Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/11
Nächste Seite
14
Trek de korven naar buiten om ze te beladen.
Vóór het plaatsen in de korven moet het serviesgoed
ontdaan worden van grove resten, zoals botjes, graten,
tandenstokers, groente- en vleesresten en fruitschillen.
Daarmee voorkomt u verstoppen van de zeven en bevordert
u een optimale reiniging.
Was in de machine geen kleine voorwerpen af die
makkelijk door de korf kunnen vallen.
Gebruik van de onderste korf
In de onderste korf kunt u pannen, deksels, borden, schalen
en bestek kwijt. Plaats ze naar het voorbeeld in de
afbeeldingen. Dienschalen en grote deksels zo veel mogelijk
aan de rand van de korf plaatsen en er op toezien dat de
bovenste sproeiarm niet belemmerd kan worden.
Gebruik van het bestekmandje
Messen met een lang lemmet die rechtop staan
kunnen gevaarlijk zijn.
Plaats daarom lange en/of scherpe messen e.d.
horizontaal in de bovenste korf.
Pas op bij vullen en leeghalen van de machine.
Bestek in het speciale bestekmandje, met de grepen naar
beneden. Is een greep zo dun dat hij door het mandje heen
steekt, dan dat bestek met de greep naar boven.
Lepels zoveel mogelijk tussen ander bestek in plaatsen, om
te voorkomen dat ze aan elkaar kleven.
Was zilver bestek niet tegelijkertijd met andere metalen.
Om het afwasresultat te verbeteren, raden wij aan de
meegeleverde bestekverdelers te gebruiken als de vorm en
afmetingen van het bestek dat toestaan.
De bestekmand bestaat uit twee verwijderbare delen: men
kan enkel één of beide delen gebruiken, naargelang het
aantal bestekken.
Om de twee delen van elkaar los e maken, schift u ze
horizontaal uit elkaar.
Ga omgekeerd te werk om ze weer aan elkaar te haken.
Beladen van de korven
UI48
UI21
UI63
UI62
5

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Zanussi-electrolux da 6152 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Zanussi-electrolux da 6152 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,23 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info