Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/14
Nächste Seite
13
de wand. Dan plaatst u de bij de gebruikte boormaat behorende pluggen en draait u schroeven tot op
5 mm in de pluggen.
Vervolgens hangt u de kap, door middel van de slobgaten over de schroefkoppen en trekt de schroeven
aan.
b - Montage door middel van ophangbeugels. Dit setje is als accessoire apart leverbaar. Zie de daarbij
geleverde instrukties.
2.4-Keuze afzuigen of cirkuleren
a - Afzuigen:
Afhankelijk van het model is de kap uitgerust met een 100 mm Ø of 120 mm Ø flens voor de
aansluiting van een slang of buis. De opening welke niet benut wordt moet met het meege-leverde
deksel afgesloten worden.
Voor de plaatsbepaling van het doorvoergat in de wand (achter-afvoer) of in het keukenkastje (boven-
afvoer) gebruikt u de boormal.
De schuifhendel in het ventilatorhuis schuift u naar links, dat is de positie «afzuigen». U gebruikt geen
koolstoffilter.
b - Cirkuleren:
Een eventueel aangesloten afvoerslang- of buis behoeft niet verwijderd of afgesloten te worden. De
afsluiting naar buiten gebeurt inwendig zodra u de schruifhendel in het ventilatorhuis naar rechts
schuift, dat is de positie «cirkuleren».
Ten behoeve van de geurverwijdering plaatst u een, als accessoire leverbaar, koolstoffilter op het
ventilatorhuis. Afhankelijk van het model wordt het koolstoffilter levestigd door middel van een
bajonetbevestiging (draaiende bewe-ging) of door middel van een centrale schroef.
2.5-Elektrische aansluiting en controle van de werking
1 - De waarschuwingen onder 2.2, 2.3, 2.4 en 2.5 en paragraaf 2 betreffende de veiligheid moeten
nauwgezet in acht worden genomen.
2 - Wanneer de elektrische aansluiting eenmaal is uitgevoerd, moet worden nagegaan of de verlichting,
de aanschakeling van de motor en het veranderen van de snelheid correct functioneren.
3-HET GEBRUIK
3.1 - De bedieningsschakelaars op het bedieningspa-neel wijzen de weg vanzelf.
Afhankelijk van het model is uw wasemkap uitgevoerd met twee of meer snelheden.
Wij adviseren u om tijdens het koken de hoogste snelheid te kiezen.
Indien u de kap «cirkulerend» gebruikt, advi-seren wij u om na het koken de kap nog circa een half
uur op een lagere of laagste snelheid in werking te laten.
De verlichting kunt u onafhankelijk van het in werding zijn van de kap in- of uitschakelen.
3.2 - Leest u nog even de punten 1.2, 1.5, 1.6 en 1.7.
4-ONDERHOUD
Korrekt onderhoud bevordert de goede werking van de kap en is voor de veiligheid op langere termijn
belangrijk.
4.1-Het filter
Het vetfilter bevindt zich, door veerstrippen vastgehouden, aan de binnenkant van het rooster.
Omwille van brandveiligheid en goed werkings-rendement is het beslist noodzakelijk dat het vetfilter
gewassen of vervangen wordt.
Wij wijzen er op dat zich ophopend vet in brand kan vliegen.
In principe zijn er drie soorten vetfilters.
Afhankelijk van het model is uw wasemkap met één daarvan uitgerust.
De andere soort is als accessoire leverbaar.
a - Een dun, cirka 1 mm, vetfilter van kunststofvezel mag niet gewassen worden, maar moet u min-
stens iedere twee maanden vervangen.
Soms zijn deze filters voorzien "verzadigings-indikatoren"; dat kunnen strepen of stippen zijn die
verkleuren zodra het filter vol raakt.
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Acec ht 260 n n wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Acec ht 260 n n in der Sprache / Sprachen: Spanisch, Französisch, Italienisch, Holländisch, Portugiesisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,12 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info