Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/14
Nächste Seite
12
ALGEMEEN
Deze kap is geschikt om aan de muur te worden geïnstalleerd, boven een kookplaat die tegen een
wand is geplaatst.
Hij kan worden gebruikt in de afzuigversie (af-voer naar buiten) of in de filterversie (recycling
binnen). In de winter kan het wenselijk zijn de kap als cirkulatiekap te gebruiken; de prestatie is dan
wel aanzienlijk minder dan bij gebruik als afzuigkap.
Het is bovendien van uiterlijk belang dat de installatie van de wasemkap door een vakman
uitgevoerd wordt.
De fabrikant wijst iedere verantwoordelijkheid voor schade, die te wijten is aan een niet juiste
of niet volgens de regels uitgevoerde installatie, af.
1-VEILIGHEIDSMAATREGELEN
1.1 - Sluit de inbouwgroep niet aan, aan voor verbrandings bestemde afvoerkanalen aan (CVC,
schouwen, enz.).
1.2 - Verzeker er U van dat de netsapnning met de in de inbouwgroep aangegeven spanning
overeenstemt.
1.3 - De inbouwgroep met een tweepolige schakelaar voorzien van min. 3mm contactopeningen, aan
het elektriciteitsnet verbinden.
1.4 - Vergewis er U van voor geaarde wasemkappen, is het noodzakelijk na te gaan.
1.5 - De wasemkappen van Klasse II hebben een dubbele isolering: zij mogen niet worden verbonden
met een geaarde stekker, maar moeten worden aangesloten met een eenvoudige tweepolige
stekker.
1.6 - De minimum veiligheidsafstand tussen kookplaat en inbouwgroep is 65 cm.
1.7 - Flambeer niet onder de inbouwgroep.
1.8 - Gedurende hun gebruik, frituurpannen in het oog houden: oververhitte olie is ontvlambaar.
1.9 - Haal de stekker uit het stopkontakt of schakel de hoofdschakelaar uitalvorens eender welke
reinings- of onderhoudswerkzaamheid uit te voeren.
1.10 -Indien in hetzelfde vertrek hetzij een inbouwwasemkap alsook een niet elektrisch aangedreven
apparaat (zoals b.v. gasapparaten) geinstalleerd zijn, is het noodzakelijk een aangepaste
verluchting van het vertrek te voorzien. Om geen gevaar te lopen, mag de ruimtelijke depressie
0,04 mbaar niet overschrijden. Op deze wijze voorkomt U een terugkeer van uitlaatgassen.
2-AANWIJZINGEN VOOR DE INSTALLATIE
2.1-Openen en verwijderen van het rooster
Om het rooster te openen schruift u de twee schruifjes, links en rechts, naar de richting van het midden
van de kap. Het rooster kan nu om-laag geklapt worden en blijft op de achterstiften hangen. Om het
rooster geheel te verwijderen schuift u de rechterkant iets naar u toe waardoor de stift uit de sleuf
vrijkomt.
2.2-Montage onder een keukenkastje
Er zij twee mogelijkheden:
a - Door middel van de bijgeleverde schroeven 3,5 x 16 mm vanuit het keukenkastje; dan moet u
eerst door middel van de boormal gaatjes in de bodem van het kastje boren.
b - Door middel van niet bijgeleverde korte houtschroeven vanuit de kap; kan moet u eerst het rooster
verwijderen, de kap op z'n plaats houden en de slobgaten onder op de bodem van het kastje aftekenen.
Vervolgens draait u de schroeven in de bodem en schuift u de kap, door middel van de slob-gaten,
over de schroeven.
Schroeven nu aantrekken.
2.3-Montage aan de wand
Er zijn twee mogelijkheden:
a - Direkte montage tegen de wand, door middel van de slobgaten in de achterkant van de kap.
Door middel van de boormal of aftekenen vanuit de kap, boort u twee gaten van tenminste 8 mm in
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Acec ht 260 n n wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Acec ht 260 n n in der Sprache / Sprachen: Spanisch, Französisch, Italienisch, Holländisch, Portugiesisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,12 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info