Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/56
Nächste Seite
3
ZE
-
NC3131D
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
1. Lees deze instructies volledig door.
2. Houd deze instructies goed bij. Wie dit toestel gebruikt moet toegang hebben tot deze handleiding.
3. Houd rekening met alle waarschuwingen. Volg alle instructies.
4. Dit toestel is ontworpen om gebruikt te worden in een voertuig met een 12 V DC batterij en negatieve
aarding.
5. Gebruik het toestel niet op een andere manier dan deze beschreven in deze handleiding. Indien de
instructies in deze handleiding niet worden opgevolgd kan uw garantie vervallen.
6. Demonteer of verander het toestel op geen enkele manier, aangezien hierdoor uw garantie vervalt.
Probeer niet zelf het toestel te herstellen, maar neem contact op met een geautoriseerde ZENEC
dealer.
7. Gebruik enkel originele accessoires die ontworpen en gemaakt zijn voor het toestel, anders loopt u
risico op schade. Installeer het toestel volgens de installatiehandleiding, gebruik makende van de
meegeleverde installatieaccessoires. De versnellingskrachten tijdens ongevallen zijn soms enorm
groot. Toestellen die foutief gemonteerd zijn vormen een groot risico voor de bestuurder en de
passagiers tijdens een ongeval.
8. Bescherm het toestel tegen water en andere vloeistoffen die de behuizing kunnen binnendringen.
Hierdoor kan kortsluiting of zelfs brand ontstaan.
9. Om kortsluiting te vermijden, steek nooit metalen voorwerpen (zoals muntstukken of metalen
werktuigen) in het toestel.
10. Alvorens u een defecte zekering vervangt, probeer de oorzaak van de kortsluiting te vinden. Gelieve
aandacht te besteden aan de kabels van de stroomvoorziening! Als de kortsluiting niet veroorzaakt
werd door een defect in de stroomvoorziening of de kabels, dan kunt u de defecte zekering
vervangen door een nieuwe (zelfde waardes). Als de kortsluiting nog steeds bestaat, gelieve dan
contact op te nemen met een geautoriseerde ZENEC dealer.
11. Wanneer u het toestel verbindt met eender welk ander toestel, lees de handleiding hiervan voor
gedetailleerde veiligheidsinstructies. Verbind geen incompatibele producten.
12. Zorg ervoor dat de batterij van de wagen niet volledig ontlaadt terwijl u het toestel gebruikt en
wanneer de motor van de wagen is uitgeschakeld. Omdat het toestel een aanzienlijke hoeveelheid
energie verbruikt en de batterij enkel wordt opgeladen wanneer de motor draait, kan het gebeuren
dat de batterij ontlaadt tot wanneer het niet meer mogelijk is de wagen te starten.
13. Volgens d wetten in verschillende Europese landen, is het niet toegelaten te rijden met schermen
die films tonen in het gezichtsbereik van de bestuurder, omdat de bestuurder hierdoor kan afgeleid
worden van het verkeer. Gelieve de verkeersregels van uw land te respecteren, of u kunt boetes
oplopen in geval van een ongeluk of zelfs uw autoverzekering verliezen. Gelieve aandacht te
besteden aan het geluidsvolume in uw voertuig, omdat u verplicht bent om externe geluiden zoals
politiesirenes te kunnen waarnemen.
14. Stel het toestel niet bloot aan hevige schokken. Dit kan leiden tot een mechanische of elektrische
storing van het toestel.
15. Mochten er problemen of vragen rijzen tijdens de installatie, gelieve contact op te nemen met uw
ZENEC dealer/importeur.
16. Dit toestel gebruikt een Klasse 1 laser. Het gebruik van controles of instellingen of uitvoering
van procedures verschillend van deze gespecifieerd in dit document kan leiden tot gevaarlijke
blootstelling aan coherent licht. Open de afdekkingen niet en voer niet zelf reparaties uit. Laat
onderhoud over aan gekwalificeerd personeel.
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Zenec ZE-NC3131D wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Zenec ZE-NC3131D in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,47 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info