Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/18
Nächste Seite
De printer gereedmaken voor gebruik
4
P1041227-201 ZT210/ZT220/ZT230 Naslaggids 12/21/2011
De printer gereedmaken voor gebruik
Als u bekend bent met de printeronderdelen, gaat u de printer gereedmaken voor gebruik.
Voer deze stappen uit om de printer in te stellen:
1. Zoek een plek voor de printer die aan deze voorwaarden voldoet:
Een stevig en effen vlak dat voldoende groot en sterk is om de printer te dragen.
Voldoende ruimte voor ventilatie en voor toegang tot de printeronderdelen
en -connectoren.
In de buurt van een geschikt en goed bereikbaar stopcontact.
In de buurt van uw WLAN-radio (indien van toepassing) of binnen een acceptabel
bereik van andere connectors voor toegang tot uw gegevensbron (doorgaans een
computer). Zie de Gebruikershandleiding voor meer informatie over maximale
kabellengten en de configuratie.
2. Haal de printer uit de verpakking en inspecteer alles. Maak meteen melding van eventuele
vervoerschade. Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor meer informatie.
3. Plaats de printer op de vooraf gekozen plek.
4. Steek de contrastekker van het netsnoer in de aansluiting aan de achterkant van de printer.
Waarschuwing • Zorg dat u bij het plaatsen van afdrukmedia of lint alle sieraden afdoet
die in contact zouden kunnen komen met de printkop of andere
printeronderdelen.
Waarschuwing • Voordat u het printkopgedeelte aanraakt, dient u eerst eventueel
opgebouwde statische elektriciteit te ontladen door het metalen
printerframe aan te
raken of door een antistatische polsband en mat te gebruiken.
4

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Zebra ZT230 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Zebra ZT230 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,93 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Zebra ZT230

Zebra ZT230 Bedienungsanleitung - Deutsch - 206 seiten

Zebra ZT230 Bedienungsanleitung - Englisch - 194 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info