97469
2
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/15
Nächste Seite
35
Indien het kookplateau van een deksel voorzien is, dan is het deksel bedoeld voor het
vrijhouden van stof in gesloten toestand en voor het opvangen van spatten in open toestand.
Gebruik het deksel nergens anders voor.
Maak het deksel altijd schoon voor u het sluit en wacht met sluiten tot de branders afgekoeld
zijn.
Regelmatig schoonmaken, in feite na elk gebruik, voorkomt lelijk worden van de
materiaaloppervlakken en slecht functioneren van de branders en eventuele bougies.
Draai altijd eerst de vlam laag of uit vóór u een pan van het plateau neemt.
Overtuig u ervan dat de knoppen in de uit-stand staan zodra u het plateau niet meer
gebruikt.
Goede ventilatie van het vertrek waarin het gaskookplateau gebruikt wordt is van groot
belang; bij slechte ventilatie kan zuurstofgebrek optreden. Raadpleeg uw installateur of
laat u voorlichten door het plaatselijke energiebedrijf.
Een brander behoort rondom te branden. Vermijd sterke tocht. Indien, onder normale
omstandigheden, een brander niet rondom brandt, maak de brander dan schoon volgens
de aanwijzingen in het instruktieboekje. Helpt dat niet, raadpleeg dan uw installateur of de
servicedienst.
Tracht, in geval van storing of defect, dit apparaat niet zelf te repareren. Reparaties welke
door niet-deskundige personen uitgevoerd worden, kunnen tot schade of letsel leiden.
Laat inspectie-en/of herstelwerkzaamheden uitvoeren door de AEG Klantenservice. Alleen
originele AEG-onderdelen voldoen aan alle eisen!
{
Informatie m.b.t. het milieu
Houd bij het weggooien van de verpakking rekening met de veiligheid en het milieu.
Als u een oud apparaat afdankt, maak het dan onbruikbaar door het aansluitsnoer af te
snijden.
Deze instructies gelden enkel voor de landen waarvan het identificatiesymbool
is aangebracht op het titelblad van het instructieboekje en het apparaat zelf.
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für AEG 35601G wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von AEG 35601G

AEG 35601G Bedienungsanleitung - Deutsch - 21 seiten

AEG 35601G Bedienungsanleitung - Holländisch - 15 seiten

AEG 35601G Bedienungsanleitung - Holländisch - 18 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info