493387
3
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/27
Nächste Seite
Xiron MP660 MP3-speler
DUTCH
3
Lees de onderstaande instructies aandachtig door voor uw eigen veiligheid en om schade
aan eigendommen te voorkomen.
(Noch de fabrikant en de importeur, noch de dealer van dit product kan aansprakelijk
gehouden worden voor enige vorm van schade, waaronder persoonlijk letsel of schade die
het gevolg is van oneigenlijk gebruik, of onoordeelkundig gebruik door uzelf. De gegevens
in deze gebruikershandleiding hebben betrekking op de technische gegevens van de
betreffende speler. De fabrikant past voortdurend productvernieuwingen toe en behoudt
zich het recht voor om in de toekomst nieuwe technologie toe te passen voor het
productontwerp. Alle genoemde normen zijn aan wijziging onderhevig zonder
voorafgaande kennisgeving.)
Plaats de speler niet in de buurt van vocht of extreme temperaturen (bedrijfstemperatuur niet
hoger dan 40° C of lager dan -10°C).
Zorg dat er geen vuil in de speler komt.
Houd het product uit de buurt van chemische stoffen als alcohol of oplossingsmiddelen.
Plaats het product niet in direct zonlicht of in de nabijheid van warmtebronnen.
Demonteer, monteer of wijzig het product niet zonder toestemming (de garantie komt hierdoor
te vervallen).
Laat het apparaat niet vallen en voorkom beschadiging als gevolg van harde klappen of
schokken.
Plaats in geen geval zware voorwerpen op de speler.
Raak het laadapparaat niet aan met natte handen.
Plaats de speler niet in een stoffige omgeving.
Houd de speler uit de buurt van sterke magnetische velden of elektrische stroombronnen
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies als gevolg van storingen of
reparaties door onbevoegd personeel.
Gebruik deze speler niet in vliegtuigen of andere omgevingen waar het gebruik van elektronica
verboden is.
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Xiron MP660 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info