735007
80
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/81
Nächste Seite
SLO
Garancijski pogoji
Spoštovane stranke!
Garancijska doba traja 3 leta in začne ti z dnem nakupa oziroma na dan predaje
blaga ter velja le za izdelke, ki so bili kupljeni na območju Republike Slovenije. Pri uve-
ljavljanju garancije je potrebno predložiti račun in izpolnjen garancijski list. Zato vas
prosimo, da račun in garancijski list shranite!
Žal je napačna uporaba aparata razlog za priblno 95 % reklamacij. S koristnimi
nasveti našega posebej za vas urejenega servisnega centra, lahko te težave eno-
stavno odpravite, zato nas pokličite ali pa se javite po e-pošti ali po faksu.
Preden pošljete aparat na servis ali ga vrnete prodajalcu vam svetujemo, da se ogla-
site na ni dežurni telefonski številki, kjer vam bomo pomagali in vam tako prihra-
nili nepotrebne poti.
Proizvajalec jamči brezplačno odpravo pomanjkljivosti, ki so posledica napak ma-
teriala ali proizvodnje, s pomočjo popravila ali menjave. V primeru, da popravilo ali
zamenjava izdelka nista mogoča, proizvajalec kupcu vrne kupnino. Garancija ne velja
za škodo, nastalo zaradi višje sile, nesreč, nepredvidenih dogodkov (na primer strele,
vode, ognja itd.), nepravilne uporabe ali nepravilnega transporta, neuptevanja var-
nostnih in vzdrževalnih predpisov ali zaradi nestrokovnega posega v izdelek.
Sledi vsakodnevne rabe izdelka (praske, odrgnine itd.) niso predmet garancije. Ga-
rancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napa-
ke na izdelku.
Ob prevzemu izdelka, katerega je potrebno popraviti, servisno podjetje in prodajalec
ne prevzemata odgovornosti za shranjene podatke oz. nastavitve. Popravila,
ki se op-
ravijo po izteku garancijske dobe, so ob predhodnem obvestilu plačljive.
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje izdelka v garancijskem
roku, ki zne ti z izročitvijo blaga. Če popravila ni mogoče izvesti v 45 dnevnem
roku, bo izdelek popravljen, zamenjan ali pa bo ob soglasju kupca, povrnjena kup-
nina. Garancijska doba se podaljša za čas popravila. Proizvajalec je po poteku garan-
cijske dobe dolžan zagotavljati servisiranje in nadomestne dele za obdobje 3 leta po
preteku garancijske dobe. Če se servis za izdelek nahaja v tujini, se lahko kupec oglasi
v najblji Hofer prodajalni, od koder bo izdelek posredovan na ustrezen servis.
Oznaka proizvajalca/uvoznika:
Merotec GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18a
47877 Willich
GERMANY
Podjetje in sedež prodajalca:
Hofer trgovina d.o.o.
Kranjska cesta 1
1225 Lukovica / SLOVENIJA
80

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Workzone Q1W1524 - 94316 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info