Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/8
Nächste Seite
NEDERLAND
3
NEDERLANDS
InhoudsopgaveInleiding
0. INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
1. GEBRUIKERSHANDLEIDING ...........................3
2. GEBRUIK ...........................................3
3. PRODUCTBESCHRIJVING .............................4
3.1 SPECIFICATIE VAN DE STANDAARD VERSIE ............4
3.2 MODULAIRE CONSTRUCTIE ..........................4
3.2.1 ADAPTER / BEVESTIGING ..........................4
4. GEBRUIK ...........................................5
4.1 INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
4.1.1 GEBRUIK / BEPERKINGEN VAN GEBRUIK .............5
4.2 WERKING/FUNCTIONEREN/RISICO'S ..................5
4.3 ZITTEN IN DE GEPOLSTERDE ZITTING .................5
4.3.1 VERPLAATSEN MET BEHULP VAN EEN BEGELEIDER ...5
4.3.2 VERPLAATSEN MET DE HULP VAN EEN LIFTINSTALLATIE
5
4.3.3 MEDISCHE-THERAPEUTISCHE ASPECTEN ............5
4.3.4 LICHAAMSVERZORGING EN HYGIENE................5
4.4 BEVESTIGINGEN/VEILIGHEIDSRIEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
4.5 GEWICHT GEVORMDE ZITTING .......................6
5. ONDERHOUD .......................................6
5.1 REINIGING/DESINFECTIE ............................6
5.2 BESCHERMING TEGEN ROEST .......................6
5.3 AFVALVERWERKING, BESCHERMING VAN HET MILIEU ...6
5.4 INSPECTIE.........................................6
6. TECHNISCHE BESCHRIJVING..........................6
6.1 CERTIFICATIE ......................................6
6.2 BEVESTIGING OP DE ROLSTOEL......................6
7. GELEVERDE VARIANTEN
EN ONDERDELEN....................................7
1. Gebruikershandleiding
Deze gebruikershandleiding geeft informatie over de mogelijkheden
om een speciaal gevormde zitting te gebruiken en de daarbij
behorende beveiligings- en positioneringssystemen.
Lees deze gebruikershandleiding voordat u de zitting in gebruik
neemt. Indien u vragen hebt, neem dan contact op met de
medewerkers van de afdeling Verkoop.
2. Gebruik
Deze speciaal gevormde zitting wordt gebruikt om het hele lichaam
te ondersteunen en is bedoeld voor kinderen met een lichte
handicap, die door hun ziekte problemen hebben met zitten. Deze
problemen met zitten kunnen worden veroorzaakt door
uiteenlopende vervormingen van de ruggengraat, of spierziektes.
Afhankelijk van de algehele gesteldheid van het kind en bestaande,
bijkomende ziektes, kunnen zich in individuele gevallen problemen
voordoen bij het gebruik van de speciaal gevormde zitting.
Deze zitting is niet geschikt voor ernstig gehandicapte kinderen met
schade aan het lichaam.
De speciaal gevormde zitting is voor gebruik door kinderen. Iedere
combinatie van dit soort bestaat uit een modulair zitsysteem, dat
bestaat uit de rugplaat, kussens en fixatieonderdelen.
Door de vorm wordt de druk van het lichaamsgewicht gelijkelijk
verdeeld; hierdoor kan het kind langere tijd zonder pijn zitten.
De totale combinatie van zit en rugleuning biedt een ideale, drukvrije
positie voor de patiënt, zelfs als de stoel meerdere uren per dag
wordt gebruikt.
Vergeet niet dat de combinatie van zit en rugleuning een onderdeel
vormt van een totaal therapeutisch concept. Ondersteuning van
artsen, fysiotherapeuten, psychotherapeuten,
bezigheidstherapeuten etc., kan daarom noodzakelijk zijn. Het
gebruik van deze speciale zitting moet altijd pijnloos zijn.
Overmatige druk of schaafplekken kunnen leiden tot complicaties.
Voor gebruik moet het modulaire zitsysteem aangepast worden op
de vereisten van de gebruiker door een technische,
gespecialiseerde, orthopedisch gespecialiseerde dealer.
Beste klant,
U hebt een modulair zitsysteem ontvangen dat op maat is
aangepast aan de behoeften van de patiënt.
In de bijlage van deze gebruikershandleiding vindt u een overzicht
van het ontwerp en gebruik van deze speciaal gevormde zitting.
De volledige speciaal gevormde zitting is geproduceerd in
overeenstemming met de bepalingen in de Richtlijn Medische
producten 93/42/EEG, inclusief de aanvullende Richtlijn 2007/47
EU, en voldoet aan DIN EN 12182: 1999-11 (technische
hulpmiddelen voor gehandicapte mensen).
Garantie
De fabrikant, Meybrand GmbH, biedt een wettelijke garantie voor
dit product en draagt ook zorg voor de uitvoering van deze garantie.
De garantie is niet van toepassing op gebruiksgoederen.
De garantie dekt geen schade of gebreken veroorzaakt door onjuist
gebruik. In dergelijke gevallen is de fabrikant verantwoordelijk voor
de beoordeling.
De speciaal gevormde zitting beschikt over een CE-markering
en voldoet aan alle wettelijke eisen.
BELANGRIJK:
GEBRUIK UW SPECIAAL GEVORM-
DE ZITTING NIET VOORDAT U DEZE
HANDLEIDING HEBT GELEZEN
EN BEGREPEN.
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Zippie Youngster 3 Simo wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Zippie Youngster 3 Simo in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,29 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info