppet i vann og litt aske
  fra brennkammeret. Deretter tørkes glasset av med et tørt stykke tørkepapir.
  Pakninger
  Kontroller at pakningene i luken, mellom glasset og luken og i askeskuffen er hele og myke.
  Hvis ikke, bør de skiftes ut. Luken og lukebeslaget skal smøres med kobberfett.
  Aske
  Askeskuffen tømmes i en beholder beregnet for ildsfarlig avfall. Asken kan kastes sammen
  med vanlig husholdningsavfall. Vær opmærksom på at det kan være glør i asken opp til
  flere dager etter at ilden i ovnen er sluknet.
  Isolasjon
  Brennkammerets effektive, men porøse isolering kan med tiden bli slitt og skadet. Det
  betyr ikke noe for ovnens effektivitet, at isoleringen revner. Men den bør skiftes når slitasje
  overstiger halvparten av oprindelige tykkelse. Isolering med flere revner og hvor biter er
  løsnet eller falt ut bør skiftes.
  Overflaten
  Det er vanligvis ikke nødvendig å behandle overflaten. Eventuelle lakkskader kan imidlertid
  utbedres med Senothermspray. Det er viktig å være oppmerksom på at hansken som følger
  med ovnen, kan slite av malingen hvis lakken ikke er tilstrekkelig herdet.

  33 • Page 34

  Driftsforstyrrelser
  WIKING Cubic er akseptert av SINTEF NBL, det vil si at ovnens konstruksjon og forbrenningsmetode oppfyller godkjennelseskravene. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom
  på at selve forbrenningen er svært individuell, og avhengig både av skorstein, brensel,
  betjening og fyringsteknikk.
  Det er også vigtikt å være opmærksom på, at en peisovn kan tikke under fyring og avkjøling.
  Dette kommer seg av stålets bevegelser og dette påvirker ikke ovnens funksjon.
  Røyk ut i rommet
  Hvis røyken ikke går opp i pipen men kommer ut i rommet i stedet, kan det skyldes:
  • For dårligt pipetrekk.
  Test:Tenn en lighter foran spjeldet i askeskuffen. Hvis flammen suges inn, er pipen
  i orden. Hvis den derimot blåses utover, er det noe i veien med pipen. Kontakt en
  feier.
  • At røyklerdeplaten ikke henger riktig (se side 26).
  Løpsk forbrenning
  Hvis det er vanskelig å regulere ovnen, kan det skyldes at:
  • Pakningene mellom glasset og luken eller i askeskuffen, trenger til å bli skiftet ut.
  • Skorsteinstrekket er for høyt. Monter et spjeld i røret for å redusere trekken. Bruk
  store vedkubber som ikke er kløyvd så mye – de brenner lenger. Lukk ruteskyllet med
  ­spjeldet over luken (se side 26). For tilførsel av primær luft holdes spjeldet i askeskuffen
  åpent.
  Hvis askeskuffen åpnes, blir det så stor kraft i ilden at det er vanskelig å roe det ned igjen.
  Det kan også resultere i at Vermiculitehvelv brekker på grunn av for stor lufttilførsel.
  Sot
  Hvis der dannes meget sot, kan det skyldes, at:
  • Temperaturen i brennkammeret ikke blir høy nok, for eksempel fordi man fyrer for lite
  og legger i ved for sjelden.
  • Veden er fuktig. Fyr bare med ved som er lagret i minst 12 måneder under tak utendørs
  og med maksimalt 18   % fuktighet.
  Sot på glasset fjernes med fuktig tørkepapir dyppet i aske.

  Kontroll av installasjon
  For å kunne undersøke om et eventuelt problem med ovnen skyldes at den er montert
  feil, må følgende kontrolleres:
  • At spjeldet i askeskuffen kan beveges opp og ned.
  • At det er fri passasje for den sekundære luften som strømmer gjennom de seks hullene
  i den bakerste Vermiculiteplaten i brennkammeret. Dette kontrollerer du ved å stikke en
  tynn gjenstand, for eksempel en strikkepinne, gjennom hvert enkelt hull. Gjenstanden
  skal kunne stikkes mer enn 3   cm inn i hullet. Hvis dette ikke er mulig, skyves platen,
  som kan beveges litt fra side til side, på plass slik at hullene passe.
  34 • Page 35

  • At reguleringsstangen til ruteskyllet, som er plassert like over luken, kan beveges sidelengs. Det kommer mest luft ned på glasset når stangen er skjøvet helt ut til høyre.
  • At Vermiculitehvelven ligger oppå de andre Vermiculiteplatene. Kontroller at platen er
  skjøvet helt tilbake mot bakplaten i brennkammeret.
  • At hvelven i stål henger riktig. I enkelte tilfeller kan platen falle av krokene under transport. Her er det beskrevet hvordan platen skal monteres.
  Hvelv i stål
  1. Ta tak i platen på hver side og trekk den mot deg.
  2. Vipp platen litt bakover.
  3. Løft platen opp til den støter mot de to krokene,
  og før krokene gjennom hullene på platen.
  4. Trekk platen helt tilbake mot ovnens forkant.

  Nyttige opplysninger
  Luke
  Peisovnen er montert med en mekanisme som gjør at luken lukkes automatisk. Hvis man
  ikke ønsker dette, kan mekanismen deaktiveres ved at de to umbrakoskruene nederst på
  de to hengslene først løsnes og heretter strammes.
  Typegodkjenning
  Typegodkjenningen sitter bak på ovnen og gir opplysninger om nødvendige avstander o.l.
  i henhold til lovbestemte krav.
  Serienummer
  Serienummeret sitter bak på peisovnen. Likeså er serienummeret på garantikortet i peisovnen. Serienummeret består av 8  –12 sifre. 5 års garantien vil først gjelde etter at varens
  serie-nummer er sendt til www.wiking.com
  Vermiculite
  Vermiculite er et isolerende platemateriale med en isolasjonsverdi som er 8 ganger høyere
  enn schamottesteinens. Dermed oppnås svært høye temperaturer i brennkammeret, og
  alle gassene i veden frigis og forbrenner.

  35 • Page 36

  36 • Page 37

  37 • Page 38

  Placering av lösdelar

  Svensk

  WIKING ger 5 års garanti om garantibeviset returneras eller fyllas i på vår hemsida
  www.wiking.com inom två veckor från datum för installationsdato.
  Om inte garantibeviset är WIKING tilhanda omfattas köpet enbart av inköpslandets
  allmänna konsumentlagstiftning.
  Innan kaminen monteras och tas i bruk är det viktigt att kontrollera att samtliga lösdelar
  finns på plats och är oskadade.
  Lodrätt tvärsnitt av kaminen:
  1. Täckplatta
  (se för övrigt sidan 45, tilslutning til skorsten).
  2. Spjäll för reglering av rutspolning
  (se sidan 46).
  3. Rökskärmen (plåt) hänger på två krokar
  (se ritning sidan 47).
  4. Rökhylla i Vermiculite.
  6. Täckskiva
  (Se sidan 48).
  Brännkammaren är beklädd med Vermiculite, ett material
  som liknar spånskivor. De här skivorna SKALL sitta kvar
  i kaminen eftersom de fungerar som isolering!
  WIKING Cubic

  Rökledarplattorna i stål och Vermiculite ser till att rökens väg genom kaminen blir så lång
  som möjlig, så att rökgaserna får mest möjlig tid att avge sin värme till kaminen, och till
  omgivningarna på samma gång. På så sätt undviker man värmespill därför att den varma
  röken inte skickas direkt ut genom skorstenen.

  Installationsvägledning
  SITAC-godkännande
  SITAC-märkning garanterar att din kamin har godkänts enligt svensk standard, som innebär
  att kaminen uppfyller ett antal krav som har att göra med bl.a. säkerhet och miljö.
  Lagen
  Installationen av din WIKING braskamin skall alltid iaktta lokala byggbestämmelser och
  bygglagar. Det är alltid en fördel att rådfråga skorstensfejarmästaren, innan ni monterar
  kaminen.
  Krav på rummet
  Eldstaden förbrukar luft under förbränningen. Det rum där braskaminen placeras måste ha
  38 • Page 39

  tillräcklig tillgång på luft för att tillfredställa eldstadens driftförhållanden. Om rummet inte
  har tillräcklig tillgång på luft, måste en extra kanal för tillförsel av förbränningsluft installeras. Användningen av elektriska ventilationsfläktar i bostaden måste också kompenseras
  genom en ökad tillgång på uteluft.
  WIKING Cubic

  Mått i cm

  För murad vägg

  10

  För brännbar vägg, bakom

  15

  Til brennbar vegg på siden av ovnen

  35

  Möbleringsavstånd bakom/framför

  100

  Golvplatta min. bredd och längd ikke brännbar vägg

  86 /73

  Golvplatta min. bredd och längd brännbar vägg

  86 / 86

  Höjd, bredd, djup

  77/56 /40

  Vikt i kg

  99

  Höjd på bakre utgång

  61

  Brännkammarens bredd fram/bak

  36

  *Vid inbyggnad eller montering på vägg finns speciella krav
  (fråga din återförsäljare).
  **Din WIKING Cubic måste, vid inbyggnad och vid uppställning på sockel, placeras på ett fast, stadigt och ej brännbart underlag. Vid montering i rum med trägolv måste golvet täckas med en platta eller ett underlag av ej brännbart
  material minst 30   cm framför braskaminens eldningsöppning. Vid montering av WIKING Cubic på en vägg, måste
  trägolvet under själva braskaminen också täckas av en ej brännbar golvplatta som är minst lika bred och djup som
  braskaminen. Om braskaminens botten höjs mer än 47   cm över golvet, måste den ej brännbara plattan framför
  braskaminens eldningsöppning förlängas med förhållandet 1 till 1. Om braskaminens botten t.ex. är placerad 57   cm
  över golvet, måste den ej brännbara plattan förlängas till minst 40   cm framför braskaminens eldningsöppning.

  Ej brännbart material kan vara t.ex. stenplattor, stålplattor, skiffer, koppar, glas, betong
  och liknande.
  Eventuell golvbeläggning av brännbart material måste alltid avlägsnas under en golvplatta. Brännbart material kan vara t.ex. heltäckande mattor, kork, vinylbeläggning och
  liknande. Om du är osäker rekommenderar vi att du tar kontakt med det lokala brand- och
  sotarväsendet.

  Inbyggnad och väggmontering
  Väggmontering
  WIKING Cubic kan monteras på en ej brännbar vägg med WIKING Cubic-väggbeslaget.
  Innan montering måste väggens tillstånd och bärkraft undersökas. För val av fästelement
  hänvisar vi till våra återförsäljare och monteringsexperter, till exempel Fischer A/S +    45
  46 32 02 20. Beslaget placerar WIKING Cubic ca 15   mm från väggen.
  WIKING Cubic måste monteras, inbygnads eller hänges minst 20   cm ovanför brännbar
  golv. Detta gäller även om der placeras en golvplatta under braskaminen
  39 • Page 40

  Tillvägagångssätt vid väggmontering:
  Vid montering av WIKING Cubic på vägg med rökuttag på ovansidan kan du bortse från
  punkt 1, 4, 6, 10, 11 och 13.
  11. Demontera isoleringsdelarna i förbränningskammaren av vermekulit
  och rökledarplattan av stål.
  12. Avlägsna kaminens sidokappa. Lyft upp kappan lite och dra isär de
  nedre benen från varandra en bit. Lyft därefter av kappan helt. Se till
  att du inte skrapar upp kaminen, eftersom lacken ännu inte har härdat.
  Vi rekommenderar att stålkappan demonteras av två personer.
  13. Placera väggbeslaget på väggen och markera och borra hål för montering på väggen
  och inmurningsstosen.
  14. Montera inmurningsstosen så att mitten av inmurningsstosen ligger framför mitten
  av hålet till rökröret i väggbeslaget. Kom ihåg att foga inmurningsstosen med eldfast
  murbruk.
  15. Fäst väggbeslaget på lämpligt sätt.
  16. Anpassa vid behov längden på det speciella rököret till väggmontering vid rökuttag bak. Montera rökröret med stålklaffar in mot
  braskaminen. Före monteringen placerar du en självhäftande,
  värmefast packning 7   cm från rörets ände in mot kaminen. Skjut till
  slut in rökröret helt i inmurningsstosen.
  17. Montera skruvarna för justering av lutningen på WIKING Cubic i de två hålen på
  kaminens baksida. Justera skruvarna så att de håller ett avstånd på ca 15   mm från
  väggen.
  18. Häng upp braskaminen på väggbeslaget och skjut den på plats tills den fäster.
  19. Justera skrivarna för justering av lutningen (punkt 7) så att kaminen hänger lodrätt.
  10. Vid rökuttag bak sticker du in en hand genom hålet till rökuttaget och drar in rökröret
  mot ugnen. Rökröret ska gå rakt in i rökstosen på braskaminen. Det är inte nödvändigt
  att täta med packningar mellan rökrör och kamin.
  11. Böj stålklaffarna runt rökstosen på insidan.
  12. Montera på sidokappan igen. (se punkt 2).
  13. Montera på isoleringsdelarna i förbränningskammaren av vermekulit och rökledarplattan av stål igen.
  Inbyggnad
  WIKING Cubic kan byggas in i ej brännbart material på många sätt. Här är en översikt
  över de riktlinjer som måste följas. Utöver dessa är det bara din egen fantasi som sätter
  gränserna.
  40 • Page 41

  Avsnittet är indelat i: inbyggnad i ej brännbar vägg, inbyggnad i brännbar vägg och allmänt.
  Detaljerna runt inbyggnadsmaterial, detaljlösningar osv. beskrivs i en egen anvisning för
  WIKING inbyggnadslösningar.
  Ej brännbar vägg
  WIKING Cubic kan monteras på ett avstånd av 15   mm från väggen.
  Inbyggnad i brännbar vägg
  Vid inbyggnad i en brännbar vägg rekommenderar vi att du tar kontakt med den lokala
  sotarmästaren innan du köper in och påbörjar inbyggnaden, eftersom byggnadsreglementet
  kan tolkas olika på olika orter. Riktlinjerna nedan är testade och godkända av SITAC.
  Vid inbyggnad i brännbar vägg ska vägen alltid kläs med en 100   mm tjock, ej brännbar
  platta upp till den vågräta platta som stänger konvektionskanalen.
  Avståndet från braskaminen till den ej brännbara plattan ska vara minst 100   mm vid inbyggnad mot rak vägg och minst 50   mm vid inbyggnad i hörn som visas i figur 1, figur 2
  och figur 3 nedan. Hörnlösningen kan byggas upp antingen som figur 1 eller figur 3
  Figur 1

  50   mm

  Figur 2

  Figur 3
  50   mm

  100   mm

  100
  mm

  15   mm
  15   mm

  15
  mm

  15
  mm

  15   mm
  15   mm

  50   mm

  Allmänt
  Cubic måste monteras, inbygnads eller hänges minst 20   cm ovanför brännbar golv. Detta
  gäller även om der placeras en golvplatta under braskaminen. För att säkra en tillräcklig
  tillförsel av konvektionsluft ska det finnas ett avstånd på 15   mm hela vägen runt kaminen
  (även under kaminen). Ovanför kaminen ska det finnas en rad konvektionshål i inram­
  ningen, så att den uppvärmda luften kan passera.
  Hålen ska ha en sammanlagd yta på minst 175   cm 2. Rakt ovanför hålen ska en platta som
  stänger konvektionskanalen finnas – se figur 4. Om WIKING Cubic monteras med avgång
  från ovansidan ska plattan sluta tätt mot skorstenen. Vi rekommenderar att glappet runt
  skorstenen inte överstiger 5   mm. Vi rekommenderar att konvektionshålen placeras minst
  800   mm från taket. Se figur 4.

  41 • Page 42

  Figur 4

  Skorstein  800   mm  15   mm afstand

  Utrymme för förvaring av ved och annat brännbart material kan byggas in i samband med
  inbyggnaden av kaminen. Ved kan förvaras direkt under braskaminen.
  Om du önskar plats för förvaring vid sidan av kaminen, ska en 100   mm bred platta monteras mellan kaminen och förvaringsplatsen. Avståndet från kaminen till den ej brännbara
  väggen ska vara 100   mm.
  Figur 5

  Temperatur 29   °C  Eventuellt vedlager

  Eldningsinstruktion
  Första gången du eldar i kaminen:
  Första gången du eldar i kaminen, skall du elda försiktigt, eftersom allt material bör vänjas vid värmen. Det betyder att kaminen långsamt skall värmas upp tills den närmar sig
  maximal värme. Sedan skall du elda upp några gånger, så att kaminen värms upp riktigt
  ordentligt. Lacken som kaminen har lackerats med, kommer att härdas de första 3 -4
  gångerna när det eldas, och kan på så sätt orsaka obehaglig rök eller lukt. Det bör därför
  vara god genomströmning av frisk luft i rummet.
  Det är viktigt att vara uppmärksam på att handsken som medföljer tillsammans med kaminen kan slita bort färgen när lacken inte har härdats tillräckligt. Undvik att beröra själva
  dörren tills efter de 2 – 3 första eldningar.
  Tändning:
  1. Spjället i asklådan hålls öppet, och öppna rutspolningen helt.

  42 • Page 43

  2. WIKING rekommenderar att tända upp med sprittabletter eller upptändningsblock.
  Småpinnar placeras ovanpå, ju mindre pinnarna är desto fortare blir kaminen varm.
  Locket hålls öppet 3-4   cm tills glaset är varmt. På detta sätt bildas inte kondens.
  Viktigt! Asklådan får ej öppnas vid antändning och skall alltid vara stängd, när
  kaminen används. Eldning:
  3. När lågorna har slocknat och det finns en ordentlig glöd kan man lägga på mer bränsle.
  Vedmängd och maximal vikt kan ses på schemat nedanför. Håll spjället öppet och
  stäng av rutspolningen helt. Efter ca. 2 min., när man kan se gula lågor, stängs spjället i
  asklådan, så att man får en jämn och långsam förbränning. Rutspolningen nedregleras
  eventuellt en aning.

  Sekundär luft

  Primär luft

  WIKING Cubic
  Vid tänding – småpinnar

  0,5 kg

  Vid eldning – stora vedstykker

  2,5 kg

  Vedlängd

  30 cm

  Bränsletyper
  Kaminen är bara SP-godkänd för eldning med vedträ, men med varsamhet kan andra
  bränslen också användas.
  Vi rekommenderar att björk- eller bokved används, som har varit
  kluven och förvarad utomhus under tak i minst 1 år, helst 2 år. Ved
  som förvaras inomhus blir vanligtvis för torr och brinner för fort. Ek
  och fura skall förvaras i 2 år innan användning, eftersom träet kan
  innehålla ämnen som kan vara skadliga för kaminen.
  Briketter ger mycket värme. Vissa typer utvidgas kraftigt. Detta ger en
  okontrollerad förbränning. Därför rekommenderar vi att man är varsam
  vid användning av dessa.
  Vid hög temperatur brinner kol och sotar mycket. Kolinsats
  „gris“ SKALL användas vid eldning med kol.

  Kolinsats

  Energikoks brinner vid hög temperatur och sotar mycket. Kolinsats
  „gris“ SKALL användas vid eldning med energikoks. De är mycket
  svavel-/salthaltiga, som tär hårt på kaminen, skorstenen samt
  brännrummet och minskar kaminens livslängd avsevärt.
  Det är förbjudet att elda med spånplattor, lackerat, målat eller impregnerat trä,
  plast samt gummi. Mjölkkartonger och tidningar innehåller ämnen som kan skada
  glaset.
  43 • Page 44

  Generellt om eldning
  Maximal förbränning
  Man får maximalt, per timme, elda med:
  WIKING Cubic
  Ved

  1,5 kg

  Briketter

  1,2 kg

  Kol

  0,8 kg

  Energikoks

  0,7 kg

  Överstigs denna gräns kan kaminen förstöras av för hög värme.
  Snabb eller kraftig värme
  Snabb eller kraftig värme uppnås genom att elda med många, men små vedträn, jmf.
  eldningsinstruktion, sidan 42.
  Lång bränntid
  Lång eldningstid uppnås, om det eldas med få (minst 2 st.), men mycket stora vedträn.
  Ugnen är inte konstruerad till att kunna brinna om natten, eftersom det ger dålig förbränning att hålla ugnen på en för låg temperatur. Sot bildas eftersom man inte kan avbränna
  alla gaserna i träet.
  För svag eldning
  Om det eldfasta materialet i brännkammaren är svart efter en eldning, om kaminen förorenar och förbränningen inte fungerar optimalt. Så måste en större mängd trä brännas så att
  temperaturerna i brännkammaren blir högre, som innebär att träets samtliga gaser friges.
  Sotbildningen kan också bero på vått trä, för dåligt drag i skorstenen eller fel eldning.

  Skorstenen
  Generellt
  Skorstenen är braskaminens motor och avgörande för dess funktion. Skorstensdraget ger
  ett undertryck i braskaminen. Detta undertryck avlägsnar röken från braskaminen. Det
  suger luft genom spjället till den så kallade rutspolningen som håller rutan fri från sot och
  suger in luft genom det primära och sekundära spjället till förbränningen.
  Skorstensdraget bildas vid temperaturskillnader både inne och utanför skorstenen. Ju
  högre temperaturen är inne i skorstenen, desto bättre blir skorstensdraget. Det är därför
  nödvändigt att skorstenen värms upp ordentligt innan man stänger spjället och begränsar
  förbränningen i kaminen (en murad skorsten tar längre tid att bli ordentligt varm än en
  stålskorsten).
  En bra skorsten kan fungera dåligt om den används på fel sätt. Det er avgörande att både
  eldstad och skorsten är installerade efter föreskrifterna eftersom det annars inte skulle
  vara möjligt att uppnå en tillfredsställande förbränning.
  44 • Page 45

  Tilslutning til skorsten
  WIKING Cubic har möjlighet för valfri rökutgång, antingen ovanför eller bakom. Vid anslutning bakom, skall den runda plattan bakom kaminen borras  /   brytas ut, och avlyftningsplattan som har skruvats fast, skall monteras i topputgången (se sidan 38).
  Krav till skorsten
  Skorstenen skall ha en höjd så att dragförhållandena är som de skall vara, och att röken
  inte besvärar. Nominellt drag skall ha vattenpelare på ca. 15 Pascal  /1,5   mm.
  Skorstenen skall ha en minimal öppning på en diameter på 150   mm, som motsvarar
  WIKING-ugnarnas utgångsstuts. Om skorstenen är försedd med en rensningslucka, skall
  denna vara lättillgänglig.
  Regleringsspjäll
  Det rekommenderas att förse skorsten eller rökrör med ett regleringsspjäll så att skorstensdraget kan regleras på dagar mot kraftigt blåsväder. Regleringsspjället får stänga
  rökröret med max. 80 procent.
  Skorstensfejning
  För att förebygga risker mot skorstensbrand, skall skorstenen rensas. Rökrör och rökkammaren över rökledarplattan i stål, skall rensas samtidigt med skorstenen.

  Underhåll
  Utvändig rengöring
  Kaminen bör endast underhållas då den är kall. Det dagliga underhållet är minimalt. Det
  är lättast att dammsuga kaminen utvändigt med ett munstycke med mjuk borste. Du kan
  även damma av kaminen med en torr, mjuk trasa eller en mjuk sopborste. Men kom ihåg,
  endast på en kall kamin.
  Rengöring av brännkammare
  En gång om året bör kaminen underhållas grundligt: Rensa brännkammaren från aska
  och sot. Ta också ut Vermiculite-plattorna. Detta skall göras mycket försiktigt.
  1.
  2.
  3.
  4 + 5.
  6.

  Bakplatta
  Bottenplattor
  Rökledarplatta
  Sidoplattor
  Frontplatta

  Först tas rosten bort, sedan tas Vermiculite-plattorna ut en efter en i följande ordning:
  1. Bottenplattorna

  2. Sidoplattorna

  3. Bakplattan

  4. Rökledarplattan

  Vermiculite-plattorna sätts in i motsatt ordning, med rökledarplattan först.
  45 • Page 46

  Det är ytterst viktigt, att bakplattan placeras så att hålen till den sekundära lufttillförseln
  i Vermiculite-plattan passar till hålen i ugnen.
  Glas
  WIKING Cubic är utrustade med rutspolning som medför att förvärmd luft strömmar ner
  på glaset. Det reducerar sotbeläggningen och gör att man får större glädje av det böjda
  panoramafönstret. Glaset bör torkas efter varje användning så att det inte bildas en
  beläggning. Glaset rengörs bäst med en bit köksrulle, som eventuellt doppas i vatten och
  lite aska från brännkammaren. Torkas efteråt med en bit torr köksrulle.
  Packningar
  Kontrollera att packningarna mellan glaset och luckan och i asklådan är hela och mjuka.
  Om inte, bör de bytas ut. Lucka och luckbeslag skall smörjas med kopparfett.
  Aska
  Asklådan töms lättast genom att dra en soppåse över lådan, vända denna upp och ner,
  och sedan dra den försiktigt upp ur påsen igen. Aska kan lämnas via den vanliga renhållningen och sophanteringen. Var uppmärksam på att det kan finnas glöd i askan upp till
  24 timmar efter att elden i kaminen är utslocknad!
  Isolering
  Brännkammarens effektiva, men porösa isolering kan med tiden bli sliten och skadas. Det
  har ingen inverkan på kaminens effektivitet, att isoleringen spricker. Den bör ändå bytas
  ut när slitaget överstiger hälften av den ursprungliga tjockleken.
  Ytbeläggning
  Normalt är det inte nödvändigt att efterbehandla ytbeläggningen. Eventuella lackskador
  kan ändå förbättras med Senothermsprej. Det är viktigt att vara uppmärksam på att
  handsken som medföljer tillsammans med kaminen kan slita bort färgen när lacken inte
  har härdats tillräckligt.

  Driftsforstyrrelser
  WIKING Cubic är godkända enligt SP-normen, dvs. att kaminens konstruktion och förbränningssätt uppfyller kraven i godkännandet. Men det är viktigt att vara medveten om att
  själva förbränningen är mycket individuell och beror på både skorsten, bränsle, hantering
  och eldningsteknik.
  Det är också normalt att en kamin „tickar” under uppvärmning och avkylning. Det beror på
  att materialen rör sig när temperaturerna växlar och påverkar inte ugnens funktion.
  Rök ut i rummet
  Om röken inte går ut i skorstenen, men kommer ut i vardagsrummet istället, kan det
  bero på:
  • Dåligt skorstensdrag. Test: Tänd en tändare framför spjället i asklådan. Om flamman
  sugs in, är skorstenen ok, men blåser den utåt, så är det något fel med skorstenen.
  Kontakta en skorstensfejare.
  • Att rökledarplattan inte hänger riktigt (se sidan 38).

  46 • Page 47

  Okontrollerbar förbränning
  Om det är svårt att reglera kaminen kan det bero på att:
  • Packningarna mellan glaset och luckan eller i asklådan behöver bytas ut.t.
  • Skorstensdraget är mycket högt. Sätt ett spjäll i röret för att minska draget. Använd stora
  vedträn som inte har kluvits så mycket, så brinner de längre. Stäng av rutspolningen
  på spjället över luckan (se sidan 38). För tillförsel av primärluft hålls spjället i asklådan
  öppet. Om man öppnar asklådan, sätts bålet igång så mycket att det är svårt att reglera
  ned den igen. Detta kan också resultera i att Vermiculiterökledarplattan bryts på grund
  av för mycket lufttillförsel.
  Sot
  Om det bildas mycket sot, kan det bero på att:
  • Temperaturen i brännkammaren inte kommer upp tillräckligt högt, t.ex. därför att man
  varmpressar.
  • Träet är vått. Furuved som har lagrats i min. 12 månader under halvtak och med
  max. 18 procents fuktighet.
  Sot på glaset tas bort med stålull fuktig köksrulle doppad i aska.

  Kontroll af installation
  För att utesluta att en eventuell felinstallation är orsak till ett eventuellt problem med din
  kamin, skall följande kontrolleras:
  • Det är fri passage för sekundärluft som kommer igenom de sex hålen, som sitter i den
  bakre Vermiculite-plattan i brännkammaren. Detta kontrolleras genom att sticka ett tunt
  föremål, eventuellt en sticka, genom varje enstaka hål. Föremålet skall kunna stickas
  in mer än 3   cm i hålet. Om detta inte är möjligt, dras plattan på plats, som kan flyttas
  lite från sida till sida, så att hålen passar.
  • Regleringsstången till rutspolningen som har placerats över luckan, kan flyttas i sidled.
  Där kommer den största mängden luft ned på rutan när stånge när längst till höger.
  • Vermiculite-rökledarplattan ligger ovanpå de övriga Vermiculite-plattorna. Kontrollera
  att plattan har dragits helt tillbaks mot bakplattan i brännkammaren.
  • Rökledarplattan i stål hänger riktigt (Se sidan 38). Vid enstaka tillfällen kan plattan falla
  av krokarna under transport.
  Stål-rökledarplatta
  1. Ta tag i plattan i varje sida och dra den in mot dig
  själv.
  2. Vippa plattan en aning bakåt.
  3. Lyft upp plattan tills den stöter emot de två krokarna, och för krokarna genom plattans hål.
  4. Dra plattan helt tillbaks mot kaminens framkant.

  47 • Page 48

  Nyttig information
  Lucka
  Brännugnen har monterats med en mekanism som betyder att luckan stängs automatiskt.
  Såvida denna mekanism inte önskas, kan den tas bort genom att lossa de två umbrakoskruvarna nedanför de två gångjärnen.
  Typgodkännande
  Typgodkännandet sitter bakom kaminen och innehåller de enligt lagkrav nödvändiga
  avstånden etc.
  Serienummer
  Serienumret sitter bakom kaminen och på garantikortet och på garantikortet.
  Serienumret består av 8  –12 siffror. Garantin träder först i kraft när serienumret har skickats
  till www.wiking.com
  Täckplatta
  Om bakre utgång väljs, erbjuder WIKING en täckplatta av samma material som kaminen.
  Täckplattan kan placeras på hålet vid topputgången. Detta ger en finare finish.
  Täckskiva
  Din WIKING braskamin leveras med en lös täckskiva till rostret. Täckskivan är en 3   mm
  järnskiva. Den placeras ovanpå rostret och skall förhindra att glöden faller ned i asklådan.
  Täckskivan ligger ca. 8   mm över gallret, så att den automatiskt styrda primära förbränningsluften fördelas jämnt i brännkammarens botten.
  Vermiculite
  Vermiculite är en bergsort från Afrika med ett isoleringsvärde som är 8 gånger högre än
  schamottens. På så sätt uppnås högre temperaturer i brännkammaren, och alla gaserna
  i träet frigörs.

  48 • Page 49

  49 • Page 50

  50 • Page 51

  Montaggio delle parti mobili

  Italiano

  La garanzia WIKING è di 60 mesi dalla data di acquisto come indicato dal libretto
  di garanzia. La garanzia va spedita o compilata sul sito www.wiking.com entro 14
  goirni massimo dalla data d’installazione.
  Prima di accendere la stufa assicurarsi che tutte le parti mobili siano posizionate correttamente.
  Sezione verticale della stufa:
  1. tappo di chiusura (p. 56, collegamento alla canna
  fumaria)
  2. leva di regolazione dell’aria per la pulizia del vetro
  (p. 57)
  3. girofumi acciaio appoggiato su due ganci (p. 59)
  4. girofumi in scamolex
  6. tappo coprigriglia


  La camera di combustione è rivestita in Vermiculite, un materiale simile al refrattario. Il rivestimento deve essere sempre
  posizionato correttamente.

  WIKING Cubic

  Il girofumi in acciaio e in scamolex hanno la funzione di far girare il fumo all’interno della
  stufa in modo che vengano bruciati tutti i gas di combustione per on inquinare l’ambiente.
  Inoltre si evita di disperdere calore direttamente nella canna fumaria.

  Installazione e istruzioni d’uso
  Certificazione
  La vostra stufa WIKING è stata testata e certificata dai più importanti istituti europei. Ciò
  vi da la garanzia che essa risponda a tutti ii requisiti di sicurezza ed ecologia.
  Installazione
  L’installazione della stufa WIKING deve essere fatta in conformità alle leggi della nazione
  dove viene installata. L’installazione deve essere effettuata da un rivenditore autorizzato.
  Requisiti della stanza
  La stanza dove è installata la stufa deve avere la possibilità di essere arieggiata. Una
  finestra che si possa aprire di tanto in tanto è sufficiente.

  51 • Page 52

  Distanza da materiali infiammabili.
  WIKING Cubic

  Misure in cm

  Da pareti non infiammabili

  1,5

  Da pareti infiammabili, dietro

  15

  Da pareti infiammabili, a fianco

  35

  Da mobili

  100

  Misure piastra da pavimento- materiale ignifugo

  86 / 73

  Misure piastra da pavimento- materiale infiammabile

  86 / 86

  Altezza, larghezza e profondità stufa

  77/ 56 /40

  Peso in kg

  99

  Altezza scarico posteriore

  61

  Larghezza camera di combustione

  35

  Posizionate la vostra stufa su un pavimento non infiammabile. Se la stufa viene posizionata
  su un pavimento in legno o altro materiale infiammabile è necessario installarla su una piastra da pavimento che sporga di 50   cm anteriormente e 30   cm lateralmente dalla stufa.

  Montaggio a muro
  La wiking cubic va montata su un muro portante con l’apposita piastra di montaggio. Prima
  del montaggio è necessario verificare la tenuta della parete. E’ necessario tenere la stufa
  distanziata di circa 15   mm dalla parete. Il materiale dietro la stufa deve essere ignifugo.
  Per il montaggio a muro seguite le seguenti istruzioni:
  Nel caso d montaggio con scarico superiore potete saltare i punti 1,4,6,10,11 e 13.
  1. Togliere il rivestimento in vermiculite e il girofumi in acciaio.
  2. I laterali della struttura si smontano. Tirare leggermente il mantello
  verso l’esterno e poi sollevarlo. Fate attenzione a non rigare la vernice
  che è molto delicata perché non ancora fissata dal calore, è sempre
  consigliabile fare questa operazione in 2 persone.
  3. Appoggiare la piastra di ancoraggio al muro, segnare la posizione
  dei fori e forare.
  4. Montare la piastra in modo tale che il centro corrisponda esattamente al centro del
  foro della canna fumaria, fissare la piastra con fischer a espansione.
  5. Assicurarsi che la piastra sia ben salda.
  6. Collegare il tubo di collegamento dalla stufa alla canna fumaria.
  7. Montare le viti per la regolazione dell’inclinazione della stufa
  in modo che la stufa rimanga distanziata dalla parete di circa
  15   mm.
  8. Montare la stufa e assicurarsi che si incastri sulla piastra di ancoraggio.
  52 • Page 53

  9. Fissare le viti in modo che la stufa sia montata perpendicolarmente.
  10. Nel caso di collegamento posteriore mettete la mano all’interno della stufa nel foro
  di scarico e tirate il tubo di collegamento all’interno della stufa.
  11. Rimontare i pannelli laterali (vedi punto 2).
  12. Rimontare il rivestimento in vermiculite e il girofumi in acciaio all’interno della camera
  di combustione.
  Costruzione
  La Wiking Cubic può esser montata anche su una parete significa e non.
  Montaggio su parete ignifuga
  La Wiking Cubic deve essere montata alal distanza di 15   mm dalla parete.
  Montaggio su parete infiammabile
  Per il montaggio su una parete non ignifuga vi consigliamo di consultarvi con il vostro
  installatore autorizzato in modo che possa valutare a situazione sul posto.
  Anche se la stufa venisse montata su una parete ignifuga la distanza di sicurezza è di
  minimo 150   mm. Perciò la parete deve essere rivestita con 75   mm di pannello isolante
  ignifugo.
  La distanza laterale da una parete infiammabile deve essere di 350   mm.
  Nel caso di montaggio in un angolo solitamente si cerca di ridurre al minimo la distanza
  dalle pareti per sfruttare al meglio lo spazio. In questo caso consultate il vostro installatore
  autorizzato.
  Fig. 1
  (Misure in mm )

  150

  pannello
  isolante ignifugo.

  75

  min.
  15

  Regole generali
  Intorno alla stufa ci devono sempre essere 15   mm di spazio per far circolare aria e assicurare una buona convezione.
  E’ consigliabile che la canna fumaria si ispezionabile fino al comignolo. E’ quindi importante
  avere un foro di ispezione attraverso il quale il fumista possa inserire uno specchietto per
  verificare le condizioni della canna fumaria.
  Per la vostra stufa potete prevedere un rivestimento che può essere di materiale ignifugo
  o di legno.
  Il legno non può mai essere montato dietro la stufa. Se monatto nelle vicinanze di una
  stufa esso deve sempre esser minimo alla distanza di 350mm. E’ sempre consigliabili
  montare dei pannelli isolanti ignifughi a protezione del legno.

  53 • Page 54

  Accensione
  Prima accensione
  Alla prima accensione è necessario far scaldare molto tutti i materiali, ciò significa che
  è consigliato caricare molto la stufa fino a farle raggiungere una forte combustione. La
  vernice con cui è rivestita la stufa si fissa con il calore e alla prima accensione può creare
  del fumo male odorante. Provvedete ad una buona aerazione della stanza: fate attenzione
  a non toccare la vernice con il guanto mentre è calda perché potrebbe rovinarsi.
  Vi prego di notare che utilizzando il guanto in dotazione potreste rovinare la vernice alle
  prime accensioni. E’ necessario fare attenzione a non toccare la vernice della stufa quando
  si pare e chiude la porta alle prime 2/3 accensioni.
  Accensione
  1. Aprite la leva in basso tirando la manopola verso di voi e aprite la leva di regolazione
  in alto (tirate la leva a destra).
  2. Appoggiate dei pezzettini di legna e accendetela con dell’apposito materiale di accensione. Più piccola è la legna più velocemente la stufa si scalderà. Appoggiate la
  porta senza chiuderla per circa 5  -10 minuti in modo che non si crei condensa sul vetro
  freddo.
  ATTENZIONE! Il cassetto della cenere non deve venir aperto durante la fase di accensione e deve sempre rimanere chiuso quando la stufa è accesa.
  Combustione
  3. Quando i primi legnetti usati per l’accensione si sono trasformati in braci appoggiate
  2-3 pezzi di legna. Appoggiateli in modo che ci sia spazio perché un po di ossigeno
  giri. sotto la legna. Lasciate la manopola aperta così come la leva di regolazione.
  Dopo circa 2 minuti la legna dovrebbe innescarsi e fare fiamme gialle, allora chiudete
  la manopola in basso in modo che la combustione sia più lenta e controllata. Potete
  eventualmente anche spostare al centro la leva in alto.

  Aria primaria

  Aria secondaria

  WIKING Cubic
  In accensione

  0,5 kg

  Combustione a regime

  2,5 kg

  Lunghezza della legna

  30 cm

  54 • Page 55

  Tipi di combustibile
  La stufa è certificata per la combustione a legna.


  E’ consigliabile utilizzare legna di betulla o di faggio tagliata e conservata
  per almeno 1 anno all’esterno sotto una tettoia. La legna conservata
  all’interno ha la tendenza a diventare troppo secca e bruciarsi troppo
  velocemente.  I tronchetti di legna pressata sprigionano molto calore e la combustione
  diviene incontrollata. Possono rovinare la stufa.  la combustione a carbone produce altissime temperature e molta brace
  e fuliggine. Se volete bruciare carbone utilizzate sempre il
  portacarbone che vi permette di dosare la giusta quantità
  di carbone.  Anche la carbonella coke raggiunge temperature molto alte e produce
  molta brace e fuliggine. Anche in questo caso utilizzate il portacarbone.
  Inoltre la combustione di carbonella produce molto residuo che può
  rovinare la vostra canna fumaria Portacarbone.

  Non utilizzare mai pellet, legname truciolato, verniciato, pressato e impregnato né
  plastica o gomma.

  Indicazioni generali sul riscaldamento
  Combustione massima
  Indicazioni sulla quantità di combustibile da bruciare all’ora:
  Se viene bruciato più di quanto indicato la garanzia decade e si possono danneggiare
  alcune parti della stufa.
  Combustione veloce
  Una combustione veloce si ottiene bruciando molti pezzi di legna molto piccoli.
  WIKING Cubic
  Legna

  1,5 kg

  Tronchetti di segatura pressata

  1,2 kg

  Carbone

  0,8 kg

  Carbonella

  0,7 kg

  Combustione lunga
  Una combustione lunga si ottiene bruciando pochi pezzi di legna grossi. La stufa non è
  costruita per una combustione continua durante la notte poiché quando la temperatura
  in camera di combustione è troppo bassa la combustione è difficoltosa. Quando ci sono
  soltanto braci e fuliggine i gas di combustione non bruciano.
  55 • Page 56

  Combustione troppo debole
  Quando il materiale di rivestimento della camera di combustione diventa nero significa
  che la temperatura di combustione non è sufficientemente alta. E’ necessario aggiungere
  una buona quantità di legna in modo da raggiungere una temperatura più alta in camera
  di combustione così che i gas vengano bruciati. Legna umida, un tiraggio insufficiente o
  una temperatura troppo bassa nella canna fumaria possono comprometter il buon funzionamento della stufa.
  Riscaldamento in situazioni particolari.
  In situazioni particolari come temperature esterne molto basse la stufa può dare problemi
  di funzionamento poiché la canna fumaria non raggiunge la temperatura necessaria per
  aspirare il fumo. Il problema si può risolvere scaldando molto la stufa cioè lasciando la
  leva di regolazione aperta in modo che ci sia molto afflusso d’aria primaria che fa sì che
  le fiamme sino più alte e la temperatura di combustioni aumenti molto, in questo modo è
  più facile che la canna fumaria si stabilizzi.
  In questo modo si può creare molta più cenere che deve essere rimossa dal cassetto.

  Canna fumaria
  La canna fumaria è il motore della stufa ed è determinante per il suo buon funzionamento.
  Il tiraggio della canna fumaria crea una depressione nella stufa che permette di aspirare
  l’aria primaria e l’aria per la pulizia del vetro e di far defluire il fumo. Perché questo avvenga
  è necessario che la canna fumaria sia ben coibentata.
  Il tiraggio della canna fumaria dipende dalla differenza di temperatura all’interno e
  all’esterno della canna fumaria. Più alta è la temperatura nella canna fumaria migliore è
  la depressione e quindi il tiraggio. E’ quindi fondamentale che la canna fumaria sia ben
  calda prima di chiudere la leva di regolazione dell’aria. (una canna fumaria in muratura si
  scalda più lentamente di una canna in acciaio).
  Collegamento alla canna fumaria
  Tutti i modelli WIKING ad eccezione della Nordic 2 hanno due possibilità di scarico dei
  fumi, superiore o posteriore. Se decidete per lo scarico posteriore, spostate il tappo di
  chiusura da dietro a sopra, facendo attenzione nel rimontarlo (p. 51).
  Requisiti della canna fumaria
  La canna fumaria deve esser di altezza sufficiente a raggiungere la depressione necessaria:
  15 Pascal   /   1,5   mm WS. La canna fumaria deve essere di diametro interno di 160   mm.
  Valvola di regolazione
  E’ consigliato montare sempre una valvola di regolazione sul tubo di collegamento dalla
  stufa alla canna fumaria per fare in modo di regolare il tiraggio in caso di forte vento. La
  valvola di regolazione non deve mai chiudere più dell’ 80% del tubo.
  Pulizia della canna fumaria
  Al fine di evitare il rischio di incendio della canna fumaria essa va pulita regolarmente.
  Anche i tubi di collegamento, gli eventuali gomiti vanno smontati e puliti regolarmente.

  56 • Page 57

  Manutenzione della stufa
  Pulizia esterna
  Qualsiasi tipo di manutenzione deve essere effettuata a stufa fredda. La pulizia giornaliera
  è minima. E’ sufficiente togliere la polvere dalla stufa con un panno morbido e asciutto.
  Pulizia della camera di combustione
  Alla fine della stagione invernale è sempre consigliabile pulire l’interno della camera di
  combustione da eventuali residui di fuliggine e cenere. Togliete il rivestimento in scamolex
  con attenzione.
  1.
  2.
  3.
  4   +   5.
  6.

  Pannello posteriore
  Base
  Girofumi
  Pannelli laterali
  Anteriore

  Togliete la griglia. Poi togliete i pannelli di scamolex nel seguente ordine:
  1. Base

  3. Posteriore

  2. Laterali

  4. Girofumi

  Per rimontarli seguite l’ordine inverso montando quindi per primo il girofumi.
  E’ molto importante che i pannelli siano rimontati nel modo corretto in modo da lasciare
  liberi i fori per l’immissione di aria terziaria.
  Vetro
  Le stufe WIKING hanno un vetro autopulente. Vetro autopulente significa aria „spruzzata”
  sul vetro in modo che le particelle di fuliggine non si appiccichino al vetro stesso. Affinché
  il vetro rimanga sempre pulito è necessario utilizzare legna ben asciutta e avere un buon
  tiraggio in canna fumaria. Il vetro dovrebbe venir pulito prima di ogni nuova accensione. E’
  sufficiente pulire il vetro con dell’apposito liquido o con della carta per pulizia leggermente
  inumidita. Poi asciugare il vetro con un panno morbido.
  Fate sempre queste operazioni a vetro freddo.
  Guarnizioni
  Controllate che le guarnizioni della porta, tra vetro e porta e attorno al cassetto ceneresiano
  in buono stato e ben posizionate.
  Inoltre verificate che le cerniere dello sportello non grippino, eventualmente bagnatele
  con del grasso graffittato.
  Cenere
  Il cassetto della cenere va vuotato quando è pieno e poi riposizionato con attenzione.
  Fate attenzione che tra la cenere si possono trovare braci accese anche dopo 24 ore
  dallo spegnimento della stufa.

  57 • Page 58

  Isolamento
  La capacità di isolamento dello scamolex può diminuire nel tempo. Fate attenzione che
  i pannelli di scamolex non riducano il proprio spessore di più della metà.
  Superficie
  Se dovesse essere necessario si può ritoccare il colore con dell’apposito spray Senotherm. Fate
  attenzione che il colore della spray sia esattamente quello della vernice della vostra stufa.

  Anomalie di funzionamento
  La stufa wiking cubic è certificata a norme DIN, ciò significa che risponde a tutti i requisiti
  di sicurezza per quanto riguarda la costruzione e l’utilizzo.
  E’ però necessario sottolineare che ogni stufa vive situazioni particolari che dipendono
  dalla canna fumaria, dal materiale che viene bruciato e dal modo in cui viene utilizzata.
  E’ anche importante far notare che durante la combustione la stufa può fare un ticchettio
  dovuto alla dilatazione delle lamiere e che ciò è assolutamente normale e non indica un
  mal funzionamento.
  Fumo nella stanza
  • Se il fumo non defluisce in canna fumaria e esce invece nella stanza può essere che
  la canna fumaria non abbia un buon tiraggio.
  • Se il fumo non viene aspirato dalla canna fumaria può anche essere che il girofumi in
  acciaio non sia posizionato correttamente.
  • Fumo nella stanza può anche essere indice di un mal utilizzo della stufa, ad esempio
  accensioni troppo brevi o utilizzo di legna umida.
  Combustione incontrollata
  E’ molto difficile controllare la combustione, è importante verificare che:
  • le guarnizioni tra il vetro e la porta e attorno al cassetto cenere siano ben posizionate.
  • Il tiraggio non sia troppo forte. Montate sempre una valvola di regolazione sul tubo
  di collegamento dalla stufa alla canna fumaria per ridurre il tiraggio, utilizzate pezzi
  di legna grossi in modo da rallentare la combustione, spostate la leva di regolazione
  dell’aria a sinistra.
  Fuliggine
  Quando c’è troppa fuliggine può essere che:
  • La temperatura in camera di combustione è troppo bassa
  • la legna è troppo umida. Usate solo legna essiccata per 12 mesi con un umidità non
  superiore al 18     %.

  58 • Page 59

  Verifica dell’installazione
  Se avete problemi con la vostra stufa fate le seguenti verifiche per controllare di non aver
  commesso errori nell’installazione:
  • la manopola dell’aria deve muoversi liberamente.
  • L’aria secondaria che entra dai fori sul pannello posteriore in scamolex deve avere sufficiente spazio per entrare. Verificar che i fori non siano ostruiti.
  • La leva di regolazione che si trova sopra il vetro deve muoversi senza difficoltà.
  • Il girofumi in scamolex deve poggiar sopra agli altri pannelli. Controllate che il girofumi
  in scamolex sia posizionato ben contro il pannello posteriore. Nella NORDIC 1 appoggia
  su due ganci.
  • Il girofumi in acciaio deve essere posizionato correttamente (p.51). In alcuni casi esso
  può spostarsi durante il trasporto, verificare il corretto posizionamento prima di accender
  la stufa.
  Girofumi in acciaio
  1. Prendete il girrofumi da entrambi i lati e tiratelo verso
  di voi.
  2. bilanciate il giroufmi leggermente all’indietro.
  3. Spingete il girofumi finche batta contro i due ganci e
  infilate i ganci nelle due fessure sul girofumi.
  4. spingete il girofumi fin contro il pannello posteriore
  della stufa.

  Informazioni utili
  Certificazione
  Si trova dietro la stufa e da indicazioni sul modello, la potenza nominale in KW, la distanza
  da materiali infiammabili ecc.
  Numero di serie
  Il numero di serie si trova sul foglio di garanzia all’interno della stufa.
  Vermiculite
  E’ un materiale con capacità di isolamento 8 volte superiore ai mattoni refrattari. In questo
  modo vengono bruciati tutti i gas della legna e i fumi sono puliti.
  Se avete dubbi o problemi sulla vostra stufa contattate il vostro rivenditore. Fornitegli
  sempre numero di serie e data di acquisto.

  59 • Page 60

  Nydamsvej 53
  DK-8362 Hørning
  www.wiking.com
  info@wiking.com
  60


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Wiking Cubic wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Wiking Cubic in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Dänisch, Italienisch, Schwedisch, Norwegisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,94 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info