97839
1
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/11
Nächste Seite
<>
Contactdozen en verleng kabels dienen voorzien te zijn van een werkende randaarde
aansluiting.
Vei Iig heidsvoorsch ritten
2) Veilig gebruik van elektriciteit
a) De stekkers van elektrische apparaten moeten geschikt zijn voor de
(wand)contactdoos waarop u het apparaat aansluit. Stekkers in geen geval geschikt
maken of aanpassen! Gebruik geen verloopstekkers in combinatie met geaarde
elektrische apparaten (randaarde).
De kans op elektrocutie neemt af bij het gebruik van originele stekkers en wandcontactdozen.
b) Gebruik de voedingskabel niet voor doeleinden, waarvoor ze niet geschikt is.
Gebruik de voedingskabel daarom nooit om het apparaat te dragen, eraan te trekken of
om een elektrisch apparaat spanningsvrij te maken. Houd de voedingskabel uit de buurt
van olie, scherpe randen en bewegende delen.
Beschadigde of in de knoop geraakte kabels verhogen de kans op elektrocutiegevaar.
Bewaar deze instructies op een veilige plek.
1) Gebruiksomgeving
a) Zorg voor een schone en goed verlichte gebruiksomgeving.
Een verontreinigde en slecht verlichte gebruiksomgeving verhoogt de kans op ongevallen.
b) Gebruik het apparaat niet op een ondergrond die licht ontvlambaar is (bijv. papier,
textiel, etc.)
of in een brandgevaarlijke omgeving. Als gev'olg van warmteontwikkeling bestaat de kans
op brand.
WAARSCHUWING Lees alle gebruiksinstructies aandachtig door. Wanneer
de hieronder genoemde instructies niet volledig opgevolgd worden, bestaat er kans op
elektrocutie, brandgevaar en/of ernstig letsel.
De term elektrisch apparaat, die in de ze handleiding gebruikt wordt, verwijst zowel naar
elektrische apparaten die op netspanning (voedingskabel) als naar apparaten die op
batterijen werken (zonder kabel).
<>
Xiron DVD 221
Gebruikshandleiding
<>
<>xzrON
d) Bescherm elektrische apparaten tegen de invloed van vocht en regen. Wanneer een
batterijlader blootgesteld wordt aan indringend'vocht, neemt de kans op elektrische schokken toe.
e} Controleer het elektrische apparaat, de voedingskabel en de stekker telkens voor
gebruik. Gebruik het elektrische apparaat in geen geval als bij controle beschadigingen
geconstateerd worden.
Maak het elektrische apparaat in geen geval zelf open en laat reparaties uitsluitend
uitvoeren door gekwalificeerd personeel en laat defecte onderdelen vervangen door
originele.
Beschadigde elektrische apparaten, kabels en stekkers doen de kans op elektrische
schokken toenemen.
3) Reparaties en service
a) Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door gekwalificeerd personeel en laat defecte
onderdelen vervangen door originele. Alleen zo bent u verzekerd van een veilig gebruik
van het apparaat.
IBELANGRIJKI
Lees deze gebruikshandleiding aandachtig door voor eerste gebruik van deze dvd~speler.
Bewaar de handleiding op een veilige plaats. zodat u ze bij eventuele vragen als naslag kunt gebruiken.
OPMERKING:
De voedingskabel en/of de aan/uit schakelaar van het apparaat moet steeds goed bereikbaar zijn.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Xiron DVD221 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Xiron DVD221 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,34 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info