Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/78
Nächste Seite
Mikser
Mixer
481
Mikser
Mixer
481
instrukcja
użytkowania
user
manual
481-017_v01
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
Linia Produktów Product Line
Krajalnica
Slicer
Czajnik
Electric kettle
Maszynka
do mielenia
Meat mincer
Robot kuchenny
Food processor
Sokowirówka
Juice extractor
Mikser
Mixer
Mikser
Hand blender
A
PL
5-stopniowy przełącznik.
CZ
5-stupňový přepínač.
SK
5 polohový prepínač.
HU
5 fokozatú kapcsoló.
RO
Comutator cu 5 trepte.
RU
5-уровневый переключатель.
BG
5 степенен ключ.
UA
5-ступеневий перемикач.
EN
5-stage switch.
PL
Przycisk dla prawo- i leworęcznych.
CZ
Tlačítko pro praváky a leváky.
SK
Tlačidlo vhodné pre pravákov aj ľavákov.
HU
Nyomógomb bal- és jobbkezesek számára.
RO
Cu buton pentru mâna stângă şi pentru mâna dreaptă.
RU
Клавиша для левосторонней и правосторонней эксплуатации.
BG
Бутон за лява и дясна ръка.
UA
Клавіша для лівостороннього і правостороннього використання.
EN
Button for the left and right handed.
PL
Komfortowy uchwyt.
CZ
Komfortní rukojeť.
SK
Pohodlná rukoväť.
HU
Kényelmes fogantyú.
RO
Mâner confortabil.
RU
Yдобная ручка.
BG
Yдобна дръжка.
UA
Kомфортна ручка.
EN
Comfortable handle.
8
11
12
33
35
38
9
10
25
26
7
4
6
5
32
1
39
40
13
16
15 14
A
B
20
21
29
28 30
31
27
37
32
34
36
22
18
19
17
27
24
23
481.4
481.5
481.52
481.6
481.61
481.63
481.64
481.64MM
481.65
x2
481.67
481.7
481.8
B
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
MIKSER
Typ 481
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
HÁZTARTÁSI KÉZIROBOT
481 Típus
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
MИКСЕР
Тип 481
NÁVOD K POUŽITÍ
ŠLEHAČ
Typ 481
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
MIXER
Tip 481
ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
MІКСЕР
Тип 481
NÁVOD NA OBSLUHU
ROBOT
Typ 481
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
MИКСЕР
Tип 481
USER MANUAL
MIXER
Type 481
6–14
15–22
23–30
57–66
67–75
76–83
PL
SK
CZ
RO
HU
RU
BG
UA
EN
31–39
40–47
48–56
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  PL

  5-stopniowy przełącznik.

  CZ

  5-stupňový přepínač.

  SK

  5 polohový prepínač.

  HU

  5 fokozatú kapcsoló.

  RO

  Comutator cu 5 trepte.

  RU

  5-уровневый переключатель.

  BG

  5 степенен ключ.

  UA

  5-ступеневий перемикач.

  EN

  5-stage switch.

  PL

  Przycisk dla prawo- i leworęcznych.

  A
  instrukcja
  użytkowania
  user
  manual

  Tlačítko pro praváky a leváky.
  Tlačidlo vhodné pre pravákov aj ľavákov.

  HU

  Nyomógomb bal- és jobbkezesek számára.

  RO

  Cu buton pentru mâna stângă şi pentru mâna dreaptă.

  RU

  Клавиша для левосторонней и правосторонней эксплуатации.

  BG

  Бутон за лява и дясна ръка.

  UA

  Клавіша для лівостороннього і правостороннього використання.

  3

  6

  9

  1

  CZ

  Komfortní rukojeť.

  SK

  Pohodlná rukoväť.

  HU

  Kényelmes fogantyú.

  RO

  Mâner confortabil.

  RU

  Yдобная ручка.

  BG

  Yдобна дръжка.

  UA

  Kомфортна ручка.

  EN

  Comfortable handle.

  12

  16
  5
  24

  34
  19

  22

  18

  A

  35
  21
  29

  26

  B
  27

  31

  38
  39

  27

  28

  30

  40

  Linia Produktów Product Line
  B
  481.4
  Krajalnica
  Slicer

  PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

  HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS

  MIKSER

  481-017_v01

  Typ 481

  HÁZTARTÁSI KÉZIROBOT

  6–14

  CZ NÁVOD K POUŽITÍ

  Typ 481

  481 Típus

  31–39

  RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

  ŠLEHAČ

  MIXER

  15–22

  SK NÁVOD NA OBSLUHU

  Tip 481

  40–47

  RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

  ROBOT

  Typ 481

  www.zelmer.pl
  www.zelmer.com

  32

  33

  20

  23

  25

  17
  Komfortowy uchwyt.

  14

  13

  7

  10

  Button for the left and right handed.

  PL

  11
  15

  4

  Mikser
  Mixer

  Mikser
  Mixer

  CZ

  EN

  481

  481

  SK

  2
  8

  MИКСЕР

  23–30

  Tип 481

  48–56

  Czajnik
  Electric kettle

  Maszynka
  do mielenia
  Meat mincer

  Robot kuchenny
  Food processor

  Sokowirówka
  Juice extractor

  Mikser
  Mixer

  Mikser
  Hand blender

  MИКСЕР

  481.61
  481.63

  57–66

  481.64

  UA ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ

  MІКСЕР
  Тип 481

  481.64MM
  481.65

  67–75

  481.67

  EN USER MANUAL

  481.7

  MIXER

  Type 481

  481.52
  481.6

  BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

  Тип 481

  481.5

  481.8

  76–83

  www.zelmer.pl
  www.zelmer.com

  x2

  36
  37 • Page 2


  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1

  2

  3

  6
  481-017_v01

  481-017_v01

  7 – 8 min.
  I position 30 s next V position

  4 – 5 min.
  I position 30 s, next III position
  0,5 kg of flour

  45 – 60 s
  III position
  0,5 kg

  40 – 60 s
  position 15 s, next IV position
  1 kg of potatoes and 0,5 kg of cottage
  cheese

  1 kg

  I position 15 s, next V position

  40 – 60 s

  4 – 5 min.
  III or IV position

  II position 15 s, next IV position
  1 litre

  7 – 8 min.
  IV position

  2 – 3 min.

  1 min.
  III, IV or V position

  1 – 1,5 min.
  I position 15 s, next V position

  30 s
  II position

  1 – 1,5 min.
  IV position or V position

  30 – 60 s
  V position

  30 – 45 s

  1 – 1,5 min.

  40 – 60 s

  2 min.
  IV position or V position

  V position
  White of 5 eggs

  0,5 kg of flour
  mixers
  Yeast dough

  mixers

  M  dense  5

  whisks

  I

  4

  3

  watery

  2

  Gingerbread
  dough

  1

  whisks

  10

  Cottage cheese with cream

  9

  whisks

  8

  Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
  W przypadku wykorzystywania go do celów biznesu
  gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
  Po zakończeniu pracy przewód przyłączeniowy wyjmij
  z gniazdka sieci i nawiń na napęd miksera.
  Nie myj metalowych części w zmywarkach. Agresywne
  ośrodki czyszczące stosowane w tych urządzeniach
  powoduje ciemnienie w/w części. Myj je ręcznie, z użyciem tradycyjnych płynów do naczyń.
  Mieszadła lub trzepaki z zębatki wkładaj tylko do
  gniazda oznaczonego gwiazdką.
  Producent nie odpowiada za szkody spowodowane
  zastosowaniem miksera niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.

  Potatoes and cheese dumplings
  stuffing

  7  whisks

  6

  Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące
  użytkowania

  Potatoes puree  Wskazówka

  0,25 kg of vegetable butter  whisks

  L

  whisks

  Butter cream

  10

  9

  8

  Whipped cream

  7

  Made of 6 eggs

  6

  whisks

  5

  Sponge cake dough

  4

  whisks

  3

  Egg white foam

  2

  0,5 litre

  1  mixing cup  1 litre


  whisks

  H  Pancake dough  5

  1 bundle

  4

  3

  mixing adapter

  2

  Greens: parsley, dill ...

  1

  0,15 kg of fruit and 0,3 litre of kefir

  4

  3

  mixing cup

  2

  0,5 litre

  1  mixing adapter  Nie uruchamiaj urządzenia, jeżeli przewód zasilający
  jest uszkodzony lub obudowa jest w sposób widoczny
  uszkodzona.
  Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
  w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
  wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
  Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa
  może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie wystąpienia usterek zwróć się do specjalistycznego punktu serwisowego.
  Nie wyjmuj z naczynia elementów roboczych, gdy mikser jest w ruchu.
  Nie dotykaj rękami elementów wyposażenia będących
  w ruchu, zwłaszcza niebezpieczne są noże nasadki
  miksującej, kubka miksującego, minimalaksera oraz
  tarcza kruszarki. Są bardzo ostre!
  Przed czyszczeniem urządzenia, jego montażem lub
  demontażem zawsze wyjmij przewód przyłączeniowy
  z gniazdka sieci.
  Przed wymianą wyposażenia lub zbliżaniem się do
  części poruszających się podczas użytkowania, należy
  wyłączyć sprzęt i odłączyć od zasilania.
  Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy z mikserem w obecności dzieci.
  Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania
  przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności
  fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie
  mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba
  że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby
  odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
  Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się
  sprzętem.
  Ze względów bezpieczeństwa miksowanie produktów
  w kubku miksującym musi się odbywać z założoną
  pokrywką. Zabrania się wkładania jakichkolwiek przedmiotów do wewnątrz kubka, takich jak: łyżka, łopatka,

  Fruit latte  0,5 litre

  K

  mixing cup

  G
  I position 10 s, next V position

  Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami

  1 litre

  Niebezpieczeństwo! / Ostrzeżenie!

  10

  9

  8

  mixing adapter

  7

  Cream soup

  6

  I position (with a sieve)

  3  liquidizing disc

  2

  1  I position 10 s, next V position

  2  Mikser podłączaj jedynie do gniazdka sieci prądu przemiennego 230 V.
  Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za
  przewód.
  Nie narażaj miksera i wyposażenia na działanie temperatury powyżej 60°C – możesz uszkodzić mikser.
  Nie zanurzaj napędu miksera w wodzie, ani nie myj go
  pod bieżącą wodą.
  Nie myj wyposażenia zamontowanego na napędzie.
  Do mycia elementów zewnętrznych nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka,
  past, itp. Mogą one między innymi usunąć naniesione
  informacyjne symbole graficzne takie, jak: podziałki,
  oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
  Nie używaj nasadki miksującej bez zanurzenia jej
  w produktach, w przypadku cieczy jej poziom nie powinien przekraczać połowy wysokości nasadki.
  Uważaj, aby nie zalać wodą wnętrza korpusu nasadki
  miksującej – po montażu na napędzie może nastąpić
  zalanie silnika.
  Nie używaj miksera z pustym kubkiem miksującym.
  Uważaj, aby nie zalać wodą przestrzeni od dołu kubka
  miksującego, w której znajduje się sprzęgło – po montażu na napędzie może nastąpić zalanie silnika.
  Nie wkładaj jednocześnie mieszadła i trzepaka
  z zębatką do gniazda napędu – możesz zniszczysz
  mikser w chwili jego uruchomienia.
  Nie używaj nasadki miksującej lub kubka miksującego
  dłużej niż 3 min., minimalaksera i kruszarki dłużej niż
  2 min., a trzepaków i mieszadeł dłużej niż 10 min.

  0,5 litre

  1  mixing adapter

  Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
  i właściwego użytkowania miksera

  Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia

  Vegetable puree for infants

  F

  Uwaga!

  I position 10 s, next V position

  5

  1 litre

  4

  3

  mixing adapter

  2

  OPERATION TIME

  1

  Soup for infants

  E

  2

  itp. Może to doprowadzić do uszkodzenia miksera lub
  wyłamania elementów z wnętrza kubka i dostania się
  ich bezpośrednio do zmiksowanego produktu, co stanowi zagrożenie dla zdrowia a nawet życia człowieka.

  RECOMMENDED SPEED

  1

  3

  Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
  użytkowników produktów Zelmer.
  W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
  używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
  Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
  Uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję użytkownika. Szczególną uwagę poświęć wskazówkom dotyczącym bezpieczeństwa, tak aby podczas użytkowania urządzenia zapobiec
  wypadkom i/lub uniknąć uszkodzenia urządzenia. Instrukcją
  użytkownika zachowaj, aby można było z niej korzystać również w trakcie późniejszego użytkowania.

  THE AMOUNT OF PROCESSED
  PRODUCT

  2

  Szanowni Klienci!

  EQUIPMENT

  1

  PL

  J

  DISH

  D

  RECOMMENDED SPEED AND TIME OF MIXER OPERATION

  C

  83 • Page 3

  Dane techniczne
  Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
  wyrobu.
  Dopuszczalny czas pracy układu napędowego:
  –– Z mieszadłami, trzepakami
  10 min.
  –– Z nasadką miksującą lub kubkiem miksującym 3 min.
  –– Z minimalakserem
  2 min.
  –– Z kruszarką do lodu
  2 min.
  Czas przerwy przed ponownym użyciem (min.)
  20 min.
  Hałas urządzenia (LWA):
  –– Z mieszadłami, trzepakami, nasadką miksującą,
  na stojaku
  80 dB/A
  –– Z kubkiem miksującym
  84 dB/A
  –– Z minimalakserem
  87 dB/A
  –– Z kruszarką do lodu
  84 dB/A
  Miksery zbudowane są w II klasie izolacji, nie wymagają
  uziemienia.
  Miksery ZELMER spełniają wymagania obowiązujących norm.
  Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
  –– Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD)
  – 2006/95/EC.
  –– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
  – 2004/108/EC.
  Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.

  Budowa urządzenia

  (Rys. A)

  1 Napęd miksera
  2 Przycisk wypychacza
  3 Dźwignia przełącznika
  4 Przycisk „turbo”
  5 Gniazda trzepaków lub mieszadeł
  6 Otwór nasadki miksującej
  7 Wkładka uchwytu
  8 Mieszadła: lewe/prawe (z zębatką)
  9 Trzepaki: lewy/prawy (z zębatką)
  10 Tarcza przecierająca
  11 Nasadka miksująca
  12 Kubek
  13 Kubek miksujący
  14 Dozownik
  15 Pokrywa
  16 Nóż kubka
  17 Stojak (z wagą tylko typ 481.67 lub bez wagi pozostałe
  modele)
  18 Głowica
  19 Pokrętło zacisku
  20 Przycisk zaczepu
  21 Pokrętło blokady (typ 481.67)
  22 Miska obrotowa
  23 Miska obrotowa metalowa
  24 Wieniec miski obrotowej metalowej
  481-017_v01

  25 Łopatka samo zgarniająca
  26 Łopatka
  27 Wyświetlacz i przyciski wagi
  28 Wyświetlacz
  29 Przycisk włączania i wyłączania wagi ON/OFF
  30 Przycisk tarowania TARE
  31 Przycisk zmiany jednostek UNIT
  32 Pokrywa minimalaksera z przekładnią
  33 Pojemnik kruszarki do lodu
  34 Pierścień ograniczający
  35 Tarcza dwustronna kruszarki do lodu o granulacji pierwszego stopnia „I” (mniejszy rozmiar A ) i drugiego stopnia „II” (rozmiar większy B )
  36 Nóż minimalaksera
  37 Osłona
  38 Wrzeciono
  39 Pojemnik minimalaksera
  40 Podstawa minimalaksera

  Typy mikserów ZELMER

  (Rys. B)

  podstawowe wyposażenie miksera
  wyposażenie dodatkowe do nabycia w hipermarketach,
  sklepach AGD i w sprzedaży wysyłkowej

  Opis urządzenia

  ●● Mikser

  ma 5 biegów. Do nastawiania poszczególnych
  prędkości obrotowych służy dźwignia przełączników wg
  oznaczeń cyfrowych: 0, 1, 2, 3, 4 i 5 znajdujących się
  na przycisku wypychacza, który służy do wyjmowania
  (wypchnięcia) mieszadeł lub trzepaków z napędu miksera.
  ●● Dodatkowo napęd wyposażony jest w przycisk „turbo”
  służący do natychmiastowego uzyskania maksymalnej
  prędkości obrotowej, bez względu na prędkość ustawioną dźwignią przełącznika. Przyciski te umieszczone
  są po prawej i po lewej stronie obudowy z myślą o użytkownikach prawo i leworęcznych. W poz. „0” przycisk
  „turbo” jest mechanicznie zablokowany.
  ●● Na spodzie napędu umieszczone są obok siebie 2 gniazda
  (otwory), w których osadza się trzepaki lub mieszadła.
  ●● W górnej części napędu usytuowana jest wkładka
  uchwytu wykonana z materiału zwiększającego komfort
  trzymania napędu miksera – SOFTTOUCH.
  ●● Na tylnej ścianie napędu znajduje się otwór do mocowania nasadki miksującej lub kubka miksującego. Otwór
  ten przesłonięty jest ruchomą zasuwką.

  Uruchomienie miksera i nastawienie
  żądanego biegu (prędkości obrotowej) (Rys. C)
  1 Ustaw dźwignię przełącznika w poz. „0” – skrajne położenie lewej strony.
  ●● Zamocuj wybrane narzędzie.
  ●● Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka
  sieci.

  7 • Page 4

  2 Włącz mikser, przesuwając dźwignię w prawo (Chcąc
  zwiększyć obroty, przesuń dźwignię w kierunku poz. „5”,
  wybierając żądaną prędkość obrotową).
  3 Aby zwiększyć obroty w sposób natychmiastowy, bez
  względu na ustawioną prędkość obrotową, wciśnij i trzymaj jeden z przycisków „turbo” (z prawej lub lewej strony
  obudowy).
  ●● Chcąc powrócić do wcześniej nastawionej prędkości
  obrotowej, zwolnij przycisk „turbo”.

  Przygotowanie miksera do pracy
  Przed pierwszym użyciem umyj części mające kontakt
  z przetwarzanym produktem.
  Mikser obsługuj tak aby były dobrze widoczne ozna­czenia
  zamknięcia/otwarcia umieszczone na wyposaże­niu.

  PRACA Z TRZEPAKAMI LUB MIESZADŁAMI (Rys. D)

  ●● Trzepaki są przeznaczone do ubijania piany, śmietany

  kremówki, do ucierania żółtek z cukrem, sporządzania
  kremów oraz ciast na omlety i naleśniki.
  ●● Mieszadła służą do wyrabiania ciast ucieranych, ciast
  drożdżowych, serników, pierników, itp.
  ●● Trzepaki i mieszadła osadza się w gniazdach znajdujących się na spodzie robota.
  1 Wciśnij je do wyczuwalnego oporu – do zaskoczenia
  zaczepów.
  Niewłaściwe założenie tych części powoduje
  ich wypadanie podczas pracy.

  2 Włóż mieszadła lub trzepaki z zębatką do gniazda oznaczonego gwiazdką.
  Przeciwne założenie mieszadła spowoduje
  podnoszenie się ciasta (wyciąganie ciasta
  z naczynia).
  Poziom produktów znajdujących się w naczyniu nie powinien przekraczać wysokości części
  roboczej trzepaków lub mieszadeł (L).
  1 cm

  L

  1 cm

  L

  PRACA Z TARCZĄ PRZECIERAJĄCĄ (Rys. E)

  ●● Tarcza

  przecierająca służy do przecierania przez sito
  gotowanych warzyw i owoców takich, jak: marchew,
  ziemniaki, pomidory, jabłka. Zastępuje częściowo funkcję nasadki miksującej.
  1 Nałóż tarczę przecierającą na trzepak z zębatką nasadzając ją od dołu.
  2 Wsuń trzepak do gniazda napędu oznaczonego gwiazdką.

  Kubek (12)

  Wykonany z przeźroczystego tworzywa służy jako pojemnik
  podczas używania nasadki miksującej.

  8

  PRACA Z NASADKĄ MIKSUJĄCĄ (Rys. F)

  Nasadkę miksującą stosuje się do:
  ●● mieszania płynów,
  ●● rozdrabniania gotowanych jarzyn i surowych miękkich
  owoców,
  ●● przygotowania majonezu i różnego rodzaju past,
  ●● przygotowania zup dla niemowląt.
  Nasadkę mocuje się do napędu po odsłonięciu zasuwki.
  1 Naciśnij lekko zasuwkę a potem przesuń w kierunku, jak
  pokazano na rysunku.
  2 Włóż gwintowaną część nasadki w otwór napędu i kręcąc w prawo dokręcaj do oporu.
  Niedokładne wkręcenie nasadki miksującej może spowodować zniszczenie sprzęgła
  w napędzie lub samej nasadki miksującej.

  3 Po włożeniu nasadki do przetwarzanego produktu włącz
  mikser.

  PRACA Z KUBKIEM MIKSUJĄCYM (Rys. G)
  Przez cały czas pracy trzymaj mikser w ręce.
  Kubek miksujący przeznaczony jest do sporządzania zup
  dla niemowląt oraz do przygotowywania koktajli i ciasta
  naleśnikowego.
  1 Po obydwu stronach kubka znajduje się napis „500 ml
  max.” określający maksymalny poziom produktu, którym
  można napełnić kubek oraz podziałka graficzna wyznaczająca objętość od 200 ml do 500 ml.
  2 Po odsłonięciu zasuwki (jak przy użyciu nasadki) zamocuj kubek następująco:
  Nałóż kubek miksujący na napęd tak, aby 3 występy widoczne
  od dołu kubka weszły w wycięcia obudowy napędu i jednocześnie nastąpiło połączenie sprzęgła kubka i napędu miksera.
  3 Trzymając napęd za rękojeść obróć kubek w kierunku
  zgodnym z ruchem wskazówek zegara do oporu. Właściwie
  połączenie nastąpi wtedy, gdy 3 występy wejdą pod obudowę napędu, a zaczep na żeberku kubka przeskoczy za
  kulisty występ znajdujący się na obudowie napędu.
  4 Napełnij kubek produktami oraz załóż pokrywkę
  z dozownikiem – w czasie pracy można dodawać do kubka
  dodatkowe produkty.

  PRACA ZE STOJAKIEM Z MISKĄ OBROTOWĄ
  (Rys. H)

  Stojak z zamontowanym napędem ułatwia pracę z zastosowaniem trzepaków lub mieszadeł powodując, iż użytkownik
  w czasie pracy ma „wolne” ręce.
  Stojak z misą posiada łopatkę samo zgarniającą, która
  jest rozwiązaniem innowacyjnym. Pomaga w skutecznym
  mieszaniu produktów, zapobiega osadzaniu (odkładaniu)
  ciasta na brzegu misy i skraca czas przygotowania produktów. Napęd zamocowany w głowicy stojaka w czasie pracy
  samoczynnie wprowadza głowicę w ruch wahadłowy i jednocześnie miskę z mieszanym produktem w ruch obrotowy.
  481-017_v01 • Page 5

  Do pracy ze stojakiem przeznaczone są tylko trzepaki i mieszadła specjalnie do tego przystosowane. W mikserze posiadającym stojak w komplecie jest jedno mieszadło i jeden
  trzepak z zębatką.
  1 Włóż do napędu trzepaki lub mieszadła (w sposób opisany wcześniej).
  2 Po odsunięciu zasuwki (jak przy użyciu nasadki) zamocuj napęd w głowicy stojaka w następujący sposób: Wprowadź zaczepy napędu (znajdujące się w pobliżu otworów do
  mocowania mieszadeł) pod zaczepy głowicy stojaka.
  3 Przekręć pokrętło zacisku w prawo do oporu tak, aby
  uchwyt pokrętła ustawił się pionowo.
  4 Naciśnij przycisk zaczepu i jednocześnie odchyl do tyłu
  głowicę wraz z napędem.
  5 W przypadku miski metalowej (tylko typ 481.64MM)
  przed umieszczeniem w niej produktów załóż na nią wieniec
  z tworzywa, tak aby wszedł w odpowiednie wypustki.
  6 Następnie przekręć go do oporu zgodnie z oznaczeniem
  na wieńcu.
  7 Zmontowaną miskę włóż na 3 występy znajdujące się na
  stojaku i postaw na podstawie stojaka.
  8 Zamontuj łopatkę samozgarniającą i umieść produkty
  w misce.
  9 Opuść głowicę z napędem miksera do pozycji poziomej
  (słychać stuk blokowania się przycisku zaczepu).
  10 Uruchomienie miksera dźwignią przełącznika wprawi
  miskę w ruch obrotowy a głowicę wraz z napędem w ruch
  wahadłowy.
  Nie wolno blokować ani zatrzymywać ruchu
  wahadłowego podczas pracy, gdyż może to
  spowodować uszkodzenie stojaka.
  Przed opróżnieniem miski metalowej z obrabianego produktu, zdemontuj wieniec zębaty.
  Odjęcie wieńca ułatwi opróżnianie i mycie.

  PRACA ZE STOJAKIEM WYPOSAŻONYM W WAGĘ

  Mikser typ 481.67 wyposażony jest w stojak, który posiada
  miskę obrotową oraz wbudowaną wagę elektroniczną, co
  jest rozwiązaniem nowatorskim. Stojak z zamontowanym
  napędem ułatwia pracę z zastosowaniem trzepaków lub mieszadeł, powodując iż użytkownik w czasie pracy ma „wolne”
  ręce, natomiast wbudowana waga elektroniczna umożliwia
  ważenie przetwarzanych produktów bezpośrednio w misce
  obrotowej stojaka. Stojak z wagą wyposażony jest także
  w łopatkę samozgarniającą i łopatkę.
  Wyposażenie miksera typ 481.67 jest identyczne jak miksera typ 481.7 – patrz tabela
  (B); – wzbogacone dodatkowo o stojak z wagą,
  należy je obsługiwać zgodnie z tą instrukcją.
  Stojak z wagą wyposażony jest w blokadę zabezpieczającą czujnik wagi przed uszkodzeniem, uruchamianą
  pokrętłem blokady.

  481-017_v01

  Pozycje pokrętła blokady:
  OFF – zablokowany czujnik wagi i wyłączona waga –
  można uruchomić napęd na stojaku.
  ON – odblokowany czujnik wagi i włączona waga – można
  ważyć, nie wolno uruchamiać napędu na stojaku.
  Obsługa stojaka z wagą w zakresie współpracy
  z napędem, mieszadłami, trzepakami, miską
  obrotową i łopatką samozgarniającą jest identyczna jak obsługa stojaka bez wagi i opisana
  jest we wcześniejszych podpunktach.
  Mocowanie napędu na stojaku z wagą, wymiana
  wyposażenia oraz włączanie napędu dozwolone jest, gdy pokrętło blokady ustawione jest
  na OFF.

  Praca z wagą

  Dane techniczne wagi:
  Zakres ważenia
  Dokładność pomiarowa wagi
  Zasilanie  3 kg
  +/- 1 g
  3V – dwie baterie 1,5 V,
  alkaliczne, typ AA (LR6,
  popularne „paluszki”)

  Wkładanie (wymiana) baterii (Rys. I)

  ●● Do

  zasilania wagi należy stosować baterie alkaliczne
  1,5 V, typ AA (LR6, popularne „paluszki”).
  Aby włożyć lub wymienić baterie:
  1 Przekręć pokrętło blokady w pozycję OFF.
  2 Zdejmij napęd ze stojaka.
  3 Odwróć stojak z wagą podstawą do góry i zdejmij
  pokrywkę baterii przyginając jej zaczep wkrętakiem lub
  monetą (zgodnie ze strzałką na pokrywce).
  4 Włóż nowe baterie zwracając uwagę na prawidłową biegunowość (+/-).
  5 Załóż pokrywkę baterii.

  Wyświetlacz i przyciski wagi

  Oznaczenia pokazujące się na wyświetlaczu wagi oraz funkcje przycisków pokazane są na rys. 27 .
  ●● Wyświetlacz 28 :

  – wartość ujemna
  g
  – gramy
  kg – kilogramy
  lb
  – funty
  TARE – tara
  ●● Przycisk włączania i wyłączania wagi ON/OFF 29
  ●● Przycisk tarowania TARE 30
  ●● Przycisk zmiany jednostek UNIT 31

  Ważenie (Rys. L)

  1 Stojak z wagą i miską obrotową ustaw na twardej i płaskiej powierzchni.
  2 Wyłącz napęd. Przewód przyłączeniowy napędu ułóż
  tak, aby nie wpływał na wynik ważenia. Głowica stojaka wraz
  z napędem w trakcie ważenia produktów powinna być usta-

  9 • Page 6

  wiona w pozycji opuszczonej (aby ograniczyć wpływ drgań
  na wynik ważenia).
  3 Przekręć pokrętło blokady w pozycję ON, aby odblokować wagę i włączyć ją. W przypadku, gdy pokrętło blokady
  znajduje się w pozycji ON, a waga jest wyłączona, do jej
  włączenia wystarczy przycisnąć przycisk ON/OFF (obok
  wyświetlacza).
  4 Poczekaj aż na wyświetlaczu pojawi się symbol „ ”.
  5 Przyciskiem UNIT wybierz żądane jednostki, naciśnięcie
  wyświetla kolejno: „g”, „kg”, „lb”. Przycisk zmiany jednostek
  UNIT umożliwia ważenie w systemie metrycznym (g, kg)
  i angielskim (lb) oraz umożliwia przeliczanie zważonej masy
  między tymi jednostkami wyświetlając ją w: „g”, „kg” lub „lb”
  po kolejnym naciśnięciu przycisku.
  6 Włóż do miski obrotowej ważony produkt i odczytaj jego
  masę w wybranych jednostkach. Przekroczenie zakresu
  ważenia (3 kg) sygnalizowane jest przez wyświetlenie znaku

  ”.
  7 Przycisk TARE umożliwia ważenie kolejnych, dodawanych produktów bez konieczności opróżniania miski,
  w  ramach zakresu ważenia (suma wszystkich składników
  max. 3 kg). Po naciśnięciu przycisku TARE wyświetlacz
  wskaże „ ” lub „
  ” (w zależności od wybranych jednostek) i wyświetli się napis „TARE”.
  Zdjęcie napędu i/lub miski i/lub innej masy ze
  stojaka z wagą, gdy waga była włączona z napędem i/lub miską i/lub inną masą, spowoduje
  wyświetlenie ich masy ze znakiem „-”. W tym
  przypadku wytarowanie wagi przyciskiem TARE
  jest niemożliwe, aby wyzerować wskazania
  wyświetlacza należy nacisnąć przycisk ON/OFF.
  Po zakończeniu ważenia wyłącz wagę:
  ●● przyciskiem ON/OFF (obok wyświetlacza), gdy planujesz
  dalsze ważenie po krótkiej przerwie,
  ●● pokrętłem blokady, przekręcając go na OFF, gdy nie planujesz dalszego ważenia, zamierzasz uruchomić napęd
  na stojaku lub kończysz pracę ze stojakiem.
  Jeżeli chcemy wyłączyć wagę przyciskiem ON/
  OFF, gdy na wyświetlaczu wyświetlana jest
  wartość inna niż „ ” lub „
  ” należy nacisnąć przycisk ON/OFF dwa razy.
  Jeżeli waga nie reaguje na dwukrotne naciśnięcie przycisku ON/OFF należy ją wyłączyć
  (zresetować) pokrętłem blokady przekręcając
  je w pozycję OFF (na ok. 2 sek.), ponownie włączyć pokrętłem blokady (pozycja ON) i kontynuować ważenie.

  Oszczędzanie baterii

  Wyczerpanie baterii sygnalizowane jest wyświetleniem
  znaku „ ” przez ok. 1 sek. po czym waga wyłącza się.
  Wciśnięcie przycisku ON/OFF spowoduje ponowne wyświetlenie znaku „ ” na ok. 1 sek.

  10

  Waga posiada funkcję ograniczenia wyczerpywania się
  baterii:
  ●● niebieskie podświetlenie wyświetlacza wyłącza się automatycznie po ok. 40 sek. jeśli wyświetlacz cały czas
  pokazuje tą samą masę lub nie był przyciśnięty żaden
  przycisk, ponowne włączenie podświetlenia nastąpi
  po naciśnięciu dowolnego przycisku lub po dołożeniu (zdjęciu) jednorazowo minimum 8 g masy,
  ●● waga wyłącza się automatycznie po ok. 100 sek. jeśli
  wyświetlacz cały czas pokazuje tą samą masę lub nie był
  przyciśnięty żaden przycisk, ponowne włączenie – po
  naciśnięciu przycisku ON/OFF.
  Po zakończeniu pracy ze stojakiem zawsze wyłączaj wagę
  pokrętłem blokady przekręcając je na pozycję OFF.
  Rozładowane baterie należy niezwłocznie wyjąć z urządzenia. Pozwoli to zapobiec wylaniu się rozładowanych
  baterii.

  PRACA Z MINIMALAKSEREM
  Charakterystyka urządzenia
  Mikser ręczny ZELMER wyposażony w minimalakser służy
  do siekania mięsa, sera, orzechów, cebuli, czosnku, marchwi, bułki, itp.

  Przygotowanie i praca z minimalakserem (Rys. J)
  Przed montażem i demontażem pokrywy minimalaksera upewnij się, czy wtyczka przewodu
  przyłączeniowego jest odłączona od gniazdka
  sieci.
  Przed pierwszym użyciem umyj części mające kontakt
  z przetwarzanym produktem.
  Mikser obsługuj tak aby były dobrze widoczne ozna­czenia
  zamknięcia/otwarcia umieszczone na wyposaże­niu.

  1 Połóż podstawę 40 na twardej, płaskiej i suchej
  powierzchni.
  2 Wciśnij pojemnik minimalaksera 39 w podstawę  40 .
  ●● Przed każdorazowym użyciem noża minimalaksera ściągnij z ostrzy osłonę.
  3 Włóż do pojemnika 39 nóż minimalaksera 36 tak, aby
  trzpień wystający z pojemnika trafił w otwór noża.
  4 Umieść w pojemniku 39 przetwarzane produkty nie
  przekraczając poziomu MAX.
  5 W razie potrzeby załóż na nóż 36 pierścień ograniczający  34 *.
  6 Dokręć do wyczuwalnego oporu (zgodnie z ruchem
  wskazówek zegara) pokrywę minimalaksera 32 do napędu
  miksera.
  Dalsze nadmierne dokręcanie pokrywy minimalaksera może prowadzić do uszkodzenia.

  7 Załóż na pojemnik 39 pokrywę minimalaksera 32 wraz
  z napędem, trafiając wypustkami w rowki umieszczone
  w pojemniku i przekręć pokrywę (ruchem zgodnym do ruchu
  wskazówek zegara), aż do wyraźnego oporu.
  481-017_v01 • Page 7

  8 Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka.
  9 Włącz urządzenie i ustaw wymagany bieg.
  10 Po zakończeniu pracy wyłącz urządzenie i wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka.
  ●● Demontaż minimalaksera przebiega odwrotnie do jego
  montażu.
  * Pierścień ograniczający przydatny jest podczas siekania
  pietruszki czy kawałków świeżej bułki lub suchej przeznaczonej na tzw. bułkę tartą, uniemożliwiając rozprzestrzenianie się produktu po całym pojemniku.
  Ostrza noża minimalaksera są bardzo ostre.
  Zachowaj szczególną ostrożność podczas
  montażu i  demontażu oraz w czasie czyszczenia. Dla bezpieczeństwa przechowuj nóż
  w osłonie.
  Nie rozdrabniaj zbyt twardych produktów
  takich, jak: ziarna kawy, gałka muszkatołowa,
  kostki lodu itp.
  Przed siekaniem dużych kawałków produktu,
  pokrój je na mniejsze kawałki – ok. 1 cm.
  Proces siekania nie może być dłuższy niż 45 s.
  Po tym czasie przed kolejnym użyciem miksera
  odczekaj, aż napęd ostygnie.
  Jeżeli produkty przykleją się do noża lub wewnętrznych ścianek pojemnika:
  –– wyłącz urządzenie,
  –– zdejmij napęd z pokrywą,
  –– usuń produkty z noża i ścianek,
  –– zmontuj ponownie urządzenie – jak opisano powyżej,
  kontynuuj pracę.

  Orientacyjne czasy przetwarzania wybranych produktów spożywczych dla zalecanego biegu
  Zalecany
  bieg

  Czas
  przetwarzania

  5

  20-30 s

  5

  25-30 s

  250 g
  (500 ml)

  3-5

  15 s

  300 g
  (500 ml)

  5

  40 s

  5

  10 s

  Produkt

  1 cm

  200 g
  (500 ml)

  250-300 g
  (400-500 ml)
  1 cm

  1/4

  (
  481-017_v01

  ×30

  )

  300 g

  Produkt

  Zalecany
  bieg

  Czas
  przetwarzania

  5

  15 s

  5

  30 s

  5

  20 s

  200 g
  (500 ml)
  20 g
  (500 ml)

  1/8

  1 szt.
  (2 cm)

  Czas przetwarzania można skracać w zależności od potrzeby
  rozdrobnienia produktów.

  PRACA Z KRUSZARKĄ DO LODU
  Charakterystyka urządzenia

  Mikser Zelmer wyposażony w kruszarkę do lodu służy do
  rozdrabniania lodu i np. zamrożonych owoców.
  Kruszarkę możemy używać wyłącznie z pojemnikiem i pokrywą minimalaksera!

  Zastosowanie wyposażenia

  Tarcza dwustronna do lodu – służy do kruszenia, rozdrabniania lodu i mrożonych owoców. Tarcza ma kształt okrągły,
  ostrza dwustronne. Jedna strona służy do rozdrabniania
  pierwszego stopnia „I” (mniejsze kawałki rozdrobnionego
  produktu), którą rozpoznajemy po obtrysku z tworzywa
  w kształcie gwiazdki piętnasto ramiennej rys. 35 A . Druga
  strona służy do rozdrabniania drugiego stopnia „II” (większe
  kawałki rozdrobnionego produktu) i oznaczona jest gwiazdką
  siedmio ramienną (rys. 35 B ).
  Wrzeciono 38 – służy do mocowania tarczy.

  Przygotowanie kruszarki do lodu
  Przed zakładaniem i zdejmowaniem napędu
  miksera na kruszarkę do lodu upewnij się, czy
  wtyczka przewodu przyłączeniowego jest odłączona od gniazdka sieci zasilającej.
  Przed pierwszym użyciem umyj części mające kontakt
  z przetwarzanym produktem.
  Mikser obsługuj tak aby były dobrze widoczne oznaczenia
  zamknięcia/otwarcia umieszczone na wyposażeniu.

  Praca z kruszarką do lodu (Rys. K)

  1 Połóż podstawę 40 na twardej, płaskiej i suchej
  powierzchni.
  2 Wciśnij pojemnik minimalaksera 39 w podstawę 40 .
  3 Umieść tarczę do lodu 35 na wrzecionie 38 (tarcza dwustronna) tak, by ostrza przewidziane do pracy znalazły się na
  górze.
  4 Umieść tarczę z wrzecionem w pojemniku 39 minimalaksera tak, aby trzpień wystający z pojemnika trafił w otwór
  wrzeciona.

  11 • Page 8

  5 Załóż pojemnik 33 kruszarki do lodu na zaczepy mocujące pojemnika minimalaksera. Następnie zablokuj pojemnik,
  przekręcając go do wyczuwalnego oporu.
  6 Umieść w pojemniku 33 przetwarzane produkty nie
  przekraczając poziomu MAX.
  Po napełnieniu pojemnika kruszarki 33 odpowiednią ilością obrabianego produktu (nie więcej niż do poziomu
  MAX) ustaw wrzeciono 38 centralnie (na środku) tak, by
  ułatwić jego poprawne zasprzęglenie z pokrywą minimalaksera 32 .

  Przykłady zastosowania urządzenia

  Rozdrobnione produkty (np. owoce) za pomocą kruszarki do
  lodu można wykorzystać np. do przygotowania lodów, jogurtów, deserów.

  Zalecane stopnie granulacji dla danego produktu
  Produkt*
  H2O

  7 Dokręć do wyczuwalnego oporu (zgodnie z ruchem
  wskazówek zegara) pokrywę minimalaksera 32 do napędu
  miksera.
  Dalsze nadmierne dokręcanie pokrywy minimalaksera może prowadzić do uszkodzenia.

  8 Załóż na pojemnik 33 pokrywę minimalaksera 32 wraz
  z napędem, trafiając wypustkami w rowki umieszczone
  w pojemniku i przekręć pokrywę (ruchem zgodnym do ruchu
  wskazówek zegara), aż do wyraźnego oporu.
  9 Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka
  sieci.
  10 Uruchom urządzenie i ustaw wymagany bieg.
  ●● Po zakończeniu pracy wyłącz urządzenie i wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka.
  ●● Demontaż kruszarki do lodu przebiega odwrotnie do jego
  montażu.
  Ostrza tarczy kruszarki są bardzo ostre. Zachowaj szczególną ostrożność podczas montażu
  i demontażu oraz w czasie czyszczenia.
  Nie należy przekraczać maksymalnego poziomu
  wsadu do pojemnika kruszarki.
  Nigdy nie rozłączaj pokrywy i pojemnika przed
  zatrzymaniem obrotów tarczy.

  Wskazówki eksploatacyjne

  ●● Maksymalny

  poziom wsadu do pojemnika kruszarki
  odpowiada pojemności 450 ml.
  ●● W przypadku zaklinowania się produktów ponad tarczą
  wstrząśnij urządzeniem.
  ●● Jeżeli produkty przykleją się do wewnętrznej ścianki
  pojemnika minimalaksera uniemożliwiając lub blokując
  w ten sposób wyrzucanie z górnego pojemnika kruszarki
  rozdrobnionego produktu:
  –– Wyłącz urządzenie.
  –– Zdejmij napęd z pokrywą i pojemnikiem kruszarki do
  lodu i innych produktów.
  –– Usuń produkty z ścianki mini malaksera.
  –– Zmontuj ponownie urządzenie – jak opisano powyżej, kontynuuj pracę.

  12

  Zalecany
  bieg**

  Stopień
  granulacji

  5

  I-II

  5

  I

  * Maksymalny poziom wsadu do pojemnika kruszarki odpowiada
  pojemności 450 ml.
  ** Nie używaj kruszarki do lodu dłużej niż 2 min.

  Po zakończeniu pracy miksera

  (Rys. M)

  ●● Wyłącz mikser i wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego.
  W zależności od zamontowanego wyposażenia:
  1 Wypchnij wypychaczem trzepaki lub mieszadła.
  2 Zdejmij z trzepaka tarczę przecierającą.

  ●● Zdemontuj

  w sposób odwrotny do montażu nasadkę
  miksującą lub kubek miksujący.
  3 Odchyl głowicę stojaka z napędem do tyłu. Przekręć
  pokrętło zacisku w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do oporu i wysuń napęd z zaczepów głowicy.
  ●● Nawiń przewód przyłączeniowy na napęd.

  Czyszczenie i konserwacja miksera
  Przed czyszczeniem i konserwacją miksera należy zwrócić
  uwagę, aby wtyczka była wyciągnięta z gniazdka.
  ●● Trzepaki i mieszaki myj ciepłą wodą z dodatkiem środków myjących.
  ●● Nasadkę miksującą lub kubek miksujący umyj poprzez
  ponowne miksowanie czystej, ciepłej wody (po włączeniu miksera do sieci).
  ●● Wieniec zębaty miski obrotowej myj przy pomocy szczoteczki do mycia naczyń.
  ●● Nie myj nasadki miksującej i kubka miksującego
  w zmywarce.
  ●● Miskę po umyciu odwróć i wylej wodę, która mogła pozostawać w przestrzeni pod wieńcem zębatym.
  ●● W przypadku miski metalowej (tylko typ 481.64MM)
  przed czyszczeniem, rozłącz wieniec w sposób odwrotny
  do jego montażu (Rys. H).
  ●● Po umyciu wyposażenie miksera wysusz i przechowuj
  w suchym miejscu.
  ●● Obudowę napędu lub stojaka oczyść wilgotną szmatką
  a następnie wytrzyj do sucha.

  481-017_v01 • Page 9

  Ekologia – Zadbajmy o środowisko
  Każdy użytkownik może przyczynić się do
  ochrony środowiska.
  Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne.
  W  tym celu: opakowanie kartonowe przekaż
  na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć
  do kontenera na plastik.
  Zużytych baterii nie wolno wyrzucać do śmieci (trujące
  metale ciężkie). Należy je oddawać do punktu zbiórki
  zużytych baterii lub do punktu sprzedaży.
  Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w  urządzeniu niebezpieczne
  składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
  Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!

  DANE KONTAKTOWE:
  ●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
  http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
  ●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
  salon@zelmer.pl
  ●● wykaz punktów serwisowych
  http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
  ●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)

  801 005 500


  22 20 55 259

  Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
  zastosowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub
  niewłaściwą jego obsługą.
  Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
  bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z  przyczyn konstrukcyjnych,
  handlowych, estetycznych i innych.
  481-017_v01

  13 • Page 10

  14

  481-017_v01

  trzepaki
  trzepaki

  Farsz na ruskie pierogi

  Twaróg ze śmietaną

  Ciasto drożdżowe

  gęste

  trzepaki

  Ziemniaki purre

  mieszadła

  mieszadła

  trzepaki

  trzepaki

  Bita śmietana

  rzadkie

  trzepaki

  Krem maślany

  Ciasto na piernik

  trzepaki

  Ciasto biszkoptowe

  0,5 kg mąki

  0,5 kg mąki

  0,5 kg

  1 kg ziemniaków i 0,5 kg sera

  1 kg

  1 litr

  0,25 kg masła roślinnego

  z 6 jaj

  białka z 5 jajek

  0,5 litra

  kubek miksujący
  trzepaki

  1 litr

  0,15 kg owoców i 0,3 litra kefiru

  kubek miksujący

  trzepaki

  0,5 litra

  nasadka miksująca

  1 pęczek

  0,5 litra

  kubek miksujący

  nasadka miksująca

  1 litr

  0,5 litra

  1 litr

  ILOŚĆ PRZETWARZANEGO
  PRODUKTU

  nasadka miksująca

  tarcza przecierająca

  nasadka miksująca

  nasadka miksująca

  WYPOSAŻENIE

  Piana z białek

  Ciasto naleśnikowe

  Zielenina: pietruszka, koperek

  Koktajl owocowy

  Zupa krem

  Przeciery warzywne dla dzieci

  Zupa dla dzieci

  POTRAWA

  ZALECANE PRĘDKOŚCI I CZASY PRACY MIKSERA

  I bieg 30 s następnie V bieg

  I bieg 30 s, następnie III – V bieg

  III bieg

  I bieg 15 s, następnie IV bieg

  I bieg 15 s, następnie V bieg

  II bieg 15 s, następnie IV bieg

  III lub IV bieg

  IV bieg

  V bieg

  III, IV lub V bieg

  I bieg 15 s, następnie V bieg

  II bieg

  IV bieg lub V bieg

  V bieg

  IV bieg lub V bieg

  I bieg 10s, następnie V bieg

  I bieg (przez sitko)

  I bieg 10s, następnie V bieg

  I bieg 10s, następnie V bieg

  ZALECANE PRĘDKOŚCI

  7 – 8 min.

  4 – 5 min.

  45 – 60 s

  40 – 60 s

  40 – 60 s

  4 – 5 min.

  7 – 8 min.

  2 – 3 min.

  1 min.

  1 – 1,5 min.

  30 s

  1 – 1,5 min.

  30 – 60 s

  2 min.

  30 – 45 s

  1 – 1,5 min.

  40 – 60 s

  CZAS PRACY • Page 11

  CZ

  Vážení zákazníci!

  Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
  mezi uživateli výrobků Zelmer.
  Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer. Bylo vyvinuto
  speciálně pro tento výrobek.
  Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní
  pozornost věnujte pokynům týkajících se bezpečnosti. Návod k oblusluze si prosím uschovejte, abyste jej mohli použít
  i během pozdějšího používání přístroje.

  Bezpečností pokyny
  Nebezpečí!/Pozor!
  Při nedodržení těchto zásad hrozí úraz

  ●● Nepoužívejte šlehač pokud je poškozen nebo pokud je
  poškozená přívodní šňůra.

  ●● Pokud dojde k poškození neoddělitelné přívodní šňůry,

  musí jej vyměnit výrobce, specializovaný servis nebo
  jiná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrožení.
  ●● Opravy přístroje může provádět pouze proškolený
  personál. Neodborně provedená oprava může být pro
  uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě vzniku
  závad obraťte se na specializovaný servis.
  ●● Pokud je šlehač v pohybu nevyndávejte nic z nádoby.
  ●● Nedotýkejte se rukama pohybujících se částí spotřebiče, nebezpečné jsou zejména nože mixovacího nástavce, mixovací nádoby, minimixéru a kotouč kráječe.
  Jsou velmi ostré!
  ●● Před čištěním přístroje, jeho montáži nebo demontáži, vytáhněte vždy zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
  ●● Před výměnou příslušenství nebo před manipulací
  v blízkosti součástek pohybujících se během provozu
  šlehače je nutno spotřebič vypnout a odpojit od napájení.
  ●● Zvýšenou pozornost věnujte práci se šlehačem v přítomnosti dětí.
  ●● Přístroj není určen k tomu, aby jej obsluhovaly děti
  nebo osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo
  psychickými schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí práce s přístrojem, nepoužívají-li jej
  pod dohledem nebo podle návodu k obsluze poskytnutému osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
  ●● Věnujte pozornost, aby si děti s přístrojem nehrály.
  ●● Z bezpečnostních důvodů musí mixování produktů
  v mixovací nádobě probíhat s nasazeným víkem. Není
  dovoleno vkládání jakýchkoliv předmětů dovnitř nádoby, jako jsou lžíce, lopatky, apod. Mohlo by to vést
  k poškození mixéru nebo vylámání dílů uvnitř nádoby
  a jejich propadnutí přímo do mixovaného produktu,
  čímž by mohlo dojít k ohrožení zdraví nebo dokonce
  lidského života.

  481-017_v01

  Pozor!
  Při nedodržení těchto zásad hrozí poškození
  majetku

  ●● Šlehač připojujte pouze k sítí střídavého napětí 230 V.
  ●● Netahejte za přívodní šňůru při vytahování zástrčky ze
  zásuvky.

  ●● Nevystavujte přístroj ani jeho části teplotě vyšší než
  60°C. Může dojít k poškození šlehače

  ●● Pohonnou jednotku neponořujte do vody ani ji nemyjte

  pod tekoucí vodou.
  nejdříve vyjměte ze šlehače a pak je
  umyjte.
  ●● K mytí jednotlivých části přístroje nepoužívejte agresivní detergenty a čisticí přípravky obsahující písek,
  např. emulze, pasty, apod. Tyto by mohly přinejmenším odstranit různé popisy a piktogramy umístěné na
  spotřebiči.
  ●● Ponorný mixér nepoužívejte dříve, než jej ponoříte do
  zpracovávaného produktu. Ponorný mixér neponořujte
  v tekutinách více než do poloviny.
  ●● Dbejte na to, aby se do ponorného mixéru nedostala
  voda nebo jiná tekutina, která by se pak při použití
  mohla dostat do pohonné jednotky.
  ●● Nepoužívejte prázdnou mixovací nádobu.
  ●● Dbejte na to, aby se do spodní části mixovací nádoby,
  kde se nachází spojka, nedostala voda nebo jiné tekutiny – po upevnění na šlehač by se tekutina mohla
  dostat do pohonné jednotky.
  ●● Neupevňujte do šlehače metličku a zároveň hnětací
  hák, došlo by k poškození šlehače v okamžiku uvedení
  do provozu.
  ●● Nepoužívejte mixovací nástavec ani nádobu déle než
  3  min., minimixér a kráječ déle než 2 min., šlehač
  a hnětač déle než 10 min.

  ●● Příslušenství

  Pokyny
  Informace o výrobku a pokyny k použití

  ●● Spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Při používání v gastronomických zařízeních se mění záruční
  podmínky.
  ●● Po ukončení práce vytáhněte zástrčku ze zásuvky
  a naviňte ji na tělo šlehače.
  ●● Kovové části nejsou určené pro mytí v myčkách nádobí. Agresivní mycí prostředky používané v myčce způsobují na kovových částech tmavé skvrny. Tyto části
  myjte ručně s použitím klasických prostředků na mytí
  nádobí.
  ●● Šlehací metličky a hnětací háky označené ozubením
  vkládejte do otvoru označeného hvězdičkou.
  ●● Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím šlehače nebo použitím
  v rozporu s tímto návodem k obsluze.

  15 • Page 12

  Technické údaje
  Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku spotřebiče.
  Maximální doba provozu pohonné jednotky:
  –– se šlehacími metličkami, s hnětacími háky
  10 min.
  –– ponorným mixérem nebo s mixovací nádobou
  3 min.
  –– s minimixérem
  2 min.
  –– s drtičem ledu
  2 min.
  Přestávka před dalším použitím (minimálně)
  20 min.
  Hlučnost šlehače (LWA):
  –– se šlehacími metličkami, s hnětacími háky,
  ponorným mixérem, na stojanu
  80 dB/A
  –– s mixovací nádobou
  84 dB/A
  –– s minimixérem
  87 dB/A
  –– s drtičem ledu
  84 dB/A
  Šlehač je konstruován v izolační třídě II a nepotřebuje zemnění.
  Šlehač ZELMER splňuje české a evropské normy.
  Přístroj vyhovuje nařízením:
  –– Nízkonapěťový elektrický přístroj (LVD) – 2006/95/EC.
  –– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
  Výrobek je označen značkou CE na typovém štítku.

  Konstrukce

  (Obr. A)

  1 Pohonná jednotka
  2 Tlačítko vyhazovače metliček
  3 Přepínač
  4 Tlačítko „turbo“
  5 Otvor pro upevnění metliček
  6 Otvor pro připojení ponorného mixéru
  7 Vložka držadla
  8 Hnětací háky: levé/ pravé s ozubením
  9 Šlehací metličky: levé/ pravé s ozubením
  10 Třecí kotouč
  11 Mixovací nástavec
  12 Nádobka
  13 Mixovací nádoba
  14 Dávkovací otvor
  15 Víko mixovací nádoby
  16 Nůž
  17 Stojan (s váhou typ 481.67 nebo bez váhy – ostatní modely)
  18 Hlavice
  19 Knoflík stojanu
  20 Páka spojky
  21 Otočný knoflík blokády (typ 481.67)
  22 Otáčecí mísa
  23 Otočná kovová miska
  24 Věnec otočné kovové misky
  25 Samoshrnovací lopatka
  26 Lopatka

  16

  27 Displej a tlačítko váhy
  28 Displej
  29 Tlačítko pro zapínání a vypínání váhy ON/OFF
  30 Tlačítko pro tarování TARE
  31 Tlačítko pro změnu jednotek UNIT
  32 Kryt minimixéru s převodem
  33 Nádoba drtiče ledu
  34 Omezující prstenec
  35 Oboustranný kotouč drtiče ledu s granulací prvního stupně „I“ (menší velikost A ) a druhého stupně „II“ (větší
  velikost B )
  36 Nůž minimixéru
  37 Ochranný obal
  38 Vřeteno
  39 Nádoba minimixéru
  40 Podstavec minimixéru

  Typy šlehačů ZELMER

  (Obr. B)

  standardní příslušenství
  doplňkové příslušenství, které lze zakoupit v prodejnách
  se spotřebiči.

  Popis přístroje

  ●● Šlehač má pět rychlostí. K nastavení jednotlivých rych-

  lostí je určen přepínač, který je označen na vyhazovači
  metel číslicemi: 0, 1, 2, 3, 4 a 5. Vyhazovač metel slouží
  k uvolnění a vytlačení šlehacích metliček a hnětacích
  háků z pohonné jednotky šlehače.
  ●● Navíc je šlehač vybaven tlačítkem „turbo“, které umožňuje okamžitě zvýšit rychlost otáček na maximum bez
  ohledu na to, jaký rychlostní stupeň právě používáte.
  Tlačítka „turbo“ jsou umístěna na pravé a levé straně
  držadla, k ovládání podle potřeby pravou nebo levou
  rukou. V poloze „0“ je tlačítko „turbo“ mechanicky blokováno.
  ●● Na spodní straně šlehače jsou dva otvory pro upevnění
  šlehacích metliček nebo hnětacích háků.
  ●● V horní části držadla je speciální vložka zvyšující komfort
  držení a manipulace se šlehačem - SOFTTOUCH.
  ●● Na zadní stěně šlehače je umístěn otvor, který je určen
  k připojení ponorného mixéru nebo nádoby mixéru. Otvor má posuvný kryt.

  Uvedení šlehače do provozu a nastavení
  požadované rychlosti
  (Obr. C)
  1 Přepněte přepínač do polohy „0” krajní poloha na levé
  straně.
  ●● Upevněte zvolený nástroj.
  ●● Vložte zástrčku napájecí šňůry do zásuvky.
  2 Zapněte mixér a přesuňte páku vpravo. Pro zvýšení otáček posouvejte přepínač směrem k pozici „5“, zvolte požadovanou rychlost.
  481-017_v01 • Page 13

  3 Pro okamžité zvýšení otáček, bez ohledu na nastavenou
  rychlost, zmáčkněte a držte tlačítko „turbo“ (na pravé nebo
  levé straně přístroje).
  ●● Po uvolnění tlačítka „turbo” bude šlehač pracovat
  s rychlostí, jaká je nastavena na hlavním přepínačí.

  Příprava šlehače
  Před prvním použitím umyjte díly, které přicházejí do
  styku se zpracovávanou surovinou.
  Mixér používejte tak, aby byla dobře viditelná označení
  pro uzavření/otevření uvedená na vybavení.

  Použití šlehacích metliček a hnětacích háků (Obr. D)

  ●● Použití šlehacích metliček a hnětacích háků
  ●● Šlehací metly jsou určené pro šlehání pěny, šlehačky,

  žloutků s cukrem, přípravu krémů, těsta na omelety a palačinky.
  ●● Hnětací metly slouží k přípravě např. třeného, drožďového, perníkového těsta apod.
  ●● Šlehací metličky nebo hnětací háky je nutno vložit do otvorů ve spodní části šlehače.
  1 Zasuňte je do otvorů až na doraz – do zacvaknutí.
  Špatné zasunutí metliček může způsobit jejich
  vypadnutí během používání.

  2 Zasuňte metličku nebo hák s ozubením do otvoru označeného hvězdičkou.
  Při opačném zasunutí dojde k vytlačení těsta
  z nádoby směrem nahoru (vytečení těsta z nádoby, případně natáhnutí těsta do pohonné jednotky šlehače).
  Hladina produktů v nádobě nesmí překročit
  pracovní úroveň šlehacích metliček nebo hnětacích háků (L).
  1 cm

  L

  1 cm

  L

  Použití třecího kotouče (Obr. E)

  ●● Třecí kotouč slouží k pasírování uvařené zeleniny a ovoce jako je: mrkev, brambory, rajčata, jablka. Částečně
  nahrazuje funkci ponorného mixéru.
  1 Nasaďte vespod třecí kotouč na metličku s ozubením.
  2 Nasaďte metličku do otvoru označeného hvězdičkou.

  Nádobka (12)

  Vyrobená z průhledné umělé hmoty slouží jako zásobník při
  používání ponorného mixéru.

  481-017_v01

  Použití ponorného mixéru (Obr. F)

  Ponorný mixér se používá k:
  ●● míchání tekutin,
  ●● drcení vařené zeleniny a čerstvého měkkého ovoce,
  ●● přípravě majonéz a různých druhů pomazánek,
  ●● mixování polévek pro kojence.
  Ponorný mixér připojte do otvoru, který je chráněn pohyblivým krytem.
  1 Zmáčkněte lehce hradítko a poté přesuňte ve směru
  uvedeném na obrázku.
  2 Stranu se závitem vložte do otvoru pohonné jednotky
  a dotáhněte na doraz.
  Při špatném dotažení ponorného mixéru k pohonné jednotce může dojít k poškození spojky
  pohonné jednotky nebo samotného mixéru.

  3 Nejdříve vložte ponorný mixér do zpracovávaného produktu a potom zapněte pohon.

  Použití mixovací nádoby (Obr. G)
  Po celou dobu provozu držte mixér v ruce.
  Mixovací nádoba je určená k přípravě polévek pro kojence,
  k přípravě koktejlů, těsta na palačinky apod.
  1 Na obou stranách nádoby je měřítko označující objem
  od 200 ml do 500 ml. a nápis „500 ml max.“ určující maximální hladinu produktů zpracovávaných v nádobě, viz obr.
  2 Po odsunutí krytu (stejně jako při upevnění ponorného
  mixéru) upevněte mixovací nádobu tímto způsobem:
  Nasaďte nádobu na pohonnou jednotku tak, aby 3 výstupky
  viditelné vespod nádoby, prošly výřezy v pohonné jednotce
  a zároveň došlo ke spojení pohonné jednotky se spojkou
  nádoby.
  3 Uchopte šlehač za držadlo a otočte mixovací nádobu ve
  směru hodinových ručiček až na doraz. Nádoba je správně
  nasazená, pokud tři výstupky jsou zasunuty pod plášť šlehače a závěr na nádobě zacvakne za kulatý výstupek.
  4 Naplňte nádobu produkty určenými ke zpracování. Nasaďte víčko s dávkovacím otvorem – v průběhu práce můžete do mixovací nádoby přidávat produkty.

  Použití stojanu s nádobou (Obr. H)

  Stojan s pohonem ulehčuje práci, použijte šlehací metličky
  nebo háky a při práci budete mít volné ruce. Stojan slouží
  k uchycení šlehače.
  Stojan s mísou je vybaven samoshrnovací lopatkou, která představuje inovativní řešení. Pomáhá účinně míchat
  produkty, zabraňuje usazování (odkládání) těsta na okrajích
  mísy a zkracuje dobu přípravy. Šlehač uchycený k  hlavici
  stojanu samostatně pohání během provozu otočnou mísu
  s potravinami a zároveň provádí kyvadlový pohyb.
  K práci se stojanem jsou určené speciální šlehací metly
  a  míchací háky a tvoří společně jednotný celek. V sadě je
  vždy jedna metla a hák s ozubeným kolečkem.

  17 • Page 14

  1 Vsuňte metlu nebo hák s ozubeným kolečkem do označeného otvoru pohonné jednotky (podle výše uvedeného
  postupu).
  2 Po odsunutí krytu (stejně jako při upevnění ponorného
  mixéru) upevněte pohon v hlavici stojanu tímto způsobem:
  Šlehač s připojenými metlami nebo háky zasuňte do stojanu
  tak, aby drážky pohonné jednotky byly zachyceny pod drážkami hlavice.
  3 Otočte knoflíkem upínadla doprava až na doraz tak, aby
  držadlo otočného knoflíku bylo ve svislé poloze.
  4 Povolením páky spojky odklopte celou sestavu směrem
  dozadu.
  5 Na kovovou misku (pouze typ 481.64MM) je nutno před
  umístěním potravin nasadit plastový věnec tak, aby zapadl
  do zářezů v misce.
  6 Pak jím otočte až na doraz ve směru označeném na věnci.
  7 Sestavenou misku vložte na 3 výstupky na stojanu a postavte na podstavec stojanu.
  8 Připevněte shrnovací lopatku a dejte potraviny do misky.
  9 Hlavici se šlehačem uveďte do vodorovné polohy (uslyšíte cvaknutí upínací páky).
  10 Přepínačem uvedete celou sestavu do pohybu, mísa se
  bude otáčet a hlavice s pohonnou jednotkou bude vykonávat
  kyvadlový pohyb.
  Kyvadlový pohyb neblokujte ani nezadržujte,
  mohlo by dojít k poškození stojanu.
  Před vyprázdněním kovové misky odejměte
  ozubený věnec, usnadní to vyprázdnění a mytí.

  Práce se stojanem vybaveným váhami

  Mixér typu 481.67 je vybaven otočnou mísou a vestavěnou
  elektronickou váhou, což představuje inovativní řešení.
  Podstavec s pohonem usnadňují práci s použitím šlehačů
  nebo míchadel. Uživatel tak může mít při práci „volné” ruce
  a  vestavěná elektronická váha umožňuje vážení zpracovávaných produktů přímo v otočné míse na podstavci. Podstavec s váhou je vybaven také samoshrnovací lopatkou
  a lopatkou.
  Vybavení mixéru typ 481.67 je stejné jako u mixéru typ 481.7 – viz tabulka (B); – přístroj byl
  vybaven stojanem s váhami, je nutno jej obsluhovat v souladu s tímto návodem.
  Podstavec s váhou je vybaven pojistkou chránící čidlo
  váhy před poškozením; pojistka je uvolňována ovládacím kolečkem pojistky.
  Polohy ovládacího kolečka pojistky:
  OFF – čidlo váhy zajištěno a váha vypnutá – lze spustit
  pohon v podstavci.
  ON – čidlo váhy odjištěné a váha zapnutá – lze vážit,
  nelze spustit pohon v podstavci.

  18

  Obsluha stojanu s váhami, pokud jde o spolupráci s pohonem, míchadly, šlehacími metlami,
  otočnou miskou a shrnovací lopatkou, je stejná jako obsluha stojanu bez vah a je popsána
  v předcházejících podbodech.
  Upevnění pohonu na podstavci s váhou, výměna příslušenství a vypnutí pohonu je možné
  pouze pokud je pojistka v poloze OFF.

  Použití

  Dane techniczne wagi:
  Rozsah vážení
  Přesnost vážení
  Napájení


  3 kg
  +/- 1 g
  3V – dvě baterie 1,5 V,
  alkalické, typ AA (LR6)

  Vkládání (výměna) baterií (Obr. I)

  ●● K napájení váhy použijte alkalické baterie 1,5 V, typ AA
  (LR6).
  Při vkládání nebo výměně baterií postupujte takto:
  1 Otočte ovládací kolečko pojistky do polohy OFF.
  2 Sejměte pohon z podstavce.
  3 Otočte podstavec s váhou základnou směrem vzhůru
  a sejměte krytku baterií šroubovákem nebo mincí (ve směru
  šipky na krytce).
  4 Vložte nové baterie s dodržením správné polarity (+/-).
  5 Nasaďte krytku baterií.

  Displej a tlačítka váhy

  Označení zobrazována na displeji váhy a funkční tlačítka
  jsou uvedená na obrázku obr. 27 .
  ●● Displej 28 :

  – záporná hodnota
  g
  – gramy
  kg – kilogramy
  lb
  – libry
  TARE – hmotnost obalu
  ●● Tlačítko pro zapínání a vypínání váhy ON/OFF 29
  ●● Tlačítko pro tarování TARE 30
  ●● Tlačítko pro změnu jednotek UNIT 31

  Vážení (Obr. L)

  1 Podstavec s váhou a otočnou mísou umístěte na tvrdou
  a rovnou plochu.
  2 Vypněte pohon. Napájecí kabel pohonu umístěte tak,
  aby neovlivňoval vážení. Hlava podstavce s pohonem musí
  být v průběhu vážení spuštěná dolů (pro omezení vlivu vibrací na výsledky vážení).
  3 Otočte ovládací kolečko pojistky do polohy ON – váhu
  odjistěte a zapněte. Je-li ovládací kolečko pojistky v poloze
  ON a váha je vypnutá, postačí k jejímu zapnutí zmáčknout
  tlačítko ON/OFF (vedle displeje).
  4 Vyčkejte, dokud se na displeji neobjeví symbol „ ”.
  481-017_v01 • Page 15

  5 Tlačítkem UNIT zvolte požadované jednotky postupným
  zmáčknutí na displeji: „g”, „kg”, „lb”. Tlačítko pro změnu jednotek UNIT umožňuje vážit v metrickém (g, kg) nebo anglickém systému (lb) a umožňuje přepočet zvážené hmotnosti
  mezi těmito jednotkami zobrazením v: „g”, „kg” nebo „lb”
  vždy po dalším zmáčknutí tlačítka.
  6 Vložte do otočné mísy vážený produkt a zobrazte jeho
  hmotnost ve zvolených jednotkách. Překročení rozsahu vážení (3 kg) je signalizováno zobrazením značky „
  ”.
  7 Tlačítko TARE umožňuje vážit další, přidávané produkty
  bez nutnosti vyprazdňování mísy, v maximálním povoleném
  rozsahu vážení (součet všech složek max. 3 kg). Po zmáčknutí tlačítka TARE se na displeji zobrazí „ ” nebo „
  (podle zvolených jednotek) a zobrazí se nápis „TARE”.  Po odejmutí pohonu nebo mísy či jiné hmoty
  z podstavce s váhou, v případě, že váha byla
  zapnutá s pohonem, mísou nebo jinou hmotou,
  se zobrazí jejich hmotnost se znaménkem „-”.
  V tomto případě není vytarování váhy tlačítkem
  TARE možné. Pro vynulování údajů na displeji
  zmáčkněte tlačítko ON/OFF.
  Po ukončení vážení vypněte váhu:
  ●● Tlačítkem ON/OFF (vedle displeje), pokud plánujete brzy
  další vážení,
  ●● otočením ovládacího kolečka pojistky do polohy OFF,
  v případě, že již nebudete vážit, plánujete spustit pohon
  na podstavci nebo ukončit práci s podstavcem.
  Chcete-li vypnout váhu tlačítkem ON/OFF,
  když je na displeji zobrazená jiná hodnota než
  „ ” nebo „
  ” zmáčkněte tlačítko ON/
  OFF dvakrát.
  Nereaguje-li váha na dvojí zmáčknutí tlačítka
  ON/OFF, vypněte ji (resetujte) otočením ovládacího kolečka pojistky do polohy OFF (po dobu
  asi 2 vteřin), váhu opětovně zapněte ovládacím
  kolečkem pojistky (poloha ON) a pokračujte
  s vážením.

  Úspora baterií
  Vybití baterií je signalizováno na displeji symbolem „ ” po
  dobu asi 1 vteřiny, poté se váha vypne. Zmáčknutí tlačítka ON/OFF způsobí opětovně zobrazení symbolu „ ” na
  dobu asi 1 vteřiny.
  Váha je vybavená úspornou funkcí baterií:
  ●● modré podsvícení displeje se vypíná automaticky asi po
  40 vteřinách, pokud je na displeji po celou dobu uvedená
  stejná hmotnost nebo nebylo zmáčknuté žádné tlačítko.
  K opětovnému zapnutí podsvícení dojde po zmáčknutí libovolného tlačítka nebo po jednorázovém přidání (odejmutí) alespoň 8 gramů hmotnosti,
  ●● váha se vypíná automaticky asi po 100 vteřinách, pokud
  je na displeji po celou dobu uvedená stejná hmotnost
  nebo nebylo zmáčknuté žádné tlačítko, opětovné zapnutí – po zmáčknutí tlačítka ON/OFF.
  481-017_v01

  Po ukončení práce s podstavcem váhu vždy vypněte ovládacím kolečkem pojistky do polohy OFF.
  Vybité baterie z přístroje bezodkladně vyjměte. Zabráníte
  tak vylití vypotřebovaných baterií.

  POUŽITÍ MINIMIXÉRU
  Charakteristika spotřebiče
  Ruční mixér ZELMER vybavený minimixérem slouží k mixování masa, sýra, ořechů, cibule, česneku, mrkve, pečiva atp.

  Příprava a práce s minimixérem (Obr. J)
  Před nasazením a sejmutí víka minimixéru se
  ujistěte, zda je zásuvka přívodní šňůry vytažená ze zásuvky.
  Před prvním použitím umyjte díly, které přicházejí do
  styku se zpracovávanou surovinou.
  Mixér používejte tak, aby byla dobře viditelná označení
  pro uzavření/otevření uvedena na vybavení.
  1 Postavte podstavec 40 na pevnou rovnou a suchou plochu.
  2 Nasaďte nádobu minimixéru 39 do podstavce 40 .
  ●● Před každým použití nože minimixéru stáhněte z ostří
  ochranný obal.
  3 Do nádoby 39 vložte nůž minimixéru 36 tak, aby trn vyčnívající z nádoby zapadl do otvoru nože.
  4 Do nádoby 39 vložte suroviny, ale nepřekračujte úroveň
  MAX.
  5 V případě potřeby nasaďte na nůž 36 omezující prstenec 34 *.
  6 Víko minimixéru 32 dotáhněte na doraz k pohonu mixéru
  (ve směru hodinových ručiček).
  Další nadměrné dotahování víka minimixéru
  může vést k poškození.

  7 Na nádobu 39 nasaďte víko minimixéru 32 i s pohonem, aby výstupky trefily do žlábků v nádobě, otočte víkem
  (ve směru hodinových ručiček) až na doraz.
  8 Zapojte zástrčku do zásuvky.
  9 Zapněte spotřebič a nastavte požadovanou rychlost.
  10 Na konci spotřebič vypněte a vytáhněte přívodní šňůru
  ze zásuvky.
  ●● Rozložení minimixéru probíhá v opačném pořadí než
  sestavení.
  * Omezující prstenec je vhodný při sekání petrželky, kousků
  čerstvého pečiva nebo pečiva tvrdého na strouhanku, aby se
  surovina nerozptylovala po celé nádobě.
  Ostří nože minimiséru jsou velmi ostrá. Při
  montáži a demontáži a při čištění dbejte zvláštní opatrnosti. Z bezpečnostních důvodu přechovávejte nůž v ochranném obalu.
  Nerozmělňujte příliš tvrdé suroviny jako je zrnková káva, muškátový oříšek, kostky ledu atp.

  19 • Page 16

  Velké kusy před mixování nakrájejte na menší
  kousky, asi centimetrové.
  Mixovat se nemůže déle než 45 s. Pak nechejte
  přístroj vystydnout, než zase začnete mixér používat.
  Pokud se suroviny přichytí k noži nebo vnitřním stěnám nádoby, tak:
  –– zařízení vypněte,
  –– odejměte pohon s víkem,
  –– suroviny z nože a stěn odstraňte,
  –– přístroj opět sestavte podle výše uvedeného popisu
  a pokračujte v práci.

  Orientační doby zpracování vybraných surovin
  pro doporučovaný chod
  Doporučovaná
  Doba
  rychlost
  zpracování

  Produkt
  200 g
  (500 ml)

  1 cm

  250-300 g
  (400-500 ml)
  1 cm
  250 g
  (500 ml)
  1/4
  300 g
  (500 ml)

  (

  ×30

  300 g

  )

  200 g
  (500 ml)
  20 g
  (500 ml)

  1/8

  1 ks
  (2 cm)

  5

  20-30 s

  5

  25-30 s

  3-5

  15 s

  5

  40 s

  5

  10 s

  5

  15 s

  5

  30 s

  5

  20 s

  Zpracování může být kratší podle toho, jak moc se má surovina rozmělnit.

  PRÁCE S DRTIČEM LEDU
  Charakteristika spotřebiče

  Mixér Zelmer s drtičem ledu slouží k rozmělňování ledu
  a např. zmrazeného ovoce.
  Drtič ledu můžeme používat výhradně s nádobou a krytem minimixéru!

  Použití příslušenství

  Oboustranný kotouč – slouží k drcení, rozmělňování ledu
  a  mrazeného ovoce. Kotouč je kulatý, ostří oboustranná. Jedna strana slouží k rozmělňování prvního stupně „I“
  (menší kousky rozdrcené suroviny), kterou poznáme po
  umělohmotném obvodě ve tvaru patnácticípé hvězdy, viz
  obr. č.  35 A . Druhá strana slouží k rozmělňování druhého
  stupně „II“ (větší kousky rozdrcené suroviny) a je označena
  sedmicípou hvězdou, viz obr. č. 35 B .
  Vřeteno 38 – slouží k přichycení kotouče.

  Příprava drtiče
  Před nasazováním hnací jednotky na drtič ledu
  a odjímaním se ujístěte, zda je koncovka přívodní šňůry vytažená ze zásuvky.
  Před prvním použitím umyjte díly, které přicházejí do
  styku se zpracovávanou surovinou.
  Mixér používejte tak, aby byla dobře viditelná označení
  pro uzavření/otevření uvedena na vybavení.

  Práce s drtičem ledu (Obr. K)

  1 Postavte podstavec 40 na pevnou rovnou a suchou plochu.
  2 Nasaďte nádobu minimixéru 39 do podstavce 40 .
  3 Nasaďte kotouč na led 35 na vřeteno 38 (oboustranný kotouč) tak, aby ostří která mají pracovat, byla směrem
  vzhůru.
  4 Vložte kotouč s vřetenem do nádoby 39 minimixéru tak,
  aby čep vyčnívající z nádoby zapadlo do otvoru vřetena.
  5 Nasaďte nádobu 33 drtiče ledu na úchyty nádoby minimixéru. Pak nádobu zajistěte tak, že jí otočíte na doraz.
  6 Do nádoby 33 vložte suroviny, ale nepřekračujte úroveň
  MAX.
  Po naplnění nádoby drtiče 33 odpovídajícím množstvím
  zpracovávaného produktu (maximálně do úrovně MAX)
  umístěte vřeteno 38 centrálně (ve středu) pro usnadnění
  rádného spřažení s víkem mixéru 32 .
  7 Zajistěte na doraz (ve směru hodinových ručiček) víko
  minimixéru 32 k hnací jednotce mixéru.
  Další nadměrné dotahování víka minimixéru
  může vést k poškození.

  8 Na nádobu 33 nasaďte víko minimixéru 32 i s pohonem,
  aby výstupky trefily do žlábků v nádobě, otočte víkem (ve
  směru hodinových ručiček) až na doraz.
  9 Zapojte zástrčku do elektrické zásuvky.

  20

  481-017_v01 • Page 17

  10 Zapněte spotřebič a nastavte požadovanou rychlost.
  ●● Na konci spotřebič vypněte a vytáhněte přívodní šňůru
  ze zásuvky.
  ●● Rozložení drtiče ledu probíhá v opačném pořadí než
  sestavení.
  Ostří kotouče drtiče jsou velmi ostrá. Zachovejte zvláštní opatrnost během montáže a demontáže i během čištění.
  Nepřekračujte maximální úroveň náplně v nádobě drtiče.
  Nikdy neuvolňujte kryt a nádobu, dokud se kotouč nezastaví.

  Pokyny k provozování

  ●● Maximální úroveň náplně do nádoby drtiče odpovídá objemu 450 ml.

  ●● Pokud náplň uvízne nad kotoučem, přístrojem zatřeste.
  ●● Pokud se náplň přichytí k vnitřní stěně nádoby, čímž znemožňuje nebo blokuje vyhazování z horní nádoby drtiče
  rozmělněné náplně:
  –– zařízení vypněte,
  –– sejměte hnací jednotku s krytem a nádobou drtiče
  na led,
  –– odstraňte ze stěny náplň,
  –– přístroj opět sestavte podle výše uvedeného popisu
  a pokračujte v práci.

  Příklady použití přístroje

  Rozmělněné suroviny (např. ovoce) pomocí drtiče ledu lze
  využít např. k přípravě zmrzliny, jogurtu, zákusků.

  Doporučené stupeně drcení pro danou náplň
  Surovina*
  H2O

  Doporučovaná
  rychlost**

  Stupeň
  drcení

  5

  I-II

  5

  I

  * Maximální úroveň náplně do nádoby drtiče odpovídá objemu
  450 ml.
  ** Nepoužívejte drtič ledu déle než 2 min.

  Po ukončení práce

  (Obr. M)

  ●● Vypněte šlehač a odpojte přívodní šňůru od el. sítě.
  Podle použitého příslušenství:
  1 Vytlačte hnětací háky nebo šlehací metličky.
  2 Sejměte ze šlehací metličky třecí kotouč.
  ●● Odpojte mixovací nádobu nebo ponorný mixér.
  3 Vyklopte hlavici se šlehačem dozadu. Otočte knoflíkem
  proti směru pohybu hodinových ručiček a vyjměte pohonnou
  jednotku z úchytů hlavice.
  ●● Naviňte napájecí šňůru na díl pohonu.
  481-017_v01

  Čištění a údržba
  Dříve než přistoupíte k čištění šlehače, vyjměte zástrčku ze
  zásuvky.
  ●● Metličky a háky umyjte teplou vodou s roztokem běžného saponátu.
  ●● Ponorný mixér nebo mixovací nádobu nejlépe umyjete,
  budete-li opakovaně mixovat čistou, teplou vodu.
  ●● Ozubení otočné mísy umyjte pomoci kartáčku na mytí
  nádobí.
  ●● Motorovou část šlehače nikdy neponořujte do vody
  a nemyjte pod tekoucí vodou.
  ●● Po umytí mísu otočte, aby vytekly zbytky vody z prostoru
  pod ozubením.
  ●● Od kovové misky (pouze typ 481.64MM) je nutno před
  čištěním odpojit věnec opačným postupem než při jeho
  montáži (Obr. H).
  ●● Příslušenství šlehače po umytí osušte a uskladněte na
  suchém místě.
  ●● Plášť šlehače a stojan očistěte vlhkým hadříkem a utřete
  do sucha.

  Ekologicky vhodná likvidace
  Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
  a balicí prostředky elektrospotřebičů Zelmer
  jsou recyklovatelné a  zásadně by měly být
  vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
  lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
  z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
  do sběren PE k opětnému zužitkování.
  Opotřebené baterie nelze vyhazovat do nádob na odpadky (obsahují jedovaté těžké kovy). Baterie odevzdejte
  v  místech sběru opotřebených baterií nebo na prodejních místech.
  Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
  k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí,
  přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší
  obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
  Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER
  CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin
  a.s. Více na www.elektrowin.cz.
  Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo
  zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz.
  SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
  Výrobce nebere odpovědnost za nevhodné použití přístroje, za použití přístroje v rozporu z jeho určením nebo v rozporu z návodem
  k obsluze.
  Výrobce si vyhrazuje právo na provádění inovačních změn přístroje
  kdykoliv, bez předchozího upozornění, za účelem přizposobení přístroje požadavkům zákona, normám, nařízením nebo z důvodu konstrukčních, obchodních, estetických a jiných.

  21 • Page 18

  22

  481-017_v01

  šlehací metly
  šlehací metly
  šlehací metly

  Bramborová kaše

  Náplň do ruských pirohů

  Tvaroh se smetanou a přísadami

  Kynuté těsto

  husté
  hnětací háky

  hnětací háky

  šlehací metly

  šlehací metly

  Šlehačka

  řídké

  šlehací metly

  Máslový krém

  Těsto na perník

  šlehací metly

  Piškotové těsto

  0,5 kg mouky

  0,5 kg mouky

  0,5 kg

  1 kg brambor a 0,5 kg sýra

  1 kg

  1 litr

  0,25 kg rostlinného másla

  z šesti vajec

  bílky z pěti vajec

  0,5 litru

  mixovací nádoba
  šlehací metly

  1 litr

  0,15 kg ovoce a 0,3 litru kefiru

  mixovací nádoba

  šlehací metly

  0,5 litru kefíru

  ponorný mixér

  jeden svazek

  0,5 litru

  mixovací nádoba

  ponorný mixér

  1 litr

  0,5 litru

  1 litr

  MNOŽSTVÍ

  ponorný mixér

  třecí kotouč

  ponorný mixér

  ponorný mixér

  PŘÍSLUŠENSTVÍ

  Bílky z vejce

  Těsto na palačinky

  Zelenina: petržel, kopr, majoránka

  Ovocný koktejl

  Krémová polévka

  Zeleninová dřeň pro děti

  Polévka pro děti

  POTRAVINY

  DOPORUČENÉ RYCHLOSTI A DOBA PROVOZU

  I stupeň 30 s potom V stupeň

  I stupeň 30 s, potom III – V stupeň

  III stupeň

  I stupeň 15 s, potom IV stupeň

  I stupeň 15 s, potom V stupeň

  II stupeň 15 s, potom IV stupeň

  III nebo IV stupeň

  IV stupeň

  V stupeň

  III, IV nebo V stupeň

  I stupeň 15 s, potom V stupeň

  II stupeň

  IV stupeň nebo V stupeň

  V stupeň

  IV stupeň nebo V stupeň

  I stupeň 10 s, potom V stupeň

  I stupeň (přes sítko)

  I stupeň 10 s, potom V stupeň

  I stupeň 10 s, potom V stupeň

  DOPORUČENÁ RYCHLOST

  7 – 8 min

  4 – 5 min

  45 – 60 s

  40 – 60 s

  40 – 60 s

  4 – 5 min

  7 – 8 min

  2 – 3 min

  1 min

  1 – 1,5 min

  30 s

  1 – 1,5 min

  30 – 60 s

  2 min

  30 – 45 s

  1 – 1,5 min

  40 – 60 s

  DOBA PRÁCE • Page 19

  SK

  Vážení klienti!

  Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
  medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
  Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo firmy Zelmer. Príslušenstvo
  bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
  Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
  Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
  Návod na obsluhu si uchovajte pre prípadne neskoršie použitie počas prevádzky spotrebiča.

  Pokyny týkajúce sa bezpečnosti a správneho
  používania mixéra
  Nebezpečenstvo! / Upozornenie!
  Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete sa zraniť

  ●● Nezapínajte zariadenie, ak je prívodná šnúra poškodená alebo kryt je viditeľným spôsobom poškodený.

  ●● Ak sa neodpojiteľný elektrický kábel poškodí, musí ho

  vymeniť výrobca alebo špecializovaný opravárenský
  podnik alebo vykvalifikovaná osoba, aby ste predišli
  nebezpečenstvu.
  ●● Spotrebič smú opravovať iba odborne spôsobilí
  zamestnanci. Nesprávne vykonaná oprava môže byť
  príčinou vážneho ohrozenia pre používateľa. V prípade
  poruchy odporúčame, aby ste sa obrátili na špecializovaný servis.
  ●● Nevyberajte z nádoby pracovné časti, ak je mixér
  v pohybe.
  ●● Rukami sa nedotýkajte prvkov zariadenia, ktoré sú
  v  pohybe, najmä sú nebezpečné nože ponorného
  nástavca, pohára, minimixéra a kotúča drviča ľadu.
  Sú veľmi ostré!
  ●● Pred čistením zariadenia, jeho montážou alebo demontážou vždy odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky.
  ●● Pred výmenou výbavy a tiež pred priblížením sa
  k pohyblivým častiam zariadenia počas jeho používania, zariadenie vypnite a odpojte ho od elektrického
  napätia.
  ●● Zvlášť opatrní buďte pri práci s mixérom v prítomnosti
  detí.
  ●● Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo
  mentálnymi schopnost’ami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokial’ im osoba zodpovedná za
  ich bezpečnost’ neposkytne dohl’ad alebo ich nepoučila o použivani spotrebiča.
  ●● Dávajte si pozor, aby sa deti nehrali so zariadením.
  ●● Z bezpečnostných dôvodov mixujte suroviny v mixovacom pohári iba s namontovaným krytom. Do mixovacieho pohára sa v žiadnom prípade nesmú vkladať
  žiadne predmety, ako napr.: lyžička, lopatka a pod.
  Môžete poškodiť mixér alebo vylomiť prvky vo vnútri
  pohára, ktoré sa dostanú priamo do mixovaných surovín, čím ohrozíte zdravie a život človeka.
  481-017_v01

  Pozor!
  Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete spôsobiť
  škodu na majetku

  ●● Mixér zapájajte len do siete striedavého prúdu 230 V.
  ●● Nevyťahujte zástrčku zo zásuvky ťahaním za šnúru.
  ●● Nevystavujte mixér a jeho príslušenstvo pôsobeniu
  teploty vyššej ako 60°C. Môžete mixér poškodiť.

  ●● Neponárajte pohon mixéra do vody, ani ho neumývajte

  pod tečúcou vodou. Neumývajte príslušenstvo namontované na pohon.
  ●● Dávajte pozor, aby ste nezaliali vodou vnútro telesa
  nadstavca na mixovanie – po namontovaní na pohon
  môže dôjsť k zaliatiu motora.
  ●● Na umývanie vonkajších častí nepoužívajte agresívne
  detergenty vo forme emulzií, mliečka, pást a pod. Môžu
  odstrániť informačné grafické symboly také ako napríklad: stupnice, označenia, výstražné značky a pod.
  ●● Nepoužívajte nadstavec na mixovanie bez jeho ponorenia do produktu, v prípade kvapaliny jej hladina
  nesmie presahovať polovicu výšky nadstavca.
  ●● Nepoužívajte mixér s prázdnym pohárom na mixovanie.
  ●● Dávajte pozor, aby ste nezaliali vodou priestor zospodu
  pohára na mixovanie, v ktorom sa nachádza spojka – po
  namontovaní na pohon môže nastať zaliatie motora.
  ●● Nevkladajte súčasne hnetací hák a šľahaciu metlu
  s ozubením do hniezda pohonu. Zničíte mixér
  v momente jeho zapnutia.
  ●● Ponorný nástavec a ponorný pohár nepoužívajte dlhšie
  ako 3 min., minimixér a drvič ľadu dlhšie ako 2 min.,
  metličky a miešadlá dlhšie ako 10 min.
  ●● Hnetacie háky a šľahacie metly s ozubením zakladajte
  len do hniezda označeného hviezdou.

  Pokyn
  Informácia o výrobku a pokyny, ktoré sa týkajú
  používania

  ●● Zariadenie je určené len pre domáce používanie. V prí-

  pade, ak bude používané za účelom gastronomického
  biznisu, v tomto prípade sa menia záručné podmienky.
  ●● Po ukončení práce prívodnú šnúru vytiahnite zo
  zásuvky a namotajte na pohon mixéra.
  ●● Neumývajte kovové časti v umývačkách. Agresívne čistiace prostriedky používané v týchto zariadeniach spôsobujú tmavnutie vyššie uvedených častí. Umývajte ručne
  použitím tradičných prostriedkov na umývanie riadu.
  ●● Umelohmotné klobúčiky na metlách slúžia na zabránenie vniknutiu mixovanej, alebo hnetenej zmesi do
  priestoru motora. Nasadzovanie hákov alebo metiel je
  potrebné vykonávať uchytením za ich kovové časti. Pri
  vyťahovaníalebo nasadzovaní za umelohmotné klobúčiky by mohlo dôjsť k ich poškodeniu.
  ●● Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené používaním mixéra, ktoré nie je v súlade s jeho určením alebo
  jeho nesprávnou obsluhou.

  23 • Page 20

  Technické údaje
  Technické parametre sú uvedené na štítku výrobku.
  Dovolený čas práce pohonu:
  –– s hnetacími hákmi, šľahacími metlami
  10 minút
  –– s nadstavcom na mixovanie, alebo pohárom
  na mixovanie
  3 minúty
  –– s minimixérom
  2 minúty
  –– s drvičom ľadu
  2 minúty
  Doba prestávky pred opätovným používaním (min.) 20 minút
  Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je
  80 dB(A) (s hnetacími hákmi, šľahacími metlami, nadstavcom
  na mixovanie, na stojane), 84 dB(A) (s pohárom na mixovanie), s minimixérom 87 dB(A), s drvičom ľadu 84 dB(A), čo
  predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.
  Mixéry sú konštruované v II. triede izolácie, nevyžadujú
  uzemnenie.
  Mixéry Zelmer spĺňajú požiadavky platných noriem.
  Zariadenie zodpovedá požiadavkám smerníc:
  –– Nízkonapäťové elektrické zariadenie (LVD) – 2006/95/EC.
  –– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
  Výrobok je označený značkou CE na štítku výrobku.

  Konštrukcia zariadenia

  (Obr. A)

  1 Pohon mixéra
  2 Tlačidlo vyhadzovača
  3 Páčka prepínača
  4 Tlačidlo “turbo”
  5 Hniezdo šľahacích metiel a hnetacích hákov
  6 Otvor nadstavca na mixovanie
  7 Vložka držiaka
  8 Hnetacie háky: ľavé/ pravé (s ozubením)
  9 Šlehací metličky: ľavé/pravé (s ozubením)
  10 Pasírovací kotúč
  11 Nástavec na šľahanie
  12 Pohár
  13 Pohár na mixovanie
  14 Dávkovač
  15 Vrchnák
  16 Nôž
  17 Stojan (s váhou typ 481.67 alebo bez váhy iné modely)
  18 Hlavica
  19 Zaisťovacia páka
  20 Tlačítko
  21 Ovládač blokády (typ 481.67)
  22 Otočna misa
  23 Otočná kovová miska
  24 Veniec otočnej kovovej misky
  25 Lopatka na zhrňovanie

  24

  26 Lopatka
  27 Displej a tlačidla váhy
  28 Displej
  29 Tlačidlo zapnutia a vypnutia váhy ON/OFF
  30 Tlačidlo tarovania TARE
  31 Tlačidlo zmeny jednotiek UNIT
  32 Veko minimixéra s prevodom
  33 Nádoba drviča ľadu
  34 Krúžok obmedzujúci
  35 Dvojstranný kotúč drviča ľadu s granuláciou prvého
  stupňa „I” (menší rozme A ) a druhého stupňa „II” (väčší
  rozmer B )
  36 Nôž minimixéra
  37 Kryt
  38 Vreteno
  39 Nádoba minimixéra
  40 Stojan minimixéra

  Typy mixérov Zelmer

  (Obr. B)

  základné príslušenstvo mixéra
  dodatočné príslušenstvo je možné zakúpiť v obchodoch

  Popis zariadenia

  ●● Mixér má 5 rýchlostí. Na nastavovanie jednotlivých rých-

  lostí otáčania je určená páka prepínačov podľa číselných
  označení: 0, 1, 2, 3, 4 a 5 nachádzajúcich sa na tlačidle
  vyhadzovača, ktorý je určený na vyberanie (vytláčania) hnetacích hákov alebo šľahacích metiel z pohonu
  mixéra.
  ●● Pohon je dodatočne vybavený tlačidlom „turbo“, určeným
  na okamžité dosiahnutie maximálnej rýchlosti otáčania
  bez ohľadu na nastavenú rýchlosť páčkou prepínača.
  Tieto tlačidlá sú umiestnené z ľavej a pravej strany krytu
  mysliac na užívateľov ľavákov a pravákov. V polohe „0“
  tlačidlo „turbo“ je mechanicky zablokované.
  ●● V dolnej časti pohonu sú vedľa seba umiestnené
  2 hniezda (otvory), do ktorých sa osadzujú hnetacie háky
  alebo šľahacie metly.
  ●● V hornej časti pohonu je umiestnená vložka držiaka zhotovená z materiálu zlepšujúceho komfort držania pohonu
  mixéra - SOFTTOUCH.
  ●● Na zadnej stene pohonu sa nachádza otvor na upevnenie nadstavca na mixovanie alebo pohára na mixovanie.
  Tento otvor je zakrytý pohyblivým zasúvacím prvkom.

  Zapnutie mixéra a nastavenie požadovanej
  rýchlosti (rýchlosti otáčania)
  (Obr. C)
  1 Páčku prepínača premiestnite do polohy „0” – krajná
  poloha ľavej strany.
  ●● Pripevnite zvolené príslušenstvo.
  ●● Vložte zástrčku napájacieho kábla do sieťovej zásuvky.
  481-017_v01 • Page 21

  2 Zapnite mixér – páčku posuňte smerom doprava. Ak
  chcete zvýšiť otáčky, presuňte páčku v smere pozície „5“
  a vyberte požadovanú rýchlosť otáčania.
  3 Pre okamžité zvýšenie otáčok bez ohľadu na nastavenú
  rýchlosť otáčania, zatlačte a pridržte jedno z tlačidiel „turbo“
  (z pravej alebo ľavej strany krytu).
  ●● Ak chcete sa vrátiť do predtým nastavenej rýchlosti otáčania, uvoľnite tlačidlo „turbo“.

  Príprava mixéra na prácu
  Pred prvým použitím umyte diely, ktoré majú kontakt so
  spracovaným produktom.
  Mixér obsluhujte takým spôsobom, aby boli dobre viditeľné označenia uzatvorenia/otvorenia umiestnené na
  zariadení.

  Práca so šľahacími metlami alebo hnetacími
  hákmi (Obr. D)

  ●● Šľahacie metly sú určené na šľahanie peny, smotany na

  krémy, na miešanie žĺtkov s cukrom, prípravu krémov
  a ciest na omelety a palacinky.
  ●● Hnetacie háky sú určené na prípravu treného cesta, kysnutého cesta, syrovníkov, perníkov a atď.
  ●● Hnetacie háky a šľahacie metly sa osadzujú do hniezd
  nachádzajúcich sa v spodnej časti robota.
  1 Zatlačte ich na citeľný doraz – do zaskočenia záchytiek.
  Nesprávne založenie týchto častí spôsobuje
  ich vypadávanie počas práce.

  2 Vložte hnetacie háky alebo šľahacie metly s ozubením
  do hniezda označeného hviezdou.
  Opačné založenie hnetacieho háku spôsobuje
  dvíhanie cesta (vyťahovanie cesta z nádoby).
  Úroveň produktov nachádzajúcich sa v nádobe
  nesmie presahovať výšku pracovnej časti šľahacích metiel alebo hnetacích hákov (L).
  1 cm

  L

  1 cm

  L

  Práca s pasírovacím kotúčom (Obr. E)

  ●● Pasírovací kotúč je určený na pasírovanie cez sito vare-

  nej zeleniny, ovocia takého ako mrkva, zemiaky, paradajky, jablká. Čiastočne nahrádza funkciu nadstavca na
  mixovanie.
  1 Založte pasírovací kotúč na šľahaciu metlu s ozubením
  vložením zospodu.
  2 Zasuňte šľahaciu metlu do hniezda pohonu označeného
  hviezdou.

  Pohár (12)

  Je vyrobený z priezračného materiálu, slúži ako nádoba pri
  používaní nadstavca na mixovanie.
  481-017_v01

  Práca s nadstavcom na mixovanie (Obr. F)

  Nadstavec na mixovanie sa používa na:
  ●● premiešavanie tekutín,
  ●● drvenie varenej zeleniny a surového mäkkého ovocia,
  ●● prípravu majonézy a rôzneho druhu pást,
  ●● prípravu polievok pre dojčatá.
  Nadstavec sa upevňuje na pohon po otvorení zasúvacieho
  prvku.
  1 Opatrne stlačte kryt a potom ho posuňte smerom, ako je
  znázornené na obrázku.
  2 Vložte časť nadstavca so závitom do otvoru pohonu
  a točením vpravo ho zatočte na doraz.
  Nedôsledné zatočenie nadstavca na mixovanie
  môže spôsobiť zničenie spojky pohonu alebo
  samotného nadstavca na mixovanie.

  3 Po vložení nadstavca do spracovávaného produktu
  mixér zapnite.

  Práca s pohárom na mixovanie (Obr. G)
  Po celý čas prevádzky držte mixér v ruke.
  Pohár na mixovanie je určený na prípravu polievok pre dojčatá a prípravu kokteilov a palacinkového cesta.
  1 Z obidvoch strán pohára sa nachádza nadpis „500 ml
  max“, určujúci maximálnu úroveň produktu, ktorým je možné
  naplniť pohár a taktiež grafická stupnica označujúca objem od
  200 ml do 500 ml (podľa označenia ako na obrázku vedľa).
  2 Po odsunutí zasúvacieho prvku (ako pri použití nadstavca) namontujte pohár nasledujúcim spôsobom:
  Založte pohár na mixovanie na pohon tak, aby 3 viditeľné
  zospodu pohára výstupky vošli do zárezu krytu pohonu
  a súčasne došlo k spojeniu spojky pohára a pohonu mixéra.
  3 Držiac pohon za rúčku otočiť pohár v smere pohybu
  hodinových ručičiek na doraz. Správne spojenie nastane
  vtedy, ak tri výstupky vojdú pod kryt pohonu a záchytka na
  rebre pohára preskočí za guľový výstupok nachádzajúci sa
  na kryte pohonu.
  4 Naplňte pohár produktmi a založte vrchnák s dávkovačom – počas práce je možné do pohára pridávať dodatočné
  produkty.

  Práca so stojanom a otočnou misou (Obr. H)

  Stojan so zabudovaným pohonom uľahčuje prácu pri používaní šľahacích metiel alebo hnetacích hákov, čo umožňuje,
  že užívateľ počas práce má „voľné“ ruky.
  Stojan s misou je vybavený lopatkou na zhrňovanie,
  ktorá je inovačným riešením. Uľahčuje účinné miešanie
  produktov, predchádza usadzovaniu sa cesta na okrajoch
  misy a skracuje dobu prípravy produktov. Pohon upevnený
  v hlavici stojanu počas práce samostatne uvádza hlavicu do
  kývavého pohybu a súčasne misu s miešaným produktom
  do otáčavého pohybu.
  Na prácu so stojanom sú určené len šľahacie metly a hnetacie háky špeciálne tomu prispôsobené. Mixér so stojanom

  25 • Page 22

  má v  súprave jeden hnetací hák a jednu šľahaciu metlu
  s ozubením.
  1 Vložte do pohonu šľahacie metly alebo hnetacie háky
  (spôsobom opísaným predtým).
  2 Po odsunutí zasúvacieho prvku (ako pri použití nadstavca) upevnite pohon do hlavice stojana nasledujúcim spôsobom: Vsuňte záchytky pohonu (nachádzajúce sa v blízkosti otvorov na upevnenie hnetacích hákov) pod záchytky
  hlavice stojana.
  3 Pretočte ovládač stláčadla vpravo, až pokým nepocítite
  odpor. Držiak ovládača sa nastaví zvisle.
  4 Zatlačte tlačidlo záchytky a zároveň nakloňte dozadu
  hlavicu spolu s pohonom.
  5 Skôr než do kovovej misky (len typ 481.64MM) umiestnite výrobky, vložte na ňu veniec z umelej hmoty. Veniec
  z umelej hmoty musí zapadnúť do otvoru v miske
  6 Následne veniec pretočte podľa označenia na venci,
  pokiaľ sa dá.
  7 Zmontovanú misku vložte na 3 otvory, ktoré sa nachádzajú na stojane a postavte na podstavci stojana.
  8 Zamontujte samo zhŕňajúcu lopatku a umiestnite výrobky
  v miske.
  9 Spustiť hlavicu s pohonom mixéra do vodorovnej polohy
  (počuť cvaknutie zablokovania tlačidla záchytky).
  10 Zapnutie mixéra páčkou prepínača uvedie do otáčavého pohybu misu a hlavicu spolu s pohonom do kývavého
  pohybu.
  Nesmie sa znemožňovať ani sťažovať kyvadlový pohyb počas práce zariadenia, pretože
  môžete poškodiť stojan.
  Pred vyprázdnením kovovej misky odmontujte ozubený veniec. Demontáž venca uľahčí
  vyprázdnenie a mytie.

  Práca so stojanom, ktorý ma váhu

  Mixér typ 481.67 je vybavený stojanom, ktorý sa skladá
  z  otočnej misky a zabudovanej elektronickej váhy, čo je
  novátorské riešenie. Stojan s namontovaným pohonom
  zjednodušuje prácu pri používaní metličiek alebo hnetačov,
  vďaka čomu má užívateľ pri práci „slobodné“ ruky a zabudovaná elektronická váha umožňuje váženie spracovávaných
  produktov priamo v otočnej mise stojana. Stojan s váhou je
  vybavený lopatkou na zhrňovanie a lopatkou.
  Výbava mixéra typ 481.67 je rovnaká ako
  výbava mixéra typ 481.7 – pozrite tabuľku (B);
  –  Výbava je dodatočne obohatená o stojan
  s váhou. Mixéry obsluhujte v súlade s touto
  inštrukciou.
  Stojan s váhou je vybavený poistkou zabezpečujúcou
  snímač váhy proti poškodeniu, ktorá sa aktivuje otočným zaisťujúcim prepínačom.

  26

  Polohy otočného zaisťujúceho prepínača:
  OFF – zaistený snímač hmotnosti a váha vypnutá –
  je možné zapnúť pohon na stojane.
  ON – odistený snímač hmotnosti a zapnutá váha –
  je možné vážiť, pohon na stojane nie je možné
  zapnúť.
  Obsluha stojana s váhou v rozsahu spolupráce
  s pohonom, miešadlami, trepacími zariadeniami, obratovou miskou a samostatne zhŕňajúcou lopatkou je rovnaká ako obsluha stojana
  bez váhy. Obsluha je opísaná v predchádzajúcich podbodoch.
  Pripevnenie pohonu na stojane s váhou,
  výmena príslušenstva a zapnutie pohonu je
  povolené, ak je otočný zaisťujúci prepínač prepnutý do polohy OFF.

  Technické údaje váhy
  Technické údaje váhy:
  Rozsah váženia
  Presnosť merania váhy
  Napájanie


  3 kg
  +/- 1 g
  3V – dve batérie 1,5 V,
  alkalické, typ AA (LR6)

  Vkladanie (výmena) batérií (Obr. I)

  ●● Pre napájanie váhy používajte alkalické batérie 1,5 V,
  typ AA (LR6).
  Pre vloženie alebo výmenu batérií:
  1 Otočte zaisťujúci prepínač do polohy OFF.
  2 Snímte pohon zo stojana.
  3 Obráťte stojan s váhou podstavcom hore a zložte kryt
  batérií – ohnite jeho západku skrutkovačom alebo mincou
  (podľa šípky na kryte).
  4 Vložte nové batérie, dávajte si pozor na ich správnu
  polarizáciu (+/-).
  5 Naložte kryt batérií.

  Displej a tlačidla váhy

  Symboly, ktoré sa zobrazujú na displeji váhy a funkcie tlačidiel, sú ukázané na obr. 27 .
  ●● Displej 28 :

  – záporná hodnota
  g
  – gramov
  kg – kilogramy
  lb
  – Libier
  TARE – tára
  ●● Tlačidlo zapnutia a vypnutia váhy ON/OFF 29
  ●● Tlačidlo tarovania TARE 30
  ●● Tlačidlo zmeny jednotiek UNIT 31

  Váženie (Obr. L)

  1 Stojan s váhou a otočnou misou umiestnite na tvrdom
  a plochom povrchu.
  2 Vypnite pohon. Napájací kábel pohonu umiestnite tak, aby
  neovplyvňoval výsledok váženia. Hlava stojana s pohonom
  481-017_v01 • Page 23

  musí byť počas váženia produktov umiestnená do opustenej
  polohy (čo obmedzí vplyv vibrácií na výsledok váženia).
  3 Otočte prepínač poistky do polohy ON, čím odistíte váhu
  a môžete ju zapnúť. V prípade, že je otočný zaisťujúci prepínač v polohe ON, a je váha vypnutá, aby ste ju zapli, stačí
  len stlačiť tlačidlo ON/OFF (pri displeji).
  4 Počkajte, až sa na displeji zobrazí symbol „ ”.
  5 Tlačidlom UNIT zvoľte požadované jednotky, jednotky
  sú zobrazované v poradí: „g”, „kg”, „lb”. Tlačidlo zmeny jednotiek UNIT umožňuje váženie v metrickej sústave (g, kg)
  a anglickej (lb), umožňuje tiež prepočítanie danej hmotnosti
  medzi týmito jednotkami, zobrazuje ju v: „g”, „kg” alebo „lb”
  po každom stlačení tlačidla.
  6 Do misy vložte produkt, ktorý chcete zvážiť, a odčítajte jeho
  hmotnosť v nastavených jednotkách. Presiahnutie rozsahu
  váženia (3 kg) sa signalizuje zobrazením symbolu „
  ”.
  7 Tlačidlo TARE umožňuje váženie jednotlivých pridávaných produktov bez potreby vyprázdniť misu, pamätajte sa
  na rozsah váženia (súčet všetkých produktov max. 3 kg).
  Po stlačení tlačidla TARE zobrazí displej „ ” alebo „
  ” (v závislosti od vybraných jednotiek) a text „TARE”.
  Sňatie pohonu a/alebo misy a/alebo inej hmotnosti zo stojana, ak bola váha zapnutá s pohonom a/alebo misou a/alebo iným produktov
  zapríčiní vysvetlenie ich hmotnosti s  označením „-”. V tomto prípade tarovanie váhy
  tlačidlom TARE nie je možné, pre vynulovanie
  displeja treba stlačiť tlačidlo ON/OFF.
  Po ukončení váženia vypnite váhu:
  ●● tlačidlom ON/OFF (vedľa displeja), ak plánujete ďalšie
  váženie po krátkej prestávke,
  ●● otočným zaisťujúcim prepínačom, otočením do OFF, ak
  neplánujete ďalšie váženie, chcete zapnúť pohon na stojane alebo končíte prácu so stojanom.
  Ak chceme vypnúť váhu tlačidlom ON/OFF,
  a  na displeji je zobrazená hodnota iná než
  „ ” alebo „
  ”, je potrebné tlačidlo ON/
  OFF stlačiť dvakrát.
  Ak váha nereaguje pri stlačení tlačidla ON/OFF
  dvakrát, treba ju vypnúť (vynulovať) otočným
  zaisťujúcim prepínačom otáčajúc ho do polohy
  OFF (na cca. 2 sek.), opäť zapnúť otočným
  zaisťujúcim prepínačom (poloha ON) a pokračovať vo vážení.

  Šetrenie batérií
  Vybitie batérií je signalizované zobrazením označenia „ ”
  po cca. 1 sek., následne sa váha vypne. Po stlačení tlačidla
  ON/OFF sa symbol „ ” opäť zobrazí na cca. 1 sek.
  Váha je vybavená funkciou obmedzenia vybíjania batérií:
  ●● modré podsvietenie displeja sa automaticky vypína po cca.
  40 sek., ak displej stále ukazuje tú istú hmotnosť alebo
  481-017_v01

  nebolo stlačené žiadne tlačidlo, podsvietenie sa opäť
  zapne po stlačení akéhokoľvek tlačidla alebo po jednorazovom pridaní (odňatí) minimálne 8 g hmotnosti,
  ●● váha sa automaticky vypne po cca. 100 sek., ak displej
  stále ukazuje tú istú hmotnosť alebo nebolo stlačené
  žiadne tlačidlo, opätovné zapnutie – po stlačení tlačidla ON/OFF.
  Po ukončení práce so stojanom vždy vypnite váhu otočným
  zaisťujúcim prepínačom otočením prepínača do polohy OFF.
  Vybité batérie treba bezodkladne vybrať zo zariadenia.
  Predídete tým vyliatiu sa vybitých batérií.

  PRÁCA S MINIMIXÉROM
  Charakteristika spotrebiča
  Ručný mixér ZELMER vybavený minimixérom sa používa na
  sekanie mäsa, syra, orechov, cibule, cesnaku, mrkvy, žemlí
  a pod.

  Príprava a prevádzkovanie minimixéra (Obr. J)
  Pred montážou a demontážou krytu minimixéra
  sa uistite, že zástrčka napájacieho kábla je
  odpojená od sieťovej zásuvky.
  Pred prvým použitím umyte diely, ktoré majú kontakt so
  spracovaným produktom.
  Mixér obsluhujte takým spôsobom, aby boli dobre viditeľné
  označenia uzatvorenia/otvorenia umiestnené na zariadení.
  1 Položte podstavec 40 na tvrdý, rovný a suchý povrch.
  2 Zatlačte nádobu minimixéra 39 do podstavca 40 .
  ●● Pred každým použitím noža minimixéra stiahnite kryt
  z nožov.
  3 Vložte do nádoby 39 nôž minimixéra 36 tak, aby sa čap
  vyčnievajúci z nádoby nachádzal v otvore noža.
  4 Vložte do nádoby 39 potraviny, ktoré chcete spracovať,
  nepresahujte úroveň MAX.
  5 V prípade potreby naložte na nôž 36 obmedzujúci prstenec 34 *.
  6 Dotiahnite až na doraz (v smere hodinových ručičiek)
  kryt minimixéra 32 k pohonu mixéra.
  Ďalšie príliš silné doskrutkovanie veka minimixéra môže spôsobiť poškodenie.

  7 Naložte na nádobu 39 kryt minimixéra 32 spolu s pohonom, pri čom vyčnievajúce prvky sa musia nachádzať v drážkach nádoby, a otočte kryt (v smere hodinových ručičiek) až
  na doraz.
  8 Vložte zástrčku napájacieho kábla do sieťovej zásuvky.
  9 Zapnite spotrebič a nastavte požadovanú rýchlosť.
  10 Po ukončení prevádzky, vypnite spotrebič a vytiahnite
  napájací kábel zo sieťovej zásuvky.
  ●● Demontáž minimixéra sa vykonáva v opačnom poradí
  ako jeho montáž.
  * Obmedzujúci prstenec je vhodný najmä pri sekaní petržlenu
  alebo kúskov čerstvých alebo suchých žemlí na strúhanku,
  pretože obmedzuje rozhadzovanie potravín po celej nádobe.

  27 • Page 24

  Nože minimixéra sú veľmi ostré. Buďte veľmi
  opatrní pri montáži, demontáži a čistení. Pre
  bezpečnosť uschovajte nôž v kryte.
  Nesmú sa drviť príliš tvrdé výrobky, ako napr.:
  kávové zrná, muškátové oriešky, kocky ľadu
  a pod.
  Pred sekaním veľkých kusov potravín ich rozdeľte na menšie kúsky – cca. 1 cm.
  Sekanie nesmie byť dlhšie než 45 s. Po uplynutí tohto času pred ďalším používaním mixéra
  počkajte, až kým pohon nevychladne.
  V prípade, že sa produkty prilepia k nožu alebo k vnútorným
  stenám nádoby:
  –– vypnite spotrebič,
  –– snímte pohon s krytom,
  –– odstráňte produkty z noža a stien,
  –– Zariadenie opäť nainštalujte – ako bolo hore popísané,
  pokračujte v prevádzke.

  Orientačný čas spracovávania vybratých potravín
  pre odporúčanú rýchlosť
  Odporúčaná
  Doba
  rýchlosť spracovávania

  Produkt
  200 g
  (500 ml)

  1 cm

  250-300 g
  (400-500 ml)
  1 cm
  250 g
  (500 ml)
  1/4
  300 g
  (500 ml)

  (

  ×30

  300 g

  )

  200 g
  (500 ml)
  20 g
  (500 ml)

  1/8

  1 kus
  (2 cm)

  5

  20-30 s

  5

  25-30 s

  3-5

  15 s

  5

  40 s

  5

  10 s

  5

  15 s

  5

  30 s

  5

  20 s

  Dobu spracovania je možné skrátiť podľa veľkosti rozdrvených produktov.

  28

  POUŽÍVANIE DRVIČA ĽADU
  Charakteristika zariadenia

  Mixér Zelmer je vybavený drvičom ľadu, slúži na rozdrobovanie ľadu a napr. zmrazeného ovocia.
  Drvič môžeme používať výlučne s   nádobou
  a vekom minimixéra!

  Používanie príslušenstva

  Dvojstranný kotúč – slúži na drvenie, rozdrobenie ľadu
  a mrazeného ovocia. Kotúč má okrúhly tvar, dvojstranné nože.
  Jedna strana slúži na rozdrobenie prvého stupňa „I” (menšie
  kúsky rozdrobeného produktu), ktorú rozpozná­vame po tom,
  že sa tam nachádza nanesená z hmoty pät­násťramenná
  hviezdička obr. 35 A . Druhá strana slúži na rozdrobenie
  druhého stupňa „II” (väčšie kúsky rozdrobeného produktu)
  a je označená sedemramennou hviezdičkou obr.  35 B .
  Vreteno 38 – slúži na pripevňovanie kotúča.

  Pripráva drviča ľadu
  Pred naložením a snímaním pohonu mixéra na
  drvič ľadu sa uistite, či je zástrčka napájacieho
  kábla odpojená od zásuvky napájajúcej siete.
  Pred prvým použitím umyte diely, ktoré majú kontakt so
  spracovaným produktom.
  Mixér obsluhujte takým spôsobom, aby boli dobre viditeľné
  označenia uzatvorenia/otvorenia umiestnené na zariadení.

  Používanie drviča ľadu (Obr. K)

  1 Stojan položte 40 na tvrdý, rovný a suchý povrch.
  2 Nádobu minimixéra vtlačte 39 do stojana 40 .
  3 Kotúč na ľad 35 umiestnite na vreteno 38 (dvojstranný
  kotúč) tak, aby nože predpokladané na prevádzku boli hore.
  4 Kotúč s vretenom umiestnite do nádoby 39 minimixéra
  tak, aby tŕň vystavajúci z nádoby smeroval do otvoru vretena.
  5 Nádobu 33 drviča na ľad naložte na pripevňujúce zámky
  nádoby minimixéra. Následne nádobu zablokujte, pootočením na cítiteľný doraz.
  6 V nádobe 33 umiestnite spracovávané produkty,
  neprekročte hladinu MAX.
  Po naplnení nádoby drviča 33 primeraným množstvom
  spracovaného produktu (nie viac ako na úroveň MAX)
  vreteno 38 nastavte centrálne (na stred) tak, aby uľahčiť
  jeho správne spojenie s vekom minimixéra 32 .
  7 Veko minimixéra 32 doskrutkujte na cítiteľný doraz
  (podľa smeru hodinových ručičiek) k pohonu mixéra.
  Ďalšie príliš silné doskrutkovanie veka minimixéra môže spôsobiť poškodenie.

  8 Nádobu 33 naložte na veko minimixéra 32 spolu s pohonom a výpustkami, výpustky nasmerujte v drážky umiestnené na nádobe a pootočte veko (pohybom, v smere pohybu
  hodinových ručičiek), až na cítiteľný doraz.
  9 Zástrčku napájacieho kábla vložte do zásuvky siete.
  10 Zariadenie spuste a nastavte požadovanú rýchlosť.
  481-017_v01 • Page 25

  ●● Po ukončení prevádzky zariadenie vypnite a napájací

  kábel vytiahnite zo zásuvky.
  ●● Demontáž drviča ľadu prebieha opačne ako jeho montáž.
  Nože kotúča sú veľmi ostré. Buďte zvlášť opatrní
  počas montáže, demontáže a počas čistenia.
  Je zakázané prekročiť maximálnu hladinu
  vstupu do nádoby drviča.
  Nikdy veko a nádobu neodpájajte pred zastavením otáčok kotúča.

  Prevádzkové pokyny

  ●● Maximálna hladina vstupu do nádoby drviča zodpovedá
  objemu 450 ml.

  ●● V prípade, ak sa zaklinujú produkty vyššie kotúča tak

  zariadením potrepte.
  sa produkty prilepia k vnútornej stienke nádoby
  minimixéra a týmto spôsobom znemožnia alebo budú
  blokovať vyhadzovanie rozdrobeného produktu z hornej
  nádoby drviča:
  –– Zariadenie vypnite.
  –– Pohon s vekom a nádobou drviča ľadu a ostatných
  produktov snímte.
  –– Produkty zo stienky minimixéra odstráňte.
  –– Zariadenie opäť nainštalujte – ako bolo hore popísané, pokračujte v prevádzke.

  ●● Ak

  Príklady používania zariadenia

  Rozdrobené produkty (napr. ovocie) je možné pomocou drviča
  ľadu využiť napr. na prípravu zmrzliny, jogurtov, dezertov.

  Odporúčané stupne granulácie pre daný produkt
  Produkt*

  Odporúčaná
  rýchlosť**

  Stupeň
  granulácie

  5

  I-II

  5

  I

  H2O

  * Maximálna hladina vstupu do nádoby drviča zodpovedá objemu
  450 ml.
  ** Drvič ľadu nepoužívajte dlhšie ako 2 min.

  Po ukončení práce mixéra

  (Obr. M)

  ●● Vypnite mixér a vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky.

  V závislosti od namontovaného vybavenia:
  1 Vytlačte vyhadzovačom šľahacie metly alebo hnetacie
  háky.
  2 Vyberte zo šľahacej metly pasírovací kotúč.
  ●● Spôsobom opačným ako montáž zdemontujte nadstavec
  na mixovanie alebo pohár na mixovanie.
  3 Nakloňte hlavicu stojana s pohonom dozadu. Otočte
  otočným prvkom upínadla proti smeru pohybu hodinových
  ručičiek na doraz a vysuňte pohon zo záchytiek hlavice.
  ●● Naviňte napájací kábel na pohon.
  481-017_v01

  Čistenie a údržba mixéra
  Pred čistením a údržbou mixéra je potrebné venovať pozornosť tomu, aby bola zástrčka vytiahnutá zo zásuvky.
  ●● Šľahacie metly a hnetacie háky umývajte teplou vodou
  s prísadou čistiacich prostriedkov.
  ●● Nadstavec na mixovanie alebo pohár na mixovanie
  umyte opätovným mixovaním čistej teplej vody (po zapojení mixéra do siete).
  ●● Ozubený veniec otočnej misy umývajte kefkou na umývanie riadu.
  ●● Neumývajte nadstavec na mixovanie a pohár na
  mixovanie v umývačke.
  ●● Misu po umytí prevrátiť a vyliať vodu, ktorá by mohla
  ostať v priestore pod ozubeným vencom.
  ●● V prípade kovovej misky (len typ 481.64MM) pred čistením odpojte veniec opačným spôsobom, ako ste ho
  zamontovali (Obr. H).
  ●● Po umytí príslušenstva mixéra vysušiť a skladovať
  v suchom mieste.
  ●● Kryt pohonu a stojanu očistiť vlhkou handrou a následne
  utrieť dosucha.

  Ekologicky vhodná likvidácia
  Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
  elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
  by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
  odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
  (PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
  zužitkovanie.
  Opotrebované batérie sa nesmú vyhadzovať do smetí
  (toxické ťažké kovy). Treba ich odovzdať na zbernom
  mieste zberu opotrebovaných batérií alebo v predajni.
  Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
  prostredníctvom na to určených recyklačných
  stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený
  z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie
  (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
  Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
  recyklačnému stredisku patríte.
  Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
  Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
  ZELMER SLOVAKIA spol. s.r.o. je zapojená do systému
  ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM –
  združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
  Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
  strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
  SERVISOV.
  Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím zariadenia, ktoré sa nezhoduje s jeho určením alebo v dôsledku jeho
  nesprávneho používania.
  Výrobca si vyhradzuje právo vykonať kedykoľvek zmeny na výrobku
  bez predchádzajúceho upovedomenia za účelom prispôsobenia
  právnym predpisom, normám, nariadeniam alebo z konštrukčných,
  obchodných, estetických dôvodov a iných dôvodov.

  29 • Page 26

  30

  481-017_v01

  šľahacie metly

  šľahacie metly

  šľahacie metly

  Zemiakové pyré

  Plnka do ruských pirôžkov

  Tvaroh so smotanou

  Drožďové cesto

  husté
  hnetacie háky

  hnetacie háky

  šľahacie metly

  šľahacie metly

  Šľahačka

  riedke

  šľahacie metly

  Maslový krém

  Cesto na pernik

  šľahacie metly

  Piškótové cesto

  0,5 kg múky

  0,5 kg múky

  0,5 kg

  1 kg zemiakov a 0,5 kg syra

  1 kg

  1 liter

  0,25 kg rastlinného masla

  zo 6 vajec

  bielka z 5 vajec

  0,5 litra

  pohár na mixovanie

  šľahacie metly

  1 liter

  0,15 kg ovocia a 0,3 litra kefíru

  pohár na mixovanie

  šľahacie metly

  0,5 litra

  nadstavec na mixovanie

  1 zväzok

  0,5 litra

  pohár na mixovanie

  nadstavec na mixovanie

  1 liter

  0,5 litra

  1 liter

  MNOŽSTVO SPRACOVÁVANÉHO
  PRODUKTU

  nadstavec na mixovanie

  pasírovací kotúč

  nadstavec na mixovanie

  nadstavec na mixovanie

  PRÍSLUŠENSTVO

  Pena z bielok

  Palacinkové cesto

  Zelenina: petržlen, kôpor...

  Ovocný kokteil

  Krémová polievka

  Zeleninové pretlaky pre deti

  Polievka pre deti

  POKRM

  ODPORÚČANÉ RÝCHLOSTI A ČASY PRÁCE MIXÉRA

  I. rýchlosť 30 s, následne V. rýchlosť

  I. rýchlosť 30 s,
  následne III. – V rýchlosť

  III. rýchlosť

  I. rýchlosť 15 s, následne IV. rýchlosť

  I. rýchlosť 15 s, následne V. rýchlosť

  II. rýchlosť 15 s, následne IV. rýchlosť

  III. alebo IV. rýchlosť

  IV. rýchlosť

  V. rýchlosť

  III., IV. alebo V. rýchlosť

  I. rýchlosť 15 s, následne V. rýchlosť

  II. rýchlosť

  IV. rýchlosť alebo V. rýchlosť

  V. rýchlosť

  IV. rýchlosť alebo V. rýchlosť

  I. rýchlosť 10 s, potom V. rýchlosť

  I. rýchlosť (cez sitko)

  I. rýchlosť 10 s, potom V. rýchlosť

  I. rýchlosť 10 s, potom V. rýchlosť

  ODPORÚČANÉ RÝCHLOSTI

  7 – 8 min.

  4 – 5 min.

  45 – 60 s

  40 – 60 s

  40 – 60 s

  4 – 5 min.

  7 – 8 min.

  2 – 3 min.

  1 min

  1 – 1,5 min.

  30 s

  1 – 1,5 min.

  30 – 60 s

  2 min

  30 – 45 s

  1 – 1,5 min.

  40 – 60 s

  ČAS PRÁCE • Page 27

  HU

  Tisztelt Vásárlók!

  Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
  a Zelmer termékek felhasználói között.
  A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
  Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el az alábbi használati
  utasítást. Külön figyelmet fordítsanak a biztonságot érintő
  figyelmeztetésekre. Kérjük, hogy őrizzék meg a használati
  utasítást, hogy a későbbiek során is tudják használni szükség esetén.

  A biztonságot érintő figyelmeztetések
  Veszély! / Vigyázat!
  A biztonsági előírások be nem tartása
  sérülésekhez vezet

  ●● Ne

  kapcsolja be a készüléket, ha sérült a hálózati
  csatlakozó vezeték, vagy a készülék burkolata látható
  módon sérült.
  ●● Ha a tápkábel sérült, a cserét a készülék gyártójának
  vagy a szakértőnek ajánljuk megbízni a veszedelem
  kikerülése céljából.
  ●● A készülék javítását kizárólag csak arra kiképzett
  szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás
  a használó számára komoly veszélyt jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon a szakszervízhez.
  ●● Az edényből ne emelje ki a mixert, ha be van kapcsolva.
  ●● N e nyúljon kézzel a mozgásban lévő elemekhez, különösen veszélyesek a mixelő feltét, a mixelő kehely,
  a  mini turmixgép kései valamint a jégaprító tárcsája.
  Azok nagyon élesek!
  ●● A készülék tisztítása, össze- vagy szétszerelése
  előtt a  hálózati csatlakozódugót mindig húzza ki
  a konnektorból.
  ●● Üzemeltetés közben, valamelyik funkciós tartozéka
  csere vagy mozgatható tartozékhoz közeledés előtt,
  ajánlatos kikapcsolni és áramtalanitani.
  ●● Különös figyelmet fordítson a munkavégzésre, amikor
  gyerekek vannak jelen.
  ●● A készüléket mozgásukban korlátozott és csökkent
  mentális képességgel vagy a készülék használatára
  vonatkozó gyakorlattal és tudással nem rendelkező
  személyek (beleértve a gyerekeket is) nem használhatják, kivéve ha a felügyeletük biztosított, vagy a biztonságukért felelős személy által készülékhasználatra
  vonatkozóan utasítást adtak.
  ●● Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne játszanak a készülékkel.
  ●● Biztonsági okokból a termékek mixelését a mixelő
  kehelyben a felhelyezett fedővel kell végezni.
  A  kehelybe nem szabad semmiféle tárgyat betenni,
  mint pl.: kanál, spatula stb. Az a mixer sérülését vagy
  a kehely belső elemeinek az eltörését okozhatja, amelyeknek a darabjai közvetlenül a mixelt termékek közé
  juthatnak, ezáltal az egészségre veszélyt jelentve, de
  azok akár halált is okozhatnak.
  481-017_v01

  Vigyázat!
  Ha nem tartja be az előírásokat veszélynek
  teszi ki a tulajdonát

  ●● A mixert csak váltóáramú, 230 V feszültségű hálózatba

  kapcsolja.
  a villásdugó kihúzása a csatalakozó aljzatból
  a vezeték meghúzásával.
  ●● Ne tegye ki a mixert és a tartozékokat 60°C-nál magasabb hőmérsékletnek. Ez megrongálhatja a mixert.
  ●● Tilos a mixert (alapgépet) vízbe mártani és folyó víz
  alatt mosni.
  ●● Ne mossa az összeszerelt tartozékokat.
  ●● A ház tisztításához ne használjon agresszív tisztítószereket emulzió, paszta, stb. Ezek egyebek között
  eltávolíthatják a grafikai jeleket, mint pl. jelölések, mércék, figyelmeztetések, stb.
  ●● Ne használja a merülő mixert, amíg bele nem meríti
  a  mixelendő ételbe, aminek a magassága folyadék
  esetében nem lépheti túl a feltét hosszának felét.
  ●● Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a merülő mixer
  házába, mivel a testre való felerősítés után ez a víz
  bekerülhet a mixer motorjába.
  ●● Ne használja a mixelő feltétet, ha az edény üres.
  ●● Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a mixelő feltét
  aljára, ahol a kuplung található, mivel a testre való felerősítés után ez a víz bekerülhet a mixer motorjába.
  ●● Tilos egyidejűleg a mixerre erősíteni a fogazott habverő és keverő szárat. Ezzel tönkre teszi a mixert
  a bekapcsolás pillanatában.
  ●● Ne használja a mixelő feltétet vagy a mixelő kelyhet
  3  percnél hosszabb ideig, a mini turmixgépet és jégaprítót 2 percnél, a habverőket és keverőfejeket pedig
  10 percnél tovább.

  ●● Tilos

  Javaslat
  Információk a a termékről és felhasználási
  javaslatok

  ●● A

  készülék háztartásbeli használatra készült.
  A vendéglátóipari felhasználása esetén a garancia feltételei módosulnak.
  ●● A munka befejezése után húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozó aljzatból, és tekerje a vezetéket a mixer
  házára.
  ●● Ne mossa a fém részeket mosogató gépben. Ezekben a gépekben használatos agresszív tisztítószerek
  a fémrészek feketedését okozzák. A fém részeket
  kézzel tisztítsa hagyományos edény mosogatószer
  használatával.
  ●● A habverő és keverő szárakat csillaggal, vagy fogazással (állványos változat) csak és kizárólag a csillaggal
  jelölt furatba tegye.
  ●● Gyártó nem vállal felelősséget azon hibákért, amelyek a rendeltetés ellenes, vagy a helytelen használat
  következményei.

  31 • Page 28

  Műszaki adatok
  A műszaki adatokat a termék adattáblája tartalmazza.
  A motor működésének leghosszabb időtartama:
  –– habverő és keverő szárakkal
  10 perc
  –– merülő mixerrel és mixelő edénnyel
  3 perc
  –– A mini turmixgéppel
  2 perc
  –– A jégaprítóval
  2 perc
  Pihentetési idő (legrövidebb) az újbóli
  bekapcsolás előtt
  20 perc
  A készülék zajszintje (LWA):
  –– habverő és keverő szárral állványon,
  merülő mixerrel
  80 dB/A
  –– mixelő feltéttel
  84 dB/A
  –– A mini turmixgéppel
  87 dB/A
  –– A jégaprítóval
  84 dB/A
  A mixerek II. érintésvédelmi osztályban készültek.
  A berendezés megfelel a vonatkozó magyar és európai biztonsági szabványoknak.
  A Zelmer mixerek megfelelnek a következő direktíváknak:
  –– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD)
  – 2006/95/EC.
  –– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
  A termék adattábláján CE jelöléssel lett ellátva.

  A készülék szerkezeti felépítése

  (A. ábra)

  1 Mixer motor
  2 Kinyomó gomb
  3 Kapcsoló gomb
  4 „turbó” kapcsoló
  5 Keverő és habverő szár fészkei
  6 Rúd mixer feltét furata
  7 Fogantyú betét
  8 Keverő szárak: bal/jobb fogazással
  9 Habverő szárak: bal/jobb fogazással
  10 Passzírozó tárcsa
  11 Mixelő feltét
  12 Edény
  13 Mixelő feltét
  14 Adagoló
  15 Fedél
  16 Mixelő edény kése
  17 Állvány (mérleggel 481.67 típushoz, vagy mérleg nélkül
  a többi modell esetében)
  18 Állvány fej
  19 Rögzítő gomb
  20 Fejrögzítő gomb
  21 Blokád tekerő kapcsolója (481.67 típus)
  22 Forgó tál
  23 Fém forgótál
  24 A fém forgótál pereme

  32

  25 Önfelszedő keverőlapát
  26 Lapát
  27 A mérleg kijelzője és nyomógombjai
  28 Kijelző
  29 A mérleg be- és kikapcsoló gombja ON/OFF
  30 Tárázó gomb – TARE
  31 A mértékegységek átváltási gombja – UNIT
  32 A hajtótengelyes mini turmixgép fedele
  33 A jégaprító edénye
  34 Ütköző gyűrű
  35 Kétoldalas szeletelő tárcsa - „I” fokozatú (kisebb méret 
  A ) és „II” fokozatú (nagyobb méret B ) granulálás
  36 Mini turmixgép kése
  37 Védőburkolat
  38 Forgófej
  39 A mini turmixgép edénye
  40 A mini turmixgép talpazata

  ZELMER mixer típusok

  (B. ábra)

  a mixer alapfelszereltsége
  kiegészítő tartozékok, amelyek megvásárolhatók termékforgalmazó helyeken, ill. az alkatrész ellátónál.

  A berendezés leírása

  ●● A mixer 5 sebesség fokozattal rendelkezik. A kiválasztott

  sebességet a kapcsoló kar megfelelő értékre való elforgatásával állíthatja be: 0, 1, 2, 3, 4 és 5, amelyek a szárkinyomó gombon találhatók. A szárkinyomó a keverő és
  habverő szárak kinyomására szolgál.
  ●● Továbbá a motor rendelkezik „turbó” fokozattal, amely
  segítségével azonnal a maximális sebességet kapcsolhatja be attól függetlenül, hogy éppen melyik sebesség
  fokozatban található a mixer. Ezek a nyomógombok
  a  mixer bal és jobb oldalán kerültek elhelyezésre gondolva a bal és jobbkezesekre egyaránt. A „0” helyzetben
  a „turbó” gomb mechanikusan blokkolásra kerül.
  ●● A test alján egymás mellett 2 fészek található, amelyek
  a keverő és habverő szárak elhelyezésére szolgálnak.
  ●● A mixer házának felső részén került elhelyezésre
  a  fogantyú betét, ami a fogás komfortérzetét növelő
  anyagból készült – SOFTTOUCH.
  ●● A mixer hátsó falán található a merülő mixer, vagy mixelő
  feltét felerősítésére szolgáló furat. Ezt a furatot csúszó
  lapkával szükséges eltakarni használaton kívül.

  A mixer bekapcsolása és a kívánt sebesség
  fokozat (forgási sebesség) beállítása (C. ábra)
  1 A kapcsoló karját állítsa a „0” pozícióra – a bal oldali legszélső helyzet.
  ●● Rögzítse 0,5a kiválasztott eszközt.
  ●● A hálózati dugót csatlakoztassa a konnektorhoz.
  481-017_v01 • Page 29

  2 Kapcsolja be a mixert, a kart jobbra tolva. (A sebesség
  fokozat növeléséhez fordítsa tovább a kart az „5” jelzés irányába a kívánt sebesség eléréséig).
  3 A fordulatszám azonnali megemeléséhez attól függetlenül, hogy melyik sebesség fokozatban található a kapcsoló
  gomb, nyomja meg a „turbó” fokozat gombot és tartsa
  benyomva a mixer bal, vagy jobb oldalán.
  ●● Ha vissza kíván térni a korábban beállított sebesség
  fokozathoz, akkor engedje fel a „turbó” gombot.

  A mixer előkészítése
  Az első használat előtt mosogassa el a feldolgozandó
  anyagokkal kapcsolatba kerülő részeket.
  A mixert úgy használja, hogy a tartozékokon található
  zárás/nyitás jelzései jól láthatók legyenek.

  Munkavégzés habverő és keverő szárakkal (D. ábra)

  ●● A habverő szárak hab verésére, krémtejszín készítésére

  és tojássárgája verésére, krémek, valamint omlett és
  palacsinta tészták készítésére szolgál.
  ●● A keverő szárak kevert tészták, élesztős tészták, túrótorták stb. elkészítéséhez használhatók.
  ●● A habverő és keverő szárakat a kézi robotgép aljára kell
  felerősíteni.
  1 Nyomja be ezeket az érezhető ellenállásig, a karmok
  helyére ugrásáig.
  Ezeknek a helytelen felerősítése a munkavégzés közbeni kiesését ere-dményezheti.

  2 Helyezze a habverő, vagy a fogazott keverő szárat a csillaggal jelölt fészekbe.
  A keverő szár fordított elhelyezése a tészta
  felemelkedését (az edényből való kihúzását)
  eredményezi.
  Az edényben található termékek szintje nem
  lépheti túl a habverő, vagy keverő szárak munkamagasságát (L).
  1 cm

  L

  1 cm

  L

  Munkavégzés passzírozó tárcsával (E. ábra)

  ●● A passzírozó

  tárcsa a főtt zöldségek és gyümölcsök
  szitán keresztül történő passzírozására szolgál, mint
  pl. sárgarépa, burgonya, paradicsom, alma. Részben
  helyettesíti a rúd mixer funkcióját.
  1 Helyezze a passzírozó tárcsát a foggal jelölt habverő
  szárra rányomva azt alulról.
  2 Tegye a habverő szárat a csillaggal jelölt fészekbe.

  Edény (12)

  Átlátszó műanyagból készült edény, amely a rúd mixer használatát könnyíti meg.
  481-017_v01

  A rúd mixer használata (F. ábra)

  A rúd mixert az alábbiakra használhatja:
  ●● Folyadékok keverésére,
  ●● Főtt zöldségek és puha gyümölcsök aprítására,
  ●● Majonéz és különböző paszták készítésére,
  ●● Bébiételek elkészítésére.
  A rúd mixert a takarólap elcsúsztatása után lehet a mixer
  házára felerősíteni.
  1 Könnyedén nyomja meg a tolózárat, majd tolja el az
  ábrán bemutatott irányba.
  2 Helyezze a rúd mixer menetes részét a mixer ház furatába és jobbra csavarja be teljes mértékben.
  A rúd mixer pontatlan becsavarása a kuplung
  rongálódását eredményezheti a kihajtásnál,
  vagy a rúd mixerben.

  3 A rúd mixer élelmiszerbe történő belemerítése után kapcsolja be a mixert.

  Munkavégzés mixelő edénnyel (G. ábra)
  A mixer használatának egész ideje alatt tartsa
  azt a kezében.
  A mixelő edény bébiételek készítésére, valamint koktélok és
  palacsinta tészta készítésére szolgál.
  1 Az edény mindkét oldalán található „500 ml max.” felirat,
  amely meghatározza a készítmények maximális mennyiségét, amellyel megtölthető az edény, valamint grafikai jelek
  a térfogat jelölésére 200 ml-től 500 ml-ig.
  2 A takarólap elcsúsztatása után (mint a rúd mixer használatakor) erősítse fel a mixelő edényt az alábbi módon:
  Helyezze a mixelő edényt a mixer házára oly módon, hogy
  az edény alján található 3 kitüremlés bele kerüljön a ház
  furataiba, és egyidejűleg jöjjön létre az edény kuplungjának
  és a kihajtásnak az összekapcsolódása.
  3 Megfogva a mixer házát a fogantyújánál, fordítsa el az
  edényt ütközésig az óramutató járásának megfelelően.
  A helyes kapcsolódás akkor jön létre, ha a 3 kitüremlés
  a mixer ház alá kerül, és az edény bordáján található karom
  túlugrik a mixer házán található golyós akadályon.
  4 Tegye a készítményeket az edénybe, valamint zárja le
  az adagolóval együtt a fedelet – a munkavégzés alatt az
  edénybe adagolhat további összetevőket.

  Munkavégzés állvánnyal és forgó tállal (H. ábra)

  Az állvány a felszerelt mixer házzal megkönnyíti a habverő és
  keverő szárakkal való munkavégzést azt eredményezve, hogy
  a felhasználó „szabad” kézzel rendelkezik ezen idő alatt.
  Az edényes állvány egy innovatív megoldásnak számító
  önfelszedő keverőlapáttal rendelkezik. Elősegíti a termékek hatékony keverését, megg-átolja a tésztának a tál falához való hozz-áragadását (lerakódását) és lerövidíti a termékek elkészítési idejét.
  Az állvány fejére rögzített mixer háza a munkavégzés során
  önállóan hozza a fejet ingamozgásba, illetve a tálat a benne
  lévő keverendő élelmiszerrel forgó mozgásba.

  33 • Page 30

  Az állványon végzett munkához kizárólag speciális, erre
  alkalmas habverő és keverő szárakkal lehet dolgozni. Az állvánnyal rendelkező kézi robotokban a felszereltséghez tartozik egy habverő és egy keverőszár fogazással.
  1 Helyezze a fészekbe a habverő, vagy keverő szárakat
  (a korábban már leírt módon).
  2 A takaró lemez elcsúsztatása után (oly módon, mint
  a rúd mixer használatakor) erősítse a mixer házát az állvány
  fejére az alábbi módon: Csúsztassa a mixer ház karmait
  (amelyek a keverő szárak fészkei közelében találhatók) az
  állvány fejének karmai alá.
  3 Forgassa a gombot jobbra, ellenállásig, míg a gomb
  fogantyúja függőleges állásba nem kerül.
  4 Nyomja meg a fejrögzítő gombot, és egyidejűleg hajtsa
  hátra a fejet a mixer házzal együtt.
  5 A fém forgótál használata esetén (csak a 481.64MM
  típus) mielőtt beleteszi a hozzávalókat előbb helyezze fel
  a forgótál műanyag peremét úgy, hogy az illeszkedjen a tálon
  szélén található rovátkába.
  6 Ezután csavarja rá akadásig a tál peremén található jelnek megfelelően.
  7 Az összeszerelt tálat helyezze az állványon található
  3 tartópöcökre majd tegye az állványt az állványalapra.
  8 Szerelje fel a keverőlapátot és tegye a hozzávalókat
  a tálba.
  9 Eressze le a fejet a rárögzített mixer házzal együtt
  vízszintes állásba (hallható a rögzítő gomb jellegzetes
  kattanása).
  10 A mixer kapcsoló gombjának bekapcsolásával a tál forgómozgást végez, és a fej a mixer házzal együtt ingamozgást.
  A működése közben nem szabad sem blokkolni, sem pedig megállítani az ingamozgását,
  mivel ez az állvány megsérülését okozhatja.
  A fémtálban levő termék kiürítése előtt szerelje
  le a fémtál fogas peremét. A perem leszerelése
  megkönnyíti a tál kiürítését és mosását.

  Munka a mérleggel ellátott állvánnyal

  A 481.67 típusú Mixer állvánnyal van felszerelve, amely
  egy forgó tállal valamint egy újító megoldásnak számító
  beépített elektronikus mérleggel rendelkezik. A hajtóműves állvány a habverők és keverők segítségével megkön�nyíti a munkát, azt eredményezve, hogy a felhasználó keze
  a készülék használata során „szabadon” marad, a beépített
  mérleg pedig lehetővé teszi a feldolgo-zandó anyagok súlyának a mérését közvetlenül az állvány forgó táljában. A mérleges állvány önfelszedő keverőlapáttal és spatulával is fel
  van szerelve.
  A 481.67 típusú mixer felszerelése megegyezik
  a 481.7 típuséval – lásd táblázat (B); - valamint
  tartozik hozzá egy állvánnyal ellátott mérleg,
  mely a  használati utasításnak megfelelően
  használható.

  34

  A mérleges állvány a mérleg blokkolását előidéző és
  ezáltal a mérleg megsérülését megakadályozó érzékelővel van felszerelve, amelyet a blokkoló kapcsolóval lehet
  beindítani.
  A blokkoló kapcsoló pozíciói:
  OFF – a mérleg érzékelője blokkolva, a mérleg pedig
  kikapcsolt állapotban van – az állvány hajtóműve
  beindítható.
  ON – a mérleg érzékelője beindítva, a mérleg pedig
  bekapcsolva van – mérni lehet, viszont az állvány
  hajtóművét nem szabad beindítani.
  Az állvánnyal ellátott mérleg használata a meghajtó rendszer, a keverőlapátok, a habverők,
  a  keverőedény és a dagasztóbetéttel való
  munka esetében megegyezik a mérleg nélküli
  állvány használatával és a fentebb leírt alpontokban megtalálható.
  A hajtómű felerősítése a mérleges állványra,
  a tartozékok cseréje valamint a hajtómű bekapcsolása csak akkor lehetséges, ha a blokkoló
  kapcsoló az OFF pozícióba van beállítva.

  A mérleg használata

  A mérleg műszaki adatai
  Méréshatár
  A mérleg mérési pontossága
  Tápegység


  3 kg
  +/- 1 g
  3 V – két db 1,5 V os,
  AA típusú (LR6) alkáli elem

  Az elemek behelyezése (cseréje) (I. ábra)

  ●● A mérleg

  működtetéséhez 1,5 V-os, AA típusú (LR6)
  alkáli elemeket kell használni.
  Az elemek behelyezése vagy cseréje céljából:
  1 Fordítsa el a blokkoló kapcsolót az OFF pozícióba.
  2 Vegye le a hajtóművet az állványról.
  3 Fordítsa a mérleges állványt a talprészével felfelé és
  vegye le az elemtartó pattintós fedelét, egy csavarhúzóval
  vagy pénzérmével benyomva (a fedélen található nyílnak
  megfelelően).
  4 Tegye be az új elemeket, ügyelve azok megfelelő polaritására (+/-).
  5 Helyezze vissza az elemtartó fedelét.

  A mérleg kijelzője és nyomógombjai

  A kijelzőn megjelenő jelzéseket és a mérleg nyomógombjainak a funkcióit a mutatja be 27 ábra.
  ●● Kijelző 28 :

  – negatív érték
  g
  – gramm
  kg – kilogramm
  lb
  – font
  TARE – tára
  ●● A mérleg be- és kikapcsoló gombja ON/OFF 29
  ●● Tárázó gomb – TARE 30
  ●● A mértékegységek átváltási gombja – UNIT 31
  481-017_v01 • Page 31

  Súlymérés (L. ábra)

  1 A mérleggel és forgó tállal felszerelt állványt szilárd és
  lapos felületre állítsa.
  2 Kapcsolja ki a hajtóművet. A hajtómű csatlakozó vezetékét úgy helyezze el, hogy az ne befolyásolja a súlymérés
  eredményét. Az állvány keverőfejének és a hajtóműnek az
  anyagok mérlegelése alatt leeresztett helyzetben kell lenniük
  (hogy a rezgések hatása a súlymérés eredményére a legminimálisabb legyen).
  3 A blokkoló kapcsolót fordítsa el az ON pozícióba, hogy
  a  mérleget be lehessen indítani, majd azt kapcsolja be.
  Abban az esetben, ha a blokkoló kapcsoló az ON pozícióban van, a  mérleg pedig ki van kapcsolva, annak bekapcsolásához elegendő a (kijelző melletti) ON/OFF gombot
  megnyomni.
  4 Várja meg, míg a kijelzőn megjelenik a „ ” jel.
  5 A UNIT gomb segítségével válassza ki a kívánt mértékegységet, a gomb megnyomására egymás után az alábbi
  jelek jelennek meg: „g”, „kg”, „lb”. A mértékegységek átváltási gombja - UNIT - lehetővé teszi a metrikus (g, kg) és
  angol rendszerben (lb) történő súlymérést valamint a mért
  tömegnek az átváltását, a nyomógomb többszöri megnyomásával az alábbi egységeket mutatva egymás után: „g”,
  „kg” vagy „lb”.
  6 A forgó tálba tegye be a mérni szánt terméket és olvassa
  le a tömegét a kiválasztott egységben. A méréshatár (3 kg)
  átlépését az „
  ” kijelzés mutatja.
  7 A TARE nyomógomb az egymás után hozzáadott termékek mérését teszi lehetővé, anélkül, hogy a tálat ki kellene
  üríteni (a méréshatáron belüli súlymérésnél – max. 3 kg).
  A TARE nyomógomb megnyomása után a kijelzőn megjelenik a „ ” vagy „
  ” kijelzés(a kiválasztott mértékegységtől függően) és megjelenik a „TARE” felirat.
  A hajtómű és/vagy a tál és/vagy más tömegnek a levétele a mérleges állványról, ha a mérleg a  hajtóművel és/vagy a tállal és/vagy más
  tömeggel együtt lett bekapcsolva, azt okozza,
  hogy azoknak a  tömege a „-” előjellel jelenik
  meg. Ebben az esetben a mérleg kitárázása
  a TARE gombbal nem lehetséges, a kijelző
  nullázása céljából az ON/OFF gombot kell
  megnyomni.
  A súlymérés befelyezése után kapcsolja ki a mérleget:
  ●● (kijelző melletti) ON/OFF gombbal, ha egy rövid szünet
  után ismét súlyt akar mérni,
  ●● blokkoló kapcsolóval, azt az OFF pozícióba tekerve, ha
  további súlymérést már nem tervez, az állvány hajtóművét kívánja beindítani vagy az állvány használatát be
  akarja fejezni.
  Ha a mérleget az ON/OFF gombbal akarjuk
  kikapcsolni, amikor a kijelzőn a „ ” vagy

  ” jelzés látható, az ON/OFF gombot kétszer kell megnyomni.
  481-017_v01

  Ha a mérleg nem reagál az ON/OFF gomb kétszeri megnyomására, azt a blokkoló kapcsolóval ki kell kapcsolni (újraindítani), az OFF
  pozícióba fordítva (kb. 2 másodpercre), majd
  a blokkoló kapcsolóval ismét kapcsolja be (ON
  pozíció) és folytassa a súlymérést.

  Elemtakarékos üzemmód
  Az elemek kimerülését az „ ” kijelzés kb. 1 másodpercre
  történő megjelenése mutatja, ami után a mérleg kikapcsol.
  Az ON/OFF gomb benyomása az „ ” jel kb. 1 másodpercre történő megjelenését okozza.
  A mérleg az elemek kimerülésének a mérséklését elősegítő
  funkcióval rendelkezik:
  ●● kijelző kék színű megvilágítása kb. 40 másodperc után
  automatikusan kikapcsol, ha a kijelző egész idő alatt
  ugyanazt a tömeget mutatja vagy egyik gomb sem lett
  megnyomva, a megvilágítás ismételt bekapcsolása
  tetszőleges nyomógomb megnyomásával vagy minimum 8 g tömegű termék egyszeri ráhelyezésével
  (levételével) lehetséges,
  ●● a mérleg kb. 100 másodperc után automatikusan kikapcsol, ha a kijelző egész idő alatt ugyanazt a tömeget
  mutatja vagy egyik gomb sem lett megnyomva, az ismételt bekapcsolás – az ON/OFF gomb megnyomása
  után.
  Az állvánnyal való működés után a mérleget mindig a blokkoló kapcsolóval kapcsolja ki, azt az OFF pozícióba fordítva.
  A kimerült elemeket azonnal ki kell venni a készülékből.
  Ezzel az esetleges szivárgás által okozott károsodás
  megelőzhető.

  A MINI TURMIXGÉP MŰKÖDTETÉSE
  A készülék jellemzése
  ZELMER mini turmixgéppel felszerelt kézi mixer hús, sajt,
  dió, hagyma, fokhagyma, sárgarépa, zsemle, stb. aprítására
  szolgál.

  A mini turmixgép előkészítése és vele való munkavégzés (J. ábra)
  A mini turmixgép fedelének felszerelése és
  leszerelése előtt bizonyosodj be, hogy a hálózati csatalakozó dugó a konnektorból ki van-e
  húzva.
  Az első használat előtt mosogassa el a feldolgozandó
  anyagokkal kapcsolatba kerülő részeket.
  A mixert úgy használja, hogy a tartozékokon található
  zárás/nyitás jelzései jól láthatók legyenek.
  1 Helyezd az alapot 40 kemény, lapos és száraz felületre.
  2 Nyomd be a mini turmixgép tartályát 39 az alapba 40 .
  ●● A mini turmixgép minden egyes használata előtt a pengékről vegye le a védőburkolatot.
  3 Helyezd be a tartályba 39 a mini turmixgép kését 36
  úgy, hogy a tartályból kiálló csap a kés furatába kerüljön.

  35 • Page 32

  4 Helyezd el a tartályban 39 a feldolgozandó termékeket
  nem lépve túl a MAX szintet.
  5 Szükség szerint helyezd rá a késre 36 határoló gyűrűt  34 *.
  6 Csavarja rá a mini turmixgép fedelét 32 a mixer hajtóművére (az óramutató járásával megegyező irányban) egészen
  addig, míg egy ütközést nem érez.

  A kiválasztott élelmiszerek hozzávetőleges feldol­
  gozási ideje a javasolt sebességfokozaton

  A mini turmixgép pengéi nagyon élesek! Fokozottan ügyeljen az összeilletve szétszerelésük
  valamint a tisztításuk során. A biztonsága érdekében a  készülék pengéjét a védőburkolatban
  tárolja.
  Nem szabad túl kemény termékeket aprítani,
  mint: kávészemcsék, szerencsedió, jégkockák,
  stb.
  A nagy termékdarabok aprítása előtt, vágd fel
  őket kisebb, kb. 1 cm-es darabokra.
  Az aprítási ciklus 45 másodpercnél hosszabb
  nem lehet. Ez idő eltelte után a mixer következő
  használata előtt várd ki, hogy a hajtás lehűljön.
  Amennyiben a termékek hozzátapadnak a késhez vagy
  a tartály belső falaihoz:
  –– kapcsold ki a készüléket,
  –– vedd le a hajtást fedéllel,
  –– távolítsd el a termékeket a késről és a tartály falairól,
  –– szerelje össze újból a készüléket - a fenti leírás szerint,
  folytassa a munkát.

  36

  Feldolgozási
  idő

  5

  20-30 s

  5

  25-30 s

  250 g
  (500 ml)

  3-5

  15 s

  300 g
  (500 ml)

  5

  40 s

  5

  10 s

  5

  15 s

  5

  30 s

  5

  20 s

  200 g
  (500 ml)

  1 cm

  A mini turmixgép fedelének további erős csavarása a készülék károsodását okozhatja.

  7 Helyezd a tartályra 39 a mini turmixgép fedelét 32 hajtással együtt, úgy hogy a kiálló elemek a tartályon lévő rovátkákba kerüljenek és csavard meg a fedelet (az óra járásával
  megegyező irányban), érezhető ellenállásig.
  8 Dugd be a hálózati csatlakozó kábel dugóját
  a konnektorba.
  9 Kapcsold be a készüléket és állítsd be a kívánt
  fokozatot.
  10 A munka befejezése után kapcsold ki a készüléket és
  húzd ki a hálózati kapcsoló kábel dugóját a konnektorból.
  ●● A mini turmixgép szétszerelése a szereléshez fordított
  sorrendben történik.
  * A határoló gyűrű hasznos petrezselyem vagy friss zsemle
  vagy száraz zsemle aprításakor és megakadályozza a termék az egész tartályra való kiterjedését.

  Javasolt
  fokozat

  Termék

  250-300 g
  (400-500 ml)
  1 cm

  1/4

  (

  ×30

  300 g

  )

  200 g
  (500 ml)
  20 g
  (500 ml)

  1/8

  1 db.
  (2 cm)

  A feldolgozási idő a termékek szétaprítási igénynek megfelelően rövidíthető.

  A JÉGAPRÍTÓVAL VÉGZETT MŰVELETEK
  A készülék jellemzői

  A jégaprítóval felszerelt Zelmer mixer jégdarabolásra és pl.
  fagyasztott gyümölcsök aprítására szolgál.
  A jégaprítót kizárólag csak a mini
  turmixgépedényével és fedelével használhatjuk!

  A tartozékok alkalmazása

  Kétoldalas tárcsa – a jég és fagyasztott gyümölcsök aprí­
  tására és darabolására szolgál. A tárcsa kerek, a pengéje
  kétoldalas. Az egyik oldala az „I” fokozatú aprításra (a fel­
  darabolt termék kisebb darabjai), amelyet a műanyag fröccs­
  öntött tizenötágú csillag jelez 35 A ábra .A másik oldala a „II”
  fokozatú aprításra (a feldarabolt termék nagyobb darabjai)
  szolgál, amelyet a hétágú csillag jelez 35 B ábra.
  Forgófej 38 – a tárcsa rögzítésére szolgál.

  481-017_v01 • Page 33

  A jégaprító használata előtti előkészületek
  Mielőtt a mixer hajtóművét felhelyezi a  jégaprítóra vagy arról leveszi, ellenőrizze, hogy
  a hálózati csatlakozó dugó ki legyen húzva
  a konnektorból.
  Az első használat előtt mosogassa el a feldolgozandó
  anyagokkal kapcsolatba kerülő részeket.
  A mixert úgy használja, hogy a tartozékokon található
  zárás/nyitás jelzései jól láthatók legyenek.

  A jégaprítóval végzett műveletek (K. ábra)

  1 Helyezze a talpazatot 40 szilárd, lapos és száraz
  felületre.
  2 Nyomja be a mini turmixgép edényét 39 a  talpazatba  40 .
  3 Helyezze fel a jégaprító tárcsát 35 a forgófejre 38 (kétoldalas tárcsa) úgy, hogy a működésre szánt éle felül helyezkedjen el.
  4 Helyezze a tárcsát a forgófejjel együtt a mini turmixgép
  edényébe 39 úgy, hogy az edényből kiálló pecek a forgófej
  nyílásába illeszkedjen.
  5 Helyezze fel a jégaprító edényét 33 a mini turmixgép
  edényét rögzítő kampókra. Ezután blokkolja le az edényt, azt
  ütközésig elfordítva.
  6 Tegye be az edénybe 33 a feldolgozandó termékeket,
  a MAX szintet nem túllépve.
  Amikor a jégaprító edénye 33 a megfelelő mennyiségű
  feldolgozott anyaggal megtelik (legfeljebb a MAX szintig), állítsa be centrálisan a forgófejet 38 (középre) úgy,
  hogy az a mini turmixgép fedeléhez 32 megfelelően
  csatlakozhasson.
  7 Csavarja rá a mini turmixgép fedelét 32 a mixer hajtóművére (az óramutató járásával megegyező irányban) egészen
  addig, míg egy ütközést nem érez.
  A mini turmixgép fedelének további erős csavarása a készülék károsodását okozhatja.

  8 Helyezze fel az edényre 33 a mini turmixgép fedelét 32
  együtt a hajtóművel, úgy, hogy a kiálló részek az edényen
  található vájatba illeszkedjenek és fordítsa el a fedelet (az
  óramutató járásával megegyező irányban) egészen addig,
  míg egy ütközést nem érez.
  9 Csatlakoztassa a hálózati dugót a konnektorhoz.
  10 Indítsa be a készüléket és állítsa be a kívánt sebességfokozatot.
  ●● A készüléket a használata után kapcsolja ki és húzza ki
  a csatlakozó dugót a konnektorból.
  ●● A jégaprító szétszerelése az összeszerelésével fordított
  sorrendben történik.
  A jégaprító pengéi nagyon élesek. Fokozottan
  ügyeljen az össze-illetve szétszerelésük valamint a tisztításuk során.

  481-017_v01

  A jégaprító edényében található anyagok szintje
  ne haladja meg a maximális szintet.
  Sohasem kapcsolja szét a fedelet és az edényt
  a tárcsa leállása előtt.

  Működtetési utasítások

  ●● A jégaprító edényébe tehető maximális anyagmennyiség
  450 ml űrtartalomnak felel meg.

  ●● Ha az anyagok a tárcsa feletti részen beszorulnak rázza
  meg a készüléket.

  ●● Ha az anyagok a mini turmixgép edényének a belső

  falához tapadnak, ily módon megakadályozva vagy
  blokkolva a jégaprító felső edényéből a felaprított termék
  kidobását:
  –– Kapcsolja ki a készüléket.
  –– Vegye le a hajtóművet a jég és más termékek aprí­tására szolgáló tartozék fedeles edényével együtt.
  –– Távolítsa el az anyagokat a mini turmixgép faláról.
  –– Szerelje össze újból a készüléket - a fenti leírás szerint, folytassa a munkát.

  Példák a készülék alkalmazására

  A jégaprítóval feldarabolt termékeket (pl. gyümölcsök)
  fagylalt, joghurt és különféle desszertek készítésére lehet
  felhasználni.

  Az adott termékre vonatkozó javasolt granulálási
  fokozatok
  Javasolt
  Granulálási
  sebességfokozat** fokozat

  Termék*
  H2O

  5

  I-II

  5

  I

  * A jégaprítóba tehető maximális anyagmennyiség 450 ml űrtartalomnak felel meg.
  ** Ne használja a jég aprítására szolgáló tartozékot 2 percnél hos�szabb ideig.

  A munka befejezése után

  (M. ábra)

  ●● Kapcsolja ki a mixert és húzza ki a villásdugót a hálózati

  csatlakozó aljzatból.
  Az alkalmazott tartozék függvényében:
  1 A kinyomó szárral nyomja ki a habverő, vagy keverő
  szárakat.
  2 Vegye le a habverőszárról a passzírozó tárcsát.
  ●● Vegye le az összeszereléssel ellentétes sorrendben
  a rúd mixert, vagy mixelő edényt.
  3 Hajtsa hátra az állvány fejét a mixer házzal együtt. Csavarja
  el a rögzítő gombot az óramutató járásával ellentétes irányba
  ütközésig, és húzza ki a mixer házat a fej rögzítő karmaiból.
  ●● Csévélje fel a hálózati vezetéket, és a végét tegye
  a betét alá.

  37 • Page 34

  Tisztítás és karbantartás
  A tisztítás és karbantartás megkezdése előtt győződjön meg
  arról, hogy a villásdugó ki legyen húzva a hálózatból.
  ●● A habverő és keverő szárakat edény mosogatószeres
  melegvízben mossa el.
  ●● A rúd mixert és a mixelő edényt tiszta, melegvíz újbóli
  mixelésével tisztítsa (a mixer hálózatba való kapcsolása
  után).
  ●● A forgótál fogas koszorúját edénytisztító kefével mossa
  meg.
  ●● Ne mossa a rúd mixert és a mixelő edényt mosogató
  gépben.
  ●● A mosogatás után a tálból öntse ki a vizet, amely esetleg
  a fogas koszorú alatti térben maradhatna.
  ●● A fém forgótál használata esetén (csak a 481.64MM
  típus) tisztítás előtt szerelje le a tál peremét a felszereléssel ellentétes sorrendben (H. ábra).
  ●● A mosogatás után a mixer tartozékait szárítsa ki és
  tárolja száraz helyen.
  ●● A mixer, vagy állvány házát tisztítsa nedves ruhával,majd
  törölje szárazra.

  Környezetvédelem – óvjuk környezetünket
  A karton csomagolás javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő
  helyre.
  A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő
  konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után
  a használt készüléket szétszerelni, a műanyag
  alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag
  felvásárló helyen.
  A használt elemeket nem szabad a háztartási hulladékokkal együtt kidobni (mérgező nehézfémek). Azokat
  a használt elemek gyűjtőhelyén vagy a készülék eladási
  helyén kell leadni.
  A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
  Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!!!

  A gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő
  felhasználásából eredő esetleges károkért.
  A gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes
  bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy
  a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő
  módosítására.

  38

  481-017_v01 • Page 35

  481-017_v01

  39

  Habverő

  Tejfölös túrókrém

  Kelt tészta

  Keverő

  Keverő

  Habverő

  Orosz pirog töltelék

  sűrű

  Habverő

  Krumplipüré

  Habverő

  Habverő

  Tejszínhab

  lágy

  Habverő

  Vajkrém

  Puszedli

  Habverő

  Piskótatészta

  0,5 kg liszt

  0,5 kg liszt

  0,5 kg

  1 kg burgonya és 0,5 kg túró

  1 kg

  1 liter

  0,25 kg növényi vaj

  Hat tojásból

  Öt tojás fehérje

  0,5 liter

  Mixelő edény
  Habverő

  1 liter

  0,15 kg gyüm. és 0,3 l kefir

  Mixelő edény

  Habverő

  0,5 liter kefir

  Rúd mixer

  Egy csomó

  0,5 liter

  Mixelő edény

  Rúd mixer

  1 liter

  0,5 liter

  1 liter

  A FELDOLGOZOTT ÉLELMISZER
  MENNYISÉGE

  Rúd mixer

  Passzírozó

  Rúd mixer

  Rúd mixer

  TARTOZÉK

  Tojásfehérje hab

  Palacsinta tészta

  Levél zöldek: petrezselyem, kapor, majoránna

  Gyümölcskoktél

  Krémleves

  Bébi zöldségpép

  Bébi leves

  ÉTEL

  JAVASOLT SEBESSÉGEK ÉS KÉZI ROBOT MŰKÖDÉSI IDŐTARTAMOK

  I. 30 s, majd V.

  I. 30 s, majd III. – V. sebesség

  IIII seb.

  I. 15 s, majd IV.

  I. 15 s, majd V.

  II.15 s, majd IV.

  III. vagy IV. seb.

  IV. seb.

  V. seb.

  III., IV. v. V.

  I. 15 s, majd V.

  II. seb.

  IV. vagy V.

  V. seb.

  IV. vagy V.

  I. 10 s, majd V.

  I. (szitán át)

  I. 10 s, majd V.

  I. 10 s, majd V.

  JAVASOLT SEBESSÉG

  7 – 8 perc

  4 – 5 perc

  45 – 60 s

  40 – 60 s

  40 – 60 s

  4 – 5 perc

  7 – 8 perc

  2 – 3 perc

  1 perc

  1 – 1,5 perc

  30 s

  1 – 1,5 perc

  30 – 60 s

  2 perc

  30 – 45 s

  1 – 1,5 perc

  40 – 60 s

  MŰKÖDÉSI IDŐTARTAM • Page 36

  RO

  Stimaţi Clienţi!

  Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
  Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
  folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
  Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
  Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de folosire de
  mai jos. Trebuie să se acorde o atenţie deosebită la indicaţiile privind securitatea în exploatare. Vă rugăm să păstraţi
  instrucţiunile de folosire pentru ca să puteţi să le utilizaţi, de
  asemenea, mai târziu, în timpul folosirii ulterioare.

  Indicaţii privind siguranţa şi folosirea
  corespunzătoare a mixerului
  Pericol! / Atenţionare!
  Nerespectarea regulilor poate provoca răni

  ●● Nu porni aparatul dacă cordonul de alimentare este
  deteriorat sau carcasa este în mod vizibil deteriorată.

  ●● Dacă cablul de alimentare al maşinii se va defecta, va

  trebui să fie înlocuit cu un cablu nou la producător sau
  la un punct de servis specializat sau de către personal
  calificat pentru a evita situaţii periculoase.
  ●● Reparaţiile aparatului pot fi efectuate numai de către personalul calificat. Reparaţiile făcute incorect pot pune în
  pericol viaţa utilizatorului. În cazul unui defect, vă recomandăm să vă adresaţi servisului specializat al firmei.
  ●● Nu scoate din recipient elementele de lucru când mixerul este în mişcare.
  ●● Nu puneţi mâna pe elementele dispozitivului care se află
  în mişcare; periculoase sunt mai ales cuţitele dispozitivului de mixare, ale blenderului, ale minimalaxorului şi discurile dispozitivului de fărâmiţare. Sunt foarte ascuţite!
  ●● Decuplaţi aparatul de la reţeaua electrică înainte de a trece
  la montarea, demontarea sau curăţarea aparatului.
  ●● Înainte de a shimba accesoriile sau de a vă apropia
  de părţile în mişcare în timpul utilizării trebuie să opriţi
  aparatul şi să-l scoateţi din priză.
  ●● Păstrează o precauţie deosebită în timpul funcţionării
  mixerului în prezenţa copiilor.
  ●● Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (printre care copii) cu abilităţi fizice, senzoriale
  sau psihice limitate sau de către persoanele care nu
  au experienţă sau nu ştiu să folosească aparatul, dacă
  nu au fost instruite în această privinţă de către persoanele răspunzătoare de siguranţa lor.
  ●● Trebuie să supravegheaţi copiii, să nu se joace cu
  aparatul.
  ●● Din motive de siguranţă, produsele trebuie mixate
  numai în recipientul închis cu capac. Este strict interzisă introducerea unor obiecte în recipient, cum ar fi
  lingură, lopăţică etc. Aceasta poate cauza deteriorarea
  mixerului, ruperea elementelor în interiorul recipientului
  şi mixarea lor împreună cu produsul, ceea ce constituie
  un pericol pentru sănătatea sau chiar viaţa omului.

  40

  Atenţie!
  Nerespectarea poate provoca pagube materiale

  ●● Conectează mixerul doar la curent electric alternativ
  de 230 V.

  ●● Nu scoate ştecherul din priză trăgând de cordonul de
  alimentare.

  ●● Nu expune mixerul şi accesoriile la acţiunea temperaturii mai mari de 60°C. Poţi astfel să strici mixerul.

  ●● Nu cufunda motorul mixerului în apă şi nu îl spăla sub
  apă curentă.

  ●● Nu spăla accesoriile montate la acţionare.
  ●● Pentru spălarea elementelor exterioare nu folosi deter-

  genţi agresivi sub formă de emulsie, lăptoasă, pastă,
  etc. Acestea pot distruge printre altele simbolurile grafice de informare aplicate precum: gradaţii, marcări,
  semne de atenţionare, etc.
  ●● Nu folosi tijele de mixare fără cufundarea acestora în
  produsele de amestecat, în cazul celor sub formă lichidă
  nu ar trebui să depăşească jumătatea înălţimii tijei.
  ●● Fii atent să nu torni apă în interiorul carcasei tijei de
  mixare – după montarea pe acţionare poate surveni
  inundarea motorului.
  ●● Nu folosi mixerul cu vasul de mixare gol.
  ●● Ai grijă să nu torni apă în spaţiul din partea inferioară a  vasului de mixare unde se găseşte cuplajul –
  după montare pe acţionare poate surveni inundarea
  motorului.
  ●● Nu introdu în acelaşi timp agitatorul şi telul cu cremalieră la priza acţionării. Se va distruge mixerul în clipa
  cînd va porni.
  ●● Nu folosiţi dispozitivul de mixare sau blenderul mai
  mult de 3 minute, minimalaxorul şi dispozitivul de fărâmiţare mai mult de 2 minute, telurile şi dispozitivele de
  amestecare mai mult de 10 minute.

  Indicaţii
  Informaţii despre produs şi indicaţii referitoare
  la utilizarea acestuia

  ●● Acest dispozitiv este destinat utilizării casnice. În cazul

  în care este întrebuinţat cu scopuri comerciale în gastronomie, condiţiile de garanţie se schimbă.
  ●● După terminarea utilizării scoate din priza reţelei cordonul de racordare şi înfăşoară pe acţionarea mixerului.
  ●● Nu spăla părţile metalice în maşini de spălat vase.
  Agenţii de curăţire agresivi utilizaţi în acele instalaţii
  produc înnegrirea părţilor mai sus menţionate. Spalăle manual, folosind lichide tradiţionale pentru spălat
  vase.
  ●● Introdu agitatoarele sau telul cu cremalieră numai în
  locaşul marcat cu steluţă.
  ●● Producătorul nu este răspunzător pentru deteriorările
  produse din cauza folosirii mixerului necorespunzător
  cu destinaţia acestuia sau deservirii acestuia incorecte.
  481-017_v01 • Page 37

  Date technice
  Parametri tehnici prezentaţi pe tăbliţa nominală a produsului.
  Timpul admis de funcţionare a sistemului de acţionare:
  –– Cu agitatoare, teluri
  10 min.
  –– Cu tija de mixare sau vasul de mixare
  3 min.
  –– Cu minimalaxor
  2 min.
  –– Cu dispozitivul de fărâmiţare a gheţii
  2 min.
  Timpul de pauză înainte de o nouă întrebuinţare (min.) 20 min.
  Zgomotul aparatului (LWA):
  –– Cu agitatoare, teluri, tija de mixare, pe stativ 80 dB/A
  –– Cu vasul de mixare
  84 dB/A
  –– Cu minimalaxor
  87 dB/A
  –– Cu dispozitivul de fărâmiţare a gheţii
  84 dB/A
  Mixerele sunt construite în clasa a II a de izolaţie, nu necesită legare la pământ.
  Mixerele ZELMER îndeplinesc normele obligatorii cerute.
  Aparatul este conform cu cerinţele directivelor:
  –– Aparat electric de tensiune joasă (LVD) – 2006/95/EC.
  –– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
  Produsul este marcat cu marca CE pe tăbliţa nominală.

  Construcţia aparatului

  (Fig. A)

  1 Acţionarea mixerului 481
  2 Buton împingător
  3 Manetă comutator
  4 Buton “turbo”
  5 Locaşuri pentru teluri sau agitatoare
  6 Orificiu pentru tija de mixare
  7 Adaos mâner
  8 Agitator: de stânga / de dreapta (cu cremalieră)
  9 Teluri: de stânga / de dreapta (cu cremalieră)
  10 Disc de pasare
  11 Accesoriu de mixare
  12 Vas
  13 Vas de mixare
  14 Dozator
  15 Capac
  16 Cuţit vas
  17 Suport (cu cântar la tipul 481.67 sau fără cântar la celelalte modele)
  18 Cap
  19 Buton dispozitiv de strângere
  20 Buton agăţătoare
  21 Butonul de blocare (tip 481.67)
  22 Cuvă rotativă
  23 Bol metalic rotativ
  24 Margine bol rotativ
  25 Lopăţică autocurăţătoare
  26 Lopăţică
  481-017_v01

  27 Ecran şi butoane cântar
  28 Ecran
  29 Butonul de conectare şi deconectare a cântarului ON/OFF
  30 Buton de egalare TARE
  31 Buton pentru schimbarea unităţilor UNIT
  32 Capacul minimalaxorului cu element de transmisie
  33 Vasul dispozitivului de fărâmiţare a gheţii
  34 Inel de limitare
  35 Disc dublu pentru dispozitivul de fărâmiţare a gheţii cu
  granulaţie de grad unu „I” (dimensiune mai mică A ) şi
  de tip doi „II” (dimensiune mai mare B) B )
  36 Cuţitul minimalaxorului
  37 Carcasă
  38 Ax
  39 Vasul minimalaxorului
  40 Suportul minimalaxorului

  Tipurile de mixere ZELMER

  (Fig. B)

  accesorii de bază a mixerului
  echipament suplimentar care poate fi cumpărat în magazine

  Descrierea aparatului

  ●● Mixerul are 5 viteze. Pentru reglarea anumitor viteze

  de rotaţie serveşte maneta comutatoarelor conform
  marcajelor cu cifre: 0, 1, 2, 3, 4, i 5 care se află butonul
  împingătorului care serveşte la scoaterea (împingerea în
  afară) agitatoarelor sau tlurilor din acţionarea mixerului.
  ●● Acţionarea este echipată în plus cu un buton „turbo”
  care serveşte la obţinerea imediată a vitezei de rotaţie
  ma xime, indiferent de viteza reglată cu ajutorul manetei comutatorului. Aceste butoane au fost amplasate pe
  partea dreaptă şi pe partea stângă a carcasei cu gândul
  la utilizatorii dreptaci şi stângaci, În poziţia „0” butonul
  „turbo” este blocat din punct de vedere mecanic.
  ●● Pe partea de la baza acţionării sunt amplasate alăturat
  una de alta 2 locaşuri (orificii), în care se introduc telurile
  sau agitatoarele.
  ●● În partea superioară a acţionării este situat mânerul executat dintr-un material care măreşte confortul ţinerii în
  mână a acţionării mixerului - SOFTTOUCH.
  ●● Pe peretele din spate a acţionării se găseşte un orificiu
  de fixare a tijei de mixare sau a vasului de mixare. Acest
  orificiu este acoperit cu o clapetă mobilă.

  Pornirea mixerului şi reglarea vitezei dorite
  (viteze de rotaţie)
  (Fig. C)
  1 Fixaţi maneta întrerupătorului în poziţia „0” – la strânga,
  până la capăt.
  ●● Fixaţi ustensila aleasă.
  ●● Introduceţi ştecărul cablului de alimentare în priza reţelei
  electrice.

  41 • Page 38

  2 Puneţi în funcţiune mixerul, deplasând maneta spre
  dreapta. (Mută maneta înspre direcţia poziţiei „5” dacă vrei
  să măreşti viteza de turaţie, alege viteza de turaţie dorită).
  3 Apasă şi ţine unul din butoanele„turbo” (din partea
  dreaptă sau stângă a carcasei) pentru a mări numărul de
  rotaţii brusc, indiferent de viteza de rotaţie stabilită.
  ●● Dacă vrei să te întorci la viteza stabilită anterior eliberează butonul „turbo”.

  Pregătirea mixerului pentru funcţionare
  Înainte de prima întrebuinţare spălaţi piesele aparatului
  care intră în contact cu produsul prelucrat.
  Folosiţi mixerul în aşa fel încât marcajele de închidere/
  deschidere amplasate pe accesorii să fie vizibile.

  Funcţionarea cu teluri sau agitatoare (Fig. D)

  ●● Telurile sunt destinate pentru baterea spumei, smântânei

  pentru creme, pentru frecarea gălbenuşurilor cu zahăr,
  pregătirea cremelor precum şi a aluaturilor pentru omlete
  şi clătite.
  ●● Agitatorul serveşte la frământarea aluatului frecat, aluaturilor cu drojdie, prăjiturilor din brânză, turtei dulci, etc.
  ●● Telurile şi agitatoarele se montează în locaşurile care se
  află pe fundul robotului.
  1 Apasă-le până se resimte rezistenţă – până la intrarea
  ieşiturilor de agăţare în locaşuri.
  Amplasarea necorespunzătoare a acestor părţi
  provoacă căderea acestora în timpul funcţionării.

  2 Introdu agitatoarele sau telurile cu cremalieră în locaşul
  marcat cu steluţă.
  Amplasarea inversă a agitatoarelor provoacă
  ridicarea aluatului (scoaterea aluatului din vas).
  Nivelul produselor care se află în vas nu trebuie
  să depăşească înălţimea părţii de lucru a telurilor sau agitatoarelor (L).
  1 cm

  L

  1 cm

  L

  Funcţionarea cu discul de pasare (Fig. E)

  ●● Discul de pasare serveşte la pasarea prin site a legumelor şi fructelor fierte precum: morcovi, cartofi, roşii, mere.
  Înlocuieşte parţial funcţia tijei de mixare.
  1 Introdu discul de pasare pe telul cu cremalieră aplicândul de jos.
  2 Introdu prin uşoară glisare telul la locaşul acţionării marcat cu o steluţă.

  Vasul (12)

  Este executat din material sintetic transparent serveşte ca
  recipient în timpul folosirii tijei de mixare.

  42

  Funcţionarea cu tija de mixare (Fig. F)

  Tija de mixare se foloseşte la:
  ●● amestecarea lichidelor,
  ●● mărunţirea legumelor fierte şi a fructelor crude şi moi,
  ●● pregătirea maionezei şi a feluritelor paste,
  ●● pregătirea supelor pentru sugari.
  Tija se fixează de acţionare după tragerea clapetei.
  1 Apăsaţi uşor elementul de închidere, pe urmă deplasaţi-l
  în sensul indicat în desen.
  2 Introdu partea filetată a tijei în orificiul acţionării şi răsucind-o în dreapta fixează-o până opune rezistenţă.
  Înşurubarea necorespunzătoare a tijei de
  mixare poate cauza deteriorarea cuplajului acţionării sau a însăşi tijei de mixare.

  3 După introducerea tijei corespunzătoare cu produsul
  prelucrat conectează mixerul.

  Funcţionarea cu vasul de mixare (Fig. G)
  În tot timpul utilizârii sale, ţineţi mixerul în
  mânâ.
  Vasul de mixare este destinat pentru pregătirea supelor
  pentru sugari, precum şi pregătirea coctailurilor şi aluatului
  pentru clătite.
  1 Pe ambele părţi ale vasului se află inscripţia „500 ml
  max.” care arată nivelul maxim al produsului la care se poate
  umple vasul şi o scală grafică care indică volumul de la 200
  ml la 500 ml.
  2 După tragerea clapetei (la fel ca în cazul tijei) fixează
  vasul în modul următor: Introdu vasul de mixare pe acţionare
  astfel încât cele 3 ieşituri vizibile în josul vasului să intre în
  canelurile carcasei acţionării şi totodată să aibă loc conectarea cuplajului vasului cu acţionarea mixerului.
  3 Ţinînd acţionarea de mâner roteşte vasul în direcţia
  conformă cu direcţia învârtirii acelor de ceasornic, până la
  rezistenţă. Conectarea propriu-zisă va avea loc atunci când
  cele 3 ieşituri vor intra sub carcasa acţionării, iar agăţătoarea
  pe pe nervura vasului va sări după canelura sferică de pe
  carcasa acţionării.
  4 Umple vasul cu produse, precum şi pune capacul cu
  dozator – în timpul funcţionării în vas pot fi adăugate produse suplimentare.

  Funcţionarea cu stativul cu cuva rotativă (Fig. H)

  Stativul cu acţionarea montată înlesneşte lucrul cu telurile
  sau agitatoarele, astfel că utilizatorul are mână „liberă” în
  timpul utilizării.
  Suportul cu vas este prevăzut cu spatulă auto-strângere, o soluţie inovatoare. Aceasta ajută la amestecarea
  eficientă a produselor, împiedică aluatul să se lipească (să
  rămână) pe marginea vasului şi micşorează timpul de preparare a produselor. Acţionarea fixată în capul stativului în timpul lucrului determină automat mişcarea oscilantă a capului
  şi totodată mişcarea rotativă a cuvei cu produsul amestecat.
  Pentru lucrul cu stativul sunt destinate numai telurile şi agita481-017_v01 • Page 39

  toarele adaptate în mod special pentru aceasta. În mixerul care
  posedă stativul în set este un agitator şi un tel cu cremalieră.
  1 Introdu telurile în acţionare sau agitatoarele (în modul
  descris anterior).
  2 După tragerea clapetei (ca la utilizarea tijei) fixează
  acţionarea în capul stativului în modul următor: Introdu agăţătoarele acţionării (care se găsesc lângă orificiile de fixare
  a agitatoarelor) sub agăţătoarele capului stativului.
  3 Rotiţi butonul de strângere la dreapta, până la refuz, astfel încât mânerul butonului să ajungă în poziţie verticală.
  4 Apasă butonul agăţătorii şi concomitent deplasează în
  spate capul împreună cu acţionarea.
  5 Înainte de a introduce produsele în bolul metalic (doar
  modelul 481.64 MM) montaţi pe acesta marginea de plastic
  astfel încât să intre în orificiile de pe vas.
  6 Apoi învârtiţi marginea la maxim conform indicaţiilor de
  pe margine.
  7 Introduceţi bolul astfel montat pe cele trei proeminenţe
  de pe suport şi aşezaţi-l pe baza suportului.
  8 Montaţi lopăţica de strângere şi introduceţi produsele în bol.
  9 Coboară capul cu acţionarea mixerului până la poziţia
  orizontală (se va auzi un clinchet de blocare a butonului agăţătorii).
  10 Pornirea mixerului cu ajutorul manetei comutatorului
  determină mişcarea rotativă a cuvei şi mişcarea oscilatorie
  a capului împreună cu acţionarea.
  Nu este permisă blocarea sau oprirea mişcarea
  de pendulare în timpul utilizării, deoarece astfel
  se poate produce deteriorarea suportului.
  Înainte de a curăţa bolul metalic de produsul
  prelucrat, demontaţi marginea bolului metalic.
  Demontarea acestuia facilitează curăţarea şi
  spălatul vasului.

  Folosirea suportului echipat cu cântar

  Mixerul tip 481.67 este dotat cu stativul, care are cuva rotativă şi cântar electronic încorporat, iar aceasta este o soluţie
  inovatoare. Stativul, împreună cu acţionarea electrică montată, facilitează folosirea telurilor sau agitatoarelor, şi datorită acestei soluţii aveţi „mâinile libere”. Cântarul încorporat
  permite cântărirea produselor prelucrate direct în cuva rotativă. Stativul cu cântar este de asemenea dotat cu o lopăţică
  autocurăţătoare şi o lopăţică.
  Echipamentul mixerului de tip 481.67 este identic cu cel al mixerului de tip 481.7 – vezi tabela
  (B); - cuprinzând în plus suportul cu cântar.
  Echipamentul se foloseşte conform prezentelor
  instrucţiuni.
  Stativul cu cântar este dotat cu blocare care protejează
  senzorul cântarului. Blocarea şi deblocarea se fac cu
  butonul de blocare.
  Poziţiile butonului de blocare:
  OFF – senzorul cântarului este blocat şi cântarul este oprit
  – puteţi să porniţi acţionarea electrică a stativului.
  481-017_v01

  ON – senzorul cântarului este deblocat şi cântarul este
  pornit – puteţi cântări, nu puteţi porni acţionarea
  electrică a stativului.
  Folosirea suportului cu cântar în ceea ce priveşte cuplarea sa cu motorul, cu dispozitivele de
  amestecat aluatul, telurile, cupa rotativă şi spatula este identică ca şi folosirea suportului fără
  cântar, ea fiind descrisă în punctele anterioare.
  Montajul acţionării electrice pe stativul cu
  cântar, schimbarea echipamentului şi pornirea
  acţiunii este permisă numai când butonul de
  blocare este în poziţia OFF.

  Deservirea cântarului
  Dane techniczne wagi:
  Domeniul de cântărire
  Precizia de măsurare
  Alimentare


  3 kg
  +/- 1 g
  3V – două baterii 1,5 V,
  alcaline, tip AA (LR6)

  Introducerea (schimbarea) bateriei (Fig. I)

  ●● Alimentarea cântarului se face cu baterii alcaline 1,5 V,
  tip AA (LR6).
  Pentru a introduce sau a schimba bateriile:
  1 Puneţi butonul de blocare în poziţia OFF.
  2 Scoateţi acţionarea electrică de pe stativ.
  3 Aşezaţi stativul cu cântar cu suportul în sus şi scoateţi
  capacul bateriilor apăsând agăţătorul cu şurubelniţa sau
  moneda (aşa cum indică săgeata de pe capac).
  4 Introduceţi bateriile noi ţinând cont de direcţia polilor
  (+/-).
  5 Puneţi capacul bateriilor la loc.

  Ecranul şi butonul cântarului

  Marcajul care apare pe ecranul cântarului şi funcţiile butoanelor sunt prezentate în Fig. 27 .
  ●● Ecran 28 :

  – valoarea negativă
  g
  – grame
  kg – kilograme
  lb
  – pound
  TARE – tară
  ●● Butonul de conectare şi deconectare a cântarului
  ON/OFF 29
  ●● Buton de egalare TARE 30
  ●● Buton pentru schimbarea unităţilor UNIT 31

  Cântărire (Fig. L)

  1 Puneţi stativul cu cântarul şi cuva rotativă pe o suprafaţă
  tare şi fără denivelări.
  2 Opriţi acţionarea electrică. Puneţi conducta de alimentare în aşa fel încât să nu influenţeze rezultatul cântăririi.
  În timpul cântăririi produselor, capul stativului cu acţionarea
  trebuie să se găsească în poziţia coborâtă (pentru a reduce
  influenţa vibraţiilor asupra rezultatului cântăririi).

  43 • Page 40

  3 Ca să deblocaţi cântarul şi să-l porniţi, puneţi butonul de
  blocare în poziţia ON. Dacă butonul de blocare este în poziţia ON, iar cântarul este oprit, pentru a-l porni, apăsaţi numai
  butonul ON/OFF (lângă ecran).
  4 Aşteptaţi până apare simbolul „ ” pe ecran.
  5 Alegeţi unităţile cu butonul UNIT, prin apăsare apar pe rând:
  „g”, „kg”, „lb”. Butonul pentru schimbarea unităţilor UNIT face
  posibilă cântărirea în sistemul metric (g, kg) şi cel englez (lb). De
  asemenea face posibilă calcularea masei cântărite între aceste
  unităţi arătând-o în: „g”, „kg” sau„lb” după apăsarea butonului.
  6 Puneţi produsul cântărit în cuvă rotativă şi citiţi masa lui
  în unitatea aleasă. Dacă domeniul de cântărire (3 kg) va fi
  depăşit, pe ecran va apărea simbolul „
  ”.
  7 Dacă vreţi să cântăriţi în continuare, butonul TARE face
  posibilă cântărirea produselor următoare, adăugate în cuvă,
  fără golirea ei (suma tuturor produselor nu poate depăşi
  3 kg). După apăsarea butonului TARE, pe ecran va apărea
  „ ” sau „
  „TARE”.

  ” (în funcţie de unitatea aleasă) şi inscripţia

  Dacă scoateţi acţionarea electrică şi/sau cuva şi/
  sau altă masă de pe stativul cu cântar când cântarul este pornit împreună cu acţionarea şi/sau cuva
  şi/sau altă masă, pe ecran va apărea rezultatul
  cântăririi cu „-”. În acest caz echilibrarea cântarului cu butonul TARE este imposibilă. Ca ecranul
  să arate trebuie să apăsaţi butonul ON/OFF.
  După terminarea cântăririi opriţi cântarul:
  ●● cu butonul ON/OFF (lângă ecran), dacă după o pauză
  scurtă mai vreţi să cântăriţi ceva,
  ●● cu butonul de blocare, punându-l în poziţia OFF, dacă nu
  mai veţi cântări nimic, vreţi să porniţi acţionarea electrică
  pe stativ sau dacă nu veţi mai folosi stativul.
  Dacă vreţi să opriţi cântarul cu butonul ON/
  OFF, când pe ecran apare o altă valoare decât
  „ ” sau „
  ”, trebuie să apăsaţi butonul
  ON/OFF de două ori.
  Dacă cântarul nu răspunde la dubla apăsare
  a  butonului ON/OFF trebuie să-l decuplaţi
  (resetaţi) cu butonul de blocare, punându-l în
  poziţia OFF (pentru cca. 2 sec.), iar apoi să-l
  reporniţi cu butonul de blocare (poziţia ON) şi
  să continuaţi cântărirea.

  Economisirea bateriilor

  Descărcarea bateriilor este semnalată de apariţia inscripţiei
  „ ” pentru cca. 1 sec. după ce cântarul se decuplează.
  Dacă apăsaţi butonul ON/OFF inscripţia „ ” va apărea din
  nou pentru cca. 1 sec.
  Cântarul este dotat cu o funcţie care permite reducerea descărcării bateriilor:
  ●● iluminarea albastră a ecranului se stinge automat după
  cca. 40 de sec. dacă ecranul arată tot timpul aceeaşi
  masă sau nici un buton nu a fost apăsat în acest timp.

  44

  Ecranul va fi iluminat după apăsarea oricărui buton
  sau după adăugarea sau luarea a 8 grame de masă.
  ●● cântarul se opreşte automat după cca. 100 sec. dacă
  ecranul arată tot timpul aceeaşi masă sau nici un buton
  nu a fost apăsat în acest timp, repornirea se face după
  apăsarea butonului ON/OFF.
  Opriţi întotdeauna cântarul cu butonul de blocare, punându-l
  în poziţia OFF, după ce nu mai folosiţi stativului.
  Scoateţi imediat bateriile descărcate din dispozitiv.
  Aceasta previne vărsarea bateriilor descărcate.

  LUCRU CU MINIMALAXOR
  Caracteristicile aparatului
  Mixerul manual ZELMER cu care este prevăzut mini malaxorul serveşte la tăierea cărnii, brânzei, alunelor, cepei, usturoiului, morcovilor, bulcilor etc.

  Pregătirea şi utilizarea mini malaxorului (Fig. J)
  Înainte de montarea şi demontarea capacului,
  asiguraţi-vă că ştecherul cablului de alimentare
  este scos din priza reţelei electrice.
  Înainte de prima întrebuinţare spălaţi piesele aparatului
  care intră în contact cu produsul prelucrat.
  Folosiţi mixerul în aşa fel încât marcajele de închidere/
  deschidere amplasate pe accesorii să fie vizibile.
  1 Aşezaţi suportul 40 pe o suprafaţă plană, tare şi uscată.
  2 Împingeţi recipientul mini malaxorului 39 în suport 40 .
  ●● Înainte de fiecare utilizare a cuţitului minimalaxorului,
  scoateţi carcasa de pe lame.
  3 Introduceţi în recipient 39 cuţitul mini malaxorului 36 astfel încât axul care iese din recipient să intre în orificiul cuţitului.
  4 Introduceţi în recipient 39 produsele de prelucrat, fără
  a depăşi nivelul MAX.
  5 Dacă e necesar, montaţi pe cuţit 36 inelul de limitare  34 *.
  6 Strângeţi (în direcţia acelor de ceasornic) capacul minimalaxorului 32 până ce veţi simţi rezistenţă la sistemul de
  propulsie al mixerului.
  Dacă se forţează înfiletarea capacului minimalaxorului, se pot produce deteriorări.

  7 Fixaţi la recipient 39 capacul mini malaxorului 32 împreună cu suportul, introducând profilurile în spaţiile corespunzătoare ale recipientului şi rotiţi capacul (în sensul acelor de
  ceasornic), până simţiţi rezistenţă.
  8 Introduceţi ştecherul cablului de alimentare în priză.
  9 Porniţi aparatul şi setaţi viteza dorită.
  10 După încheierea utilizării, opriţi aparatul şi scoateţi ştecherul cablului de alimentare din priza electrică.
  ●● Pentru demontarea mini malaxorului, se procedează în
  succesiune inversă ca la montarea sa.
  * Inelul de limitare este util când se taie pătrunjel sau felii
  de bulcă proaspătă sau uscată pentru tartine; se împiedică
  răspândirea produsului în tot recipientul.
  481-017_v01 • Page 41

  Cuţitele minimalaxorului sunt foarte ascu­
  ţite. Manipulaţile cu atenţie în timpul montării,
  demon­tării şi curăţării. Pentru a proteja cuţitele, păstraţi-le în carcasă.
  Nu măcinaţi produse prea tari, precum boabe
  de cafea, nucşoare, cuburi de gheaţă etc.
  Înainte de feliere, tăiaţi bucăţile mari din produse în unele mai mici – de circa 1 cm.
  Procesul de tăiere nu poate dura mai mult de
  45 s. După acest interval de timp, aşteptaţi
  până se răceşte unitatea-motor.
  Dacă produsele se lipesc de cuţit sau de partea interioară
  a pereţilor recipientului:
  –– opriţi aparatul,
  –– scoateţi unitatea-motor împreună cu capacul,
  –– îndepărtaţi produsele de pe cuţit şi pereţi,
  –– montaţi din nou aparatul - conform descrierii anterioare,
  continuaţi utilizarea.

  Timpuri orientative de prelucrare a produselor
  alese şi treptele recomandate
  Produs
  200 g
  (500 ml)

  1 cm

  250-300 g
  (400-500 ml)
  1 cm

  ×30

  20-30 s

  5

  25-30 s
  15 s

  300 g
  (500 ml)

  5

  40 s

  5

  10 s

  5

  15 s

  5

  30 s

  5

  20 s

  200 g
  (500 ml)
  20 g
  (500 ml)

  1/8

  5

  3-5

  300 g

  )

  Timp de
  prelucrare

  250 g
  (500 ml)
  1/4

  (

  Viteza
  recomandată

  1 buc.
  (2 cm)

  Timpul de prelucrare poate fi scurtat în funcţie de gradul dorit
  de mărunţire a produsului.
  481-017_v01

  UTILIZAREA CU DISPOZITIV DE FĂRÂMIŢARE
  A GHEŢII
  Caracteristicile aparatului

  Mixerul Zelmer este prevăzut cu dispozitiv de fărâmiţare
  a  gheţii, care poate fi folosit la mărunţirea gheţii şi a altor
  produse, de exemplu, a fructelor congelate.
  Zdrobitorul de gheaţă poate fi folosit numai cu
  vasul şi capacul minimalaxorului!

  Întrebuinţarea accesoriilor

  Discul bilateral – se foloseşte la zdrobirea gheţii şi a fructelor congelate. Discul este rotund cu o muchie bilaterală. Una
  serveşte la zdrobire de gradul ”I” (bucăţi mai mici de produs),
  este marcată cu o steluţă din plastic cu cincisprezece braţe,
  fig. 35 A . Latura a doua serveşte la zdrobire de gradul ”II”
  (bucăţi mai mari de produs) este marcată cu o steluţă din
  plastic cu şapte braţe, fig. 35 B .
  Arbore 38 – serveşte la fixarea discului.

  Pregătirea dispozitivului de fărâmiţare a gheţii
  Înainte de a monta unitatea-motor a mixerului la dispozitivul de fărâmiţare a gheţii şi de
  a  o  demonta, verificaţi dacă ştecărul cablului
  de alimentare este scos din priza reţelei de alimentare cu energie electrică.
  Înainte de prima întrebuinţare spălaţi piesele aparatului
  care intră în contact cu produsul prelucrat.
  Folosiţi mixerul în aşa fel încât marcajele de închidere/
  deschidere amplasate pe accesorii să fie vizibile.

  Funcţionarea cu dispozitivul de fărâmiţare a gheţii
  (Fig. K)
  1 Aşezaţi suportul 40 pe o suprafaţă tare, plană şi uscată.
  2 Montaţi vasul minimalaxorului 39 la suport 40 .
  3 Montaţi discul pentru gheaţă 35 la ax 38 (discul dublu),
  astfel încât tăişul prevăzut pentru utilizare să se afle în partea de sus.
  4 Aşezaţi discul montat la ax în vasul 39 minimalaxorului,
  astfel încât bolţul care iese din vas să se potrivească în orificiul axului.
  5 Montaţi vasul 33 dispozitivului de fărâmiţare a gheţii în
  elementele de prindere ale vasului minimalaxorului. Pe urmă
  blocaţi vasul, rotindu-l până la capăt, până simţiţi rezistenţă.
  6 Aşezaţi în vas 33 produsele de prelucrat, fără a depăşi
  nivelul MAX.
  După ce umpleţi vasul zdrobitorului 33 cu o cantitate
  potrivită de produs prelucrat (nu poate să depăşească
  nivelul MAX), montaţi arborele 38 în mijloc în aşa fel încât
  să facilitaţi cuplarea lui cu capacul minimalaxorului 32 .
  7 Înfiletaţi până simţiţi rezistenţă (în sensul mişcării acelor
  de ceasornic) capacul minimalaxorului 32 la unitatea-motor
  a mixerului.
  Dacă se forţează înfiletarea capacului minimalaxorului, se pot produce deteriorări.

  45 • Page 42

  8 Montaţi la vas 33 capacul minimalaxorului 32 împreună
  cu unitatea-motor, astfel încât profilele acestuia să se potrivească cu cele ale vasului, înfiletaţi capacul (rotindu-l în sensul mişcării acelor de ceasornic), până la capăt, până simţiţi
  rezistenţă.
  9 Introduceţi ştecărul cablului de alimentare în priza reţelei
  electrice.
  10 Porniţi aparatul şi setaţi viteza necesară.
  ●● După s-a încheiat prelucrarea produselor, închideţi aparatul şi scoateţi ştecărul cablului de alimentare din priza
  electrică.
  ●● La demontarea dispozitivului de fărâmiţare a gheţii, se
  procedează invers ca la montarea sa.
  Muchiile zdrobitorului de gheaţă sunt foarte
  ascuţite. Manipulaţile cu atenţie în timpul montării, demontări şi curăţării.
  Nu depăşiţi nivelul maxim al vasului de zdro­
  bitor de gheaţă.
  Nu desfaceţi niciodată capacul şi vasul înainte
  de oprirea rotaţiilor de disc.

  Indicaţii de exploatare

  ●● Nivelul

  maxim de umplere a vasului zdrobitorului de
  gheaţă echivalează cu 450 ml.
  ●● În cazul blocării produselor deasupra discului scuturaţi
  aparatul.
  ●● Dacă produsele se lipesc de peretele interior al vasului
  minimalaxorului şi prin asta se blochează aruncarea pro­
  dusului mărunţit din vasul de sus al zdrobitorului:
  –– Opriţi aparatul.
  –– Scoateţi unitatea de motor, cu capacul şi zdrobitorul
  de gheaţă.
  –– Îndepărtaţi produsele de pe pereţii malaxorului.
  –– Montaţi din nou aparatul - conform descrierii anterioare, continuaţi utilizarea.

  Exemple de întrebuinţare a aparatului

  Produsele mărunţite cu ajutorul zdrobitorului de gheaţă (de
  exemplu fructele) pot fi folosite pentru pregătirea îngheţate­
  lor, iaurtului, deserturilor.

  Graduri de mărunţire recomandate pentru unele
  produse
  Treapta
  Nivel de
  recomandată** mărunţire

  Produs*
  H2O

  5

  I-II

  5

  I

  * Nivelul maxim de umplere a vasului zdrobitorului de gheaţă echivalează cu 450 ml.
  ** Nu folosiţi dispozitivul de fărâmiţare a gheţii mai mult de 2 minute.

  46

  După terminarea utilizării mixerului (Fig. M)

  ●● Deconectează mixerul şi scoate ştecherul din priza de reţea.

  În funcţie de accesoriile montate:
  1 Scoate în afară cu ajutorul împingătorului telurile sau
  agitatoarele.
  2 Scoate din tel discul de pasare.
  ●● Demontează în mod invers montării tija de mixare sau
  vasul de mixare.
  3 Înclină spre spate capul stativului faţă de acţionare.
  Roteşte butonul rotibil al bornei în sensul invers al acelor de
  ceasornic până la rezistenţă şi scoate cu o uşoară glisare
  acţionarea din agăţătoarele capului.
  ●● Strângeţi cablul pentru alimentarea cu energie electrică.

  Curăţarea şi conservarea mixerului
  Înainte de curăţarea şi conservarea mixerului trebuie să se
  aibă grijă ca ştecherul să fie scos din priză.
  ●● Spală cu apă caldă telurile şi agitatoarele adăugînd
  o soluţie de curăţare.
  ●● Spală tija de mixare sau vasul de mixare printr-o nouă
  mixare într-o apă caldă, curată (după conectarea mixerului la reţea).
  ●● Spală coroana dinţată a cuvei rotative cu ajutorul unei
  perii de spălat vase.
  ●● Nu spăla tija de mixare şi vasul de mixare în maşina
  de spălat vase.
  ●● După spălare cuva se întoarce şi se varsă din aceasta apa
  care ar putea rămâne în spaţiile de sub coroana dinţată.
  ●● Înainte de a curăţa bolul metalic (doar modelul
  481.64MM) demontaţi marginea în direcţia opusă direcţiei de montare (Des. H).
  ●● După spălarea accesoriilor mixerului, usucă-le şi păstrează-le într-un loc uscat.
  ●● Carcasa acţionării sau stativul se curăţă cu o cârpă
  umedă şi apoi se şterge pînă la uscare completă.

  Ecologia – ai grijă de mediul înconjurător
  Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului
  înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil nici scump. În
  acest scop: cutia de carton duceţi-o la maculatură, pungile
  din polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru plastic.
  Nu aveţi voie să aruncaţi la gunoi bateriile
  uzate (metale grele otrăvitoare).
  Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare
  corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
  Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
  Producătorul nu este responsabil pentru eventualele daune cauzate
  de o întrebuinţare necorespunzătoare sau de nerespectarea regulilor
  de întrebuinţare.
  Producătorul are dreptul să modifice produsul în orice moment, fără
  a anunţa în prealabil, în scopul adaptării lui la noile ordonanţe, norme,
  directive sau din motive de construcţie, comerciale, estetice sau alte
  motive.
  481-017_v01 • Page 43

  481-017_v01

  47

  teluri

  Brânză de vaci cu smântână

  Aluat cu drojdie

  agitatoare

  agitatoare

  teluri

  Umplutură pentru colţunaşi umpluţi cu
  brânză şi cartofi

  gros

  teluri

  Cartofi piure

  teluri

  teluri

  Frişcă

  subţire

  teluri

  Cremă de unt

  Aluat pentru turtă
  dulce

  teluri

  Aluat pentru pişcoturi

  0,5 kg făină

  0,5 kg făină

  0,5 kg

  1 kg de cartofi şi 0,5 kg brânză

  1 kg

  1 litru

  0,25 kg unt vegetal

  din 6 ouă

  albuş din 5 ouă

  0,5 litru

  vas de mixare
  teluri

  1 litru

  0,15 kg fructe şi 0,3 litru kefir

  vas de mixare

  teluri

  0,5 litru

  tijă de mixare

  1 mănunchi

  0,5 litru

  vas de mixare

  tijă de mixare

  1 litru

  0,5 litru

  1 litru

  CANTITATE DE PRODUS PRELUCRAT

  tijă de mixare

  disc de pasare

  tijă de mixare

  tijă de mixare

  ACCESORII

  Spumă din albuş

  Aluat pentru clătite

  Verdeaţă: pătrunjel, mărar ...

  Coctail de fructe

  Supă cremă

  Legume pasate pentru copii

  Supă pentru copii

  FEL DE MÂNCARE

  VITEZE RECOMANDATE ŞI TIMPI DE LUCRU LA MIXER

  viteza I 30 s, apoi viteza V

  viteza I 30 s, apoi viteza III – V

  viteza III

  viteza I 15 s, apoi viteza IV

  viteza I 5 s, apoi viteza V

  viteza II 15 s, apoi viteza IV

  viteza III sau viteza IV

  viteza IV

  viteza V

  viteza III, IV lub V

  viteza I 15 s, apoi viteza V

  viteza II

  viteza IV sau viteza V

  viteza V

  viteza IV sau viteza V

  viteza I 10 s, apoi viteza V

  viteza I (prin sită)

  viteza I 10 s, apoi viteza V

  viteza I 10 s, apoi V

  VITEZE RECOMANDATE

  7 – 8 min.

  4 – 5 min

  45 – 60 s

  40 – 60 s

  40 – 60 s

  4 – 5 min

  7 – 8 min

  2 – 3 min

  1 min

  1 – 1,5 min

  30 s

  1 – 1,5 min

  30 – 60 s

  2 min

  30 – 45 s

  1 – 1,5 min

  40 – 60 s

  TIMP DE LUCRU • Page 44

  RU

  Уважаемые Пользователи!

  Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
  Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем
  использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого
  продукта.
  Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо
  обратить на правила техники безопасности. Просим
  сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.

  Указания по технике безопасности
  и правильной эксплуатации миксера
  Опасность! / Внимание!
  Несоблюдение правил грозит травмами

  ●● Не включайте прибор, если питающий подсоединительный провод или корпус имеют видимые
  повреждения.
  ●● Если будет повреждён неотделяемый кабель питания, то его должен заменить производитель или
  специализированная ремонтная мастерская либо
  квалифицированное лицо во избежание возникновения опасности.
  ●● Ремонт устройства может проводить исключительно специально обученный персонал. Неправильно проведённый ремонт может стать причиной
  серьёзной опасности для пользователя. В  случае
  возникновения неисправностей советуем обратиться в специализированный сервисный пункт.
  ●● Не вынимайте рабочие элементы из чаши до тех
  пор, пока миксер не закончит работу.
  ●● Не прикасайтесь к вращающимся элементам, особенно опасны лезвия блендерной насадки и ножа для
  колки льда, а также ножи кувшина миксера и минималаксера. Будьте осторожны. Они очень острые!
  ●● Перед чисткой пылесоса, его сборкой и разборкой убедитесь, что устройство отключено от
  электросети.
  ●● Перед заменой оснащения или приближения к движущимся частям следует выключить устройство
  и отключить его от питания.
  ●● Соблюдайте особую осторожность во время работы
  с миксером в присутствии детей.
  ●● Не разрешайте пользоваться прибором детям
  и  лицам с ограниченными физическими, мануальными и умственными возможностями, не имеющим
  опыта и умения, до тех пор, пока они не будут обучены и  ознакомлены с инструкцией по эксплуатации прибора.
  ●● Не позволяйте детям пользоваться или играть
  прибором.
  ●● В целях безопасности всегда используйте кувшин
  48

  миксера только с закрытой крышкой. Не помещайте в кувшин миксера металлические предметы
  (ложки, лопатки и т.п.) во время работы блендера.
  Это может привести к повреждению миксера или же
  поломке деталей внутри блендера, которые могут
  попасть непосредственно в перемешиваемый продукт, что влечет за собой угрозу Вашему здоровью
  или даже жизни.

  Внимание!
  Несоблюдение этих требований может привести к нанесению ущерба собственности

  ●● Подключайте

  миксер только к сети переменного
  тока 230 V.
  ●● Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за
  провод.
  ●● Чтобы не допустить до перегрева мотора, не подвергайте миксер воздействию температуры выше 60°С.
  ●● Не погружайте прибор в воду и не мойте под струей
  воды.
  ●● Запрещается мыть элементы в то время, пока они
  установлены на приводе.
  ●● Не рекомендуется использовать для мытья корпуса
  агрессивные детергенты в виде молочка, пасты,
  эмульсии и т.п., которые могут поцарапать очищаемую поверхность и стереть надписи: графические
  символы, деления, предупреждающие знаки и т.п.
  ●● Не рекомендуется использовать блендерную
  насадку без погружения в продукт. Если продуктом
  является жидкость, ее уровень не должен превышать половины высоты насадки.
  ●● Следите за тем, чтобы внутрь блендерной насадки
  не попадала вода – в противном случае при ее подключении к приводу можно повредить двигатель.
  ●● Запрещается включать миксер с пустым кувшином
  миксера.
  ●● Следите за тем, чтобы в пространство под кувшином миксера, в котором находится привод, не
  попала вода - в противном случае при его установке
  на привод можно залить и повредить двигатель.
  ●● Запрещается устанавливать одновременно венчик
  и  мешалку для теста с зубчиками. Миксер повредится сразу же в момент пуска.
  ●● Запрещается работать с блендерной насадкой
  и кувшином миксера более 3-х минут, с минималаксером и приставкой для колки льда более 2 минут,
  а с венчиками и мешалками более 10 минут.

  Советы
  Информация о изделии и рекомендации по
  его применению

  ●● Прибор предназначен исключительно для домашнего пользования. В случае использования прибора в профессиональном гастрономическом бизнесе условия гарантия изменяются.
  481-017_v01 • Page 45

  ●● Окончив

  работу, отключите прибор от питающей
  сети, а электропровод намотайте на привод миксера.
  ●● Не мойте металлические элементы в посудомоечных машинах. Агрессивные моющие средства,
  которые используются для мытья в этих бытовых
  устройствах, вызывают потемнение в/у элементов.
  Рекомендуем мыть их вручную с использованием
  традиционных жидкостей для мытья посуды.
  ●● Мешалки и венчики с зубчиками вставляйте только
  в отверстия, обозначенные звездочкой.
  ●● Изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования миксера не по назначению или неправильного
  обращения с ним.

  Техническая характеристика
  Технические данные прибора указаны на заводском щитке.
  Допустимое время непрерывной работы:
  –– С мешалками, веничками
  10 мин.
  –– С блендерной насадкой или кувшином
  миксера
  3 мин.
  –– С минималаксером
  2 мин.
  –– С приставкой для колки льда
  2 мин.
  Интервал между очередными включениями
  20 мин.
  Уровень шума (LWA):
  –– С мешалками, веничками, с блендерной
  насадкой, на подставке
  80 dB/A
  –– С кувшином миксера
  84 dB/A
  –– С минималаксером
  87 dB/A
  –– С приставкой для колки льда
  84 dB/A
  Mиксеры имеют II класс изоляции, не требуют заземления.
  Mиксеры ZELMER отвечают требованиям соответствующих норм.
  Прибор отвечает требованиям директив:
  –– Директива по низковольтному оборудованию (LVD)
  – 2006/95/EC.
  –– Директива по электромагнитной совместимости
  (EMC) – 2004/108/EC.
  Прибор маркирован знаком соответствия CE.

  Устройство прибора

  (Pиc. A)

  1 Привод миксера
  2 Кнопка освобождения насадок
  3 Ручка переключателя
  4 Кнопка «turbo»
  5 Отверстие для венчиков и мешалок
  6 Отверстие для блендерной насадки
  7 Вкладка на ручке миксера
  8 Мешалки для теста: левая / правая (с зубчиками)
  9 Венчики: lewy/prawy (z zębatką)
  10 Насадка для протирания
  481-017_v01

  11 Блендер
  12 Кувшин
  13 Кувшин миксера
  14 Дозатор
  15 Крышка
  16 Лезвия кувшина миксера
  17 ПОДСТАВКА (с весами типа 481.67 или без весов
  остальные модели)
  18 Головка
  19 Фиксирующая рукоятка
  20 Фиксирующий зажим
  21 Переключатель блокады (типа 481.67)
  22 Вращающаяся чаша
  23 Вращающаяся металлическая миска
  24 Ободок вращающейся металлической миски
  25 Cамосгребающая лопатка
  26 Лопатка
  27 Дисплей и кнопки функций весов
  28 Дисплей
  29 Кнопка вкл./выкл. ON/OFF
  30 Функция сброса показаний TARE
  31 Функция переключения единиц измерения
  32 Крышка минималаксера с переходником
  33 Чаша для колки льда
  34 Ограничительное кольцо
  35 Двухсторонний дисковый нож-терка для колки льда
  с измельчением первой степени «I» (меньшего размера
  A ) и второй степени «II» (большего размера  B )
  36 Нож минималаксера
  37 Чехол ножа
  38 Держатель
  39 Стакан минималаксера
  40 Подставка -основание минималаксера

  Tипы миксеров ZELMER

  (Pиc. B)

  основное оснащение миксера
  дополнительное оснащение, которое можно приобрести в магазине

  Oписание прибора

  ●● Mиксер

  имеет 5 режимов работы (скоростей). Для
  переключения на необходимую рабочую скорость служит переключатель выбора режима работы с цифровой шкалой: 0, 1, 2, 3, 4 и 5 на кнопке освобождения
  насадок, с помощью которой мешалки и венички вынимаются (выталкиваются) из привода миксера.
  ●● Дополнительно привод оснащен кнопкой «turbo»,
  которая предназначена для немедленного переключения на максимальную скорость вращения,

  49 • Page 46

  несмотря на то, какая скорость была установлена на
  переключателе выбора режима работы. Кнопки размещаются с правой или левой стороны корпуса, специально как для правшей, так и для левшей. Кнопка
  «turbo» блокируется механически в положении «0».
  ●● В приводе имеются 2 гнезда (отверстия) для закрепления мешалок и венчиков.
  ●● Для более удобного держания миксера в верхней
  части привода имеется мягкая вкладка - SOFTTOUCH.
  ●● На задней сренке привода имеется отверстие для
  установки блендерной насадки или кувшина миксера.
  В нерабочем положении отверстие закрывается
  заслонкой.

  Первый пуск миксера и выбор режима
  работы (скорости вращения)
  (Pиc. C)
  1 Установите выключатель в крайнее левое
  положение «0».
  ●● Закрепите необходимое приспособление.
  ●● Вложите вилку питающего провода в розетку.
  2 Чтобы включить миксер, переведите выключатель
  вправо. Для увеличения оборотов передвиньте ручку
  переключателя в направлении пол. «5» и выберите
  необходимую скорость.
  3 Чтобы немедленно увеличить обороты, несмотря на
  установленную скорость вращения, нажмите и придержите одну из кнопок «turbo» (с правой или левой стороны
  корпуса).
  ●● Чтобы вернуться к ранее установленной скорости,
  необходимо отпустить кнопку «turbo».

  Подготовка миксера к работе
  Перед первым включением прибора тщательно
  промойте все детали, которые будут соприка­
  саться с пищевыми продуктами.
  Необходимо обслуживать миксер таким образом, чтобы не повредить обозначения закрытия/
  открытия, нанесенные на элементы оснащения.

  Pабота с венчиками или мешалками для теста
  (Pиc. D)

  ●● Pабота с венчиками или мешалками для теста Венчики предназначены для взбивания белков и сливок,
  для растирания желтков с сахаром, приготовления
  кремов, омлетов и теста для блинчиков.
  ●● Мешалки для теста предназначены для приготовления
  дрожжевого теста, сырников, теста для пряников и т.п.
  ●● Венчики для взбивания и мешалки для теста вставляются в отверстия в нижней части миксера.
  1 Вставьте их в отверстия до упора – до щелчка.
  При неправильной установке этих элементов они могут выпасть во время работы.

  2 Мешалки или венчики с зубчиками вставьте в отверстие, обозначенное звездочкой.

  50

  Если мешалки будут установлены наоборот, то тесто будет подниматься из
  чаши (выдавливаться).
  Уровень продуктов в чаше не должен быть
  выше рабочей части венчиков и мешалок (L).
  1 cм

  L

  1 cм

  L

  Работа с насадкой для протирания (Pиc. E)

  ●● Насадка для протирания предназначена для протирания через сито вареных овощей и фруктов, таких
  как морковь, картофель, помидоры, яблоки. Частично
  выполняет функцию блендера.
  1 Установите насадку для протирания на венчик с зубчиками, насаживая ее снизу.
  2 Вставьте венчик в гнездо на приводе, обозначенное
  звездочкой.

  Kувшин (12)

  Кувшин выполнен из прозрачного пластика и используется как емкость при использовании блендерной
  насадки.

  Pабота с блендерной насадкой (Pиc. F)

  Блендерная насадка используется для:
  ●● Смешивания жидкостей,
  ●● Измельчения вареных овощей и сырых, мягких
  фруктов,
  ●● Приготовления майонеза и различных паст,
  ●● Приготовления супов для младенцев.
  Отодвинуть заслонку и установить насадку на приводе.
  1 Слегка нажмите на защелку, а потом переведите
  в  направлении, как показано на рисунке.
  2 Вставьте насадку резьбой в отверстие и завинтите
  вправо до упора.
  Неправильная
  установка
  блендерной
  насадки может привести к повреждению
  муфты привода или самой блендерной
  насадки.

  3 Включайте миксер только после погружения блендера в перерабатываемый продукт.

  Pабота с кувшином миксера (Pиc. G)
  Во время работы всегда держите миксер
  в руке.
  Kувшин миксера предназначен для приготовления супов
  для младенцев, коктейлей и жидкого теста.
  1 С обеих сторон кувшина обозначен уровень „макс.
  500 ml”, который показывает максимальный уровень
  продукта, которым можно наполнить кувшин, и шкала oт
  200 ml до 500 ml.
  481-017_v01 • Page 47

  2 Отодвинув заслонку (как в случае использования
  насадки), закрепите кувшин следующим образом:
  Установите кувшин миксера на привод так, чтобы
  3  выступа на дне кувшина совпали с углублениями на
  корпусе привода таким образом, чтобы муфта кувшина
  и привод миксера соединились.
  3 Придерживая привод за ручку, поверните кувшин по
  часовой стрелке до упора, в рабочее положение. Кувшин
  будет правильно установлен только в том случае, если 3
  выступа войдут под корпус привода, а фиксатор снизу кувшина «перескочит» за круглый выступ на корпусе привода.
  4 Положите в кувшин продукты и закройте крышкой
  с дозатором – во время работы в кувшин можно добавлять необходимые ингредиенты.

  Pабота с подставкой-основанием и вращающейся чашей (Pиc. H)

  Установка миксера на подставке-основании облегчает
  работу с использованием венчиков или мешалок. Пользователь в это время имеет свободные руки.
  Привод с чашей оснащен самосгребающей лопаткой,
  которая помогает более эффективно смешивать продукты, препятствует прилипанию продуктов к поверхности чаши и уменьшает время приготовления продуктов. Привод, закрепленный в головке подставки, во
  время работы автоматически приводит головку в движение, а чаша с продуктом начинает при этом вращаться.
  С подставкой могут использоваться только специально
  для этого приспособленные венчики и мешалки. В комплект миксера с подставкой входит только одна мешалка
  и один венчик с зубчиками.
  1 Вставьте венчики или мешалки в отверстия в приводе (описанным выше способом).
  2 Отодвинув заслонку (как при использовании насадки)
  закрепите привод в головке подставки следующим образом: Вставьте фиксаторы привода (расположенные
  вблизи отверстий для крепления мешалок) под фиксаторы головки подставки.
  3 Повернуть ручку зажима вправо до упора так, чтобы
  рукоятка ручки установилась вертикально.
  4 Нажмите кнопку захвата и одновременно отклоните
  назад головку вместе с приводом.
  5 В случае металлической миски (только тип 481.64MM)
  перед помещением в ней продуктов следует надеть на неё
  пластиковый ободок так, чтобы он вошёл в вырезы миски.
  6 Затем поверните его до упора согласно обозначению
  на ободке.
  7 Собранную миску вставьте на 3 выступы, расположенные на стояке, и поставьте на подставку стояка.
  8 Установите самозагребающую лопатку и поместите
  продукты в миску.
  9 Oпустите головку с приводом миксера до горизонтального положения (услышите щелчок блокирования
  кнопки фиксатора.
  10 При включении миксера чаша начнет вращаться,
  а  головка с приводом приведется в колебательное
  движение.
  481-017_v01

  Запрещается блокировать или задерживать качательное движение головки во
  время работы миксера, так как это может
  привести к его повреждению.
  Перед опорожнением металлической миски
  от обрабатываемого продукта, демонтируйте зубчатый ободок. Снятие ободка
  облегчит опорожнение и мойку.

  Работа со стойкой, оснащённой весами

  Mиксер тип 481.67 оснащен вращающейся рабочей
  чашей и подставкой-основанием, в которую встроены
  электронные весы, что является абсолютным новшеством. Подставка с приводом облегчает работу
  с  использованием венчиков или мешалок, благодаря
  чему во время работы миксером руки пользователей
  освобождаются для других дел, а встроенные электронные весы позволяют взвешивать продукты непосредственно в  рабочей чаше, установленной на подставке.
  В комплекте с подставкой прилагается самосгребающая
  лопатка и обычная лопатка.
  Оснащение миксера типа 481.67 идентичное, как и миксера типа 481.7 – смотри
  таблицу (B); - дополнительно обогащено
  стойкой с весами, их следует обслуживать согласно настоящей инструкции.
  С целью защиты датчика весов от повреждения подставка с весами оснащена блокадой, которая включается при помощи переключателя.
  Положения переключателя блокады:
  OFF – датчик весов заблокирован, весы выключены
  – можно включить привод в подставке.
  ON – датчик весов деблокирован, весы включены
  – можно взвешивать, запрещается включать
  привод в поставке.
  Обслуживание стойки с весами в  диапазоне сотрудничества с приводом,
  мешалками, венчиками (трепалками), вращающейся миской и самозагребающей
  лопаткой идентичное, как и обслуживание
  стойки без весов, и описано в предыдущих
  подпунктах.
  Установку привода на подставке с весами,
  смену оснащения и включение привода разрешается выполнять только в том случае, если переключатель блокады установлен в положение OFF.

  Указания по эксплуатации весов

  Техническая характеристика весов:
  Teхническaя xapaктepиcтика вecoв
  3 кг
  Точность взвешивания
  +/- 1 г
  Питание
  3V – две aлкалические

  батареи 1,5 V, тип AA (LR6)

  51 • Page 48

  Замена батарей (Pиc. I)

  ●● Питание весов осуществляется от алкалических
  батарей 1,5 V тип AA (LR6).
  Чтобы вложить или заменить батареи:
  1 Переведите переключатель блокады в положение
  OFF.
  2 Снимите привод с подставки.
  3 Переверните подставку вверх дном и снимите крышку
  с отсека для батареек, нажимая на защелку отверткой
  или монетой (в соответствии со стрелкой на крышке).
  4 Вложите новые батареи, соблюдая правильную
  полярность (+/-).
  5 Закройте крышку отсека.
  Дисплей и кнопки функций весов

  Oбозначения на дисплее весов и функции кнопок показаны на Pиc. 27 .
  ●● Дисплей 28 :

  – вес со знаком минус
  g
  – граммы
  kg – килограммы
  lb
  – фунты
  TARE – тара
  ●● Кнопка вкл./выкл. ON/OFF 29
  ●● Функция сброса показаний TARE 30
  ●● Функция переключения единиц измерения UNIT 31

  Взвешивание (Pиc. L)
  1 Установите подставку с вcтроенными весами и рабочей чашей на ровной стабильной поверхности.
  2 Выключите привод. Уложите питающий электропровод таким образом, чтобы он не влиял на результаты
  взвешивания. Во время взвешивания продуктов головка
  подставки вместе с приводом должна быть опущена
  (чтобы ограничить влияние вибрации на результат
  взвешивания).
  3 Переведите переключатель блокады в положение
  ON, чтобы отблокировать и включить весы. В случае,
  когда весы выключены, a переключатель блокады находится в положении ON, для включения весов достаточно
  нажать на кнопку ON/OFF (рядом с дисплеем).
  4 Подождите, пока на дисплее появится символ « ».
  5 С помощью кнопки UNIT можно переводить метрические единицы измерения на английские единицы
  веса. Чтобы перевести единицу веса из одной системы
  в другую в ходе взвешивания, нажмите несколько раз
  на кнопку изменения единиц измерения: «g», «kg», «lb».
  Кнопка переключения единиц измерения UNIT позволяет
  взвешивать продукты в метрических единицах измерения (граммы, килограммы) и в английских единицах веса
  (фунты), а также пересчитывать вес между этими единицами и отображать их в: «g», «kg» или «lb», нажимая
  несколько раз на кнопку.
  6 Поместите в чашу взвешиваемый продукт. Результат
  взвешивания отобразится в выбранных единицах. Пре-

  52

  вышение максимально допустимого веса (3 кг) сигнализируется на дисплее высвечиванием символа «
  ».
  7 Кнопка TARE позволяет взвешивать продукты один
  за другим, в пределе допустимого веса (сумма всех компонентов макс. 3 кг), не снимая их с весов. При нажатии
  на кнопку TARE на дисплее появится « » или «
  »
  (в зависимости от выбранных единиц) и надпись «TARE».
  Если Вы снимите привод, чашу и/или какойлибо продукт с подставки с встроенными
  весами в то время, когда весы включены
  с приводом, чашей и/или каким-либо другим
  продуктом, их вес будет высвечиваться
  со знаком минус «-». В этом случае обнуление веса кнопкой TARE не является возможным. Чтобы обнулить показания на
  дисплее, нужно нажать на кнопку ON/OFF.
  После завершения взвешивания выключите весы:
  ●● с помощью кнопки ON/OFF (рядом с диплеем), если
  планируете продолжать взвешивание после небольшого перерыва,
  ●● с помощью переключателя блокады, переключая его
  в положение OFF, если хотите закончить взвешивание, включить привод на подставке или закончить
  работу с подставкой.
  Чтобы выключить весы с помощью кнопки
  ON/OFF, когда на дисплее высвечивается
  вес отличный от « » или «
  », необходимо два раза нажать на кнопку ON/OFF.
  Если весы не реагируют на двухкратное
  нажатие на кнопку ON/OFF, необходимо
  выключить (ресетировать) весы при
  помощи переключателя блокады, переключая его в положение OFF (на ок. 2 сек.), снова
  включить, переключая блокаду в  положение ON, и продолжить взвешивание.

  Продление срока службы батарей

  Разрядка батарей сигнализируется высвечиванием на
  дисплее символа « » в течение ок. 1 сек., после чего
  весы выключатся автоматически. При нажатии на кнопку
  ON/OFF снова на ок. 1 сек. высвечивается символ « ».
  Весы имеют функцию ограничения разрадки батарей:
  ●● синяя подсветка дисплея выключается автоматически через 40 сек., если в это время дисплей показывает один и тот же вес или если не нажимаются
  какие-либо кнопки. Чтобы повторно включить подсветку дисплея, нужно нажать на любую кнопку
  или за один раз положить/снять с весов минимум
  8 г продуктов,
  ●● весы выключатся автоматически через ок. 100 сек.,
  если в это время дисплей будет показывать один
  и тот же вес или если не будет нажата какая-либо
  кнопка, повторное включение – нажатием на
  кнопку ON/OFF.
  481-017_v01 • Page 49

  Закончив работу с подставкой, всегда выключайте весы
  при помощи переключателя блокады, переключая его
  в положение OFF.
  Разряженные батареи необходимо немедленно
  вынуть из прибора, так как из них может вылиться
  электролит.

  РАБОТА С МИНИМАЛАКСЕРОМ
  Характеристика устройства
  Ручной
  миксер
  ZELMER,
  оснащенный
  миниизмельчителем, предназначен для нарезки и измельчения
  мяса, сыра, орехов, лука, чеснока, моркови, булки и т.п.

  Подготовка и работа с мини-измельчителем
  (Рис. J)
  Перед монтажом и демонтажем крышки
  мини-измельчителя убедитесь, что штепсель провода отключен от розетки сети.
  Перед первым включением прибора тщательно
  промойте все детали, которые будут соприка­
  саться с пищевыми продуктами.
  Необходимо обслуживать миксер таким образом, чтобы не повредить обозначения закрытия/
  открытия, нанесенные на элементы оснащения.

  1 Положите подставку 40 на твердую, плоскую и сухую
  поверхность.
  2 Вложите чашу мини-измельчителя 39 в подставку  40 .
  ●● Перед каждым использованием ножа минималаксера
  снимите с него защитную накладку.
  3 Вложите в чашу 39 нож мини-измельчителя 36 так,
  чтобы стержень, выступающий из чаши, попал в отверстие ножа.
  4 Разместите в чаше 39 перерабатываемые продукты,
  не превышая уровня MAX.
  5 В случае необходимости наложите на нож 36 ограничительное кольцо 34 *.
  6 Привинтить крышку минималаксера 32 к приводу
  миксера до упора (в направлении по часовой стрелке).

  * Ограничительное кольцо можно использовать при
  измельчении петрушки, кусочков свежей или сухой
  булки, предназначенной на панировочные сухари, предотвращая распространение продукта по всей чаше.
  Нож минималаксера очень острый. Соблюдайте особую осторожность во время
  очистки, разборки и сборки. В целях безопасности - храните нож всегда в защитном чехле.
  Не измельчайте слишком твердых продуктов таких, как: кофейные зерна, мускатный орех, кубики льда и т.п.
  Перед измельчением больших кусочков
  продукта разрежьте их на меньшие фрагменты – примерно 1 см.
  Процесс измельчения не может длиться
  более 45 секунд. После этого времени
  перед очередным применением подождите,
  пока привод не остынет.
  Если продукты приклеятся к ножу или внутренним
  стенкам:
  –– отключите устройство,
  –– снимите привод с крышкой,
  –– удалите продукты с ножа и стенок
  –– соберите прибор снова, как описано выше, и продолжайте работу.

  Ориентировочное время и рекомендуемая ско­
  рость переработки избранных пищевых про­
  дуктов

  1 см

  481-017_v01

  200 г
  (500 мл)

  5

  20-30 сек.

  5

  25-30 сек.

  250 г
  (500 мл)

  3-5

  15 сек.

  300 г
  (500 мл)

  5

  40 сек.

  5

  10 сек.

  5

  15 сек.

  250-300 г
  (400-500 мл)
  1 см

  Дальнейшее чрезмерное завинчивание
  крышки минималаксера может привести
  к повреждениям.

  7 Наложите на чашу 39 крышку мини-измельчителя 32
  с приводом, попадая шпунтами в желобки, размещенные
  в чаше и поверните крышку (по часовой стрелке) до ощутимого упора.
  8 Вложите штепсель провода в розетку.
  9 Включите устройство и установите требуемую
  скорость.
  10 После завершения работы выключите устройство
  и вытяните провод из розетки.
  ●● Демонтаж мини-измельчителя происходит в обратном порядке, чем монтаж.

  РекомендуеВремя
  мая скорость переработки

  Продукт

  1/4

  (

  ×30

  )

  300 г

  200 г
  (500 мл)

  53 • Page 50

  РекомендуеВремя
  мая скорость переработки

  Продукт
  20 г
  (500 мл)

  1/8

  1 шт.
  (2 см)

  5

  30 сек.

  5

  20 сек.

  Время переработки можно уменьшить в зависимости от
  необходимой степени измельчения продуктов.

  PАБОТА С ПРИСТАВКОЙ ДЛЯ КОЛКИ ЛЬДА
  Описание прибора

  Миквер Zelmer, оснащенный приставкой для колки льда,
  предназначен для колки льда и измельчения, напр.,
  замороженных фруктов.
  Приставку для колки льда можно использовать только со стаканом и крышкой
  минималаксера!

  Назначение оснащения

  Двухсторонний дисковый нож-терка – предназначен
  для колки и измельчения льда и замороженных фрук­
  тов. Нож терка имеет круглую форму и двухсторонние
  лезвия. Одна сторона для измельчения первой степени
  «I» (меньшие куски измельчаемого продукта), которую
  можно отличить по пятнадцатилучевой звездочке, рис.
  35 A . Вторая сторона для измельчения второй степени
  «II» (большие куски измельчаемого продукта), обозна­
  чена семилучевой звездочкой, рис. 35 B .
  Держатель 38 – предназначен для крепления дискового
  ножа- терки.

  Подготовка приставки для колки льда к работе
  Перед установкой и снятием привода миксера с приставки для колки льда убедитесь, что вилка питающего подсоединительного провода вынута из розетки.
  Перед первым включением прибора тщательно
  промойте все детали, которые будут соприка­
  саться с пищевыми продуктами.
  Необходимо обслуживать миксер таким образом, чтобы не повредить обозначения закрытия/
  открытия, нанесенные на элементы оснащения.

  Pабота с приставкой для колки льда (Рис. K)

  1 Установите подставку-основание 40 на ровной, сухой
  и стабильной поверхности.
  2 Зафиксируйте стакан минималаксера 39 в подставке 40 .
  3 Установите нож-терку для колки льда 35 на держатель 38 (двухсторонний нож) так, чтобы рабочие лезвия
  оказались сверху.

  54

  4 Поместите нож-терку с держателем в стакан минималаксера 39 так, чтобы стержень в днище стакана попал
  в отверстие в держателе.
  5 Установите чашу для колки льда 33 на крепежные
  элементы на стакане минималаксера. Заблокируйте
  чашу, поворачивая ее до упора.
  6 Загрузите в чашу 33 перерабатываемые продукты,
  не наполняя выше отметки MAX.
  Загрузите в чашу для колки льда 33 соответствующее количество перерабатываемого продукта
  (не более, чем до отметки максимальной загрузки
  МАХ) и поместите держатель 38 в середине (по
  центру) стакана минималаксера так, чтобы можно
  было легко закрыть крышку минималаксера 32 .
  7 Привинтите крышку минималаксера 32 к приводу
  миксера до упора (в направлении по часовой стрелке).
  Дальнейшее чрезмерное завинчивание
  крышки минималаксера может привести
  к повреждениям.

  8 Установите крышку минималаксера 32 с переходником на чашу 33 так, чтобы выступы в крышке
  попали в прорези в чаше и поверните крышку до упора
  (в направлении по часовой стрелке).
  9 Вложите вилку электропровода в сетевую розетку.
  10 Включите прибор и установите необходимую Вам
  скорость.
  ●● По окончании работы отключите прибор и выньте
  вилку питающего электропровода из розетки.
  ●● Демонтаж приставки для колки льда происходит
  в обратном порядке.
  Дисковый ножтерка для колки льда очень
  острый. Соблюдайте особую осторож­
  ность во время очистки, разборки и сборки.
  Содержимое чаши для колки льда не
  должно превышать отметки максимальной загрузки.
  Запрещается снимать крышку до полной
  остановки вращения ножа-терки.

  Указания по эксплуатации

  ●● Уровень максимальной загрузки чаши для колки льда
  до отметки МАХ соответствует емкости 450 мл.

  ●● Некоторые продукты могут заблокироваться на дис

  ковом ноже- терке. Если это произошло, немедленно
  выключите блендер и встряхните ним.
  ●● Если продукты приклеиваются к внутренним стен
  кам стакана минималаксера и блокируют выпадание
  измельченного продукта из чаши для колки льда,
  необходимо:
  –– Выключить блендер.
  –– Снять блендер вместе с крышкой и чашей для –
  колки льда и других продуктов.
  481-017_v01 • Page 51

  –– Очистить стенки стакана минималаксера от при­липшего продукта.
  –– Соберите прибор снова, как описано выше, и продолжайте работу.

  Примеры использования прибора

  Измельченные в приставке для колки льда продукты
  (напр. фрукты) можно использовать для приготовления
  мороженого, йогуртов, десертов и т.п.

  Рекомендуемая степень измельчения для
  избранных продуктов
  Рекомендуемая Степень
  скорость** измельчения

  Продукт*
  H2O

  5

  I-II

  5

  I

  * Уровень максимальной загрузки чаши для колки льда до
  отметки МАХ соответствует емкости 450 мл.
  ** Запрещается работать с приставкой для колки льда более
  2 мин.

  Окончание работы

  (Pиc. M)

  ●● Вымытые

  принадлежности необходимо вытереть
  насухо и хранить в сухом месте.
  ●● Корпус привода или подставки-основания протереть
  влажной тканью, а затем вытереть насухо.

  Экология – Забота о окружающей среде
  Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану
  окружающей среды. Это не требует особенных усилий.
  С этой целью:
  –– Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
  –– Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер, предназначенный для пластика.
  –– Запрещается выбрасывать использованные батарейки в обычный смешанный мусор (токсичные тяжелые
  металлы). Их следует сдавать в специализированные пункты сбора отработанных батареек и  акккумуляторов или
  отдать в пункт продажи.
  –– Непригодный прибор отдайте в соответствующий
  пункт по утилизации, т.к. содержащиеся в приборе
  вредные компоненты могут создавать угрозу для
  окружающей среды.
  Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами!!!

  ●● Отключите миксер и выньте вилку питающего электропровода из розетки.
  В зависимости от установленных приспособлений:
  1 Освободите (вытолкните) венчики или мешалки.
  2 Снимите с венчика насадку для протирания.
  ●● Снимите в обратной последовательности блендерную насадку и кувшин миксера.
  3 Oтклоните назад головку подставки с приводом.
  Поверните рукоятку до упора против часовой стрелки
  и снимите привод миксера с фиксаторов.
  ●● Намотайте питающий электропровод на привод.
  Очистка и консервация миксера
  Перед очисткой и консервацией миксера необходимо
  обязательно вынуть вилку из розетки.
  ●● Венчики и мешалки необходимо мыть теплой водой
  с добавлением моющего средства.
  ●● Для очистки блендерной насадки и кувшина миксера налейте в кувшин немного чистой, теплой воды
  и ненадолго включите.
  ●● Зубчатый механизм вращающейся чаши нужно мыть
  с помощью специальной щеточки для мытья посуды.
  ●● Не мойте блендерную насадку и кувшин миксера
  в посудомоечной машине.
  ●● Чашу вымойте и вылейте из нее воду, которая могла
  остаться в пространстве под зубчатым механизмом.
  ●● В случае металлической миски (только тип 481.64MM)
  перед чисткой отсоедините ободок способом, обратным его монтажу (Рис. H).
  481-017_v01

  Изготовитель не несет ответственности за возможный
  ущерб, причиненный в результате использования прибора не
  по назначению или неправильного обращения с ним.
  Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию
  прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов,
  директив или введения конструкционных изменений, а также
  по коммерческим, эстетическим и другим причинам.

  55 • Page 52

  56

  481-017_v01

  венички
  венички
  венички

  Картофель пюре

  Картофельный фарш для вареников

  Творог со сметаной

  Дрожжевое тесто

  густое

  мешалки для теста

  мешалки для теста

  венички

  венички

  Взбитые сливки

  жидкое

  венички

  Сливочный крем

  Тесто для пряников

  венички

  Взбитые белки

  0,5 кг муки

  0,5 кг муки

  0,5 кг

  1 кг картофеля и 0,5 кг творога

  1 кг

  1 литр

  0,25 кг растительного масла

  белки из 5 яиц

  из 6 яиц

  0,5 литра

  кувшин миксера
  венички

  1 литр

  0,15 кг фруктов и 0,3 литра кефира

  кувшин миксера

  венички

  0,5 литра

  блендерная насадка

  1 пучок

  0,5 литра

  кувшин миксера

  блендерная насадка

  1 литр

  0,5 литра

  1 литр

  КОЛ-ВО ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫХ
  ПРОДУКТОВ

  блендерная насадка

  насадка для протирания

  блендерная насадка

  блендерная насадка

  ПРИСПОСОБЛЕНИЕ

  Бисквитное тесто

  Тесто для блинчиков

  Зелень: петрушка, укроп ...

  Фруктовый коктейль

  Суп-пюре

  Детские овощные пюре

  Детский суп

  БЛЮДО

  РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СКОРОСТИ И ВРЕМЯ РАБОТЫ МИКСЕРА

  I скорость 30сек, затем V скорость

  I скорость 30сек, затем III – V скорость

  III скорость

  I скорость 15сек, затем IV скорость

  I скорость 15сек, затем V скорость

  II скорость 15сек, затем IV скорость

  III или IV скорость

  V скорость

  IV скорость

  III, IV или V скорость

  I скорость 15сек, затем V скорость

  II скорость

  IV скорость или V скорость

  V скорость

  IV скорость или V скорость

  I скорость 10сек, затем V скорость

  I скорость (через ситечко)

  I скорость 10сек, затем V скорость

  I скорость 10 сек, затем V скорость

  РЕКОМЕНДУЕМАЯ СКОРОСТЬ

  7 – 8 min.

  4 – 5 мин

  45 – 60 сек

  40 – 60 сек

  40 – 60 сек

  4 – 5 мин

  7 – 8 мин

  2 – 3 мин

  1 мин

  1 – 1,5 мин

  30 сек

  1 – 1,5 мин

  30 – 60 сек

  2 мин

  30 – 45 сек

  1 – 1,5 мин

  40 – 60 сек

  ВРЕМЯ РАБОТЫ • Page 53

  BG

  Уважаеми клиенти!

  Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
  За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
  да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
  Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
  Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
  безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
  за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.

  Препоръки за безопасност и правилно
  използване на миксера
  Опасност!/Предупреждение!
  Опасност от телесни повреди вследствие на
  неспазването

  ●● Не

  включвайте уреда, ако захранващият кабел
  е повреден или забележите повреда на корпуса.
  ●● Ако неотключаемият захранващ кабел се повреди,
  той следва да е заменен при производителя, в специалистично ремонтно предприятие или от квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
  ●● Уредът може да се поправя само от обучени специалисти. Неправилно извършените поправки могат
  да причинят сериозна опасност за потребителя.
  В  случай на неизправност Ви съветваме да се
  обърнете към специализиран сервиз на.
  ●● Не изваждайте от съда работните елементи, когато
  миксерът работи.
  ●● Не докосвайте с ръце елементите от оборудването когато са в движение. Изключително опасни
  са ножовете на приставката за пасиране, купата
  на миксера, каната на миникухненския комбайн
  и диска на трошачката за лед. Те са много остри!
  ●● Преди почистване, сглобяване или разглобяване
  на уреда винаги изваждайте захранващия кабел от
  електрическия контакт.
  ●● Преди замяна на оборудването или доближаване
  до частите, движещи се по време на употреба,
  следва да изключите уреда и да го отключите от
  захранването.
  ●● Бъдете особено внимателни по време на работа
  с миксера в присъствието на деца.
  ●● Не потапяйте задвижващия механизъм на миксера
  във вода и не го мийте под течаща вода.
  ●● Този уред не е предназначен за използване от
  лица (в това число деца) с ограничени физически, сетивни или психически възможности, както
  и от лица без опит и познаване на уреда, освен
  ако това не става под наблюдение или съгласно
  с инструкцията за използване на уреда, предадена
  от лицата, отговорни за тяхната безопасност.
  ●● От гледна точка на безопасността разбиването на
  продуктите в каната за разбиване трябва да става
  481-017_v01

  с поставен капак. Забранено е да се слагат каквито
  и да било предмети вътре в каната за разбиване
  като напр.: лъжица, шпатула и др. Това може да
  доведе до повредата на миксера или счупването
  на елементите вътре в каната и попадането им
  направо в разбивания продукт, което представлява
  опасност за здравето и дори живота на човека.

  Внимание!
  Опасност от имуществени вреди вследствие
  на неспазването

  ●● Миксерът

  може да се включи само към мрежа
  с променлив ток 230 V.
  ●● Не изваждайте щепсела от контакта с дърпане за
  кабела.
  ●● Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
  ●● Не мийте приставките, когато са монтирани към
  задвижващия механизъм.
  ●● За миене на външните елементи не използвайте
  прекалено силни миещи препарати – емулсии,
  млека, пасти и др. Те могат да отстранят нанесените информационни символи като напр.: скали,
  обозначения, предупредителни знаци и др.
  ●● Не включвайте приставката за пасиране, без да сте
  я  потопили в продуктите, ако разбивате течности,
  тяхното ниво не бива да надвишава половината
  височина на приставката.
  ●● Внимавайте да не залеете с вода вътрешната част
  на корпуса на приставката за пасиране – след като
  я монтирате към задвижващия механизъм, водата
  може да проникне в двигателя.
  ●● Не използвайте миксера с празна купа за пасиране.
  ●● Внимавайте да не залеете с вода долната част на
  купата за пасиране, където се намира съединителят – след монтиране върху задвижващия механизъм двигателят може да се намокри.
  ●● Не слагайте същевременно бъркалките и приставката за разбиване със зъбчатката в гнездата
  на задвижващия механизъм. Така миксерът ще се
  повреди в момента на включването му.
  ●● Не употребявайте приставката за пасиране
  и  купата за миксиране повече от 3 мин., миникухненския комбайн и трошачката за лед повече от
  2 мин., приставките за разбиване и за смесване
  повече от 10 мин.

  Указание
  Информация за продукт и указания относно
  ползването му

  ●● Уредът

  е предназначен за ползване в домашни
  условия. В случай, че се използва в заведение за
  обществено хранене, условията на гаранцията се
  променят.
  ●● След приключване на работа извадете от електри-

  57 • Page 54

  ческия контакт захранващия кабел и го навийте
  около миксера.
  ●● Не излагайте миксера и неговите елементи на влиянието на температура над 60°C. Така може да
  повредите миксера.
  ●● Не мийте металните части в съдомиялна машина.
  Прекалено силните почистващи препарати, използвани в тези уреди, предизвикват потъмняване на
  металните части. Мийте ги ръчно, с обикновен препарат за миене на съдове.
  ●● Бъркалките или приставките за разбиване със зъбчатка се слагат само в гнездото, обозначено със
  звездичка.
  ●● Производителят не отговаря за повреди, предизвикани от използване на миксера по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или от
  неправилната му употреба.

  Технически данни
  Техническите параметри са дадени на информационната
  табелка на уреда.
  Допустимо време на работа на задвижващата система:
  –– С бъркалките, приставките за разбиване
  10 мин.
  –– С приставката за пасиране или купата
  за пасиране
  3 мин.
  –– С миникухненски комбайн
  2 мин.
  –– С трошачка за лед
  2 мин.
  Почивка преди повторно използване (мин.)
  20 мин.
  Ниво на шум (LWA):
  –– С бъркалките, приставките за разбиване,
  приставката за пасиране, на стойката
  80 dB/A
  –– С купата за пасиране
  84 dB/A
  –– С миникухненски комбайн
  87 dB/A
  –– С трошачка за лед
  84 dB/A
  Миксерите имат ІІ клас изолация, не се нуждаят от заземяване.
  Миксерите ZELMER отговарят на изискванията на действащите стандарти.
  Уредът е съвместим с изискванията на следните
  директиви:
  –– Нисковолтови съоръжения (LVD) – 2006/95/EC.
  –– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
  Уредът е обозначен със знак CE на информационната
  табелка.

  Устройство на уреда
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  58

  (Pиc. A)

  Задвижващ механизъм на миксера 481
  Бутон за сваляне на приставките
  Превключвател
  Бутон „турбо”
  Гнезда на приставките за разбиване или бъркалките
  Отвор на приставката за пасиране
  Наставка на дръжката

  8 Бъркалки: лява/ дясна (със зъбчатка)
  9 Приставки за разбиване: лява/ дясна (със зъбчатка)
  10 Диск за пасиране
  11 Приставка за пасиране
  12 Чаша
  13 Купа за пасиране
  14 Мярка
  15 Капак
  16 Нож на купата
  17 Стойка (с везна тип 481.67 или без везна останалите
  модели)
  18 Глава
  19 Регулатор на прикрепващия елемент
  20 Бутон на прикрепващия елемент
  21 Върток на блокировката (тип 481.67)
  22 Въртяща се купа
  23 Ротационна метална чиния
  24 Венец на ротационната метална чиния
  25 Самосъбираща шпатула
  26 Шпатула
  27 Дисплей и бутони на везната
  28 Дисплей
  29 Бутон за включване и изключване на везната ON/OFF
  30 Бутон за тара TARE
  31 Бутон за промяна на мерните единици UNIT
  32 Капак на миникухненския комбайн със съединител
  33 Купа на трошачката за лед
  34 Пръстен ограничаващ
  35 Диск двустранен на трошачката за лед с гранули от
  първа степен „I” (с по-малък размер A ) и втора степен „II” (размер по-голям от B )
  36 Нож на миникухненския комбайн
  37 Пластмасово прикритие
  38 Шпиндел
  39 Кана на миникухненския комбайн
  40 Подставка на миникухненския комбайн

  Типове миксери ZELMER

  (Pиc. B)

  основни принадлежности на миксера
  допълнителни принадлежности, които могат да се
  купят отделно в магазините

  Описание на уреда

  ●● Миксерът има 5 скорости. За настройка на отделните

  скорости на въртене служи превключвателят съгласно
  цифровите обозначения: 0, 1, 2, 3, 4, и 5, намиращи се
  на бутона за сваляне на бъркалките и приставките за
  разбиване от задвижващия механизъм.
  ●● Допълнително задвижващият механизъм има бутон
  481-017_v01 • Page 55

  „турбо”, който служи за незабавно включване на максималната скорост на въртене, без значение каква
  скорост е настроена на превключвателя. Тези бутони
  са разположени от дясната и от лявата страна на
  корпуса за ползване с дясна и лява ръка. При положение „0” бутонът „турбо” е механически блокиран.
  ●● От долната страна на задвижващия механизъм са
  разположени едно до друго 2 гнезда (отвори), в които
  се слагат приставките за разбиване или бъркалките.
  ●● От горната страна на задвижващия механизъм се
  намира наставката на дръжката, изработена от материал, който увеличава комфорта при държане на
  миксера - SOFTTOUCH.
  ●● От задната страна на задвижващия механизъм се
  намира отвор за прикрепване на приставката за пасиране или купата за пасиране. Този отвор е затворен
  с подвижно капаче.

  Ако тези елементи бъдат неправилно
  поставени, по време на работа те ще
  паднат.

  2 Сложете бъркалките или приставките за разбиване
  със зъбчатка в гнездото, обозначено със звездичка.
  Ако бъркалките бъдат поставени обратно, тестото ще се повдига (тестото ще
  излиза от съда).
  Нивото на продуктите, намиращи се
  в съда не бива да надвишава височината на
  работната част на приставките за разбиване или бъркалките (L).
  1 cм

  L

  1 cм

  L

  Пускане на миксера и настройка на
  желаната скорост (на въртене)
  (Pиc. C)
  1 Настройте механизма на превключвателя на положение „0” – крайното положение от лявата страна.
  ●● Прикрепете избраната приставка.
  ●● Пъхнете щепсела на захранващия кабел в електрическия контакт.
  2 Включете миксера, като преместите превключвателя надясно. (За да увеличите оборотите, преместете
  превключвателя по посока към положение „5”, изберете
  желаната скорост на въртене).
  3 За да увеличите оборотите веднага, без значение каква скорост на въртене е настроена, натиснете
  и задръжте един от бутоните „турбо” (от дясната или
  лявата страна на корпуса).
  ●● Ако искате да се върнете към настроената преди
  това скорост на въртене, пуснете бутона „турбо”.

  Приготвяне на миксера за работа
  Преди първата употреба измийте частите, които
  ще имат съприкосновение с преработвания продукт.
  Миксера обслужвайте така, че да се виждат добре
  обозначенията затворено/отворено, нанесени
  върху уреда.

  Работа с приставките за разбиване и бъркалките (Pиc. D)

  ●● Приставките

  за разбиване са предназначени за
  разбиване на пяна, за бита сметана, разбиване на
  жълтъци със захар, приготвяне на кремове и тесто за
  омлети и палачинки.
  ●● Бъркалките служат за разбъркване на бъркано тесто,
  тесто с мая, сладкиши, меденки и др.
  ●● Приставките за разбиване и бъркалките се слагат
  в гнездата, които се намират от долната страна на
  миксера.
  1 Натиснете ги докрай – докато прикрепващите елементи не щракнат.
  481-017_v01

  Работа с диска за пасиране (Pиc. E)

  ●● Дискът за пасиране служи за пасиране през цедка на

  варени зеленчуци и плодове като напр: моркови, картофи, домати, ябълки. Отчасти изпълнява функциите
  на приставката за пасиране.
  1 Поставете диска за пасиране отдолу на приставката
  за разбиване със зъбчатката.
  2 Пъхнете приставката в гнездото на двигателя, обозначено със звездичка.

  Чаша (12)

  Изработена е от прозрачна пластмаса, използва се при
  работа с приставката за пасиране.

  Работа с приставката за пасиране (Pиc. F)

  Приставката за пасиране се използва за:
  ●● разбъркване на течности,
  ●● раздробяване на варени зеленчуци и сурови меки
  плодове,
  ●● приготвяне на майонеза и различни видове пасти,
  ●● приготвяне на супи за бебета.
  Приставката се прикрепва към задвижващия механизъм
  след отваряне на капачето.
  1 Натиснете леко капачето, а след това го преместете
  в посоката, показана на рисунката.
  2 Сложете винтовата част на приставката в отвора на
  задвижващия механизъм и я завъртете надясно докрай.
  Ако приставката за пасиране не е завъртяна докрай, това може да повреди съединителя в задвижващия механизъм или
  самата приставка.

  3 След потапяне на приставката в продуктите за разбиване, включете миксера.

  59 • Page 56

  Работа с купата за пасиране (Pиc. G)
  През цялото време на работа дръжте миксера с ръка.
  Купата за пасиране е предназначена за приготвяне на
  супи за бебета, коктейли и тесто за палачинки.
  1 От двете страни на купата има надпис „500 ml max.”,
  който означава максималното ниво на продукта, с който
  може да се напълни купата, и скала, която обозначава
  вместимост от 200 мл до 500 мл (според означенията,
  показани на рисунката).
  2 След отваряне на капачето (както при използване на
  приставката за пасиране) прикрепете купата по следния
  начин:
  Поставете купата за пасиране върху задвижващия
  механизъм така, че трите издатини, които се виждат от
  долната страна на купата, да влязат в изрезите на корпуса на задвижващия механизъм и същевременно съединителят на купата да се съедини със задвижващия
  механизъм на миксера.
  3 Хванете задвижващия механизъм за дръжката
  и завъртете купата по посока на часовниковата стрелка
  докрай. Правилното съединяване ще се получи, когато
  трите издатини влязат под корпуса на задвижващия
  механизъм, а прикрепващият елемент на ръба на купата
  „прескочи” зад кръглата издатина, намираща се на корпуса на задвижващия механизъм.
  4 Напълнете купата с продукти и поставете капака
  с мярката – по време на работа можете да добавяте
  в купата допълнително продукти.

  Работа със стойката с въртящата се купа (Pиc. H)

  Стойката с монтирания задвижващ механизъм улеснява
  работата при използване на приставките за разбиване
  или бъркалките и по този начин “освобождава” ръцете на
  потребителя.
  Стойката с купата има самосъбираща шпатула, която
  представлява иновационно решение. Помага в ефикасното разбъркване на продуктите, предотвратява
  залепването (събирането) на тестото на ръба на купата
  и намалява времето, необходимо за приготвяне на продуктите. Задвижващият механизъм, прикрепен в главата
  на стойката по време на работа автоматично привежда
  главата в махаловидно движение и завърта купата с разбърквания продукт.
  За работа със стойката са предназначени само приставките за разбиване и бъркалките, пригодени за тази цел.
  При миксера със стойка в комплекта има една бъркалка
  и една приставка за разбиване със зъбчатка.
  1 Пъхнете в задвижващия механизъм приставките или
  бъркалките (по начина, описан по-горе).
  2 Махнете капачето (както при използване на приставката за пасиране) и прикрепете задвижващия механизъм в главата на стойката по следния начин: Пъхнете
  прикрепващите елементи на задвижващия механизъм
  (намиращи се край отворите за прикрепване на бъркалките) под прикрепващите елементи на главата на
  стойката.

  60

  3 Завъртете върток на държателя надясно до съпротивление така, че дръжка на въртока да е поставена
  вертикално.
  4 Натиснете бутона на прикрепващия елемент и същевременно дръпнете главата назад заедно със задвижващия механизъм.
  5 При метална чиния (само тип 481.64MM) преди да
  поместите продуктите в нея, сложете върху нея венец от
  пластмаса така, че да влезе в прорезите на чинията.
  6 След това го завъртете до съпротивление съгласно
  маркировка върху венеца.
  7 Монтираната чиния сложете върху 3 намиращите се в
  стойката издатини и я поставете върху основа на стойката.
  8 Монтирайте самозагребващата лопатка и поместете
  продуктите в чинията.
  9 Свалете главата със задвижващия механизъм на
  миксера до хоризонтално положение (ще се чуе щракване на бутона на прикрепването).
  10 Включването на миксера от превключвателя ще приведе купата във въртеливо движение, а главата заедно
  със задвижващия механизъм – в махаловидно движение.
  Не блокирайте и не задържайте махаловидното движение по време на работа,
  тъй като това може да доведе до повреда
  на стойката.
  Демонтирайте зъбния венец, преди да
  опразните металната чиния от обработвания продукт. Сваляне на венеца ще улесни опразването и миенето.

  Работа със стойка снабдена с везна

  Миксерът тип 481.67 е снабден със стойка, която има
  въртяща купа и вградена електронна везна, представляваща новаторско решение. Стойката с монтирания
  двигател улеснява работата с помощта на приставките
  за разбиване и бъркалките, като освобождава ръцете
  на потребителя по време на работа, а вградената електронна везна дава възможност за претегляне на преработваните продукти направо във въртящата купа на
  стойката. Стойката с везната е снабдена също със самосъбираща шпатула и шпатула.
  Оборудване на смесителя тип 481.67
  е  идентично с това на смесителя тип
  481.7 – виж таблица (B); – допълнително
  обогатено със стойка с везна, трябва да
  се експлоатира съгласно настоящата
  инструкция.
  Стойката с везна е снабдена с блокировка, предпазваща датчика на везната от повреда, включваща се
  с помощта на регулатора на блокировката.
  Положения на регулатора на блокировката:
  OFF – блокиран датчик на везната и изключена везна
  – може да се включи задвижването на стойката.
  481-017_v01 • Page 57

  ON – отблокиран датчик на везната и включена
  везна – тегленето е възможно, не бива да се
  включва задвижването на стойката.
  експлоатация на стойката с везна
  в  област на сътрудничество със задвижване, бъркачки, тепала, въртяща се
  тарелка и самоизгребваща лопатка е идентична с експлоатация на стойка без везна
  и е описана в по-горните точки.
  Прикрепването на задвижването на стойката с  везна, смяната на принадлежностите и включването на задвижването
  е  разрешено, когато регулаторът на блокировката е настроен на OFF.

  Работа с везната

  Технически данни на везната:
  Обхват на теглене
  Точност на претегляне на везната
  Захранване


  3 кг
  +/- 1 г
  3 V – две батерии 1,5 V,
  алкални, тип AA (LR6)

  Поставяне (смяна) на батериите (Pиc. I)

  ●● За захранване на везната е необходимо да се използват алкални батерии 1,5 V, тип AA (LR6).
  За да сложите или смените батериите:
  1 Завъртете регулатора на блокировката на
  положение OFF.
  2 Свалете задвижването от стойката.
  3 Обърнете стойката с везната с основата нагоре
  и свалете капачето на батериите, като огънете прикрепващия елемент с отвертка или монета (по посоката на
  стрелката на капачето).
  4 Поставете нови батерии, като обърнете внимание на
  правилния им поляритет (+/-).
  5 Поставете капачето на батериите.

  Дисплей и бутони на везната

  Обозначенията, изписвани на дисплея на везната
  и функциите на бутоните са показани на Pиc. 27 .
  ●● Дисплей 28 :

  – отрицателна стойност
  g
  – грамове
  kg – килограми
  lb
  – фунтове
  TARE – тара
  ●● Бутон за включване и изключване на везната ON/
  OFF  29
  ●● Бутон за тара TARE 30
  ●● Бутон за промяна на мерните единици UNIT 31

  Претегляне (Pиc. L)

  1 Поставете стойката с везната и въртящата се купа
  върху твърда и равна повърхност.
  481-017_v01

  2 Изключете задвижването. Прекарайте захранващия
  кабел на задвижването така, че да няма влияние върху
  резултата от претеглянето. Главата на стойката заедно
  със задвижването по време на претегляне на продуктите
  трябва да бъде разположена в спуснато положение (за
  да се ограничи влиянието на вибрациите върху резултата от претеглянето).
  3 Завъртете регулатора на блокировката на положение
  ON, за да отблокирате везната и да я включите. В случай
  че регулаторът на блокировката се намира на положение
  ON, а везната е изключена, за нейното включване е достатъчно да се натисне бутонът ON/OFF (до дисплея).
  4 Изчакайте на дисплея да се появи символът „ ”.
  5 С бутона UNIT изберете желаните единици, при
  натискането му се изписват подред: „g”, „kg”, „lb”. Бутонът
  за промяна на мерните единици UNIT дава възможност за
  претегляне в метрична система (g, kg) и в английска система (lb) и дава възможност за пресмятане на резултата
  от тегленето между тези единици, като го изписва в: „g”,
  „kg” или „lb” след всяко следващо натискане на бутона.
  6 Сложете във въртящата се купа претегляния продукт
  и отчетете теглото му в избраните единици. Превишаването на обхвата на претегляне (3 кг) се сигнализира
  с изписване на знака „
  ”.
  7 Бутонът TARE дава възможност за претегляне на
  поредните добавяни продукти без необходимост от
  изпразване на купата, в рамките на обхвата на претегляне (сумата на всички съставки е макс. 3 кг). След
  натискане на бутона TARE на дисплея се изписва „ ”
  или „
  ” (в зависимост от избраните единици) и се
  показва надпис „TARE”.
  Свалянето на задвижването и/или купата
  и/или друга маса от стойката с везна,
  когато везната е била включена със задвижването и/или купата и/или друга маса,
  води до изписване на техните маси със
  знак „-”. В тази случай тарирането на везната с бутона TARE не е възможно, за нулиране на индикацията на дисплея е  необходимо да се натисне бутонът ON/OFF.
  След приключване на претеглянето изключете везната:
  ●● с помощта на бутона ON/OFF (до дисплея), ако
  имате намерение след кратко време да претеглите
  още нещо,
  ●● с помощта на регулатора на блокировката, като го
  завъртите на OFF, ако нямате намерение да претегляте нищо повече, смятате да включите задвижването на стойката или сте приключили работа със
  стойката.
  Ако искате да изключите везната с  помощта на бутона ON/OFF, когато на дисплея
  е  изписана стойност различна от „ ” или

  ” трябва да натиснете бутона ON/
  OFF два пъти.

  61 • Page 58

  Ако везната не реагира на двукратното
  натискане на бутона ON/OFF, необходимо
  е тя да се изключи (ресетне) с помощта на
  регулатора на блокировката със завъртането му на положение OFF (за около 2 сек.),
  отново да се включи с помощта на регулатора на блокировката (положение ON) и да
  се продължи претеглянето.

  Икономия на батерията

  Разреждането на батериите се сигнализира с изписване
  на знака „ ” в продължение на около 1 сек., след което
  везната се изключва. Натискането на бутона ON/OFF
  предизвиква повторно изписване на знака „ ” в продължение на около 1 сек.
  Везната притежава функция за ограничаване на разреждането на батериите:
  ●● синята светлина на дисплея се изключва автоматично
  след около 40 сек., ако дисплеят през цялото време
  показва едно и също тегло или не е натиснат никой
  бутон, повторното включване на светлината следва
  след натискане на произволен бутон или след
  добавяне (сваляне) еднократно на поне 8 г маса,
  ●● везната ще се изключи автоматично след около 100
  сек., ако дисплеят през цялото време показва същата
  маса или не е бил натиснат никой бутон, повторното
  включване следва след натискане на бутона
  ON/OFF.
  След приключване на работата със стойката винаги
  изключвайте везната с помощта на регулатора на блокировката, като го завъртите на положение OFF.
  Разредените батерии трябва незабавно да се извадят от уреда. Така ще предотвратите изтичането на
  разредените батерии.

  РАБОТА С МИНИМИКСЕРА
  Характеристика на уреда
  Ръчният миксер ZELMER снабден с минипасатор служи
  за раздробяване на месо, кашкавал, орехи, лук, чесън,
  моркови, хляб и др.

  Подготовка и работа с минипасатора (Рис. J)
  Преди монтажа и демонтажа на капака на
  минипасатора се уверете дали щепселът
  на захранващия кабел е изваден от електрическия контакт.
  Преди първата употреба измийте частите, които
  ще имат съприкосновение с преработвания про­дукт.
  Миксера обслужвайте така, че да се виждат добре
  обозначенията затворено/отворено, нанесени
  върху уреда.
  1 Поставете подставката 40 върху твърда, равна
  и суха повърхност.
  2 Вкарайте съда на минипасатора 39 в подставката 40 .

  62

  ●● Преди употреба на ножа на миникухненския комбайн

  махнете прозрачното пластмасово прикритие от
  остриетата.
  3 Поставете в съда 39 ножа на минипасатора 36 така,
  че шипът, който излиза от съда, да попадне в отвора на
  ножа.
  4 Сложете в съда 39 продуктите, предназначени за
  преработване, без да надвишавате нивото MAX.
  5 В случай на нужда поставете върху ножа 36 ограничителния пръстен 34 *.
  6 Затегнете докрай (по посока на часовниковата
  стрелка) капака на минипасатора 32 към двигателя на
  миксера.
  По-нататъшното прекомерно затягане на
  капака на миникухненския комбайн може да
  доведе до увреждания.

  7 Поставете върху съда 39 капака на минипасатора
  32 заедно с двигателя, като внимавате издатините

  да попаднат в улеите на съда и завъртете капака (по
  посока на часовниковата стрелка), докато не усетите
  съпротивление.
  8 Пъхнете щепсела на захранващия кабел в контакта.
  9 Включете уреда и настройте желаната скорост.
  10 След приключване на работата изключете уреда
  и  извадете захранващия кабел от електрическия
  контакт.
  ●● Демонтажът на минипасатора се извършва обратно
  на монтажа.
  * Ограничителният пръстен се използва при нарязване
  на магданоз или парчета пресен или сух хляб за галета.
  Благодарение на него продуктът не се разпръсва из
  целия съд.
  Остриетата на ножа на миникухненския
  комбайн са много остри. Запазете изключително внимание по време на сглобяването и  разглобяването, както и по време
  на почистването. За по-голяма сигурност
  съхранявайте ножа в  пластмасовото
  прикритие.
  Не бива да се раздробяват прекалено
  твърди продукти като напр.: зърна кафе,
  индийско орехче, кубчета лед и др.
  Преди раздробяване на големи парчета
  продукт нарежете ги на по-малки парченца
  – около 1 см.
  Времето на раздробяване не бива да бъде
  повече от 45 сек. След изтичането на
  това време изчакайте преди следващото
  използване на миксера, докато двигателят не изстине.

  481-017_v01 • Page 59

  Ако продуктите се прилепят към ножа или към вътрешните стени на съда:
  –– изключете уреда,
  –– свалете двигателя с капака,
  –– отстранете продуктите от ножа и стените,
  –– сглобете отново уреда - както е описано по-горе, продължете работата.

  Ориентировачно време за преработването на
  избрани хранителни продукти с препоръчвана
  скорост
  Препоръчи- Време на
  телна скорост преработка

  Продукт

  1 см

  200 г
  (500 мл)

  250-300 г
  (400-500 мл)
  1 см
  250 г
  (500 мл)
  1/4
  300 г
  (500 мл)

  (

  ×30

  300 г

  )

  200 г
  (500 мл)
  20 г
  (500 мл)

  1/8

  1 бр.
  (2 см)

  5

  20-30 сек.

  5

  25-30 сек.

  3-5

  15 сек.

  5

  40 сек.

  5

  10 сек.

  5

  15 сек.

  5

  30 сек.

  5

  20 сек.

  Времето на преработка може да бъде по-кратко в зависимост от необходимата степен на раздробяване на
  продуктите.

  РАБОТА С ТРОШАЧКАТА ЗА ЛЕД
  Характеристика на уреда

  Миксерът Zelmer е оборудван с трошачка за лед, която се
  използва за раздробяване на лед и замразени плодове.
  Трошачката за лед можем да използ­ваме
  единствено с купата и капака на миникух­
  ненския комбайн!

  Приложение на оборудването

  Двустранен диск – служи за трошене, раздробяване
  на лед и замразени плодове. Дискът има кръгла форма
  и  двустранни остриета. Едната страна на диска служи за
  481-017_v01

  раздробяване от първа степен „I”(по- малки парчета от
  раздробявания продукт), която разпознаваме по частиците от пластмаси във формата на петнадесетраменна
  звездичка (Фиг. 35 A ). Другата страна на диска служи
  за раздробяване от втора степен „II” (по- големи парчета
  от раздробявания продукт) и обозначена е със седмораменна звездичка (Фиг. 35 B ).
  Шпиндел 38 – служи за прикрепяне на диска.

  Приготвяне за работа на трошачката за лед
  Преди да поставите и снемете електрозадвижването на миксера върху трошачката за лед уверете се, че щепселът на
  присъединителния кабел е изваден от контакта на захранващата мрежа.
  Преди първата употреба измийте частите, които
  ще имат съприкосновение с преработвания продукт.
  Миксера обслужвайте така, че да се виждат добре
  обозначенията затворено/отворено, нанесени
  върху уреда.

  Работа с трошачката за лед (Фиг. K)
  1 Поставете подставката 40 върху твърда, плоска
  и суха повърхност.
  2 Вкарайте каната на миникухненския комбайн 39
  в подставката 40 .
  3 Сложете диска за лед 35 на шпиндела 38 (диск двустранен) така, че остриета, предвидени да работят, да
  бъдат отгоре.
  4 Сложете диска с шпиндела в каната 39 на миникухненския комбайн така, че щифтът, който се подава
  в каната, да влезе в отвора на шпиндела.
  5 Поставете купата 33 на трошачката за лед върху
  запънките, прикрепващи каната на миникухненския комбайн. След това извършете блокировка на купата, като
  я завъртете, докато не почувствате съпротивление.
  6 Вложете в купата 33 преработваните продукти и не
  превишавайте нивото MAX.
  След напълване на купата на трошачката за лед 33
  със съответно количество на обработвания продукт (не повече от нивото MAX), поставете шпиндела 38 централно (по средата) по такъв начин,
  че да улесните неговото правилно съединяване
  с капака на миникухненския комбайн 32 .
  7 Завъртете капака 32 на миникухненския комбайн
  към електрозадвижването на миксера, докато не почувствате съпротивление (съгласно посоката на движение
  на часовниковата стрелка).
  По-нататъшното прекомерно затягане на
  капака на миникухненския комбайн може да
  доведе до увреждания.

  8 Поставете върху купата 33 капака 32 на миникухненския комбайн заедно с електрозадвижването, като
  се стараете да вкарате издатината във вдлъбнатината,
  намираща се в купата и завъртете капака в посока на

  63 • Page 60

  движение на часовниковата стрелка, до момента на
  съпротивление.
  9 Вкарайте щепсела на присъединителния кабел
  в гнездото на мрежата.
  10 Пуснете в действие уреда и изберете желаната
  скорост.
  ●● След приключване на работата, изключете уреда
  и извадете присъединителния кабел от гнездото.
  ●● Разглобяването на трошачката за лед се извършва
  по начин, обратен на нейното сглобяване.
  Остриетата на диска на трошачката за
  лед са много остри. Бъдете особено внимателни по време на монтажа, демонтажа
  и  чистенето им.
  Не надминавайте максималното ниво на влагания материал в купата на трошачката.
  Никога не отделяйте капака и купата
  преди дискът да е спрял да се върти.

  Указания по експлоатацията

  ●● Максималното ниво на запълване на купата на тро
  шачката отговаря на обем 450 ml.

  ●● В случай на заклинване на продуктите извън диска
  раздрусайте уреда.

  ●● Ако продуктите се залепват към вътрешната стена на
  купата на миникухненския комбайн, правейки невъз­
  можно или блокирайки по този начин изваждането на
  раздробения материал от горния съд на трошачката
  за лед:
  –– Изключете уреда.
  –– Снемете електрозадвижването с капака и купата
  на трошачката за лед и други продукти.
  –– Отстранете продуктите от стените на миникух­ненския комбайн.
  –– Сглобете отново уреда – както е описано по-горе,
  продължете работата.

  Примери за използването на уреда

  Раздробените продукти( например, плодове) с помощта
  на трошачката за лед могат да се използват за приготвянето на сладоледи, кисели млека, десерти.

  Препоръчвани степени на гранулация за дадения продукт

  След приключване на работа
  с миксера

  (Pиc. M)

  ●● Изключете миксера и извадете щепсела от електрическия контакт.
  В зависимост от монтираните приставки:
  1 Свалете с помощта на бутона приставките за разбиване или бъркалките.
  2 Свалете от приставката за разбиване диска за
  пасиране.
  ●● Свалете по начин обратен на монтажа приставката
  за пасиране или купата за пасиране.
  3 Повдигнете главата на стойката със задвижващия
  механизъм назад. Завъртете регулатора на прикрепващия елемент по посока обратна на часовниковата
  стрелка докрай и извадете задвижващия механизъм от
  прикрепващите елементи на главата.
  ●● Навийте захранващия кабел около двигателя.

  Почистване и поддръжка на миксера
  Преди почистване и извършване на дейности по поддръжката на миксера обърнете внимание щепселът да
  е изваден от контакта.
  ●● Приставките за разбиване и бъркалките мийте
  с топла вода с препарат за миене.
  ●● Приставката за пасиране и купата за пасиране
  измийте с включването им за разбъркване на
  чиста, топла вода (след включване на миксера към
  електричеството).
  ●● Зъбчатия елемент на въртящата се купа мийте
  с помощта на четка за миене на съдове.
  ●● Не мийте приставката за пасиране и купата за пасиране в съдомиялна машина.
  ●● След измиване обърнете купата и излейте водата,
  която може да е останала в пространството под зъбчатия елемент.
  ●● При метална чиния (само тип 481.64MM) преди
  почистването разединете венеца по начина, обратен
  на сглобяването му (Рис. H).
  ●● След като измиете приставките на миксера, изсушете
  ги и ги съхранявайте на сухо място.
  ●● Корпуса на задвижващия механизъм или стойката
  почистете с влажна кърпа, а след това ги изтрийте,
  за да ги подсушите.

  Препоръчи- Степен на
  телна скорост** гранулация

  Продукт*
  H2O

  5

  I-II

  5

  I

  * Максималното ниво на запълване на купата на трошачката
  отговаря на обем 450 ml.
  ** Не употребявайте трошачката за лед по-вече от 2 мин.

  64

  481-017_v01 • Page 61

  Екология – грижа за околната среда
  Всеки потребител може да допринесе за
  опазването на околната среда. Това не е
  трудно нито скъпо. За тази цел: картонените
  опаковки предайте за вторични суровини,
  полиетиленовите пликове (ПЕ) изхвърлете
  в контейнера за пластмаса.
  Изхабените батерии не бива да се изхвърлят в контейнера за отпадъци (съдържат отровни тежки
  метали). Предайте ги в пунктовете за събиране на
  изхабени батерии или в магазина.
  Изхабения уред предайте в съответния пункт за събиране на уреди, тъй като намиращите се в уреда опасни
  съставни части могат да представляват опасност за
  околната среда.
  Не го изхвърляйте заедно с битовите отпадъци!!!

  Производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на
  неговото предназначение, или неправилната му употреба.
  Производителят си запазва правото да модифицира уреда във
  всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по
  конструктивни, търговски, естетически и други причини.
  481-017_v01

  65 • Page 62

  66

  481-017_v01

  приставка за разбиване

  приставка за разбиване

  Плънка за пирожки

  Извара със сметана

  Тесто с мая

  гъсто

  приставка за разбиване

  Картофено пюре

  бъркалки

  бъркалки

  приставка за разбиване

  приставка за разбиване

  Бита сметана

  рядко

  приставка за разбиване

  Маслен крем

  Тесто за меденки

  приставка за разбиване

  Тесто за пандишпан

  0,5 кг брашно

  0,5 кг брашно

  0,5 кг

  1 кг картофи и 0,5 кг сирене

  1 кг

  1 литър

  0,25 кг растително масло

  от 6 яйца

  белтъци от 5 яйца

  0,5 литра

  купа за пасиране

  приставка за разбиване

  1 литър

  0,15 кг плодове и 0,3 литра кисело мляко

  купа за пасиране

  приставка за разбиване

  0,5 литра

  приставка за пасиране

  1 връзка

  0,5 литра

  купа за пасиране

  приставка за пасиране

  1 литър

  0,5 литра

  1 литър

  КОЛИЧЕСТВО НА ПРЕРАБОТВАНИЯ
  ПРОДУКТ

  приставка за пасиране

  диск за пасиране

  приставка за пасиране

  приставка за пасиране

  ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

  Белтъци на пяна

  Тесто за палачинки

  Подправки: магданоз, копър...

  Плодов коктейл

  Крем-супа

  Зеленчукови пюрета за деца

  Супа за деца

  ХРАНА

  ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ СКОРОСТИ И ВРЕМЕ НА РАБОТА НА МИКСЕРА

  I скорост 30 сек., после V скорост

  I скорост 30 сек., после III – скорост

  III скорост

  I скорост 15 сек., после ІV скорост

  I скорост 15 сек., после V скорост

  II скорост 15 сек., после IV скорост

  III или IV скорост

  IV скорост

  V скорост

  III, IV или V скорост

  I скорост 15 сек., после V скорост

  II скорост

  IV скорост или V скорост

  V скорост

  IV скорост или V скорост

  I скорост 10 сек., после V скорост

  I скорост (през цедка)

  скорост 10 сек., после V скорост

  I скорост 10 сек., после V скорост

  ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ СКОРОСТИ

  7 – 8 мин.

  4 – 5 мин.

  45 – 60 сек.

  40 – 60 сек.

  40 – 60 сек.

  4 – 5 мин.

  7 – 8 мин.

  2 – 3 мин.

  1 мин.

  1 – 1,5 мин.

  30 сек.

  1 – 1,5 мин.

  30 – 60 сек.

  2 мин.

  30 – 45 сек.

  1 – 1,5 мин.

  40 – 60 сек.

  ВРЕМЕ НА РАБОТА • Page 63

  UA

  Шановні Клієнти!

  Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
  Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
  компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
  продукту.
  Просимо Вас уважно прочитати інструкцію з експлуатації,
  приділяючи особливу увагу рекомендаціям щодо техніки
  безпеки. Збережіть інструкцію, щоби Ви могли скористатися нею в разі потреби в майбутньому.

  Рекомендації щодо безпечної
  та правильної експлуатації міксера
  Небезпека! / Попередження!
  Недотримання загрожує травмами

  ●● Забороняється

  вмикати пристрій з пошкодженим
  проводом живлення або корпусом.
  ●● Якщо буде пошкоджений невід‘єднувальний кабель
  живлення, то його повинен замінити виробник або
  спеціалізована ремонтна майстерня чи кваліфікована особа з метою уникнення виникнення небезпеки. Ремонт обладнання може виконуватися
  тільки підготовленим персоналом. Неправильно
  проведений ремонт може привести до виникнення
  серйозної небезпеки для користувача. У разі виявлення дефектів, треба звернутися за порадою до
  спеціалізованого сервісного центру.
  ●● Забороняється виймати з посудини робочі елементи під час роботи міксера.
  ●● Не доторкайтесь руками до працюючих елементів
  оснащення, особливо небезпечними є ножі змішувальної насадки, змішувальної кварти, мінізмішувача та диск роздрібнювача. Вони дуже гострі!
  ●● Перед чищенням обладнання, його монтажем або
  демонтажем витягніть приєднувальний кабель
  з розетки.
  ●● Перед заміною елементів або при контакті з частинами, які перебувають у русі під час експлуатації, слід вимкнути прилад та відключити його від
  електромережі.
  ●● Слід зберігати особливу обережність, якщо міксер
  працює в присутності дітей.
  ●● Не дозволяйте користуватися приладом особам
  (у т.ч. дітьми) з обмеженими фізичними, чуттєвими
  або інтелектуальними здібностями, які не мають
  досвіду або знання, якщо вони не будуть під наглядом або доки вони не пройдуть навчання щодо способу користування, яке ведеться особами відповідальними за їхню безпеку.
  ●● Не допускайте, щоб діти грали з приладом.
  ●● Ураховуючи безпеку, змішування продуктів у змішувальній кварті виконувати зі встановленою кришкою. Забороняється покладати будь-які предмети
  481-017_v01

  усередину кварти, тобто: ложку, лопатку та ін. Це
  може призвести до пошкодження міксера або виламування елементів ізсередини кварти та їхнього
  потрапляння безпосередньо до змішаного продукту, що складає небезпеку не тільки для здоров’я,
  а навіть для життя людини.

  Увага!
  Недотримання загрожує пошкодженням
  майна

  ●● Міксер можна підключати лише до електромережі
  змінного струму 230 В.

  ●● Забороняється витягати штепсель з електромережі,
  тягнучи за провід.

  ●● Не слід наражати міксер та оснащення на вплив

  температури, що перевищує 60°С. Можна пошкодити міксер.
  ●● Забороняється мити міксер, не від’єднавши провід
  живлення від електромережі.
  ●● Забороняється мити оснащення, встановлене на
  приводі.
  ●● Для чищення зовнішніх елементів не рекомендуються їдкі миючі засоби у вигляді емульсії, молочка,
  паст і т.д., адже вони можуть пошкодити також
  інформаційні графічні символи, такі як: шкали,
  позначки, застережні знаки і т.д.
  ●● Насадку для змішування слід застосовувати тільки
  зануривши її в продукти. У випадку рідини її рівень
  не повинен перевищувати половини висоти
  насадки.
  ●● Слід приділяти особливу увагу щоб не залити корпус насадки для змішування – після монтажу на
  привод може залити двигун.
  ●● Забороняється включати міксер з пустим
  блендером.
  ●● Слід приділяти особливу увагу щоби не залити
  водою нижню частину блендера, де знаходиться
  муфта – після монтажу на привод може залити
  двигун.
  ●● Забороняється одночасно підключати мішалку та
  вінчик для збивання із зубцями в гніздо приводу –
  міксер знищиться в момент запуску.
  ●● Не користуйтеся змішувальною насадкою або
  змішувальною квартою більше як протягом 3 хв.,
  мінізмішувачем та роздрібнювачем більше як 2 хв.,
  a збивалкою та змішувачами більше як 10 хв.

  Вказівка
  Інформація про продукт та вказівки щодо
  користування

  ●● Обладнання

  призначене для домашнього використання. У випадку його використання для цілей
  діяльності із загального харчування, умови гарантії
  змінюються.

  67 • Page 64

  ●● Після

  закінчення роботи провід живлення слід
  від’єднати від електромережі і обернути довкола
  приводу міксера.
  ●● Не рекомендовано мити металеві частини в посудомийній машині, оскільки в таких машинах використовуються активні миючі розчини, які можуть
  спричинити потемніння металу. Мийте руками використовуючи традиційні засоби для миття посуду.
  ●● Мішалку або вінчик для збивання, на яких є шестерня з зубцями, вставляти тільки в гніздо, позначене на міксері символом „зірочка”.
  ●● Виробник не несе відповідальності за пошкодження, що виникли в наслідок неправильного
  обслуговування міксера або використання не за
  призначенням.

  Технічні параметри
  Технічні параметри наведені на номінальній панелі
  приводу.
  Допустимий час роботи приводної системи:
  –– З мішалками, вінчиками для взбивання
  10 хв
  –– З насадкою для змішування або блендером
  3 хв
  –– З мінізмішувачем
  2 хв
  –– З роздрібнювачем для льоду
  3 хв
  Тривалість перерви перед повторним
  використанням (мінімум)
  20 хв
  Гучність пристрою (LWA):
  –– З мішалками, вінчиками для взбивання,
  насадкою для змішування, на підставці
  80 дБ/А
  –– З насадкою для змішування або блендером 84 дБ/А
  –– З мінізмішувачем
  87 дБ/A
  –– З роздрібнювачем для льоду
  84 дБ/A
  Міксер належить до ІІ класу ізоляції, не вимагає заземлення.
  Міксер „ZELMER” відповідає вимогам державних
  стандартів.
  Пристрій відповідає вимогам директив:
  –– Електричний пристрій низької напруги (LVD)
  – 2006/95/EC.
  –– Електромагнетична сумісність (EMC) – 2004/108/EC.
  Виріб позначений знаком CE на номінальній панелі.

  Складові частини приладу

  (Pиc. A)

  1 Привод міксера 481
  2 Кнопка звільнення насадок
  3 Важіль перемикача
  4 Кнопка „turbo”
  5 Гнізда для збивачів або змішувачів
  6 Отвір для насадки для змішування
  7 Вкладиш ручки
  8 Змішувачі: ліва / права з зубцями
  9 Вінчики для збивання: лівий / правий (з зубцями)
  10 Терка

  68

  11 Змішувальна насадка
  12 Посудина
  13 Блендер
  14 Дозатор
  15 Кришка
  16 Ніж блендера
  17 Стійка (з вагами типу 481.67 або без вагів решта
  моделей)
  18 Головка
  19 Регулятор затиску
  20 Кнопка зачепу
  21 Ручка блокади (типу 481.67)
  22 Обертальна миска
  23 Металева миска, що обертається
  24 Обід металевої миски, що обертається
  25 Лопатка - скребок
  26 Лопатка
  27 Дисплей і кнопки вагів
  28 Дисплей
  29 Кнопка вмикання і вимикання вагів ON/OFF
  30 Кнопка тарування TARE
  31 Кнопка зміни одиниць UNIT
  32 Кришка міні-змішувача з перехідником
  33 Чаша для роздрібнювання льоду
  34 Обмежуюче кільце
  35 Двосторонній дисковий ніж-терка для роздрібнювання
  льоду з грануляцією першого ступеня «I» (меншого
  розміру A ) та другого ступеню «II» (більшого розміру B )
  36 Ніж міні-змішувача
  37 Чохол ножа
  38 Веретено
  39 Стакан міні-змішувача
  40 Підставка міні-змішувача

  Моделі міксерів ZELMER

  (Мал. B)

  базове оснащення міксера
  додаткове оснащення, можна купити в супермаркетах, магазинах електропобутової техніки

  Опис пристрою

  ●● Міксер має 5 режимів. Для регулювання швидкості

  обертання служить важіль-перемикач, згідно з цифровими позначками: 0, 1, 2, 3, 4 і 5, що знаходять-ся на
  кнопці виштовхувача, який служить для відключення
  (виштовхування) змішувачів або збивачів з  приводу
  міксера.
  ●● Додатково привід оснащений кнопкою „turbo”, яка
  служить для моментального досягнення максимальної швидкості обертання незалежно від режиму, на
  якому стоїть важіль перемикача. Ці кнопки розміщені
  481-017_v01 • Page 65

  з правої та лівої сторони корпуса, для зручності всіх
  користувачів. В позиції „0” кнопка „turbo” механічно
  блокується.
  ●● Внизу приводу поряд знаходяться 2 гнізда (отвори),
  в котрі підключаються змішувачі або вінчики для
  збивання.
  ●● У верхній частині приводу на ручці розміщено вкладиш, виготовлений з матеріалу, що полегшує тримання приводу міксера - SOFTTOUCH.
  ●● На задній частині приводу знаходиться отвір для кріплення насадки для змішування або блендера. Цей
  отвір закривається рухомою засувкою.

  Запуск міксера і настройка бажаного
  режиму (швидкості обертання)
  (Мал. C)
  1 Встановіть важіль перемикача у положення „0” –
  крайнє положення лівого боку.
  ●● Закріпіть вибраний інструмент.
  ●● Вставте вилку приєднувального проводу до розетки.
  2 Вмикніть міксер, пересуваючи важіль вправо. Щоб
  збільшити оберти слід пересунути важіль в напрямку до
  позначки „5”, обрати бажану швидкість обертання.
  3 Щоб моментально збільшити оберти незалежно від
  встановленої швикості обертання, слід натиснути і тримати натиснутою одну з кнопок „turbo” (з правої або
  лівої сторони корпуса).
  ●● Щоби повернутися до обраної раніше швидкості
  обертання слід відпустити кнопку „turbo”.

  Підготовка міксера до роботи
  Перед першим користуванням вимийте частини, які
  контактують із продуктом, який переробляється.
  Користуйтеся міксером таким чином, щоб добре
  були помітні позначення закриття/відкриття, вказані на оснащенні.

  Робота із вінчиками для взбивання або (Мал. D)

  ●● Вінчики для взбивання призначені для збивання піни,

  збитих вершків, для розтирання жовтків з цукром, приготування кремів, аткож тіста для омлетів і налисників.
  ●● Змішувачі призначені для приготування пісочного
  тіста, дріжджового тіста, сирників, пряників і т.д.
  ●● Вінчики для взбивання і змішувачі підключаються
  в гнізда внизу пристрою.
  1 Втиснути до відчутного супротиву – до замикання
  зачіпок.
  При неправильному підключенні ці частини
  під час роботи випадають.

  2 Змішувач або вінчик для збивання з зубцями вставити в гніздо позначене зіркою.
  Протилежне підключення мішалки призведе
  до піднесення тіста (втягнення тіста всередину міксера).
  481-017_v01

  Рівень продуктів в посудині не повинен
  бути вищим ніж робочі частини збивачів чи
  змішувачів (L).
  1 cм

  L

  1 cм

  L

  Робота з теркою (Мал. E)

  ●● Терка призначена для протирання через сито варених овочів і фруктів, таких як: морква, картопля, помідори, яблука. Частково виконує функції насадки для
  змішування.
  1 Терку слід насадити на вінчик для взбивання
  з зубцями.
  2 Вставити вінчик для взбивання до гнізда приводу,
  позначеного зіркою.

  Посудина (12)

  Виготовлена з прозорого пластику, використовується
  при роботі із вінчиками для збивання, змішувачами або
  насадкою для змішування.

  Робота з насадкою для змішування (Мал. F)

  Насадку для змішування використовують щоб:
  ●● змішувати рідини,
  ●● подрібнити варені овочі і м’які сирі фрукти,
  ●● приготувати майонез і різнорідні пасти,
  ●● приготувати суп для немовлят.
  Необхідно відсунуту засувку і прикріпити насадку до
  приводу.
  1 Натисніть легко засувку, потім пересуньте у напрямку,
  як це вказано на малюнку.
  2 Гвинтову частину насадки вставити в отвір приводу
  і закручувати вправо до упору.
  Якщо насадку для змішування закручувати
  неправильно, можна пошкодити муфту
  приводу або саму насадку.

  3 Міксер включати після того, як насадку опустили
  в продукт.

  Робота з блендером (Мал. G)
  Протягом усього часу роботи тримайте
  міксер у руці.
  Призначений для приготування супів для немовлят, коктейлів і тіста для налисників.
  1 З обох сторін блендера розміщений напис „500 мл
  max”, що визначає максимальний рівень продукту, яким
  можна наповнити блендер, та графічний поділ, що визначає об’єм від 200 мл до 500 мл, згідно позначень як на
  малюнку поряд.
  2 Відсунути заглушку (як при використанні насадки)
  і закріпити блендер наступним чином: Встановити блендер
  на приводі таким чином, щоб 3 помітні виступи знизу блен-

  69 • Page 66

  дера увійшли до заглиблень корпусу приводу і водночас
  відбулося поєднання муфти блендера і приводу міксера.
  3 Тримаючи привод за рукоять, повернути блендер
  в  напрямку годинникової стрілки до упору. Поєднання
  буде правильним тоді, кол 3 виступи увійдуть під корпус приводу, а зачіпка на ребрі блендера перескочить
  за кулеподібний виступ, що знаходиться на корпусі
  приводу.
  4 Наповніть блендер продуктами. Закрийте кришкою
  з дозатором – під час роботи можна додавати в блендер
  додаткові продукти.

  Робота з підставкою з обертальною мискою
  (Мал. H)
  Підставка з закріпленим приводом полегшує роботу
  з використанням збивачів або змішувачів, адже користувач під час роботи має “вільні” руки.
  Стояк з мискою оснащений лопаткою, що сама згортається, що вважається інноваційним рішенням.
  Допомагає в ефективному змішуванні продуктів, запобігає осіданню (нагромадженню) тіста на краю миски
  i зменшує час приготування продуктів. Привод, закріплений в головці підставки, під час роботи викликає маятниковий рух головки і, водночас, обертальний рух миски зі
  змішуваним продуктом.
  При роботі з підставкою можна використовувати тільки
  спеціально для цього пристосовані вінчики для збивання
  та змішувачі. В міксері з підставкою в комплекті є  одна
  змішувач і один вінчик для збивання з зубцями.
  1 Вінчик для збивання або змішувачі вставити в привід
  (як описано вище).
  2 Відсунути засувку (як при використанні насадки)
  і  закріпити привід в головці підставки наступним чином:
  Завести зачіпки приводу (що знаходяться біля отворів
  для кріплення змішувачів) під зачіпки головки стояка.
  3 Повернути ручку затискача вправо до упору так, щоб
  рукоятка ручки знаходилася вертикально.
  4 Натиснути кнопку зачіпки і одночасно відхилити назад
  головку разом з приводом.
  5 У випадку металевої миски (тільки тип 481.64MM)
  перед розміщенням у ній продуктів слід одягнути на неї
  пластиковий обід так, щоб він увійшов у вирізи миски.
  6 Потім поверніть його до упору згідно позначенню на
  ободі.
  7 Зібрану миску встановіть на 3 виступи, розташовані
  на стояку, і поставте на підставку стояка.
  8 Установіть самозгортальну лопатку та помістіть продукти в миску.
  9 Опустити головку з приводом міксера в горизонтальну
  позицію (до стуку блокування зачіпок).
  10 Після запуску міксера важелем перемикача миска
  розпочне обертальнийрух, а головка разом з приводом
  – маятниковий.
  Не блокуйте і не припиняйте маятниковий
  рух під час роботи пристрою, тому що це
  може привести до пошкодження стояка.

  70

  Перед випорожненням металевої миски від
  продукту, що обробляється, демонтуйте
  зубчатий обідок. Зняття обідка полегшить випорожнення і миття.

  Робота зі стійкою, оснащеною вагами

  Міксер тип 481.67 оснащений стояком, який має обертальну миску та вбудовані електронні ваги, що є новаторським рішенням. Стояк зі встановленим приводом
  полегшує роботу під час використання збивачів або
  змішувачів, завдяки чому користувач під час роботи має
  вільні руки, натомість вбудовані електронні ваги надають
  можливість зважувати продукти, що переробляються безпосередньо в обертальній мисці стояка. Стояк з вагами
  оснащений також скребком та лопаткою.
  Оснащення міксера типу 481.67 єідентичним, як і міксера типу 481.7 – дивіться
  таблицю (B); - додатково збагачене стійкою з вагою, її слід обслуговувати згідно
  з даною інструкцією.
  Стояк з вагами оснащений блокадою для захисту
  датчика вагів від пошкодження, яка запускається
  регулятором блокади.
  Положення регулятора блокади:
  OFF – заблокований датчик вагів і виключені ваги –
  можна запустити привід на стояку.
  ON – знята блокада датчика вагів і включені ваги –
  можна зважувати, не можна запускати привід на
  стояку.
  Обслуговування стійки з вагами в діапазоні
  співпраці з приводом, змішувачами, вінчиками, оборотною мискою та самозгортаючою лопаткою ідентичне, як і обслуговування стояка без вагів, та описано
  у попередніх підпунктах.
  Кріплення приводу на стояк з вагами,
  заміна оснащення та включення приводу
  допускається, якщо регулятор блокади
  встановлений на OFF.

  Робота з вагами

  Технічні дані вагів:
  Діапазон зважування
  Вимірювальна точність вагів
  Живлення  3 кг
  +/- 1 г
  3V – дві батареї 1,5V
  лужні, тип AA (LR6,
  популярні „палички”)

  Встановлення (заміна) батарей (Мал. I)

  ●● Для живлення вагів слід застосовувати лужні батареї
  1,5 V, тип AA (LR6, популярні „палички”).
  Для вставлення або заміни батарей:
  1 Поверніть регулятор блокади у положення OFF.
  2 Зніміть привід зі стояка.

  481-017_v01 • Page 67

  3 Поверніть стояк з вагами підставкою уверх i зніміть
  кришку батарей, пригинаючи її зачіп викруткою або монетою (згідно зі стрілкою на кришці).
  4 Вставте нові батареї, звертаючи увагу на дотримання
  правильності розміщення полюсів батарей (+/-).
  5 Встановіть кришку батарей.

  Дисплей і кнопки вагів

  Позначення, які вказуються на дисплеї вагів та функції
  кнопок вказані на Pиc. 27 .
  ●● Дисплей 28 :

  – від’ємне значення
  g
  – грами
  kg – кілограми
  lb
  – фунти
  TARE – тара
  ●● Кнопка вмикання і вимикання вагів ON/OFF 29
  ●● Кнопка тарування TARE 30
  ●● Кнопка зміни одиниць UNIT 31

  Зважування (Мал. L)

  1 Стояк з вагами й обертальною мискою установіть на
  твердій і плоскій поверхні.
  2 Виключіть привід. Приєднувальний кабель приводу
  покладіть так, щоб він не впливав на результат зважування. Головка стояка разом з приводом під час зважування продуктів повинна бути встановлена в опущеному
  положенні (щоб обмежити вплив коливань на результат
  зважування).
  3 Поверніть регулятор блокади у положення ON, щоб
  зняти блокаду вагів і включити її. Якщо регулятор блокади знаходиться у положенні ON, a ваги виключені,
  для їхнього запуску вистачить натиснути кнопку ON/OFF
  (поруч з дисплеєм).
  4 Зачекайте, поки на дисплеї з’явиться символ „ ”.
  5 Кнопкою UNIT виберіть потрібні одиниці, натиснення
  висвітлює по черзі: „г”, „кг”, „lb”. Кнопка зміни одиниць
  UNIT надає можливість зважувати у метричній системі
  (г, кг) та англійській (lb), надає також можливість перерахувати зважену масу між цими одиницями, висвітлюючи її  в: „г”, „кг” або „lb” після послідовного натиснення
  кнопки.
  6 Покладіть в обертальну миску продукт, який зважується i прочитайте його масу у вибраних одиницях.
  Перевищення діапазону зважування (3 кг) сигналізується
  шляхом висвітлювання знаку „
  ”.
  7 Кнопка TARE надає можливість зважувати наступні
  продукти, що додаються без потреби спорожнювання
  миски, в рамках діапазону зважування (сума усіх компонентів не більше 3 кг). Після натиснення кнопки TARE
  дисплей вказує „ ” або „
  ” (у залежності від вибраних одиниць) i висвітлюється напис „TARE”.

  Зняття приводу i/або миски i/або іншої
  маси зі стояка з вагами, якщо ваги були
  включені з приводом i/або мискою i/або
  іншою масою приводить до висвітлювання
  їхньої маси зі знаком „–”. У такому випадку
  тарування вагів кнопкою TARE є неможливим, щоб занулити показання дисплею слід
  натиснути кнопку ON/OFF.
  Після закінчення зважування вимкніть ваги:
  ●● кнопкою ON/OFF (поруч з дисплеєм), якщо плануєте
  подальше зважування після короткої перерви,
  ●● регулятором блокади повертаючи його на OFF, якщо
  не плануєте подальшого зважування, маєте намір
  запустити привід на стояку або закінчуєте роботу зі
  стояком.
  Якщо хочемо виключити ваги кнопкою ON/
  OFF, якщо на дисплеї висвітлюється значення інше ніж „ ” або „
  ” потрібно
  натиснути кнопку ON/OFF два рази.
  Якщо ваги не реагують на двократне
  натиснення кнопки ON/OFF потрібно їх
  виключити (перезапустити) регулятором
  блокади, повертаючи у положення OFF (на
  бл. 2 сек.), повторно включити регулятором блокади (положення ON) i продовжувати зважування.

  Економія батарей

  Якщо батареї відпрацьовані, цей факт сигналізується
  висвітлюванням знаку „ ” протягом бл. 1 сек., після чого
  ваги виключаться. Натиснення кнопки ON/OFF приводить
  до повторного висвітлювання знаку „ ” на бл. 1 сек.
  Ваги мають функції обмеження розряду батарей:
  ●● синє підсвічування дисплею виключається автоматично (через бл. 40 сек., якщо дисплей весь час
  вказує цю ж саму масу або не була натиснута жодна
  кнопка, повторне включення підсвічування можливе після натиснення будь-якої кнопки або після
  додання (зняття) оноразово не менше 8 г маси,
  ●● ваги виключаються автоматично через бл. 100 сек.,
  якщо дисплей весь час вказує цю ж саму масу або не
  була натиснута жодна кнопка, повторне включення
  – після натиснення кнопки ON/OFF.
  Після закінчення роботи зі стояком завжди виключайте ваги
  регулятором блокади, повертаючи його у положення OFF.
  Розряджені батареї потрібно негайно вийняти
  з обладнання. Це дозволить запобігти витіканню розряджених батарей.

  РОБОТА З МІНІ-МАЛАКСЕРОМ
  Характеристика пристрою

  Ручний міксер ZELMER оснащений міні-змішувачем служить для різання м’яса, сира, горіхів, цибулі, часнику,
  моркви, булки та ін.
  481-017_v01

  71 • Page 68

  Приготування і робота з міні-змішувачем (Мал. J)
  Перед монтажом та демонтажом кришки
  міні-змішувача упевніться чи вилка приєднувального кабелю відключена від розетки
  мережі.
  Перед першим використанням вимийте частини, які
  контактують із продуктом, який переробляється.
  Користуйтеся міксером таким чином, щоб добре
  були помітні позначення закриття/відкриття, вказані на оснащенні.
  1 Покладіть підставку 40 на твердій, плоскій та сухій
  поверхні.
  2 Утисніть ємність міні-змішувача 39 у підставку 40 .
  ●● Перед кожним користуванням ножом мінізмішувача
  зніміть з лезів захист.
  3 Встановіть у ємність 39 ніж міні-змішувача 36 так,
  щоб стрижень, що виступає з ємності потрапив в отвір
  ножа.
  4 Помістіть в ємність 39 продукти, що переробляються
  не перевищуючи рівня MAX.
  5 За необхідністю встановіть на ніж 36 обмежуюче
  кільце 34 *.
  6 Затягніть до відчутного упору (відповідно до руху
  годинникових стрілок) кришку міні - змішувача 32 до приводу міксера.

  Процес різання не може продовжуватися
  більше як 45 с. Через цей час перед наступним користуванням міксером, зачекайте до
  охолодження приводу.
  Якщо продукти приклеюються до ножа або внутрішніх
  стінок ємності:
  –– виключіть пристрій,
  –– зніміть привід з кришкою,
  –– усуньте продукти з ножа і стінок,
  –– проведіть повторний монтаж обладнання - як описано
  вище, продовжуйте роботу.

  Орієнтовний час переробки вибраних продуктів харчування для рекомендованого ходу

  1 см

  Леза ножа мінізмішувача дуже гострі.
  Будьте особливо обережні під час монтажу
  та демонтажу, а також під час чищення.
  Для безпеки ніж зберігайте у захисті.
  Не роздрібнюйте надто тверді продукти,
  тобто: зерна кави, мускатний горіх, кубики
  льоду та ін.
  Перед різанням великих шматків продукту,
  поріжте їх на менші шматки – бл. 1 см.

  72

  Час
  переробки

  5

  20-30 c

  5

  25-30 c

  250 г
  (500 мл)

  3-5

  15 c

  300 г
  (500 мл)

  5

  40 c

  5

  10 c

  5

  15 c

  5

  30 c

  5

  20 c

  200 г
  (500 мл)

  250-300 г
  (400-500 мл)
  1 см

  1/4

  Подальше надмірне затягування кришки
  мінізмішувача
  може
  призвести
  до
  пошкодження.

  7 Разом з приводом, потрапляючи кантами у канавки,
  розміщені в ємності і поверніть кришку (відповідно до
  руху годинникових стрілок), до відчутного упору.
  8 Вставте вилку приєднувального пристрою у розетку.
  9 Включіть пристрій і встановіть потрібний хід.
  10 Після закінчення роботи виключіть пристрій і вийміть
  приєднувальний кабель з розетки.
  ●● Демонтаж міні-змішувача проводиться у порядку зворотньому до його монтажу.
  * Обмежуюче кільце придатне під час різання петрушки
  чи шматків свіжої або сухої булки, призначеної для так
  зв. сухарів, попереджує розбризкування продукту по цілій
  ємності.

  Рекомендований хід

  Продукт

  (

  ×30

  300 г

  )

  200 г
  (500 мл)
  20 г
  (500 мл)

  1/8

  1 шт.
  (2 см)

  Час переробки можна зменшувати у залежності від
  потреби роздрібнення продуктів.

  РОБОТА З РОЗДРІБНЮВАЧЕМ ДЛЯ ЛЬОДУ
  Характеристика обладнання

  Міксер Zelmer оснащений роздрібнювачем для льоду
  і служить для роздрібнювання льоду і напр. заморожених фруктів.
  Роздрібнювач
  можемо
  використовувати виключно з ємністю та кришкою
  мінізмішувача!
  481-017_v01 • Page 69

  Призначення оснащення

  Двобічний диск – служить для дроблення, кришення
  льоду та заморожених фруктів. Диск має круглу форму,
  двобічні леза. Один бік служить для роздрібнювання
  першого ступеня „I” (менші шматки роздрібненого продукту), який розпізнаємо за оббризкуванням пластмасою у  формі п’ятнадцятипроменевої зірочки мал. 35 A .
  Другий бік служить для роздрібнювання другого ступеня
  „II” (більші шматки роздрібненого продукту) i позначений
  семипроменевою зірочкою мал. 35 B .
  Веретено 38 – служить для кріплення дисків.

  Підготовлення роздрібнювача
  Перед встановленням та зніманням
  приводу міксера на роздрібнювач для
  льоду упевніться, чи вилка приєднувального кабелю відключена від розетки
  електромережі.

  9 Вставте вилку приєднувального кабелю у розетку
  мережі.
  10 Запустіть обладнання і встановіть потрібний хід.
  ●● Після закінчення роботи, виключіть обладнання
  і вийміть приєднувальний кабель з розетки.
  ●● Демонтаж роздрібнювача для льоду проводиться
  протилежно його монтажу.
  Леза диску роздрібнювача дуже гострі.
  Будьте особливо обережні під час монтажу
  та демонтажу, а також під час чищення.
  Не
  перевищувати
  максимального
  рівня покладених продуктів в ємність
  роздрібнювача.
  Ніколи не роз’єднуйте кришку та ємністьдо
  припинення обертання диску.

  Перед першим користуванням вимийте частини, які
  контактують із продуктом, який переробляється.
  Користуйтеся міксером таким чином, щоб добре
  були помітні позначення закриття/відкриття, вказані на оснащенні.

  Вказівки з експлуатації

  Робота з роздрібнювачем льоду (Рис. K)

  ●● У разі приклеювання продуктів до внутрішньої стінки

  1 Покладіть підставку 40 на тверду, плоску та суху
  поверхню.
  2 Втисніть ємність мінізмішувача 39 у підставку 40 .
  3 Встановіть диск для льоду 35 на веретено 38 (двобічний диск) так, щоб леза передбачені для роботи знаходилися зверху.
  4 Помістіть диск з веретеном у ємності 39 мінізмішувача так, щоб стрижень, який виступає з ємності потрапив в отвір веретена.
  5 Встановіть ємність 33 роздрібнювача для льоду на
  кріпильні зачепи ємності мінізмішувача. Потім заблокуйте
  ємність, повертаючи її до відчутного упору.
  6 Помістіть в ємності 33 продукти, які переробляються,
  не перевищуючи максимального рівня MAX.
  Після наповнення ємності роздрібнювача 33 відповідною кількістю продукту, який обробляється
  (не більше максимального рівня MAX), встановіть
  веретено 38 центрально (посередині) так, щоб
  забезпечити його правильне з’єднання з кришкою
  міні-змішувача 32 .
  7 Затягніть до відчутного упору (згідно з рухом годинникових стрілок) кришку мінізмішувача 32 до приводу міксера.
  Подальше надмірне затягування кришки
  мінізмішувача
  може
  привести
  до
  пошкодження.

  8 Встановіть на ємність 33 кришку мінізмішувача 32
  разом з приводом, потрапляючи виступами у канавки,
  розміщеними у ємності i поверніть кришку (відповідно до
  руху годинникових стрілок), до відчутного упору.
  481-017_v01

  ●● Максимальний рівень покладених продуктів в ємність
  роздрібнювача. відповідає об’єму 450 мл.

  ●● У випадку закупорення продуктів понад диском потря
  сіть обладнанням.

  ємності мінізмішувача, роблячи неможливим або блокуючи цим способом викидання з верхньої ємності
  роздрібнювача роздрібненого продукту.
  –– Виключіть обладнання.
  –– Зніміть привід з кришкою та ємністю роздрібню–
  вача для льоду та інших продуктів.
  –– Усуньте продукти зі стінки мінізмішувача.
  –– Проведіть повторний монтаж обладнання – як
  описано вище, продовжуйте роботу.

  Приклади використання обладнання

  Роздрібнені продукти (напр. фрукти) за допомогою роздрібнювача для льоду можна використати напр. для приготування морозива, йогуртів, десертів.

  Рекомендовані ступені грануляції для даного
  продукту
  Продукт*
  H2O

  Рекомендований хід**

  Ступінь
  грануляції

  5

  I-II

  5

  I

  * Макисмальний рівень покладених продуктів в ємність роздрібнювача відповідає об’єму 450 мл.
  ** Не користуйтесь роздрібнювачем для льоду більше як протягом 2 хв.

  73 • Page 70

  Після закінчення роботи міксера (Мал. M)

  Транспортування і зберігання

  ●● Виключити

  ●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма

  міксер і витягнути штепсель з розетки
  електромережі.
  В залежності від встановленого оснащення:
  1 Виштовхнути виштовхувачем вінчики для збивання
  або змішувачі.
  2 Зняти з вінчиків для збивання терку.
  ●● Демонтувати насадку для змішування або блендер
  зворотнім від монтажу шляхом.
  3 Відхилити головку з приводом назад. Відкрутити
  вороток затискача в напрямку проти годинникової стрілки
  до упору і витягнути привод з зачіпок головки.
  ●● Намотайте приєднувальний кабель на привід.

  Чищення і консервація
  Перед чищенням і консервацією міксера необхідно витягнути штепсель з розетки.
  ●● Вінчики для збивання і змішувачі мити теплою водою
  з миючими засобами.
  ●● Щоби помити насадку для змішування або блендер,
  слід налити чисту теплу воду і включити міксер (після
  підключення до електромережі).
  ●● Зубчастий вінець обертальної миски мити за допомогою щітки для миття посуду.
  ●● Миску після миття перевернути і вилити воду, яка
  могла залишитися під зубчастим вінцем.
  ●● У випадку металевої миски (тільки тип 481.64MM)
  перед чищенням від‘єднайте обід способом, зворотнім до його монтажу (Мал. H).
  ●● Після миття оснащення міксера слід висушити і зберігати в сухому місці.
  ●● Корпус приводу або підставки слід очистити вологою
  ганчіркою, а потім витерти насухо.

  видами транспорту відповідно до вимог та правил які
  діють на конкретному виді транспорту.
  ●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
  засобу.
  ●● Під час транспротування залізницею перевезення
  повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
  ●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
  ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
  ящикових піддонів.
  ●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
  засобах зазначені на упаковці.
  ●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складськихприміщеннях при температурі +5°С  – +40°С.
  Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л)  ГОСТ
  15150.
  ●● Умови складання виробів зазначені у технічних
  умовах.

  Екологія – дбаймо про навколишнє
  середовище!
  Кожен користувач може дбати про охорону
  навколишнього природного середовища.
  Це не є важким та надто коштовним. З цією
  метою: картонне упакування здати на макулатуру, поліетиленові мішки (PE) кинути
  в контейнер для пластику.
  Забороняється викидати відпрацьовані батареї
  у контейнер для побутового сміття (отруйні тяжкі
  метали). Слід здавати їх до пункту збору відпрацьованих батарей або до пункту продажу.
  Відпрацьоване обладнання здайте у відповідний пункт
  прийому, тому що небезпечні компоненти, що містяться в обладнанні можуть складати шкідливу дію для
  середовища.
  Не викидайте разом з комунальними відходами!!!

  74

  Виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок
  використання обладнання не за його призначенням або його
  неналежного обслуговування.
  Виробник залишає за собою право модифікувати виріб у будьякий момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або у
  зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та іншими
  причинами.
  481-017_v01 • Page 71

  481-017_v01

  75

  вінчики для взбивання

  Сир зі сметаною

  Дріжджове тісто

  мішалки

  мішалки

  вінчики для взбивання

  Фарш для вареників

  густе

  вінчики для взбивання

  Картопляне пюре

  вінчики для взбивання

  вінчики для взбивання

  Збиті вершки

  рідке

  вінчики для взбивання

  Масляний крем

  Тісто для прянику

  вінчики для взбивання

  Бісквітне тісто

  0,5 кг борошна

  0,5 кг борошна

  0,5 кг

  1 кг картоплі і 0,5 кг сиру

  1 кг

  1 літр

  0,25 кг рослинного масла

  з 6 яєць

  білки з 5 яєць

  0,5 літра

  блендер

  вінчики для взбивання

  1 літр

  0,15 кг фруктів і 0,3 л кефіру

  блендер

  вінчики для взбивання

  0,5 літра

  насадка для змішування

  1 пучок

  0,5 літра

  блендер

  насадка для змішування

  1 літр

  0,5 літра

  1 літр

  КІЛЬКІСТЬ ПРОДУКТУ,
  ЩО ОБРОБЛЯЄТЬСЯ

  насадка для змішування

  терка

  насадка для змішування

  насадка для змішування

  ОСНАЩЕННЯ

  Збиті білки

  Тісто для налисників

  Зелень: петрушка, кріп

  Фруктовий коктейль

  Суп-пюре

  Cyп для дітей

  Суп для дітей

  СТРАВА

  РЕКОМЕНДОВАНІ ШВИДКОСТІ І ЧАС РОБОТИ МІКСЕРА

  І режим 30 с, потім V режим

  І режим 30 с, потім ІІІ – V режим

  ІІІ режим

  І режим 15 с, потім ІV режим

  І режим 15 с, потім V режим

  ІІ режим 15 с, потім ІV режим

  ІІІ або ІV режим

  ІV режим

  V режим

  ІІІ, IV або V режим

  І режим 15 с, потім V режим

  ІІ режим

  IV режим або V режим

  V режим

  IV режим або V режим

  І режим 10 с, потім V режим

  І режим (через сито)

  І режим 10 с, потім V режим

  І режим 10 с, потім V режим

  РЕКОМЕНДОВАНА ШВИДКІСТЬ

  7 – 8 хв

  4 – 5 хв

  45 – 60 c

  40 – 60 c

  40 – 60 c

  4 – 5 хв

  7 – 8 хв

  2 – 3 хв

  1 хв

  1 – 1,5 хв

  30 c

  1 – 1,5 хв

  30 – 60 c

  2 хв

  30 – 45 c

  1 – 1,5 хв

  40 – 60 c

  ЧАС РОБОТИ • Page 72

  EN

  Dear Clients!

  Congratulations on your choice of our appliance, and
  welcome among the users of Zelmer products.
  In order to achieve best possible results we recommend
  using exclusively original Zelmer accessories. They have
  been specially designed for this product.
  We kindly ask you to read carefully the operation manual.
  We call your special attention to safety precautions. Keep
  this operation manual for future reference.

  Important safety precautions
  Danger! / Warning!
  Health hazard

  ●● Do not start up the device, with a visibly damaged cord
  or casing.

  ●● If the non-detachable part of the cord is damaged,

  it should be replaced by the producer or at a proper
  service point or by a qualified person in order to avoid
  any hazards.
  ●● The appliance can only be repaired by qualified service
  personnel. Improper servicing may cause a serious
  hazard to the user. In case of defects please contact
  a qualified service center.
  ●● Do not take out working elements from the bowl, when
  mixer is on.
  ●● Do not touch moving elements with your hands, the
  blades of mixing attachment, mixing jug, mini food
  processor as well as the ice crusher disc are especially
  dangerous. They are very sharp!
  ●● Always unplug the appliance before cleaning,
  assembling or dismantling.
  ●● Turn off the device and unplug it from an outlet before
  replacing the equipment or approaching moving parts
  during use.
  ●● Keep special caution during operation in presence of
  children.
  ●● This appliance is not intended for use by persons
  (including children) with reduced physical, sensory
  or mental capabilities, or lack of experience and
  knowledge, unless they have been given supervision
  or instruction concerning use of the appliance by
  a person responsible for their safety.
  ●● Children should be supervised to ensure that they do
  not play with the appliance.
  ●● Due to safety reasons, the products can only be
  blended in the mixing cup when the lid is properly
  attached to the cup. It is forbidden to insert any items
  to the inside of the cup such as: spoons, spatulas, etc.
  It may lead to damage to the mixer or breaking of the
  elements inside the cup which may directly enter the
  product being blended and this in turn poses a threat to
  the health or even life.

  76

  Caution!
  Not observance can result in damage to
  possessions

  ●● Plug the mixer to AC mains supply 230 V only.
  ●● Do not unplug by pulling the cord.
  ●● Do not expose the mixer and its equipment to the
  temperature above 60°C. You can damage your mixer.

  ●● Do not immerse the mixer motor in water, nor clean it
  under running water.

  ●● Do not clean the equipment when assembled on the
  motor.

  ●● Do not clean the casing with aggressive detergents,

  such as emulsion, milk, paste, etc. They can remove
  the graphic symbols such as: scales, labels, caution
  signs, etc.
  ●● Do not use mixing adapter without immersing it in
  products, in case of liquids, their level should not be
  higher then the half of adapter height.
  ●● Be careful not to flood the inner of mixing adapter
  casing with water – after assembling on the motor part,
  the motor can get flooded.
  ●● Do not use the mixer with empty mixing cup.
  ●● Be careful not to flood the bottom space of mixing cup,
  containing clutch - after assembling on the motor part,
  the motor can get flooded.
  ●● Do not put simultaneously the mixer and whisk with
  toothed bar into the motor socket. In the moment of
  start-up the mixer shall get damaged.
  ●● Do not use the mixing attachment or the mixing
  jug longer than 3 min., mini food processor and ice
  crusher longer than 2 min., and whisks longer than 10
  minutes.

  Suggestion
  Information on the product and suggestions
  for its use

  ●● The appliance is intended for domestic use.  In case

  it is used for food business purposes, the warranty
  conditions shall change.
  ●● After operation unplug the Power cord and wind on the
  mixer motor part.
  ●● Do not wash metal parts in a dishwasher. Aggressive
  cleaning agents used in such machines cause that a/m
  parts get darker. Clean them manually with traditional
  washing up liquids.
  ●● Put the mixer and whisk with toothed bar into the motor
  socket marked with a star.
  ●● The manufacturer cannot accept any liability for
  damage to the oven or personal injury resulting from
  improper usage.

  481-017_v01 • Page 73

  Technical data
  Technical parameters are quoted at product nameplate.
  Permitted motor operation time:
  –– with mixers, whisks
  10 min.
  –– with mixing adapter or mixing cup
  3 min.
  –– with the mini food processor
  2 min.
  –– with the ice crusher
  2 min.
  Interval time before next operation (min.)
  20 min.
  Noise caused by the device (LWA):
  –– with mixers, whisks, mixing adapter,
  on the stand
  80 dB/A
  –– with mixing cup
  84 dB/A
  –– with the mini food processor
  87 dB/A
  –– with the ice crusher
  84 dB/A
  The mixers are produced in II insulation class, they don’t
  need grounding.
  ZELMER mixers meet current norms requirements.
  The devices meet the requirements of the directives:
  –– Low Voltage Device (LVD) – 2006/95/EC.
  –– Electromagnetic compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
  The product is marked with CE on the name plate.

  Appliance elements

  (Fig. A)

  1 Mixer motor
  2 Pusher button
  3 Switch lever
  4 Turbo button
  5 Whisks or mixers sockets
  6 Mixing adapter hole
  7 Handle insert
  8 Mixers: left / right with toothed bar
  9 Whisks: left / right with toothed bar
  10 Liquidising dics
  11 Mixing attachment
  12 Cup
  13 Mixing cup
  14 Doser
  15 Lid
  16 Knife cup
  17 Stand (with scales type 481.67 or without scales – other
  models)
  18 Head
  19 Grip knob
  20 Fastening button
  21 Blockade control (type 481.67)
  22 Rotating bowl
  23 Steel rotating bowl
  24 Toothed wheel rim for steel rotating bowl
  481-017_v01

  25 Scraper blade
  26 Blade
  27 Display and scales keypad
  28 Display
  29 ON/OFF – the button to switch the scales off and on
  30 Tarring knob TARE
  31 Unit change button UNIT
  32 Food processor lid with gearbox
  33 Ice crusher container
  34 Limiting ring
  35 Double-sided disc of ice crusher for first level granulation
  “I” (smaller size A ) and second level granulation “II”
  (bigger sizey B )
  36 Mini food processor blade
  37 Cover
  38 Spindle
  39 Mini food processor container
  40 Mini food processor base

  ZELMER mixers types

  (Fig. B)

  basic mixer equipment
  additional equipment, which you can buy in shops

  Device description

  ●● The mixer has 5 speed positions. The lever is used to set

  up the particular rotation speed according to the numbers:
  0, 1, 2, 3, 4, and 5 on pusher button, which helps to remove
  (push out) the mixers or whisks from the mixer motor part.
  ●● Additionally, the drive has „turbo” button which helps to
  get the maximum rotation speed immediately, regardless
  the speed set with the lever. Such buttons are placed
  both on the right and left sides of the casing intended for
  the convenience of both left and right-handed users. The
  „turbo” button is automatically blocked in „0” position.
  ●● There are 2 sockets (holes), for whisks or mixers
  assembling, placed on the bottom of the motor part.
  ●● The insert handle, placed on the top of the motor part, is
  made of the material increasing the comfort of holding the
  mixer motor part - SOFTTOUCH.
  ●● There is a hole for mixing adapter or mixing cup assembling
  at the back of motor casing. The hole is covered with
  a mobile cover.

  Mixer start-up and position setting
  (rotation speed)

  (Fig. C)

  1 Place the ON/OFF switch in the “0” position - the
  leftmost position. Install the selected tool.
  ●● Plug in the appliance.
  ●● Switch on the appliance by sliding the switch to the right.
  2 If you want to increase the rotation shift the lever in
  position „5” direction, choose the desired rotation speed.

  77 • Page 74

  3 In order to increase the rotation immediately, regardless
  set speed, press and hold one of „turbo” buttons (on the right
  or left side of the casing).
  ●● When you want to return to the previously selected
  speed release „turbo” button.

  Preparing for operations
  Wash the parts in contact with processed product before
  first usage.
  Operate the mixer so, that the closed/open markings
  located on the appliance are well visible.

  Operation with whisks or mixers (Fig. D)

  ●● The whisks are intended to whipping eggs white foam,

  cream, rubbing yolks with sugar, cream and pancakes or
  omelettes dough preparation.
  ●● The mixers are intended to work the rubbed dough, yeast
  dough, cheeses cakes, imbirbread cakes, etc.
  ●● The whisks and mixers shall be assembled in sockets on
  the bottom of the robot.
  1 Press until you feel the refusal – when the clamps get
  fastened.
  When assembled improperly, the parts fall apart
  during operation.

  2 Insert the mixer or whisk with toothed bar into the socket
  marked with a star.
  The reverse assembling of the mixers can
  cause lifting up the dough (taking the dough
  out of bowl).
  The level of products inside the bowl should
  not exceed the hight of mixers or whisks
  working part (L).
  1 cm

  L

  1 cm

  L

  Operation with liquidising disc (Fig. E)

  ●● Liquidizing disc is used for liquidizing boiled fruit and
  vegetables such as: carrots, potatoes, tomatoes, apples
  through the sieve. It partly replaces the function of the
  mixing adapter.
  1 Insert the liquidizing disc on the whisk with toothed bar
  from the bottom side.
  2 Insert the whisk into the socket marked with a star.

  Cup (12)

  Made of transparent material is used as a container when
  mixing adapter is used.

  Operation with mixing adapter (Fig. F)

  You can use the mixing adapter for:
  ●● mixing liquids,
  ●● crumbling boiled vegetables and raw, soft fruit,

  78

  ●● preparing different mayonnaise and pastes,
  ●● preparing soups for infants.

  You can assemble the adapter after moving the cover.
  1 Gently press the bolt and slide towards the direction
  shown in the figure.
  2 Insert the threaded part into the motor casing hole and
  screw it turning right until you feel the refusal.
  Inadequate screwing of the mixing adapter can
  result in clutch damage or the adapter damage.

  3 Put the adapter into the processed product and switch
  the mixer on.

  Operation with mixing cup (Fig. G)
  Hold the mixer in your hand all the time during
  operation.
  Mixing cup is intended for infant soups preparation, milk
  shakes or pancake dough.
  1 It has the label „500 ml max” on both sides, which
  indicates the maximum level of product to fill the cup and
  graphic scale to determine the volume 200 ml to 500 ml
  (according to the symbols in the drawing beside).
  2 After moving the cover (like during assembling the
  adapter) assemble the cup the following way: Insert the
  mixing cup on the motor part so that the 3 buckles visible at
  the bottom of the cup got into the nuts of the motor casing.
  3 Holding the motor casing handle turn the cup clockwise
  direction until you feel the refusal.
  You shall obtain the proper connection, when the 3 buckles get
  under the motor casing, and the fastener on the cup rib move
  on the other side of the spherical buckle on the motor casing.
  4 Fill the cup with products and put the cover with the doser
  on – you can add next products to the cup during operation.

  Operation with stand including turnable bowl (Fig. H)
  The stand with assembled motor part makes the operation
  with whisks or mixers easy, as the user does not have to hold
  the device.
  The housing with the bowl is equipped with a selfgathering spatula, which is an innovative solution. It
  helps to effectively blend the products, prevents the dough
  from gathering on the edges of the bowl and shortens the
  preparation time.
  The stand head driver automatically makes the head move
  pendulum-like and simultaneously turns the bowl with the
  mixed product.
  You can use the stand with specially prepared whisks and
  mixers only. The device equipped with stand includes also
  one mixer and one whisk with toothed bar.
  1 Insert the mixers or whisks into the motor casing (as
  described above).
  2 Assemble the drive in the stand head after moving the
  cover (like during assembling the adapter) the following way:
  Insert the drive fasteners (which are located near the holes
  for whisks assembling) under the stand head fastener.
  481-017_v01 • Page 75

  3 Turn the control clamp to the limit in such a way that the
  hand is positioned vertically.
  4 Press the fastener button and simultaneously deflect the
  stand head with the motor part back.
  5 Before putting the ingredients into the steel bowl (type
  481.64MM only), attach the toothed wheel plastic rim to the
  bowl until it sits in the recess.
  6 Then twist it in the direction marked on the rim until it stops.
  7 Place the bowl on the 3 lips of the stand and put it on the
  stand base.
  8 Attach the bowl scraper attachment and put ingredients
  into the bowl.
  9 Place the stand head with the motor part in horizontal
  position (you will hear the clicking sound of fastener blocking
  clamps).
  10 Start-up the mixer with the switch lever and it will make
  the bowl turn and the head with drive move pendulum-like.
  Never block or stop the oscillatory movement
  during operation. It may cause damage to the
  housing.
  Before emptying the metal bowl, take away
  toothed wheel. Removing toothed wheel
  facilitates emptying and cleaning of the product.

  Working with a stand with scales

  Food mixer type 481.67 has the base, which is equipped with
  rotating bowl and inbuilt electronic scales, which is an
  innovative solution. The base with installed motor makes
  the work with whiskers or stirrers easier, so that the user
  has „free” hands, whereas the assembled scales enable for
  weighting of processed products directly in the base bowl.
  The base with the scales is equipped with the scraper blade
  and the blade.
  Equipment of the blender type 481.67 is
  identical to type 481.7 – see table (B); the
  additional equipment is a stand with scales,
  which should be operated according to this
  instruction manual.
  The base with scales is equipped with safety blocking,
  which prevents the damages of the scales sensor, it is
  started by blocking knob.
  The positions of blocking knob:
  OFF – the scales sensor blocked and the scales switched
  off – it is possible to start the motor on the base.
  ON – the scales sensor unblocked and the scales
  switched on – it is possible to weight but it is not
  allowed to start the motor on the base.
  Operating the stand with scales in terms of
  cooperation with the drive, mixers, beaters,
  rotating bowl and self-gathering spatula is
  identical to these actions concerning a stand
  without scales, as described in the above
  subsections.
  481-017_v01

  Installing the motor on the base with scales,
  exchange of accessories and starting te driver
  is allowed only when the blocking knob is set
  in OFF.

  Scales operation

  Specification of the scales:
  The scope of weighting
  The measurement accuracy
  of the scales
  Power


  3 kg
  +/- 1 g
  3V – two batteries 1,5 V,
  alkaline, type AA (LR6)

  Inserting (replacing) of batteries (Fig. I)

  ●● To provide the power supply of the scales it is necessary

  to use alkaline batteries 1,5 V, type AA (LR6).
  To insert or replace the batteries:
  1 Turn the blocking knob to OFF position.
  2 Remove the motor from the base.
  3 Turn the base with scales upside down and remove the
  cover of the batteries bending its fastening with screwdriver
  or a coin (according to the arrow on the cover),
  4 Insert new batteries paying attention to the polarity (+/-).
  5 Replace the cover of the batteries.

  The display and the scales keypad

  The symbols show on the scales display and the functions of
  the buttons are presented in the figure 27 .
  ●● Display 28 :
  -
  – negative value
  g
  – grams
  kg – kilograms
  lb
  – pounds
  TARE – tare
  ●● ON/OFF – the button to switch the scales off and on 29
  ●● Tarring knob TARE 30
  ●● Unit change button UNIT 31

  Weighting (Fig. L)

  1 Place the base with the scales and rotating bowl on firm
  and flat surface.
  2 Switch off the motor. Place the supplying cord of the
  motor so, that it does not influence the result of weighting.
  The head of the base with the motor should be put into lower
  position during weighting (in order to limit the influence of
  vibrations on the result of weighting).
  3 Turn the blocking knob to ON position, to unblock the
  scales and switch it on. In case the blocking knob is in ON
  position and the scales is off, it is enough to press the ON/
  OFF button (next to the display).
  4 Wait until symbol „ ” appears on the display.
  5 Select a desired weighting unit with UNIT knob, when
  pressing consequently the units „g”, „kg”, „lb” are displayed.
  The button of unit change UNIT makes possible to weight
  in metric system (g, kg) and in English system (lb) and it

  79 • Page 76

  enables recalculation of weighted product between these units
  displaying it in „g”, „kg” or „lb” afte