Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
BUGGY VOOR KINDEREN
Buggy voor kinderen - Type A01 / A02 / A03 / A04 / A10
Deze buggy’s zijn ontworpen voor kinderen of baby’s die fysiek of geestelijk gehandicapt zijn.
De buggy is niet bedoeld om vervormingen in het lichaam van het kind te behandelen.
Netto gewicht: 50 kg (75 kg A10).
De buggy is niet bedoeld om kinderen te transporteren als een extra stoel in motorvoertuigen.
Langdurig gebruik van de buggy, kan irritatie geven aan de huid.
Wees voorzichtig met het milieu. De buggy moet worden afgevoerd conform de lokale
afvalverwerkingsnormen.
Algemene specicaties:
Verstelbare rug in twee posities bij A01/ A02/ A03 en A04.
Vaste rug bij A10.
De bekleding gebruikt is conform vuurbestendige wetten.
Gordels voor het beveiligen.
Voetsteun is verstelbaar in verschillende posities.
Verschillende mate verkrijgbaar, afhankelijk van de gebruiker.
Garantie volgens huidige wetgeving.
Er wordt geen garantie verleend bij onbedoeld gebruik en bij
onzorgvuldige behandeling.
Niet onder garantie vallen: Schade als het gevolg van abnormale
milieuomstandigheden, zoals extreme vochtigheid en een hoog zoutgehalte.
Dit product is conform de eisen van de Europese richtlijn 93/42/CEE van sanitaire producten
Ctra. M-506 - Km. 3,500
C/ Puerto de la Morcuera, 5
28935 Móstoles (Madrid) ESPAÑA
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  BUGGY VOOR KINDEREN

  Buggy voor kinderen - Type A01 / A02 / A03 / A04 / A10
  Deze buggy’s zijn ontworpen voor kinderen of baby’s die fysiek of geestelijk gehandicapt zijn.
  De buggy is niet bedoeld om vervormingen in het lichaam van het kind te behandelen.
  Netto gewicht: 50 kg (75 kg A10).
  De buggy is niet bedoeld om kinderen te transporteren als een extra stoel in motorvoertuigen.
  Langdurig gebruik van de buggy, kan irritatie geven aan de huid.
  Wees voorzichtig met het milieu. De buggy moet worden afgevoerd conform de lokale
  afvalverwerkingsnormen.

  Algemene specificaties:
  Dit product is conform de eisen van de Europese richtlijn 93/42/CEE van sanitaire producten

  Ctra. M-506 - Km. 3,500
  C/ Puerto de la Morcuera, 5
  28935 Móstoles (Madrid) ESPAÑA

  Verstelbare rug in twee posities bij A01/ A02/ A03 en A04.
  Vaste rug bij A10.
  De bekleding gebruikt is conform vuurbestendige wetten.
  Gordels voor het beveiligen.
  Voetsteun is verstelbaar in verschillende posities.
  Verschillende mate verkrijgbaar, afhankelijk van de gebruiker.
  Garantie volgens huidige wetgeving.
  Er wordt geen garantie verleend bij onbedoeld gebruik en bij
  onzorgvuldige behandeling.
  Niet onder garantie vallen: Schade als het gevolg van abnormale
  milieuomstandigheden, zoals extreme vochtigheid en een hoog zoutgehalte. • Page 2

  Wanneer u de buggy wilt uitvouwen, maak de pal (1) los aan de
  zijkant en klap de buggy uit door de duwhendels naar boven te
  duwen (2). Vergrendel de delen met nummer (3) en (4). De buggy is
  nu klaar voor gebruik. Om de buggy weer in te vouwen volg de
  stappen hierboven in omgekeerde volgorde. Vergeet niet om de pal
  weer te vergrendelen aan de zijkant van de buggy.

  RUG POSITIES (A01, A02, A03, A04)
  De rug kan versteld worden in 2 posities door onderdeelnummer
  5 maximaal te verschuiven.
  Belangrijk: Wees er zeker van dat de twee onderdelen correct zijn
  ingesteld, zoals gemarkeerd op de buggy.

  VOETSTEUN POSITIES
  Boven de voorwielen zijn blokjes waar de voetsteun in
  meerdere hoogtes vergrendeld kan worden.
  Belangrijk: Ontgrendel de voetsteun alvorens op te vouwen.

  GEBRUIK VAN DE BUGGY
  Maak geen transfer van uw kind in of uit de stoel
  wanneer vloer glad is. Zorg dat de zitting leeg is. Neem
  een stoep of obstakel door voorzichtig te leunen op het
  achterste gedeelte van de buggy. Zorg dat de wielen
  juist gepositioneerd zijn.
  Aanbevolen is het gebruik van de verstelbare gordels.

  SCHOONMAKEN
  Maak de bekleding en frame schoon met water en
  neutrale zeep. De bekleding kan uitgenomen worden
  door alle punten te ontgrendelen.

  ONDERHOUD EN REPAREREN
  Deze buggy heeft geen onderhoud nodig, behalve wanneer er een
  fout word geconstateerd waardoor er een reparatie nodig is.
  Neem in dit geval contact op met uw dealer.

  ACCCESSOIRES
  Comfortabele hoes t.b.v. de zitting.
  Spatwaterdicht scherm voor zit en rug.


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Zippie A01 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Zippie A01 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,24 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info